அபிதான சிந்தாமணி

உலோச்சனார் 260 உவகைக்கலுழ்ச்சி போலும். மற்றும் நற்-எச-ல் மருதத்து உலோபன் -டம்பமாயைகளின் குமரன்- நிகழவேண்டிய பரத்தையிற் பிரிவினையும் | (இது உருவகம்) வாசிட்டம், நற் கசக-ல் பாலையில் நிகழவேண்டிய உலோபாமுத்திரை - விதர்ப்பதேசத்தரசன் உடன் போக்கினையும் ஏனைப்பாடல்களில் பெண், அகத்தியர் பாரி. இவள் அகத்தி குறிஞ்சியில் நிகழ்தற் பாலவாகிய கள யரை நோக்கி நாம் இவ்வுலகத் திருப்புழி வொழுக்கம் அனைத்தினையும் நெய்தலில் இடம், பொருள் முதலிய வேண்டுமெனக் நிகழ்ந்தன வாகவே வைத்துப்பாடிய ஆற் கணவரைக் கேட்க முனிவர், வில்வலனி றல் வியக்கத்தக்கதாகும். நற் உ எ ச-ல் டஞ் சென்று பொன் பெற்றுத்தரப் பல புன்னைக்காயில் நெய்யெடுக்கும் வழக்கை வகையாகிய இன்பங்களை அனுபவித்த யும் நற் கூக-லும் அகத்திலும் மகளிர் வள். உப்புக்குவட்டின் மேலேறி மீன்பிடி படகு உலோமசன் - ஒரு ரிஷி. பாண்டவர்கள் களையெண்ணும் வழக்கையும் கூறியுள்ளார். வனத்திலிருந்த காலத்து வந்தவர். இவர் இக்காலத்துத் திமிங்கலத்தின் மீது ஏறி - அவர்களுக்குத் தருமோபதேசம் செய்தவர். யீட்டி வீசிப் பிடிக்கின்ற வழக்கம் பண்டை உலோமபாதன் - உரோமபாதனுக்கு ஒரு காலத்து முளதென்று அகத்தில் இவர் பெயர். | பாடலால் அறியப்படுகிறது. இவர் இத் உலோலன் - தாமசமனுவைக் காண்க. துணை பாடலுளும் பெரும்பாலும் கள உலோ லாதித்தன் - ஒரு சூரியன். காசி வொழுக்கத்தையே பாராட்டிப் பாடுதலால் 'யடைவேன் என்று ஆசைகொண்டு சென்ற களவியல் பாடு தலில் சிறந்தவரென்று - தால் இப் பெயர் பெற்றவன். (காசிகாண் கொள்ளக்கிடக்கின்றது. நற்சுச-ம் பாட் டாகிய குறிஞ்சித்திணைச் செய்யுள் இவர் உலோலை - மது என்னும் அரசனுக்குத் பாடிய தாக எழுதியிருப்பது ஒரு கால் -தாய். (லோலை). ஏடெழுதினோர் தவறாயிருக்கலாம். அஃது உலோ ஹிதகல்பம் - ஒரு கல்பத்துச் சிவ இவர் பாடிய தன்று. மற்றும் தலைவன் மூர்த்தி லோ ஹி தநிறமாய்த் தோன்றின பகற்குறி வந்து மீள்வான் இன்றிங்கிருந்து 'ராதலால் அப்பெயரடைந்தது. இக்கற்பத் விருந் துண்டு செல்கவென்று கூறும் தோழி தில் லோஹிதாக்ஷி தோன்றினள். (விங்க- கூற்றில் அவனுடைய குதிரைக்கும் ஆகார புராணம்.) மமைத்துக் கொடுக்குஞ் சிறப்பை உருச- உலௌதித்தியம் -இது ஒருந்தம். A por- வினும் அகத்திலும் விரித்துக்கூறுகின்றார். tion of the river Brahmaputra north எனைநிலத்தினும் நெய் தனிலமே எந் | of Pragiyotishapura, நாளும் உருவாய் மிக்குளதென்று இவர் உலௌஹித்யம் - உதய பர்வதத்திற்கு கூறும் (நற் டக்க) பாடல் கல்வி யறிவில் அருகிலுள்ள கடல்-(பார.) நொடி தனது மகழவக்கும். இர உல்காழகன் -வாநரசேனாபதி. வுக்குறி