அபிதான சிந்தாமணி

உபவேதங்கள் 213 உபாயம் விற் பாதிப்பிரமாணம் பருமனிருத்தல் உத் உபாயம் - 1. அரசர்கள் பகைமேற் செல் தமமாகக் கருதப்படுகிறது. எஞ்ஞருத்ரம் கையில் செய்யும் மனோவ்யாபாரம். இது காண்க. (ச) வகைப்படும். சாமம், பேதம், தானம், 2. வேதியன் பூணூலையாவது உத்தரீ தண்டம். இவற்றிக்கு முறையே சமாதா பத்தையாவது இடது தோளிலும் வலது னம், பிரித்துக்கோடல், பொருள்தால், கையின் கீழிலும் போட்டுக் கொள்ளல், போரிடுதல் என்பன பொருள். இவற்றுள், (மனு. அத்.1). சாமம், பாஸ்பரோபகாரம், சுக்குதம், 'உபவேதங்கள் - நான்கு வேதங்களினின்று குணங்களைப் புகழ்தல், சுற்றத்தின தை முறையே நான்கு உபவே தங்கள் உண்டா லைத் தெரிவித்தல், நானுன்னைச் சேர்ந்த யின. அவை ஆயுர்வேதம், தனுர்வேதம், வனென்று நல் வார்த்தை கூறல் என ஐவ காந்தருவவேதம், அர்த்தவேதம் என்பன கைப்படும். பேதம் ஒருவர்க் கொருவர் வாம். அவற்றுள் ஆயுர் வேதத்தை ஆகவிடாமற் கெடுப்பது, பாஸ்பா சங்கர் இயற்றியோர் பிரமன், அஸ்வனிதேவர், ஷணத்தை உண்டு செய்தல், ஸந்தர்ஜனம் தன்வந்தரி பகவான் முதலியோர். இத என மூவகைப்படும். தானம் தன் பொ னுள் ரோகஉற்பத்தி, சோகரி தானம், ருள் முழுது மீகை, எங்கேனும் பொருள் சிகிச்சை முதலிய கூறப்படும். தனுர் வாங்கிக்கொண்ட பகூத்தில் அதற்கு அது வேதம் - இதனை விச்வாமித்திரர் இயற்றி கூலனாகக் கழித்தல், அபூர்வங்களாகிய னர். இதனுள் முக்தம், அமுக்தம், வஸ்துக்களைத் தருதல், இவன் பொருளைக் முக்தாமுக்தம், யந்திரமுக்தம் என்று கொள் அது உன் பொருளென ஒருவன் நான்குவேறுபாடுகள் உண்டு. சக்ராதி பொருளில் தானே பிரவர்த்திக்கச் செய் களை விடுதல் முக்தம், வாள் முதலிய தல், ருணப்ரமோசனம் என ஐவகைப் அமுக்தம், நாராசாதிகள் முக்தாமுக்தம், படும். தண்டம் வதம், அர்த்த ஹாணம், சதக்னி முதலிய யந்திரமுக்தமாம். இவ் பரிக்லேசம் என மூவகைப்படும். பின்னும் வேதத்தில் அத்திரசஸ்திர பிரயோக மந் சந்தி கோசப்ரதான ஹேதுகம், தண்ட திரங்களும், பகைவர் நாசமும், சிஷ்டபரி ப்ரதானஹேதுகம், பூமிப்ர தான் ஹேதுகம், பாலனமும், ஜாரசோராதிகளின் கண்டன எனவும், விக்ரஹம், பிரகாச யுத்தம் மும், கூறப்பட்டிருக்கின்றன. காந்துருவ கூடயுத்தம், பார்ஷணியுத்தம், எனவும், வேதம் - இது, பரதமுனிவரால் கூறப் ஆயனம், த்வைதம், ஆச்ரயம் எனவும் பட்டது. இதனுள் ஸ்வா, தாள, மூர்ச்சாதி படும். தண்டம் விக்ரஹயானம், ஸந்தான களும், நிருத்ய , வாத்யாதிகளின் விஷயங்க யானம், சம்பூயயானம், பாஸங்கயானம், ளும் தெளிவாகக் கூறப்படும். அர்த்த உபேக்ஷ்யயானம் என ஐவகைப்படும். இவ வேதம் - இதற்குப் பலர் ஆசிரியர், இதில் ற்றுள், விக்ரஹயானம், சத்ருவைக் கேவல