அபிதான சிந்தாமணி

உவசம்பனி 281 உள்ளான் உவசம்பனி - இவன் சனாரு முனிவன் கும எருதுகள், பூட்டாங்கயிறு, மண்வெட்டி, ரன். இவன் பாம்பு கடித்திறந்தனன். குந்தாலி, கோடாலி, களைகொட்டு, கருக்கு எறும்பொன்று மற்றொரு இறந்தவுடலைச் அரிவாள், பிக்காசு, வெட்டுக்கத்தி, முன் சுமந்து சென்று சுவர்க்கத் துவாரத்தில் வாள், துறட்டுக்கோல், தாற்றுக்கோல், வைத்தது. உடனே யிறந்த எறும்பு உயிர் இறைகூடை, கைஏற்றம், ஆள் எற்றம், பெற்றது. இவன் தந்தை அவ்வெறும் முதலியன. பைக் கண்டு தன் குமான் உடலினையும் உழிஞை- தம்முடிமேலே உழிஞை மாலை அவ்வாறு சுவர்க்கத் துவாரத்திலிட்டு | யையணிந்து பகைவர் கொடியசையும் உயிர் வரக்கண்டு களித்தனன். ' உயிர் நிறைந்த குறும்பினைக்கைப்பற்ற நினைக் கொண்ட குமான் தானுயிர் பெற்ற இடத் தது. (பு. வெ). தில் ஒரு பிடிமண் எடுக்க அங்குச் சிவ உழதுவித்திடுதல் - பகைவருடைய பல லிங்கமொன்று தோன்றிற்று, அதை அரணும் கழுதையாகிய ஏரிட்டுழுது கவடி அவிழத்தம் என்பர். (காசிகாண்டம்.) யுடன் குடைவேலை விதைத்தது (பு.வெ). உவமையணி - அஃதாவது இரண்டு உழநீதினைம் புல்லன் - கடைச்சங்க மருவிய பொருள்களுக்கு ஒப்புமையை விளங்கச் புலவரில் ஒருவர். இவர் தினைப் புலத் சொல்லுதலாம் இதனை வடநூலார் உப தைப் பாடிய தாலிப் பெயர்பெற்றனர் மாலங்கார மென்பர் போலும். குறுந்தொகையில் குறிஞ்சி உவர்மண் - இந்த உவர்ப்பானமண் இந் பாடியவர் குறு-333 தியாவில் பலதிசைகளிலுமுண்டு. இது உளதிலன் - அசுவதராசுவன் சந்ததியானான மிகுதியும் இலவணசாரம் கொண்டிருக் இருடி, கின்றது. செம்மெழுகுச் சாயத்தின் சேர் உலமா நீதைரோகம் - இது க்ஷயரோக மானங்களிற் சேர்க்கப்படுகிறது. வஸ்தி பேதம், அக்னிமந்த முள்ளபோது புசித்த ரம் வெளுப்பதற்கும், சாயம் போடுவதற் லாலும், இரவில் விழித்தலாலும், மிக்க கும் உபயோகப்படுகிறது மல்லாமல் இத புலாலுண்ணலாலும், அதிசை யோகத் னால் சீசாக்களும் சவுக்காரமும் செய்யப் தாலும், பகலுறங்கலாலும் உண்டாவது. படுகின்றன. ) இது வாத, பித்த, சிலேஷ்ம திரிதோஷத் உவவனம் - காவிரிப்பூம்பட்டினத்தைச் தால் நான்கு வகைப்படும். சார்ந்த ஒரு நந்தனவனம், புத்த பீடிகை உளுவண்டு - இது வண்டினத்தில் சிறியது யுள்ள பளிக்கறையுள்ளது. மணிமேகலை இதன் வாயில் துதிக்கை போல் ஒரு அங் மலர்கொய்யச் சென்றாள் எனக்கேட்டு கம் உண்டு. அது ஊசிபோ லடி பருத்தும் உதய குமாரன் அவளைக் கவர்ந்து செல்ல நுனி சிறுத்தும் உள்ளது. இதனால் இது முதலில் முயன்றவிடம். இது மணிமேக தானிய முதலியவற்றைத் துளைத்து முட் லைக்கு