அபிதான சிந்தாமணி

உபாலி - 24 உமட்டூர் கிழார்மகனார் உகப்படும். உப்பு-ல் வாரதவர்கள் சிலுவைனை தானம், பகைமைபற்றியபேதம், பகைமை உப்பணன் - வசிட்டருக்கு ஊர்சையிட பற்றிய தண்டம் என எண்வகைப்படும். அவை எனக்கு நின்னையொத்த நண்பன் உப்பு-1. உவர்மண்ணிலுண்டானது. இது வேறிலை என்பது நட்புப்பற்றியசாமம், 'மண்ணில் உவராக இந்திரனுடைய பிர என் வாழ்க்கைக்குரிய எல்லாப் மகத்தியைத் தேவர்கள் பிரித்ததனால் பொருளும் நின்னுடையவே என்பது தேவர்களுக்கு அ வி ஸ் உப்பில்லாமல் நட்புப்பற்றியதானம், ஒரு நண்பன்பால் | சமைக்கப்படுகிறது. (பார-சாங்.) - பி. நண்பர்களின் குணத்தை ஒருவன் 2. இது, கறியுப்பு, பதார்த்தவகைகளில் பாராட்டிப் பேசின் அது கேட்கும் நண்ப சேர்ப்பது, இது கடல் நீரைக் கடற்கரை னது மனதை வேறுபடுத்துமாதலின் அது யோரத்திலுள்ள இடங்களில் நீரைப் நட்புப்பற்றிய பேதம், நீ இப்படிப்பட்டவ பாத்திபோல் கட்டிப் பலமுறை உப்பு னாயின் நான் உன்னோடு நட்புக்கொள்ளேன் நீரை இறைத்து இறைத்து உலர்த்தினால் என்பது நட்புப்பற்றியதண்டம், ஒருவன் அவற்றில் உப்பு எழும். இதுவே கறியுப்பு. சன்பகைவனை நோக்கி நீயும் நானும் ஒரு இந்த நீரைக் காய்ச்சினும், உவர்மண்ணைக் வர்க்கொருவர் கேடுசெய்ய எண்ணலாகாது காய்ச்சினும் உப்புண்டாம். கல்லுப்பு துணை செய்பவராதல் வேண்டு மெனல் பூமியிலிருந்து வெட்டி யெடுப்பது, இவ் பகைமைபற்றியசாமம், ஒருவன் தனக் வுப்புகள் பலவகை. அமுரியுப்பு, இம் குரிய பகைவர் பலருள்ளும் வலிமையுள்ள துப்பு, கந்தக உப்பு, கரி உப்பு, பொட்டி பகைவருக்கு ஆண்டுதோறும் அரசிறை லுப்பு, வெடியுப்பு, இவற்றின் நிறங்களும் கொடுத்து மகிழ்வித்தல் பகைமை பற்றிய குணங்களும் வேறு. நானம், பகைவாது பொருள் முதலிய 3. விஷ்ணுலோகத்தில் உண்டானது. கருவிகளுக்குக் குறைவு செய்தலும், அந் இதைத் தானஞ் செய்பவன் மிகவும் விசே தப் பசைவரினுஞ் சிறந்த வலியுள்ளா ஷபதம் பெறுவன். இதனை மாணகாலத் ரைச் சார்ந்திருத்தலும், அப் பகைவரிற் தில் தானஞ்செய்யின் யமபயமில்லை, வாழ்ந்தாரை வலியுடையராகச் செய்தலும் (கருடபுராணம்). பகைமைபற்றிய பேதம், பகைவரைக் உப்புரவர் - இவர்கள் சகார் ஆயாயைத் கள்வரால் துன்புறுத்தலும், அவரது | தோண்டிய காலத்தில் பூமியைத்தோண்டி பொருள் தானியமுதலியவைகளைக் கெடுத் | உதவி செய்தவர் என்பர். இவர்கள் உப்பு தாலும், அவரிடம் தீயொழுக்கம் கண்டு அவ | அளத்தில் வேலை செய்வதால் இப்பெயர் ரினும் சிறந்த வலயுளாரால் அச்சுறுத்த அடைந்தனர் என ஊகிக்கப்படுகிறது. லும், போர்நேரிட்டவிடத்துச் சுத்தவீரரால் உப்பூரிகுடிகிழார் - உருத்திரசன்மனார்க்குத் அச்சுறுவித்தலும் பகைபற்றிய தண்டமாம். | தந்தை . தண்டத்தின் வகைகள் - கடுஞ்சொற்கூறி உப்பூர் - உருத்திரசன் மனாருடைய