அபிதான சிந்தாமணி

உமாபதி 245 உமாமகேசுவிடம் உமாபதி சிவன். பாசுரம் " அடியார்க் கெளியன் சிற்றம்பல உமாபதிசிவாசாரியர் - இவர் சோழநாட்டில் வன்கொற்றங், குடியார்க்கெழுதிய கைச் திருப்புலியூரில் சைவவேதியர் குலத்தில் சீட்டுப், படியின் மிசைப் பெற்றான் சாம் அவதரித்து வேதசிவாகமங்களை ஓதி பானுக்குப் பேதமறத் தீக்கை செய்து, முத் யுணர்ந்து மூவாயிரநாட்களுக்கு ஒருநாளில் திகொடுக்க முறை" என எழுதிய திரு நடராஜ்ன் பூசைபுரிந்து சிவிகையூர்ந்து முகங்கண்டு சிரமேற்றாங்கி அதனைப் பத் செல்வோர், திருக்கடந்தை மறை ஞான திரப்படுத்திக் கொற்றவன் குடிவந்து அவ் சம்பந்தர் ஆண்டு மதுகா விருத்தி செய் குச் சிலநாள் மடத்திற்கு விறகு வெட்டித் வாரை நோக்காது செல்லுகையில் பட்ட தரும் திருப்பணி செய்து வருநாட்களில் கட்டையிற் பகற்குருடன் போகிறான் என ஒருநாள், மழையால் பெற்றான் சாம்பான் அவர் கூறக்கேட்டு, அவரது திருவடி வாத் தாமதித்ததால் போஜனவேளை தாம பணிந்திருக்கையில் ஒருநாள் இவரது பரி திக்க உமாபதியார் காரணங் கேட்க அந் பாகமறிய மறை ஞானசம்பந்தர் நெய்வார் தணர்கள் மடைப்பள்ளிக்கு நாடோறும் தெருவில் சென்று அக்காருகர் பாவிற்கு ஒருவர் விறகு தந்து வருவர்; அவர் இன் இடும் கஞ்சியினைக் கையேற் றுண்கையில் றைக்கு வராததனால் தாமதித்தது என்ற உமாபதியாரும் அக்கையினின்றும் ஒழு னர். இதனைக் கேட்ட உமாபதியார் நாளை கிய கூழையுண்டு உடன் வதிந்தனர். மறை அவர் வரின் நம்மிடைக்கூறுக என்றனர். ஞானசம்பந்தர் இவரது பரிபாகமறிந்து அவ்வாறே பெற்றான் சாம்பான் மறுநாள் சிவஞான போதத்தை உபதேசித்தனர். இரண்டுநாள் விறகும் கொணடுவரக் கண் இவ்வகை இருக்கையில் இவரைத் தில்லை டோர் உமாபதியாரிடங் கூற, உமாபதி மூவாயிரவர் ஆசாரபிரஷ்டனென்று விலக் யார் பெற்றானை அழைத்து நீ யார் எனப், கக் கண்டு அரசனால் கொற்றவன் குடியில் பெற்றான், இறைவன் தந்த திருமுகத்தை ஓர் மடங்கொண்டு அதில் தாம் நிட்டை வைத்துத் தொழலும் அத்திருமுகத்தை புரிந்திருக்கையில், தமக்கு நடராஜன் வேதியர் உமாபதியார்க்குத் தா அதனை பூஜை முறைவர அக்காலத்து உமாபதி நோக்கிச் சிரத்தில் வைத்துத் திருநய யார். பூசிக்கச் செல்ல அத்தில்லை மூவாயி னங்களில் ஒற்றி அரனாணையை யெண் எவர் விலக்க உமாபதியார் மீண்டும் மட ணி யப் பெற்றான் சாம்பானுக்குச் சத் மடைந்து மான தத்தால் பூசித்திருந்தனர். தியோநிருவாண தீக்ஷையால் முத்தியளித் படுத்த அந்தணர் திருக்கோயிலடைந்து தனர். இவர் சிதம்பரத்தில் துவசாரோக திருக்க தவம் நீக்கிப் பூசைப்பெட்டகத்தை ணம் தடைபட்டிருக்கக் கொடிக்கவி அரு கோக்கப் பெட்டகம் காணாதவராய்த் திகை ளிச்செய்து அதை ஏற்றினர். இவர், த்து வருந்துகையில் நாம் உமாபதிப் பெட் பௌஷ்கா வியாக்யானம், கோயிற்புரா