நேர்கின்ற தோழி கூறுமுகத் உல்பகரோகம் - பிரசவித்து மறுருது தானே நெய் தனிலத்தூர் தமர் ஒருவரை வடைந்த ஸ்திரி கருக்கொண்டபின் முன் யொருவர் அறியாதபடி மக்கள் நெருக்க பிறந்திருக்கிற குழந்தைக்குத் தன் பாலைத் மிக்குடையதென்று (நற்) கூக-ல் சிறப் தரின் சிசு, மயக்கம், மார்புவலி, இருமல், பிக்கிறார். கொல்லைப்படப்பைகள் கண்டல் இரைப்பு, வாந்தி, சுரம் முதலிய கொள் மரங்களை வேலியாகயுடையன வென்று ளுதல், (ஜீவ ) பல இடங்களிற் கூறு கிறார். கண்டல் | உல்ழகன் ---1. சக்ஷர்மனுவிற்கும் நட்வலைக் மரத்தின்கழி (கொம்பு) களே இக்காலத் கும் பிறந்தவன். பாரியை புஷ்கரிணி. திலே தோணி தள்ளுபவர்க்குப் பற்றுக் பிள்ளைகள் அங்கன், ஆங்கீரசன், கயன், கோடாயுள்ளன. அவை கண்டற்கழி கத்ரு, க்யாதி, சுமனஸ், பாரி, பிரீதகேசி யென்றே வழுங்கப்படுகின்றன. விரிப் யெனவுங் கூறுவர். பிற் பெருகுமா தலின் இம்மட்டோடு நிறுத் 2. ஒரு யாதவவீரன். தலாயிற்று. இவர் பாடியனவாக நற்றி உவகைக்கலுழ்ச்சி - வாளால் வாய்ப்பு ணையில் (20) பாடல்களும், குறுந்தொகை பெற்ற விழுப்புண் மிக்க உடம்புடைய யில் (ச)ம், அகத்தில் (அ)ம், புறத்தில் கணவனைக் கண்டு மனைவி மகிழ்ந்து கண் மூன்று மாக (உரு) பாடல்கள் உள. (நீற்).) ணீர் வீழ்த்த து (பு.வெ.)
உலோச்சனார் 260 உவகைக்கலுழ்ச்சி போலும் . மற்றும் நற் - எச - ல் மருதத்து உலோபன் - டம்பமாயைகளின் குமரன் நிகழவேண்டிய பரத்தையிற் பிரிவினையும் | ( இது உருவகம் ) வாசிட்டம் நற் கசக - ல் பாலையில் நிகழவேண்டிய உலோபாமுத்திரை - விதர்ப்பதேசத்தரசன் உடன் போக்கினையும் ஏனைப்பாடல்களில் பெண் அகத்தியர் பாரி . இவள் அகத்தி குறிஞ்சியில் நிகழ்தற் பாலவாகிய கள யரை நோக்கி நாம் இவ்வுலகத் திருப்புழி வொழுக்கம் அனைத்தினையும் நெய்தலில் இடம் பொருள் முதலிய வேண்டுமெனக் நிகழ்ந்தன வாகவே வைத்துப்பாடிய ஆற் கணவரைக் கேட்க முனிவர் வில்வலனி றல் வியக்கத்தக்கதாகும் . நற் - ல் டஞ் சென்று பொன் பெற்றுத்தரப் பல புன்னைக்காயில் நெய்யெடுக்கும் வழக்கை வகையாகிய இன்பங்களை அனுபவித்த யும் நற் கூக - லும் அகத்திலும் மகளிர் வள் . உப்புக்குவட்டின் மேலேறி மீன்பிடி படகு உலோமசன் - ஒரு ரிஷி . பாண்டவர்கள் களையெண்ணும் வழக்கையும் கூறியுள்ளார் . வனத்திலிருந்த காலத்து வந்தவர் . இவர் இக்காலத்துத் திமிங்கலத்தின் மீது ஏறி - அவர்களுக்குத் தருமோபதேசம் செய்தவர் . யீட்டி வீசிப் பிடிக்கின்ற வழக்கம் பண்டை உலோமபாதன் - உரோமபாதனுக்கு ஒரு காலத்து முளதென்று அகத்தில் இவர் பெயர் . | பாடலால் அறியப்படுகிறது . இவர் இத் உலோலன் - தாமசமனுவைக் காண்க . துணை