அபிதான சிந்தாமணி

உற்பூதவுரு 201 ஊடலுணேகிழ்தல் உண்டான நாள் தொடங்கி (எ) காட்சன் அளவும் சுபகன் மல்கள் தவிரப்படும். (விதானமாலை) உம்பூதவுரு - தோற்றிய உருவமுடைமை. உன்மத்தன்-1, சண்முக சோலீரன், 2. மால்யவந்தன் குமரன், உன்மனி--நிராதாரத்தால் தியானிக்கப்படும் ணத்தை அறிந்துகொள்ள உபயோகிப் பது பரேன்ஹீட்உஷ்ணமானி, இதை கிளினிகல் உஷ்ணமானி யெனவும் கூறு வர். அதி உயர்வு, தாழ்வாகிய உஷ்ண த்தைத் தெரிவிக்கும் உஷ்ணமானி Maximum and Minimum Thermometer என்பர், உன்மாதரோகம் - வாதாதிமூன்றும் தம் வழி தப்பி நடக்கையில் மாத்தில் ஒருவித ஊ மதம் பிறக்கும். அதுவே உன்மா தமாம். அது, வாத, பித்த, சிலேஷ்ம, திரிதோடி, வியாத்தியோன்மாத, விஷோன் மாத ஊ.- இவன் தேவலருஷியின் சாபத்தால் மென அறுவகையாம். அவை, முலைப் முதலை யுருப்பெற்று, கஜேந்திரனைப் பிடித் பால், செங்கரும்பின் ரஸம், முந்திரிப்பழம்,) துக்கொண்ட ஒருகாந்தருவன் (பாகவ தம்) கோரைக்கிழங்கு, அதிமதுரம் முதலிய ஊக்கா - இது, பெரும்பாலும், மகம்மதி வற்றால் வசமாம், யரும் சிறுபான்மை மற்றவர்களும் பனை உன்முகன் - உல்முகனைக் காண்க. வெல்லத்துடன் கலந்திடித்த புகையிலை உன்னதி - தகனுக்குப் பிரசூதியிட முதித்த லேகியத்தை வைத்துப் புகை பிடிக்கும் குமரி. இயமன் தேவி. குழல், உன்னநிலை - கிட்டுதற்கரிய நன்மையினை ஊங்கனூர் - சேரநாட்டின் கடற்கரையர். யும் கட்டுங்கழலினையுமுடைய வேந்தனை இந்நகரத்தின் கடலில் வஞ்சவுருக் கொ நிமித்தம் பார்க்குமரத்தொடு கூட்டி மிகு ண்டு முளைத்து நின்ற கடப்பமரத்தைச் புகழைச் சொல்லியது (பு. வெ. பொது சேரன் வெட்டினான். (சிலப்பதிகாரம்). வியற்). . ஊங்காப்பறவை - இவ்வினத்தில் பல உஷா-1. விபாவசு எனனும வசுவின் தேவி. வகை உண்டு. இவை 500- இனத்திற்கு குமரர் வியுஷ்டி, ரோசஸ், ஆதபன். மேலுண்டு. இதில் சிறியவை 2- அங்கு - 2. சூரியன் பாரி. லம், பெரிது 81-அங்குலம், இவற்றின் உஷாபதி - அநிருத்தன். சிறகுகள் அழகுள்ளவை. சில அழகான உஷை - பாணாசுரன் பெண். இவள் அநி பெரிய வால்களைப் பெற்றுள்ளன. இவற் ருத்தனைக் கனவில் அணைந்து விழிக்கக் றின் அலகு நீண்டு நா உருண்டு மலரி காணாது விசனப்பட்டுத் தனது குறை னுள்ளிருக்கும் தேன்மகரந்தங்களை இழுக் யைத் தோழியாகிய சித்திரலேகையிடங் கக்கூடியனவையா யிருக்கின்றன. இவற் கூறி அவள் அரசர் உருவங்களை எழு றின் வகை 1-லோபார்நிஸ் ஓர் நாடஸ் - திக்காட்ட