மணிமேகலா தெய்வம் காக்ஷி டையிடும். இது புத்தகத்தை யூடுருவித் கொடுத்து அவளைப் பளிக்கறையில் துளைக்கும். மறைத்த இடம். (மணிமேகலை.) உள்ளப்புணர்ச்சி-இது களவிற் புணர்ச்சி உவப்பு- (6)ஆசியம், இரதி, அரதி, சோகம், யின் வகை தலைமகன் பெருமையு முரனு பயம், குற்சை, இவற்றின் பொருள், முடையன், தலைமகள் அச்சம், மடம் நா சிரிப்பு, ஆசை, வெறுப்பு, சோர்வு, அச் ணுடையராதலின் முதலில் உள்ளப் புண சம், அருவருப்புமாம். ர்ச்சியுண்டாவது. உவாக்கண்ணூர் புல்லங்கீரன் - கடைச்சங் உள்ளழடையான் - உள்ளமுடைய கவியால் கமருவிய புலவர் செய்யப்பட்ட சோதிட நூல். உவிநான் - அரம்யாசுவன் குமரன். உள்ளான் - இது, சிறு கொக்குப்போல் கால் உழபுலவஞ்சி - பொருந்தாதாருடைய நல்ல களும் அலகும் நீண்டு தலை சிறிய பறவை. தேசத்தை மிக்க நெருபபைக் கொளுத்தி இது நெல் வயல்களில் தான்யங்களைப் யது. (பு. வெ) பொறுக்கித் தின்னும், இது, தன்னினத் மூவுகருவிகள் - கலப்பை , அடிப்படை, துடன் கூடி வாழ்வது. வெண்மை கல மேழி , எர்க்கால், நகத்தடி, கார், காரின ந்த கறுப்பு நிறமுடையது. வேட்டைக் ஆணிகள், வர்க்காலின் புள், பரம்புச்சட்டம் காரர் இதனை ஆகாரத்தின் பொருட்டு பலுமரம், கொருகலப்பை, கட் பாறை, வலையிலகப் படுத்தியும் சுட்டும் கொல்வர்
உவசம்பனி 281 உள்ளான் உவசம்பனி - இவன் சனாரு முனிவன் கும எருதுகள் பூட்டாங்கயிறு மண்வெட்டி ரன் . இவன் பாம்பு கடித்திறந்தனன் . குந்தாலி கோடாலி களைகொட்டு கருக்கு எறும்பொன்று மற்றொரு இறந்தவுடலைச் அரிவாள் பிக்காசு வெட்டுக்கத்தி முன் சுமந்து சென்று சுவர்க்கத் துவாரத்தில் வாள் துறட்டுக்கோல் தாற்றுக்கோல் வைத்தது . உடனே யிறந்த எறும்பு உயிர் இறைகூடை கைஏற்றம் ஆள் எற்றம் பெற்றது . இவன் தந்தை அவ்வெறும் முதலியன . பைக் கண்டு தன் குமான் உடலினையும் உழிஞை - தம்முடிமேலே உழிஞை மாலை அவ்வாறு சுவர்க்கத் துவாரத்திலிட்டு | யையணிந்து பகைவர் கொடியசையும் உயிர் வரக்கண்டு களித்தனன் . ' உயிர் நிறைந்த குறும்பினைக்கைப்பற்ற நினைக் கொண்ட குமான் தானுயிர் பெற்ற இடத் தது . ( பு . வெ ) . தில் ஒரு பிடிமண் எடுக்க அங்குச் சிவ உழதுவித்திடுதல் - பகைவருடைய பல லிங்கமொன்று தோன்றிற்று அதை அரணும் கழுதையாகிய ஏரிட்டுழுது கவடி அவிழத்தம் என்பர் . ( காசிகாண்டம் . ) யுடன் குடைவேலை விதைத்தது ( பு . வெ ) . உவமையணி - அஃதாவது இரண்டு உழநீதினைம் புல்லன் - கடைச்சங்க மருவிய பொருள்களுக்கு ஒப்புமையை விளங்கச் புலவரில் ஒருவர் . இவர் தினைப் புலத் சொல்லுதலாம் இதனை வடநூலார் உப