பாடலுளும் பெரும்பாலும் கள உலோ லாதித்தன் - ஒரு சூரியன் . காசி வொழுக்கத்தையே பாராட்டிப் பாடுதலால் ' யடைவேன் என்று ஆசைகொண்டு சென்ற களவியல் பாடு தலில் சிறந்தவரென்று - தால் இப் பெயர் பெற்றவன் . ( காசிகாண் கொள்ளக்கிடக்கின்றது . நற்சுச - ம் பாட் டாகிய குறிஞ்சித்திணைச் செய்யுள் இவர் உலோலை - மது என்னும் அரசனுக்குத் பாடிய தாக எழுதியிருப்பது ஒரு கால் - தாய் . ( லோலை ) . ஏடெழுதினோர் தவறாயிருக்கலாம் . அஃது உலோ ஹிதகல்பம் - ஒரு கல்பத்துச் சிவ இவர் பாடிய தன்று . மற்றும் தலைவன் மூர்த்தி லோ ஹி தநிறமாய்த் தோன்றின பகற்குறி வந்து மீள்வான் இன்றிங்கிருந்து ' ராதலால் அப்பெயரடைந்தது . இக்கற்பத் விருந் துண்டு செல்கவென்று கூறும் தோழி தில் லோஹிதாக்ஷி தோன்றினள் . ( விங்க கூற்றில் அவனுடைய குதிரைக்கும் ஆகார புராணம் . ) மமைத்துக் கொடுக்குஞ் சிறப்பை உருச - உலௌதித்தியம் - இது ஒருந்தம் . A por வினும் அகத்திலும் விரித்துக்கூறுகின்றார் . tion of the river Brahmaputra north எனைநிலத்தினும் நெய் தனிலமே எந் | of Pragiyotishapura நாளும் உருவாய் மிக்குளதென்று இவர் உலௌஹித்யம் - உதய பர்வதத்திற்கு கூறும் ( நற் டக்க ) பாடல் கல்வி யறிவில் அருகிலுள்ள கடல் - ( பார . ) நொடி தனது மகழவக்கும் . இர உல்காழகன் - வாநரசேனாபதி . வுக்குறி நேர்கின்ற தோழி கூறுமுகத் உல்பகரோகம் - பிரசவித்து மறுருது தானே நெய் தனிலத்தூர் தமர் ஒருவரை வடைந்த ஸ்திரி கருக்கொண்டபின் முன் யொருவர் அறியாதபடி மக்கள் நெருக்க பிறந்திருக்கிற குழந்தைக்குத் தன் பாலைத் மிக்குடையதென்று ( நற் ) கூக - ல் சிறப் தரின் சிசு மயக்கம் மார்புவலி இருமல் பிக்கிறார் . கொல்லைப்படப்பைகள் கண்டல் இரைப்பு வாந்தி சுரம் முதலிய கொள் மரங்களை வேலியாகயுடையன வென்று ளுதல் ( ஜீவ ) பல இடங்களிற் கூறு கிறார் . கண்டல் | உல்ழகன் - - - 1 . சக்ஷர்மனுவிற்கும் நட்வலைக் மரத்தின்கழி ( கொம்பு ) களே இக்காலத் கும் பிறந்தவன் . பாரியை புஷ்கரிணி . திலே தோணி தள்ளுபவர்க்குப் பற்றுக் பிள்ளைகள் அங்கன் ஆங்கீரசன் கயன் கோடாயுள்ளன . அவை கண்டற்கழி கத்ரு க்யாதி சுமனஸ் பாரி பிரீதகேசி யென்றே வழுங்கப்படுகின்றன . விரிப் யெனவுங் கூறுவர் . பிற் பெருகுமா தலின் இம்மட்டோடு நிறுத் 2 . ஒரு யாதவவீரன் . தலாயிற்று . இவர் பாடியனவாக நற்றி உவகைக்கலுழ்ச்சி - வாளால் வாய்ப்பு ணையில் ( 20 ) பாடல்களும் குறுந்தொகை பெற்ற விழுப்புண் மிக்க உடம்புடைய யில் ( ) ம் அகத்தில் ( ) ம் புறத்தில் கணவனைக் கண்டு மனைவி மகிழ்ந்து கண் மூன்று மாக ( உரு ) பாடல்கள் உள . ( நீற் ) . ) ணீர் வீழ்த்த து ( பு . வெ . )