இன்னானென்று தெரிவித்து மத்ய அமெரிக பறவை, 2-லாம்ப்சோல அவளை வேண்டினாள். சித்திரலேகை அதி யீமாராமி - மெக்ஸிகோ, 3-பரைமன் காந் மாயாவியாதலால் அநிருத்தன் தூங்கிக் தா - பிரேவில், 4-ஸ்டிகா நூரா அண்டர் கொண் டிருக்கையில் அவனைக் கட்டி வூடி-கொளம்பியா 5-கிரைஸோலாம் பிஸ் லோடு தூக்கிவந்து அவளிடம்விட இன்ப மாஸ்கிடோஸ்-நியூகிரனடா, 6 - ளைனா மனுபவித் திருக்கையில் தகப்பனால் கள லஸ்பியாகார்கோ வெனிஸாலா, 7-ஹெ வறி பப்பட்டுச் சிறையிலிருந்து கண்ண லியோ டிரிக்ஸ்பரோடி-மத்ய அமெரிகா, னால் விடுவிக்கப்பட்டவள். (பாகவதம்) 8- ஹிலாடோ போரஸ்ரூபஸ்-யுனைடட்ஸ் உஷ்ண மானி - (Thermometer) இது டேட்ஸ் அமரிகா, 9- ஸாபோஸ் பார்க்க பொருள்களின் உஷ்ண நிலைமையை கள னூரா - பெரு, பொலீவியா, 10- டொ க்கும் ஒரு கருவி, இதில் உஷ்ணத்தைத் பாஸாபெல்லா - கியானா, 11- வொலியோ தெரிவிக்கும் அளவுகள் கணக்கிட்டிருக் மாஸ்டாஸ்போலிட்மஸ் - ஜமைகா, 13 - கும். அதனால் உஷ்ணத்தின் ஏற்றக்குறை ஹெலியாங்கிலஸ் ஸ்டோரிபியானஸ், களைத் தெரிந்து கொள்ளலாம். இது ஈக்வடார். இந்தப் பிரதேசங்களில் இந் பலவகைப்படும், வைத்தியர்கள் தேக உஷ் தப் பறவைகள் வசிக்கின் றன.
உற்பூதவுரு 201 ஊடலுணேகிழ்தல் உண்டான நாள் தொடங்கி ( ) காட்சன் அளவும் சுபகன் மல்கள் தவிரப்படும் . ( விதானமாலை ) உம்பூதவுரு - தோற்றிய உருவமுடைமை . உன்மத்தன் - 1 சண்முக சோலீரன் 2 . மால்யவந்தன் குமரன் உன்மனி - - நிராதாரத்தால் தியானிக்கப்படும் ணத்தை அறிந்துகொள்ள உபயோகிப் பது பரேன்ஹீட்உஷ்ணமானி இதை கிளினிகல் உஷ்ணமானி யெனவும் கூறு வர் . அதி உயர்வு தாழ்வாகிய உஷ்ண த்தைத் தெரிவிக்கும் உஷ்ணமானி Maximum and Minimum Thermometer என்பர் உன்மாதரோகம் - வாதாதிமூன்றும் தம் வழி தப்பி நடக்கையில் மாத்தில் ஒருவித மதம் பிறக்கும் . அதுவே உன்மா தமாம் . அது வாத பித்த சிலேஷ்ம திரிதோடி வியாத்தியோன்மாத விஷோன் மாத . - இவன் தேவலருஷியின் சாபத்தால் மென அறுவகையாம் . அவை முலைப் முதலை யுருப்பெற்று கஜேந்திரனைப் பிடித் பால் செங்கரும்பின் ரஸம் முந்திரிப்பழம் ) துக்கொண்ட ஒருகாந்தருவன் ( பாகவ தம் ) கோரைக்கிழங்கு அதிமதுரம் முதலிய ஊக்கா - இது பெரும்பாலும் மகம்மதி வற்றால் வசமாம் யரும் சிறுபான்மை மற்றவர்களும் பனை உன்முகன் - உல்முகனைக் காண்க . வெல்லத்துடன் கலந்திடித்த புகையிலை உன்னதி - தகனுக்குப் பிரசூதியிட முதித்த லேகியத்தை