அபிதான சிந்தாமணி

உருத்திரசன்மர் - 250 உருத்திரர் உருத்திரசன்மர்-1. மதுரை உப்பூரிக் குடிக் இவர் தாய்க் கருவிலிருந்து உக்கிரகோபத் கிழார் மகனார். தாற் கவாப்பட்டுப் பூதேவியரால் வளர்க் 2. சிவபூசையால் குருடு நீங்கிய அந் கப்பட்டமையின் இப் பெயர் பெற்றனர். தணர். (வீரசிங்கா தன புராணம்.) உருத்திரசாவர்ணி - பன்னிரண்டாம்மன் உருத்திரழனிவர் - திருமூலர் மாணாக்கரில் வர்தாத்து மனு. ஒருவர். உருத்திரசித்தமகருவி - உருத்திரர் உடலிற் உருத்திரர் -1. பிரமன் வேண்டுகோளால் பிறந்த குஷிசிரேட்டர். 'சிவமூர்த்தியா லதிட்டிக்கப்பட்டுப் பிரம உருத்திரசுவாமி - ஒரு வேதியன். இவன், னெற்றியில் தோன்றிச் சிருட்டி செய்த பத்தினி அதிதிக்கு அன்னமிடாததால் உருத்திரர் பதினொருவர். இவர்கள் உலக 'கோபித்து, அவளைக் கொன்று கிணற்றி பாலகராயினர். இந்த உருத்திரர் ஒவ் விட்டு நீங்கப் பிரமகத்தியாற் பிடியுண்டு வொருவரும் கோடி உருத்திரரைப் படை இருபத்தைந்து வருடம் துன்பமடைந்து த்தனர். இவர்களைப் பிரமன் கண்டு வினை பிறகு வடவனத்தில் முத்தித் தீர்த்தத்தில் க்கீடாகப் படையாமல் முடியாச் சிருட்டி ஸ்நானஞ்செய்து புனிதனானவன். (திரு செய்தல் கூடாதென வேண்ட, நின்று சிவ வாலங்காட்டுப் புராணம்) சாரூபந்தாங்கித் தேவர் கூட்டமானவர்கள். உருத்திரசேநன் - குபேரன் குமான். இவர்களில் திக்குப்பாலகர் உருத்திரர்கள். உதந்திரதத்தன் - சச்சந்தன் மந்திரி. இந்திரதிக்கில் கபாலீசன், அசன், புத்தன், உருத்திரதீர்த்தம் - ஒரு தீர்த்தம். இது கங் வச்சிரதேகன், பிரமத்தனன், விபூதி, இவ் கைக் கரையிலுள்ளது. வியன், சாத்தா, பினாகி, திரிசோதியன், உருத்திரபசுபதி நாயனார் - சோழநாட்டுத் அக்நிதிக்கில் உருத்திரன், உதாசான், பிங் திருத்தலையூரில் பிராமணகுலத்தில் சிவ சலன், சாதகன், அயன், சுவலன், தகனன், பக்தியிற் சிறந்த பசுபதி யென்பவர் ஒரு வெப்புரு, பிரமாந்தகன், க்ஷயாந்தகன். வர் இருந்தார். அவர் தாமரை மடுவில் இயமதிக்கில் யாமியன், மிருத்யு, அரன் அரோராத்ரம் கழுத்தளவு ஜலத்தில் சிர தாதா, விதாதா, கத்துரு, காலன், தன்மன், மேற்குவித்த கைய ராய் ஸ்ரீ ருத்ரமந்திரஞ் சங்யோத்தா, வியோகிருதன். நீந்திதிக் செபித்திருந்து பரமசிவன் திருவடி யடை கீல் நிருதி, மாரணன், அரந்தா, குரூர தனர். ஆதலா லிப்பெயாடைந்தனர். திருட்டி, பயாந்தகன், ஊர்த்வகாயன், (பெரியபுராணம்). விரூபாக்ஷன், தூமிரு, உலோகிதன், தெல் உருத்திரபர்வதம்- சாநவிந்திக் கருகிலுள்ள கிருட்டினன். வருணதிக்கில் பலன் , அதி மலை. பலன், மகாபலன், பாசத்தன், சுவேதா, உருத்திரப்ரயாகை- மந்தாகினிக்கும் அளக செயபத்திரன், தீர்க்கவாகு, செலாந்தகன், நந்தைக்கும் இடையிலுள்ள