அபிதான சிந்தாமணி

பன்தீஸ் 247 உய்த்துணர்வணி திரவம் கசிந்து கொண்டிருக்கிறது. அதைக் நீரின் அசைவால் திறத்தலும் மூடலும் குடிக்கச் சென்ற சிறு பூச்சிகள் மீண்டும், பெறுகிறது. அம்மூடியினுள் புகும் பூச்சி, வெளிவர முடியாதிறக்க அவற்றை ஆகார புழுக்கள் மீண்டும் வரவிடாமல் மூடிக் மாகக் கொள்ளுகிறது. கொள்ளப் பிராணிகள் உள்ளடங்கி அதி 5. நிபன் தீஸ் (Nepanthes) இது பூச்சி லுள்ள திரவத்தால் சுரையச் செடி அவற் களைப் பிடித்துண்ணும் செடி. இது கிழ றை உணவாகக் கொள்கிறது. க்கு இந்தியத் தீவிலுள்ளது. இதன் இலை | உயிரெழுத்துக்கள் - இவை தமிழ்ப் பாஷை கள் இரண்டு பாகமாகப் பிரிந்து இருக் க்கு முதலெழுத்தின் வகை. இவை மெய் கின்றன. இலைகளின் முனையில் சம்பி யெழுத்திற்கு உயிர்போவிருத்தலின் இப் போல் ஒரு கொடி நீண்டு அதன் முனை பெயர் பெற்றன. இவை தனித்தியங்கும் யில் குடம் போல் ஒரு உறுப்பைப் பெற்று எழுத்துக்கள். அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, அதன் வாயை மூட இலைபோல் ஒரு மூடி ஏ, ஐ, ஒ,ஓ,ஔ, ஆகப்பன்னிரண்டு, (நன்) பெற்றிருக்கிறது. குடத்தின் தலையிலுள்ள உயிர் - ஆன்மாவின் ஒற்றுமைப்பட்டு கால இலையினடியில் தேன் போன்ற திரவம் திர முடிவு வரையினின்று காலத்திறுதியில் விக்கிறது. அதை உண்ண பூச்சிகள் உட் பூததேக நீங்கிச் சூக்ஷ்மசரீரத்துடன் ஆன் சென்றவுடன் இலைபோன்ற மூடி வெளி மாவைப் பின்பற்றிச் செல்லும் அருவுரு வரவிடாது மூடிக்கொள்கிறது. விழுந்த வப்பொருள். அது உருவமாய் பௌதிக பூச்சிகள் அதன் திரவத்தில் வீழ்ந்திறக்க தேகத்தால் காணப்படுதலின் உருவும், பூண்டு அவற்றைக் கரைத்து உணவாகக் இன்னவுருவென அறியப்படா திருத்த கொள்கிறது. லின் அருவுமாம். இது புருடனிடத்து 6. சன்ட்யூ (Sundew) இது, அமெரிக் ஆறறிவுடனும், விலங்குகளிடத்து ஐயறி காவிலுள்ள ஒருவகைச் செடி. இதன் வுடனும், வண்டு, ஞெண்டு முதலியவற் இலைகள், நீண்ட காம்புகளைப் பெற்று றில் நான்கறிவுடனும் சிதல் எறும்பாதி முனையில் திரட்சி யடைந்திருக்கின்றன. யில் மூவறிவுடனும், நந்து, அட்டை முத இலைகளின் உட்புறம் குழிந்தும் வெளிப் | லாதியில் ஈரறிவுடனும், புல், மரம் முத புறம் கவிந்து மிருக்கிறது. இலைகளின் லியவற்றில் ஓரறிவுடனும் காணப்படும். வெளிப்புறத்தில் முட்கள் நிறைந்துள்ளன. உயிர்க்தணம் - அறிவு, அருள், ஆசை, அச் அம்முட்களில் ஒருவகைப் பசை உண்டு. சம், மணம், நிறை, பொறை, ஓர்ப்பு, அச்செடி தன்னருகில் பூச்சிப் புழுக்கள் கடைப்பிடி, மையல், நினைவு, வெறுப்பு, உலாவுதல், பறத்தலை அறிந்து கொள் உவப்பு, இரக்கம், நாண், வெகுளி, துணிவு கிறது. உடனே அதன் இலைகள் பேயாடு அழுக்காறு, அன்பு, எளிமை, எய்த்தல், வதுபோல் ஆடத் தொடங்கிப் பூச்சிகளைத் துன்பமின்பம், இளமை, மூப்பு, இகல், தாவிப்பிடித்துக் குழிந்த