டகத்தில் இருக்கின்றோமென அசரீரியால் ணம், திருத்தொண்டர்புராணசாரம், திரு கூறக்கேட்டு அந்தணரனைவரும் உமாபதி முறைகண்டபுராணம், சேக்கிழார் நாயனார் யாரைப் பணிந்து அழைத்து வந்து பூசை புராணம், திருப்பதிகக்கோவை, சிவப்பிர புரிவித்தனர். இவ்வகை இவர் கொற்ற காசம், திருவருட்பயன், வினாவெண்பா , வன் குடியில் எழுந்தருளி யிருக்கையில் போற்றிப் பஃறொடை, நெஞ்சுவிடு தூது, பூர்வஞ்செய்த பாபவசத்தால் வேதியன் உண்மை நெறி விளக்கம், சங்கற்பதிராகா ஒருவன் புலையனாய்ப் பெற்றான் எனும் ணம், சிவபுண்ணியத் தெளிவு முதலிய பெயருடன் வளர்ந்து ஒரு புலைச்சியை அருளிச் செய்தனர் இவர் காலம் சாலி மணந்து தன்பிறப்பில் அருவருப்படைந்து வாகனசகம் (கஉஉ அ ) என்பர். பூருவ புண்ணியத்தால் சுற்றத்தைவிட்டுத் உமாமகேசன் - பஞ்சகிருத்தியத்தின் பொ தன்னூரைவிட்டு நீங்கித் தில்லையடைந்து ருட்டு உமையோடு பொருந்திய சிவாவ கட்டை வெட்டித் திருச்சிற்றம்பல முடை சரம். பார் திருமடைப்பள்ளிக்கு வேதியர்வழி உமாமகேகரவிரதம் - சித்திரை அல்லது யாகக் கொடுத்து வருகையில் பரிபாக மார்கழி பூர்வபக்ஷத்தில் அஷ்டமி சதூர் மடையச் சிவபெருமான் பெற்றான் சாம் த்தசி, பௌர்ணமிகளில் தொடங்கி மண் பான் கனவிடைத்தோன்றி உமாபதிசிவா டப மமைத்து அதில் உமாமகேசுவரரைத் சாரியருக்குக் கொடுக்கும்படி திருமுகப் தாபித்து விதிப்படி பூசைசெய்து பிராமன
உமாபதி 245 உமாமகேசுவிடம் உமாபதி சிவன் . பாசுரம் அடியார்க் கெளியன் சிற்றம்பல உமாபதிசிவாசாரியர் - இவர் சோழநாட்டில் வன்கொற்றங் குடியார்க்கெழுதிய கைச் திருப்புலியூரில் சைவவேதியர் குலத்தில் சீட்டுப் படியின் மிசைப் பெற்றான் சாம் அவதரித்து வேதசிவாகமங்களை ஓதி பானுக்குப் பேதமறத் தீக்கை செய்து முத் யுணர்ந்து மூவாயிரநாட்களுக்கு ஒருநாளில் திகொடுக்க முறை என எழுதிய திரு நடராஜ்ன் பூசைபுரிந்து சிவிகையூர்ந்து முகங்கண்டு சிரமேற்றாங்கி அதனைப் பத் செல்வோர் திருக்கடந்தை மறை ஞான திரப்படுத்திக் கொற்றவன் குடிவந்து அவ் சம்பந்தர் ஆண்டு மதுகா விருத்தி செய் குச் சிலநாள் மடத்திற்கு விறகு வெட்டித் வாரை நோக்காது செல்லுகையில் பட்ட தரும் திருப்பணி செய்து வருநாட்களில் கட்டையிற் பகற்குருடன் போகிறான் என ஒருநாள் மழையால் பெற்றான் சாம்பான் அவர் கூறக்கேட்டு அவரது திருவடி வாத் தாமதித்ததால் போஜனவேளை தாம பணிந்திருக்கையில் ஒருநாள் இவரது பரி திக்க உமாபதியார் காரணங் கேட்க அந் பாகமறிய மறை ஞானசம்பந்தர் நெய்வார் தணர்கள் மடைப்பள்ளிக்கு நாடோறும் தெருவில் சென்று அக்காருகர் பாவிற்கு ஒருவர் விறகு தந்து வருவர் ; அவர் இன் இடும் கஞ்சியினைக் கையேற் றுண்கையில் றைக்கு வராததனால் தாமதித்தது என்ற உமாபதியாரும் அக்கையினின்றும் ஒழு னர் . இதனைக் கேட்ட உமாபதியார் நாளை கிய கூழையுண்டு உடன் வதிந்தனர் . மறை அவர் வரின் நம்மிடைக்கூறுக என்றனர் . ஞானசம்பந்தர் இவரது பரிபாகமறிந்து அவ்வாறே பெற்றான் சாம்பான் மறுநாள் சிவஞான போதத்தை உபதேசித்தனர் . இரண்டுநாள் விறகும் கொணடுவரக் கண் இவ்வகை இருக்கையில் இவரைத் தில்லை டோர் உமாபதியாரிடங் கூற உமாபதி மூவாயிரவர் ஆசாரபிரஷ்டனென்று விலக் யார் பெற்றானை அழைத்து நீ யார் எனப் கக் கண்டு அரசனால் கொற்றவன் குடியில் பெற்றான் இறைவன் தந்த திருமுகத்தை ஓர் மடங்கொண்டு அதில் தாம் நிட்டை வைத்துத் தொழலும் அத்திருமுகத்தை புரிந்திருக்கையில் தமக்கு நடராஜன் வேதியர் உமாபதியார்க்குத் தா அதனை பூஜை முறைவர அக்காலத்து உமாபதி நோக்கிச் சிரத்தில் வைத்துத் திருநய யார் . பூசிக்கச் செல்ல அத்தில்லை மூவாயி னங்களில் ஒற்றி அரனாணையை யெண் எவர் விலக்க உமாபதியார் மீண்டும் மட ணி யப் பெற்றான் சாம்பானுக்குச் சத் மடைந்து மான தத்தால் பூசித்திருந்தனர் . தியோநிருவாண தீக்ஷையால் முத்தியளித் படுத்த அந்தணர் திருக்கோயிலடைந்து தனர் . இவர் சிதம்பரத்தில் துவசாரோக திருக்க தவம் நீக்கிப் பூசைப்பெட்டகத்தை ணம் தடைபட்டிருக்கக் கொடிக்கவி அரு கோக்கப் பெட்டகம் காணாதவராய்த் திகை ளிச்செய்து அதை ஏற்றினர் . இவர் த்து வருந்துகையில் நாம் உமாபதிப் பெட் பௌஷ்கா வியாக்யானம் கோயிற்புரா டகத்தில் இருக்கின்றோமென அசரீரியால் ணம் திருத்தொண்டர்புராணசாரம் திரு கூறக்கேட்டு அந்தணரனைவரும் உமாபதி முறைகண்டபுராணம் சேக்கிழார் நாயனார் யாரைப் பணிந்து அழைத்து வந்து பூசை புராணம் திருப்பதிகக்கோவை சிவப்பிர புரிவித்தனர் . இவ்வகை இவர் கொற்ற காசம் திருவருட்பயன் வினாவெண்பா வன் குடியில் எழுந்தருளி யிருக்கையில் போற்றிப் பஃறொடை நெஞ்சுவிடு தூது பூர்வஞ்செய்த பாபவசத்தால் வேதியன் உண்மை நெறி விளக்கம் சங்கற்பதிராகா ஒருவன் புலையனாய்ப் பெற்றான் எனும் ணம் சிவபுண்ணியத் தெளிவு முதலிய பெயருடன் வளர்ந்து ஒரு புலைச்சியை அருளிச் செய்தனர் இவர் காலம் சாலி மணந்து தன்பிறப்பில் அருவருப்படைந்து வாகனசகம் ( கஉஉ ) என்பர் . பூருவ புண்ணியத்தால் சுற்றத்தைவிட்டுத் உமாமகேசன் - பஞ்சகிருத்தியத்தின் பொ தன்னூரைவிட்டு நீங்கித் தில்லையடைந்து ருட்டு உமையோடு பொருந்திய சிவாவ கட்டை வெட்டித் திருச்சிற்றம்பல முடை சரம் . பார் திருமடைப்பள்ளிக்கு வேதியர்வழி உமாமகேகரவிரதம் - சித்திரை அல்லது யாகக் கொடுத்து வருகையில் பரிபாக மார்கழி பூர்வபக்ஷத்தில் அஷ்டமி சதூர் மடையச் சிவபெருமான் பெற்றான் சாம் த்தசி பௌர்ணமிகளில் தொடங்கி மண் பான் கனவிடைத்தோன்றி உமாபதிசிவா டப மமைத்து அதில் உமாமகேசுவரரைத் சாரியருக்குக் கொடுக்கும்படி திருமுகப் தாபித்து விதிப்படி பூசைசெய்து பிராமன