க்ஷேத்ரம். வடவாமுகன், தீமான். வாயுதிக்கில் சீக் உருத்திரமன் யமுனிவர் - இரேவண சித்தர் கிரன், லகு, வாயுவேகன், தீக்ஷணன், சூக் என்பவர் சோழராஜன் புத்ரி முதலிய குமன், க்ஷயாந்தகன், பஞ்சாந்தகன், பஞ் மங்கையரை மணந்து இருக்கையில் ஒரு சசிகன், கபத்தி, மேகவாகனன். தபோ தடாக மெடுக்க உன்னி அத்தொழிலை உட திக்கில் நிதீசன், ரூபவான், தன்யன், னிருந்தியற்ற மேற்படி மங்கையர்களுக் சௌமியன், சௌமியதேகன், பிரமத்த குக் கட்டளையிட்டார். அம்மங்கையர் அவ் னன், சுப்பிரகடன், பிரகாசன், லக்குமி வாறு இயற்றுகையில் சோன் புதல்வி வான், சோமேசன். ஈசானதிக்கில் வியாத் கருக்கொண் டிருத்தலில் முடியாதென்ற தியா தீபன், ஞானபுகன், சர்வன், வேத னள். சித்தர் என் கட்டளை மறுத்ததால் பாரகன், மாத்ருவிருத்தன், பிங்கலாக்ஷன், என் கருவைத் தந்து நின் தந்தைபாற் பூதபாலன், பலிப்பிரியன், சர்வவித்யாதி செல்கவென, அரசகுமரி கருவை எவ் பன், தாதா, அண்டகடாக வோட்டுக்குக் வாறு தருவதெனச் சித்தர் அவள் வயிற்றை கீழ் விஷ்ணுதிக்கில் அநந்தன், பாலகன், ஈசத்தாற் கீறிக் கருவை யெடுத்து இச்சிசு வீரன், பாதாளாதிபதி, விபு, இடபத்துவ வைப்போற்றுக எனப் பூதேவிபால் அளி சன், உக்ரன், சுப்பிரன், லோகி தன், சர் த்தனர். அவள் பூமியைப் பிளந்து வந்து வன். அண்டகடாகத்தின் மேல் பிரம சிசுவை எடுத்துச்சென், வளர்த்தனள். திக்கில் சம்பு, விபு, கணாத்யக்ஷன், திரிய
உருத்திரசன்மர் - 250 உருத்திரர் உருத்திரசன்மர் - 1 . மதுரை உப்பூரிக் குடிக் இவர் தாய்க் கருவிலிருந்து உக்கிரகோபத் கிழார் மகனார் . தாற் கவாப்பட்டுப் பூதேவியரால் வளர்க் 2 . சிவபூசையால் குருடு நீங்கிய அந் கப்பட்டமையின் இப் பெயர் பெற்றனர் . தணர் . ( வீரசிங்கா தன புராணம் . ) உருத்திரசாவர்ணி - பன்னிரண்டாம்மன் உருத்திரழனிவர் - திருமூலர் மாணாக்கரில் வர்தாத்து மனு . ஒருவர் . உருத்திரசித்தமகருவி - உருத்திரர் உடலிற் உருத்திரர் - 1 . பிரமன் வேண்டுகோளால் பிறந்த குஷிசிரேட்டர் . ' சிவமூர்த்தியா லதிட்டிக்கப்பட்டுப் பிரம உருத்திரசுவாமி - ஒரு வேதியன் . இவன் னெற்றியில் தோன்றிச் சிருட்டி செய்த பத்தினி அதிதிக்கு அன்னமிடாததால் உருத்திரர் பதினொருவர் . இவர்கள் உலக ' கோபித்து அவளைக் கொன்று கிணற்றி பாலகராயினர் . இந்த உருத்திரர் ஒவ் விட்டு நீங்கப் பிரமகத்தியாற் பிடியுண்டு வொருவரும் கோடி உருத்திரரைப் படை இருபத்தைந்து வருடம் துன்பமடைந்து த்தனர் . இவர்களைப் பிரமன் கண்டு வினை பிறகு வடவனத்தில் முத்தித் தீர்த்தத்தில் க்கீடாகப் படையாமல் முடியாச் சிருட்டி ஸ்நானஞ்செய்து புனிதனானவன் . ( திரு செய்தல் கூடாதென வேண்ட நின்று சிவ வாலங்காட்டுப் புராணம் ) சாரூபந்தாங்கித் தேவர் கூட்டமானவர்கள் . உருத்திரசேநன் - குபேரன் குமான் . இவர்களில் திக்குப்பாலகர் உருத்திரர்கள் . உதந்திரதத்தன் - சச்சந்தன் மந்திரி . இந்திரதிக்கில் கபாலீசன் அசன் புத்தன் உருத்திரதீர்த்தம் - ஒரு தீர்த்தம் . இது கங் வச்சிரதேகன் பிரமத்தனன் விபூதி இவ் கைக் கரையிலுள்ளது . வியன் சாத்தா பினாகி திரிசோதியன் உருத்திரபசுபதி நாயனார் - சோழநாட்டுத் அக்நிதிக்கில் உருத்திரன் உதாசான் பிங் திருத்தலையூரில் பிராமணகுலத்தில் சிவ சலன் சாதகன் அயன் சுவலன் தகனன் பக்தியிற் சிறந்த பசுபதி யென்பவர் ஒரு வெப்புரு பிரமாந்தகன் க்ஷயாந்தகன் . வர் இருந்தார் . அவர் தாமரை மடுவில் இயமதிக்கில் யாமியன் மிருத்யு அரன் அரோராத்ரம் கழுத்தளவு ஜலத்தில் சிர தாதா விதாதா கத்துரு காலன் தன்மன் மேற்குவித்த கைய ராய் ஸ்ரீ ருத்ரமந்திரஞ் சங்யோத்தா வியோகிருதன் . நீந்திதிக் செபித்திருந்து பரமசிவன் திருவடி யடை கீல் நிருதி மாரணன் அரந்தா குரூர தனர் . ஆதலா லிப்பெயாடைந்தனர் . திருட்டி பயாந்தகன் ஊர்த்வகாயன் ( பெரியபுராணம் ) . விரூபாக்ஷன் தூமிரு உலோகிதன் தெல் உருத்திரபர்வதம் - சாநவிந்திக் கருகிலுள்ள கிருட்டினன் . வருணதிக்கில் பலன் அதி மலை . பலன் மகாபலன் பாசத்தன் சுவேதா உருத்திரப்ரயாகை - மந்தாகினிக்கும் அளக செயபத்திரன் தீர்க்கவாகு செலாந்தகன் நந்தைக்கும் இடையிலுள்ள க்ஷேத்ரம் . வடவாமுகன் தீமான் . வாயுதிக்கில் சீக் உருத்திரமன் யமுனிவர் - இரேவண சித்தர் கிரன் லகு வாயுவேகன் தீக்ஷணன் சூக் என்பவர் சோழராஜன் புத்ரி முதலிய குமன் க்ஷயாந்தகன் பஞ்சாந்தகன் பஞ் மங்கையரை மணந்து இருக்கையில் ஒரு சசிகன் கபத்தி மேகவாகனன் . தபோ தடாக மெடுக்க உன்னி அத்தொழிலை உட திக்கில் நிதீசன் ரூபவான் தன்யன் னிருந்தியற்ற மேற்படி மங்கையர்களுக் சௌமியன் சௌமியதேகன் பிரமத்த குக் கட்டளையிட்டார் . அம்மங்கையர் அவ் னன் சுப்பிரகடன் பிரகாசன் லக்குமி வாறு இயற்றுகையில் சோன் புதல்வி வான் சோமேசன் . ஈசானதிக்கில் வியாத் கருக்கொண் டிருத்தலில் முடியாதென்ற தியா தீபன் ஞானபுகன் சர்வன் வேத னள் . சித்தர் என் கட்டளை மறுத்ததால் பாரகன் மாத்ருவிருத்தன் பிங்கலாக்ஷன் என் கருவைத் தந்து நின் தந்தைபாற் பூதபாலன் பலிப்பிரியன் சர்வவித்யாதி செல்கவென அரசகுமரி கருவை எவ் பன் தாதா அண்டகடாக வோட்டுக்குக் வாறு தருவதெனச் சித்தர் அவள் வயிற்றை கீழ் விஷ்ணுதிக்கில் அநந்தன் பாலகன் ஈசத்தாற் கீறிக் கருவை யெடுத்து இச்சிசு வீரன் பாதாளாதிபதி விபு இடபத்துவ வைப்போற்றுக எனப் பூதேவிபால் அளி சன் உக்ரன் சுப்பிரன் லோகி தன் சர் த்தனர் . அவள் பூமியைப் பிளந்து வந்து வன் . அண்டகடாகத்தின் மேல் பிரம சிசுவை எடுத்துச்சென் வளர்த்தனள் . திக்கில் சம்பு விபு கணாத்யக்ஷன் திரிய