வைத்துப் புகை பிடிக்கும் குமரி . இயமன் தேவி . குழல் உன்னநிலை - கிட்டுதற்கரிய நன்மையினை ஊங்கனூர் - சேரநாட்டின் கடற்கரையர் . யும் கட்டுங்கழலினையுமுடைய வேந்தனை இந்நகரத்தின் கடலில் வஞ்சவுருக் கொ நிமித்தம் பார்க்குமரத்தொடு கூட்டி மிகு ண்டு முளைத்து நின்ற கடப்பமரத்தைச் புகழைச் சொல்லியது ( பு . வெ . பொது சேரன் வெட்டினான் . ( சிலப்பதிகாரம் ) . வியற் ) . . ஊங்காப்பறவை - இவ்வினத்தில் பல உஷா - 1 . விபாவசு எனனும வசுவின் தேவி . வகை உண்டு . இவை 500 - இனத்திற்கு குமரர் வியுஷ்டி ரோசஸ் ஆதபன் . மேலுண்டு . இதில் சிறியவை 2 - அங்கு - 2 . சூரியன் பாரி . லம் பெரிது 81 - அங்குலம் இவற்றின் உஷாபதி - அநிருத்தன் . சிறகுகள் அழகுள்ளவை . சில அழகான உஷை - பாணாசுரன் பெண் . இவள் அநி பெரிய வால்களைப் பெற்றுள்ளன . இவற் ருத்தனைக் கனவில் அணைந்து விழிக்கக் றின் அலகு நீண்டு நா உருண்டு மலரி காணாது விசனப்பட்டுத் தனது குறை னுள்ளிருக்கும் தேன்மகரந்தங்களை இழுக் யைத் தோழியாகிய சித்திரலேகையிடங் கக்கூடியனவையா யிருக்கின்றன . இவற் கூறி அவள் அரசர் உருவங்களை எழு றின் வகை 1 - லோபார்நிஸ் ஓர் நாடஸ் - திக்காட்ட இன்னானென்று தெரிவித்து மத்ய அமெரிக பறவை 2 - லாம்ப்சோல அவளை வேண்டினாள் . சித்திரலேகை அதி யீமாராமி - மெக்ஸிகோ 3 - பரைமன் காந் மாயாவியாதலால் அநிருத்தன் தூங்கிக் தா - பிரேவில் 4 - ஸ்டிகா நூரா அண்டர் கொண் டிருக்கையில் அவனைக் கட்டி வூடி - கொளம்பியா 5 - கிரைஸோலாம் பிஸ் லோடு தூக்கிவந்து அவளிடம்விட இன்ப மாஸ்கிடோஸ் - நியூகிரனடா 6 - ளைனா மனுபவித் திருக்கையில் தகப்பனால் கள லஸ்பியாகார்கோ வெனிஸாலா 7 - ஹெ வறி பப்பட்டுச் சிறையிலிருந்து கண்ண லியோ டிரிக்ஸ்பரோடி - மத்ய அமெரிகா னால் விடுவிக்கப்பட்டவள் . ( பாகவதம் ) 8 - ஹிலாடோ போரஸ்ரூபஸ் - யுனைடட்ஸ் உஷ்ண மானி - ( Thermometer ) இது டேட்ஸ் அமரிகா 9 - ஸாபோஸ் பார்க்க பொருள்களின் உஷ்ண நிலைமையை கள னூரா - பெரு பொலீவியா 10 - டொ க்கும் ஒரு கருவி இதில் உஷ்ணத்தைத் பாஸாபெல்லா - கியானா 11 - வொலியோ தெரிவிக்கும் அளவுகள் கணக்கிட்டிருக் மாஸ்டாஸ்போலிட்மஸ் - ஜமைகா 13 - கும் . அதனால் உஷ்ணத்தின் ஏற்றக்குறை ஹெலியாங்கிலஸ் ஸ்டோரிபியானஸ் களைத் தெரிந்து கொள்ளலாம் . இது ஈக்வடார் . இந்தப் பிரதேசங்களில் இந் பலவகைப்படும் வைத்தியர்கள் தேக உஷ் தப் பறவைகள் வசிக்கின் றன .