ஊர். விலக்கல், மானக்கேடு செய்தல், உணவில் இதில் இராமராற் பூசிக்கப்பட்ட விகாயக லாது வைத்தல், தளையிட்டுச் சிறைப்படுத்ராலய மொன்றுண்டு. இவ்வூர் பாம்பக் சல், அடித்தல், பொருள் கவர் தல், நகாத் குடிக்கு ஈசானத்திலுள்ளது. (திருவிளை ) தினின்று வெளிப்படுத்தல், உடலிலென் உப்பை - ஆதிக்கும் பகவனுக்கும் பிறந்து றம் மாறா அடையாளமிடல், மாறுபட ஊற்றுக்காட்டிலமர்ந்தவள். இவள் பிருகு கலைமழித்தல், கழுதைமீதேற்றி ஊர்திரி பத்தினி திரிமூர்த்திகளைச் சனனமெடுக்கச் வித்தல், கை, கால் முதலிய உறுப்புக் செய்ததால் அவர்க ளிவளைச் சனனஞ் குறைத்தல், முதலியவாம் செய்யச் சொன்னபடி பூமியி லவதரித்து உபாலி- புத்தனுக்குச் சீடன். வண்ணார் வளர்க்க மாரியம்மையாயினள். உபேந்திரர் - விஷ்ணு வி னவதாரமாகக் கச் (திருக்குறள் வள்ளுவர் சரிதை.) யப் பிரசாபதியின் தவத்தால் 'அதிதி வயிற் உமட்டூர் கிழார் மகனார் பரங்கொற்றனர்- றிற் பிறந்தவர். தெய்வலோகத்தில் இக் இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவருள் ஒரு 'திரனுக்குத் துணையாயிருப்பவர். வர் இவர் தந்தையார் உமட்டூர் கிழார் என் உபேந்திராசிரியர் - சிநேந்திரமாலை செய்த பவர். வேளான் குடியினர். இவர் ஆய் சைநர். இவர்க்குச் சைநமாமுனிவர் என் என்பானது கானத்தின் வளத்தைப் பாடி றும் பெயர். னர். (அகம் - சசு.)
உபாலி - 24 உமட்டூர் கிழார்மகனார் உகப்படும் . உப்பு - ல் வாரதவர்கள் சிலுவைனை தானம் பகைமைபற்றியபேதம் பகைமை உப்பணன் - வசிட்டருக்கு ஊர்சையிட பற்றிய தண்டம் என எண்வகைப்படும் . அவை எனக்கு நின்னையொத்த நண்பன் உப்பு - 1 . உவர்மண்ணிலுண்டானது . இது வேறிலை என்பது நட்புப்பற்றியசாமம் ' மண்ணில் உவராக இந்திரனுடைய பிர என் வாழ்க்கைக்குரிய எல்லாப் மகத்தியைத் தேவர்கள் பிரித்ததனால் பொருளும் நின்னுடையவே என்பது தேவர்களுக்கு வி ஸ் உப்பில்லாமல் நட்புப்பற்றியதானம் ஒரு நண்பன்பால் | சமைக்கப்படுகிறது . ( பார - சாங் . ) - பி . நண்பர்களின் குணத்தை ஒருவன் 2 . இது கறியுப்பு பதார்த்தவகைகளில் பாராட்டிப் பேசின் அது கேட்கும் நண்ப சேர்ப்பது இது கடல் நீரைக் கடற்கரை னது மனதை வேறுபடுத்துமாதலின் அது யோரத்திலுள்ள இடங்களில் நீரைப் நட்புப்பற்றிய பேதம் நீ இப்படிப்பட்டவ பாத்திபோல் கட்டிப் பலமுறை உப்பு னாயின் நான் உன்னோடு நட்புக்கொள்ளேன் நீரை இறைத்து இறைத்து உலர்த்தினால் என்பது நட்புப்பற்றியதண்டம் ஒருவன் அவற்றில் உப்பு எழும் . இதுவே கறியுப்பு . சன்பகைவனை நோக்கி நீயும் நானும் ஒரு இந்த நீரைக் காய்ச்சினும் உவர்மண்ணைக் வர்க்கொருவர் கேடுசெய்ய எண்ணலாகாது காய்ச்சினும் உப்புண்டாம் . கல்லுப்பு துணை செய்பவராதல் வேண்டு மெனல் பூமியிலிருந்து வெட்டி