சில்பம், பாகம், நீதி, அஸ்வசாஸ்த்ரம் முத மாக வுபசம் ஹரிக்கவேண்டுமென்று போ லிய கூறப்படும். கை, சந்தானயானம், சத்ருவைத் தன்வசஞ் உபஸ்மிருதி -தருமநூல், அவை கண்ணு செய்து கொண்டு தன துர்க்காதிகளைக் ரெ வம், கபிலம், லோகிதம், தேவலம், காத் கிக்கச் செல்கை. சம்பூயயானம், தன்னால் யாயனம், லோகாக்ஷி, புதஸ்மிருதி, சாதா சத்துரு செயிக்கக் கூடாதவனா யிருக்கை தபம், அதிஸ்மிருதி, பிரசேதம், தக்ஷம், யில் தனக்குச் சமமான அரசர்களைக் கூட் விஷ்ணு, விருத்தவிஷ்ணு, விருத்தமனு, டிக்கொண்டு படையெடுத்தல். பாஸங்க தௌமியம், நாரதம், பௌலஸ்தியம், உத் யானம், ஒரு திசையில் போகவேண்டி தராங்கிரம் என்பன. யிருக்க வேறொரு திசையில் படை யெடு உபாசனை - இது இரண்டுவகை, தூலம், த்துச் செல்கை. உபேக்ஷ்யயானம், பகை சூக்ஷ்மம். கன்மகாண்டம்பற்றியது தூலம், வனை யான் வெல்லேன். என்னை அவன் ஞானகாண்டம்பற்றிய உபாசனை சூக்ஷமம். வெல்லான் எனும் புத்தியால் தேச காலாதி உபாதி - சாத்தியத்தில் வியாபித்து ஏது களைப் பாராமல் படையெடுத்தல். வில் வியாபியாமலிருப்பது. 2. இந்த உபாயம் பின்னும் நட்புபற் பாத்யாயன் - வேதத்தையும், யாகாதி றியசாமம், நட்புபற்றிய தானம், நட்புபற் மந்திரங்களையும் கொஞ்சம் சம்பளம் வாங் றியபேதம், நட்புபற்றிய தண்டம் எனவும், திக்கொண்டு சொல்விப்பவன். மநு- அத்1. பகைமைபற்றியசாமம், பகைமைபற்றிய
உபவேதங்கள் 213 உபாயம் விற் பாதிப்பிரமாணம் பருமனிருத்தல் உத் உபாயம் - 1 . அரசர்கள் பகைமேற் செல் தமமாகக் கருதப்படுகிறது . எஞ்ஞருத்ரம் கையில் செய்யும் மனோவ்யாபாரம் . இது காண்க . ( ) வகைப்படும் . சாமம் பேதம் தானம் 2 . வேதியன் பூணூலையாவது உத்தரீ தண்டம் . இவற்றிக்கு முறையே சமாதா பத்தையாவது இடது தோளிலும் வலது னம் பிரித்துக்கோடல் பொருள்தால் கையின் கீழிலும் போட்டுக் கொள்ளல் போரிடுதல் என்பன பொருள் . இவற்றுள் ( மனு . அத் . 1 ) . சாமம் பாஸ்பரோபகாரம் சுக்குதம் ' உபவேதங்கள் - நான்கு வேதங்களினின்று குணங்களைப் புகழ்தல் சுற்றத்தின தை முறையே நான்கு உபவே தங்கள் உண்டா லைத் தெரிவித்தல் நானுன்னைச் சேர்ந்த யின . அவை ஆயுர்வேதம் தனுர்வேதம் வனென்று நல் வார்த்தை கூறல் என ஐவ காந்தருவவேதம் அர்த்தவேதம் என்பன கைப்படும் . பேதம் ஒருவர்க் கொருவர் வாம் . அவற்றுள் ஆயுர் வேதத்தை ஆகவிடாமற் கெடுப்பது பாஸ்பா சங்கர் இயற்றியோர் பிரமன் அஸ்வனிதேவர் ஷணத்தை உண்டு செய்தல் ஸந்தர்ஜனம் தன்வந்தரி பகவான் முதலியோர் . இத என மூவகைப்படும் . தானம் தன் பொ னுள் ரோகஉற்பத்தி சோகரி தானம் ருள் முழுது மீகை எங்கேனும் பொருள் சிகிச்சை முதலிய கூறப்படும் . தனுர் வாங்கிக்கொண்ட பகூத்தில் அதற்கு அது வேதம் - இதனை விச்வாமித்திரர் இயற்றி