தைப் பாடிய தாலிப் பெயர்பெற்றனர் மாலங்கார மென்பர் போலும் . குறுந்தொகையில் குறிஞ்சி உவர்மண் - இந்த உவர்ப்பானமண் இந் பாடியவர் குறு - 333 தியாவில் பலதிசைகளிலுமுண்டு . இது உளதிலன் - அசுவதராசுவன் சந்ததியானான மிகுதியும் இலவணசாரம் கொண்டிருக் இருடி கின்றது . செம்மெழுகுச் சாயத்தின் சேர் உலமா நீதைரோகம் - இது க்ஷயரோக மானங்களிற் சேர்க்கப்படுகிறது . வஸ்தி பேதம் அக்னிமந்த முள்ளபோது புசித்த ரம் வெளுப்பதற்கும் சாயம் போடுவதற் லாலும் இரவில் விழித்தலாலும் மிக்க கும் உபயோகப்படுகிறது மல்லாமல் இத புலாலுண்ணலாலும் அதிசை யோகத் னால் சீசாக்களும் சவுக்காரமும் செய்யப் தாலும் பகலுறங்கலாலும் உண்டாவது . படுகின்றன . ) இது வாத பித்த சிலேஷ்ம திரிதோஷத் உவவனம் - காவிரிப்பூம்பட்டினத்தைச் தால் நான்கு வகைப்படும் . சார்ந்த ஒரு நந்தனவனம் புத்த பீடிகை உளுவண்டு - இது வண்டினத்தில் சிறியது யுள்ள பளிக்கறையுள்ளது . மணிமேகலை இதன் வாயில் துதிக்கை போல் ஒரு அங் மலர்கொய்யச் சென்றாள் எனக்கேட்டு கம் உண்டு . அது ஊசிபோ லடி பருத்தும் உதய குமாரன் அவளைக் கவர்ந்து செல்ல நுனி சிறுத்தும் உள்ளது . இதனால் இது முதலில் முயன்றவிடம் . இது மணிமேக தானிய முதலியவற்றைத் துளைத்து முட் லைக்கு மணிமேகலா தெய்வம் காக்ஷி டையிடும் . இது புத்தகத்தை யூடுருவித் கொடுத்து அவளைப் பளிக்கறையில் துளைக்கும் . மறைத்த இடம் . ( மணிமேகலை . ) உள்ளப்புணர்ச்சி - இது களவிற் புணர்ச்சி உவப்பு - ( 6 ) ஆசியம் இரதி அரதி சோகம் யின் வகை தலைமகன் பெருமையு முரனு பயம் குற்சை இவற்றின் பொருள் முடையன் தலைமகள் அச்சம் மடம் நா சிரிப்பு ஆசை வெறுப்பு சோர்வு அச் ணுடையராதலின் முதலில் உள்ளப் புண சம் அருவருப்புமாம் . ர்ச்சியுண்டாவது . உவாக்கண்ணூர் புல்லங்கீரன் - கடைச்சங் உள்ளழடையான் - உள்ளமுடைய கவியால் கமருவிய புலவர் செய்யப்பட்ட சோதிட நூல் . உவிநான் - அரம்யாசுவன் குமரன் . உள்ளான் - இது சிறு கொக்குப்போல் கால் உழபுலவஞ்சி - பொருந்தாதாருடைய நல்ல களும் அலகும் நீண்டு தலை சிறிய பறவை . தேசத்தை மிக்க நெருபபைக் கொளுத்தி இது நெல் வயல்களில் தான்யங்களைப் யது . ( பு . வெ ) பொறுக்கித் தின்னும் இது தன்னினத் மூவுகருவிகள் - கலப்பை அடிப்படை துடன் கூடி வாழ்வது . வெண்மை கல மேழி எர்க்கால் நகத்தடி கார் காரின ந்த கறுப்பு நிறமுடையது . வேட்டைக் ஆணிகள் வர்க்காலின் புள் பரம்புச்சட்டம் காரர் இதனை ஆகாரத்தின் பொருட்டு பலுமரம் கொருகலப்பை கட் பாறை வலையிலகப் படுத்தியும் சுட்டும் கொல்வர்