உட்பு றஞ்செலுத் வென்றி, பொச்சாப்பு, ஊக்கம், மறம், திச் சுருட்டிக்கொண்டு தன்னிடம் உள்ள மதம், மறவிமுதலிய. திரவப்பசையினால் கொன்று கரையச் உயிர் மெய் எழத்துக்கள் - உயிரும் மெய் செய்து உணவாக்கிக்கொண்டு முன்போல் யும் கூடிப் பிறக்கும் எழுத்து உயிர்மெய் விரிகிறது. இதுபோல் தண்ணீ ரில் ஒரு எழுத்தாம். உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் இரு வகைச் செடி மீன்களைப் பிடித்துத் தின் நூற்றுப் பதினாறு இறதாம். உயிர்வேதனை- (கஉ) அனல், சீதம், அசனி, 7. பிளாடர் ஓர்ட் (Pladder Wort) | புனல், வாதம், ஆயுதம், விஷம், மருந்து, இது ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள ஒருவகை) பசி, தாகம், பிணி, முனிவறாமை. உயிண்ணிப்பூண்டு. இது, நீர் தேங்கி உய்த்தலில் பொருண்மை - இது வை தருப யுள்ள இடங்களில் மிகுதியு மிருக்கிறது. பச் செய்யுணெறியி லொன்று. கவி தன் இதன் இலைகள் இளம்பசுமை கூடிய மங் னாற் கருதப்பட்ட பொருளை விளங்க விரிக் கல் நிறமானது. இலையின் மேற்புறம் குஞ் சொல்லைச் செய்யுளுள்ளே யுடைத் மெல்லிய தொளையுடன் ஜவ்வுபோன்ற தாய்ப் பிறிது மொழிகூட்டி யுரைக்கும் உறுப்பால் மூடப்பட்டிருக்கறது. அத் பெற்றியின்றி வரத்தொடுப்பது. (தண்டி) தொளை வழியில் சிறு முட்கள் உட்புறம் உய்த்துணர்வணி - அஃதாவது ஒரு காரியம் கவிந்திருக்கிறது. அத்தொளையின் மூடி முற்றுப் பெறுதற் இஃதிவ்வாமுமெனி
பன்தீஸ் 247 உய்த்துணர்வணி திரவம் கசிந்து கொண்டிருக்கிறது . அதைக் நீரின் அசைவால் திறத்தலும் மூடலும் குடிக்கச் சென்ற சிறு பூச்சிகள் மீண்டும் பெறுகிறது . அம்மூடியினுள் புகும் பூச்சி வெளிவர முடியாதிறக்க அவற்றை ஆகார புழுக்கள் மீண்டும் வரவிடாமல் மூடிக் மாகக் கொள்ளுகிறது . கொள்ளப் பிராணிகள் உள்ளடங்கி அதி 5 . நிபன் தீஸ் ( Nepanthes ) இது பூச்சி லுள்ள திரவத்தால் சுரையச் செடி அவற் களைப் பிடித்துண்ணும் செடி . இது கிழ றை உணவாகக் கொள்கிறது . க்கு இந்தியத் தீவிலுள்ளது . இதன் இலை | உயிரெழுத்துக்கள் - இவை தமிழ்ப் பாஷை கள் இரண்டு பாகமாகப் பிரிந்து இருக் க்கு முதலெழுத்தின் வகை . இவை மெய் கின்றன . இலைகளின் முனையில் சம்பி யெழுத்திற்கு உயிர்போவிருத்தலின் இப் போல் ஒரு கொடி நீண்டு அதன் முனை பெயர் பெற்றன . இவை தனித்தியங்கும் யில் குடம் போல் ஒரு உறுப்பைப் பெற்று எழுத்துக்கள் . அதன் வாயை மூட இலைபோல் ஒரு மூடி ஆகப்பன்னிரண்டு ( நன் ) பெற்றிருக்கிறது . குடத்தின் தலையிலுள்ள உயிர் - ஆன்மாவின் ஒற்றுமைப்பட்டு கால இலையினடியில் தேன் போன்ற திரவம் திர முடிவு வரையினின்று காலத்திறுதியில் விக்கிறது . அதை உண்ண பூச்சிகள் உட் பூததேக நீங்கிச் சூக்ஷ்மசரீரத்துடன் ஆன் சென்றவுடன் இலைபோன்ற மூடி வெளி மாவைப் பின்பற்றிச் செல்லும் அருவுரு