யெடுப்பது இவ் பகைமைபற்றியசாமம் ஒருவன் தனக் வுப்புகள் பலவகை . அமுரியுப்பு இம் குரிய பகைவர் பலருள்ளும் வலிமையுள்ள துப்பு கந்தக உப்பு கரி உப்பு பொட்டி பகைவருக்கு ஆண்டுதோறும் அரசிறை லுப்பு வெடியுப்பு இவற்றின் நிறங்களும் கொடுத்து மகிழ்வித்தல் பகைமை பற்றிய குணங்களும் வேறு . நானம் பகைவாது பொருள் முதலிய 3 . விஷ்ணுலோகத்தில் உண்டானது . கருவிகளுக்குக் குறைவு செய்தலும் அந் இதைத் தானஞ் செய்பவன் மிகவும் விசே தப் பசைவரினுஞ் சிறந்த வலியுள்ளா ஷபதம் பெறுவன் . இதனை மாணகாலத் ரைச் சார்ந்திருத்தலும் அப் பகைவரிற் தில் தானஞ்செய்யின் யமபயமில்லை வாழ்ந்தாரை வலியுடையராகச் செய்தலும் ( கருடபுராணம் ) . பகைமைபற்றிய பேதம் பகைவரைக் உப்புரவர் - இவர்கள் சகார் ஆயாயைத் கள்வரால் துன்புறுத்தலும் அவரது | தோண்டிய காலத்தில் பூமியைத்தோண்டி பொருள் தானியமுதலியவைகளைக் கெடுத் | உதவி செய்தவர் என்பர் . இவர்கள் உப்பு தாலும் அவரிடம் தீயொழுக்கம் கண்டு அவ | அளத்தில் வேலை செய்வதால் இப்பெயர் ரினும் சிறந்த வலயுளாரால் அச்சுறுத்த அடைந்தனர் என ஊகிக்கப்படுகிறது . லும் போர்நேரிட்டவிடத்துச் சுத்தவீரரால் உப்பூரிகுடிகிழார் - உருத்திரசன்மனார்க்குத் அச்சுறுவித்தலும் பகைபற்றிய தண்டமாம் . | தந்தை . தண்டத்தின் வகைகள் - கடுஞ்சொற்கூறி உப்பூர் - உருத்திரசன் மனாருடைய ஊர் . விலக்கல் மானக்கேடு செய்தல் உணவில் இதில் இராமராற் பூசிக்கப்பட்ட விகாயக லாது வைத்தல் தளையிட்டுச் சிறைப்படுத்ராலய மொன்றுண்டு . இவ்வூர் பாம்பக் சல் அடித்தல் பொருள் கவர் தல் நகாத் குடிக்கு ஈசானத்திலுள்ளது . ( திருவிளை ) தினின்று வெளிப்படுத்தல் உடலிலென் உப்பை - ஆதிக்கும் பகவனுக்கும் பிறந்து றம் மாறா அடையாளமிடல் மாறுபட ஊற்றுக்காட்டிலமர்ந்தவள் . இவள் பிருகு கலைமழித்தல் கழுதைமீதேற்றி ஊர்திரி பத்தினி திரிமூர்த்திகளைச் சனனமெடுக்கச் வித்தல் கை கால் முதலிய உறுப்புக் செய்ததால் அவர்க ளிவளைச் சனனஞ் குறைத்தல் முதலியவாம் செய்யச் சொன்னபடி பூமியி லவதரித்து உபாலி - புத்தனுக்குச் சீடன் . வண்ணார் வளர்க்க மாரியம்மையாயினள் . உபேந்திரர் - விஷ்ணு வி னவதாரமாகக் கச் ( திருக்குறள் வள்ளுவர் சரிதை . ) யப் பிரசாபதியின் தவத்தால் ' அதிதி வயிற் உமட்டூர் கிழார் மகனார் பரங்கொற்றனர் றிற் பிறந்தவர் . தெய்வலோகத்தில் இக் இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவருள் ஒரு ' திரனுக்குத் துணையாயிருப்பவர் . வர் இவர் தந்தையார் உமட்டூர் கிழார் என் உபேந்திராசிரியர் - சிநேந்திரமாலை செய்த பவர் . வேளான் குடியினர் . இவர் ஆய் சைநர் . இவர்க்குச் சைநமாமுனிவர் என் என்பானது கானத்தின் வளத்தைப் பாடி றும் பெயர் . னர் . ( அகம் - சசு . )