கூலனாகக் கழித்தல் அபூர்வங்களாகிய னர் . இதனுள் முக்தம் அமுக்தம் வஸ்துக்களைத் தருதல் இவன் பொருளைக் முக்தாமுக்தம் யந்திரமுக்தம் என்று கொள் அது உன் பொருளென ஒருவன் நான்குவேறுபாடுகள் உண்டு . சக்ராதி பொருளில் தானே பிரவர்த்திக்கச் செய் களை விடுதல் முக்தம் வாள் முதலிய தல் ருணப்ரமோசனம் என ஐவகைப் அமுக்தம் நாராசாதிகள் முக்தாமுக்தம் படும் . தண்டம் வதம் அர்த்த ஹாணம் சதக்னி முதலிய யந்திரமுக்தமாம் . இவ் பரிக்லேசம் என மூவகைப்படும் . பின்னும் வேதத்தில் அத்திரசஸ்திர பிரயோக மந் சந்தி கோசப்ரதான ஹேதுகம் தண்ட திரங்களும் பகைவர் நாசமும் சிஷ்டபரி ப்ரதானஹேதுகம் பூமிப்ர தான் ஹேதுகம் பாலனமும் ஜாரசோராதிகளின் கண்டன எனவும் விக்ரஹம் பிரகாச யுத்தம் மும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன . காந்துருவ கூடயுத்தம் பார்ஷணியுத்தம் எனவும் வேதம் - இது பரதமுனிவரால் கூறப் ஆயனம் த்வைதம் ஆச்ரயம் எனவும் பட்டது . இதனுள் ஸ்வா தாள மூர்ச்சாதி படும் . தண்டம் விக்ரஹயானம் ஸந்தான களும் நிருத்ய வாத்யாதிகளின் விஷயங்க யானம் சம்பூயயானம் பாஸங்கயானம் ளும் தெளிவாகக் கூறப்படும் . அர்த்த உபேக்ஷ்யயானம் என ஐவகைப்படும் . இவ வேதம் - இதற்குப் பலர் ஆசிரியர் இதில் ற்றுள் விக்ரஹயானம் சத்ருவைக் கேவல சில்பம் பாகம் நீதி அஸ்வசாஸ்த்ரம் முத மாக வுபசம் ஹரிக்கவேண்டுமென்று போ லிய கூறப்படும் . கை சந்தானயானம் சத்ருவைத் தன்வசஞ் உபஸ்மிருதி - தருமநூல் அவை கண்ணு செய்து கொண்டு தன துர்க்காதிகளைக் ரெ வம் கபிலம் லோகிதம் தேவலம் காத் கிக்கச் செல்கை . சம்பூயயானம் தன்னால் யாயனம் லோகாக்ஷி புதஸ்மிருதி சாதா சத்துரு செயிக்கக் கூடாதவனா யிருக்கை தபம் அதிஸ்மிருதி பிரசேதம் தக்ஷம் யில் தனக்குச் சமமான அரசர்களைக் கூட் விஷ்ணு விருத்தவிஷ்ணு விருத்தமனு டிக்கொண்டு படையெடுத்தல் . பாஸங்க தௌமியம் நாரதம் பௌலஸ்தியம் உத் யானம் ஒரு திசையில் போகவேண்டி தராங்கிரம் என்பன . யிருக்க வேறொரு திசையில் படை யெடு உபாசனை - இது இரண்டுவகை தூலம் த்துச் செல்கை . உபேக்ஷ்யயானம் பகை சூக்ஷ்மம் . கன்மகாண்டம்பற்றியது தூலம் வனை யான் வெல்லேன் . என்னை அவன் ஞானகாண்டம்பற்றிய உபாசனை சூக்ஷமம் . வெல்லான் எனும் புத்தியால் தேச காலாதி உபாதி - சாத்தியத்தில் வியாபித்து ஏது களைப் பாராமல் படையெடுத்தல் . வில் வியாபியாமலிருப்பது . 2 . இந்த உபாயம் பின்னும் நட்புபற் பாத்யாயன் - வேதத்தையும் யாகாதி றியசாமம் நட்புபற்றிய தானம் நட்புபற் மந்திரங்களையும் கொஞ்சம் சம்பளம் வாங் றியபேதம் நட்புபற்றிய தண்டம் எனவும் திக்கொண்டு சொல்விப்பவன் . மநு - அத்1 . பகைமைபற்றியசாமம் பகைமைபற்றிய