வரவிடாது மூடிக்கொள்கிறது . விழுந்த வப்பொருள் . அது உருவமாய் பௌதிக பூச்சிகள் அதன் திரவத்தில் வீழ்ந்திறக்க தேகத்தால் காணப்படுதலின் உருவும் பூண்டு அவற்றைக் கரைத்து உணவாகக் இன்னவுருவென அறியப்படா திருத்த கொள்கிறது . லின் அருவுமாம் . இது புருடனிடத்து 6 . சன்ட்யூ ( Sundew ) இது அமெரிக் ஆறறிவுடனும் விலங்குகளிடத்து ஐயறி காவிலுள்ள ஒருவகைச் செடி . இதன் வுடனும் வண்டு ஞெண்டு முதலியவற் இலைகள் நீண்ட காம்புகளைப் பெற்று றில் நான்கறிவுடனும் சிதல் எறும்பாதி முனையில் திரட்சி யடைந்திருக்கின்றன . யில் மூவறிவுடனும் நந்து அட்டை முத இலைகளின் உட்புறம் குழிந்தும் வெளிப் | லாதியில் ஈரறிவுடனும் புல் மரம் முத புறம் கவிந்து மிருக்கிறது . இலைகளின் லியவற்றில் ஓரறிவுடனும் காணப்படும் . வெளிப்புறத்தில் முட்கள் நிறைந்துள்ளன . உயிர்க்தணம் - அறிவு அருள் ஆசை அச் அம்முட்களில் ஒருவகைப் பசை உண்டு . சம் மணம் நிறை பொறை ஓர்ப்பு அச்செடி தன்னருகில் பூச்சிப் புழுக்கள் கடைப்பிடி மையல் நினைவு வெறுப்பு உலாவுதல் பறத்தலை அறிந்து கொள் உவப்பு இரக்கம் நாண் வெகுளி துணிவு கிறது . உடனே அதன் இலைகள் பேயாடு அழுக்காறு அன்பு எளிமை எய்த்தல் வதுபோல் ஆடத் தொடங்கிப் பூச்சிகளைத் துன்பமின்பம் இளமை மூப்பு இகல் தாவிப்பிடித்துக் குழிந்த உட்பு றஞ்செலுத் வென்றி பொச்சாப்பு ஊக்கம் மறம் திச் சுருட்டிக்கொண்டு தன்னிடம் உள்ள மதம் மறவிமுதலிய . திரவப்பசையினால் கொன்று கரையச் உயிர் மெய் எழத்துக்கள் - உயிரும் மெய் செய்து உணவாக்கிக்கொண்டு முன்போல் யும் கூடிப் பிறக்கும் எழுத்து உயிர்மெய் விரிகிறது . இதுபோல் தண்ணீ ரில் ஒரு எழுத்தாம் . உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் இரு வகைச் செடி மீன்களைப் பிடித்துத் தின் நூற்றுப் பதினாறு இறதாம் . உயிர்வேதனை - ( கஉ ) அனல் சீதம் அசனி 7 . பிளாடர் ஓர்ட் ( Pladder Wort ) | புனல் வாதம் ஆயுதம் விஷம் மருந்து இது ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள ஒருவகை ) பசி தாகம் பிணி முனிவறாமை . உயிண்ணிப்பூண்டு . இது நீர் தேங்கி உய்த்தலில் பொருண்மை - இது வை தருப யுள்ள இடங்களில் மிகுதியு மிருக்கிறது . பச் செய்யுணெறியி லொன்று . கவி தன் இதன் இலைகள் இளம்பசுமை கூடிய மங் னாற் கருதப்பட்ட பொருளை விளங்க விரிக் கல் நிறமானது . இலையின் மேற்புறம் குஞ் சொல்லைச் செய்யுளுள்ளே யுடைத் மெல்லிய தொளையுடன் ஜவ்வுபோன்ற தாய்ப் பிறிது மொழிகூட்டி யுரைக்கும் உறுப்பால் மூடப்பட்டிருக்கறது . அத் பெற்றியின்றி வரத்தொடுப்பது . ( தண்டி ) தொளை வழியில் சிறு முட்கள் உட்புறம் உய்த்துணர்வணி - அஃதாவது ஒரு காரியம் கவிந்திருக்கிறது . அத்தொளையின் மூடி முற்றுப் பெறுதற் இஃதிவ்வாமுமெனி