அபிதான சிந்தாமணி

உபப்பிலாவியம் 24 உபயபாரதி சிடஞ் . ஓமருதானை னிடம் போகித்தல், ஆச்சிரமம் இன்றி இரு 5. இவர் தருமன்யு என்பவரின் புதரர். த்தல், பரான்னத்தால் தேகபோஷணஞ் இவர் பிறந்தபின் தாய் பால் இல்லாமை செய்து கொள்ளல், சத்தில்லாத சாஸ்திர யால் அரிசிமாவினைச் சர்க்கரை கலந்து அப்யாசம், பெண்டு விற்றல் முதலியவாம். நீராக்கி ஊட்டி வளர்த்து வந்தனள். இவ் உபப்பிலாவியம் - பாண்டவர் பாரதயுத்தத் வாறு ரு - வயது வரையி லுண்டு வருகை திற்கு முன்னிருந்த இடம். யில் தாய் தன் சகோதரராகிய வசிட்ட உபமன்யு-1. வியாக்கிரபா தருஷியின் கும ரிடஞ் சென்று ஒரு மா தமிருக்கையில் பர். இவர் வசிட்டதேனுவினிடம் உண்ட அருந்ததி ஓமஞ்செய்து மிகுந்த சாம பாலால் அத்தன்மைத்தான பால் விரும்பித் தேனுவின் பாலைத்தா. உண்டு வந்தனர். தாயைக்கேட்கத் தாய் மாவைக் கரைத்துப் அவ்விடம்விட்டு நீங்கிய அன்னை தம் வீடு பால் என உண்பிக்க அஃதறிந்த குழந்தை வந்து தமக்கு மாவின் பால் தர, வேண் தாயை நோக்கத், தாய் எல்லாமுடையான் டாது ரோதனஞ் செய்யத் தாய் பூர்வம் சிவமூர்த்தி அவனை எண்ணித் தவம்புரிக சிவபூசை செய்தவர்க்கே எல்லா நலமும் என அவ்வாறு செய்யச் சிவமூர்த்தி இந் உண்டாம். நமக்கில்லாமையால் வறுமை திரனுருக்கொண்டு எதிர்தோன்றிச் சிவனை அடைந்திருக்கிறோமென்று புலம்பத் தமது இகழ அச்சொற்களைக் கேளேனென இக் சோதனத்தை விட்டுச் சிவமென்பதென்ன திரனைச் சினந்து நிற்கச் சிவமூர்த்தி தம் அதனைப் பூஜைசெய்யும் வகை எவ்வகை முருக்கொண்டு பாற்கடலையுண்ண அநுக் யெனத் தாயைக்கேட்கத் தாய் தந்தையை கிரகித்தனர். (ஆதித்ய புராணம்) வினாவக் கூறக் கேட்டுணர்ந்து தந்தையி 2. இவர் அதிதிகளுக்கு அன்னமிட்டு டம் தீக்ஷை பெற்றுத் தவமேற் கொண்டு அந்தப் பரிகலத்தைப் புறத்திலெறிந்தனர். திரிகூடபர்வதத்தில் சிவோபாசனை செய்து அது அவ்விடம் பல்லியுருக் கொண்டிரு மகாதவஞ்செய்யச் சிவபெருமான் எழுந்த ந்த தம்பதிகள் மீது பட்டு அவற்றின் தலை ருளி என்ன வரம் வேண்டுமென்னப் பரம கள் பொன்னுருவடைந்து பூர்வக்ஞானத் பதியே எம் தாய் தந்தையர் பாலன்னம் தால் முனிவரைத் துதிக்க முனிவர் பல்லி புசிக்கவும் நான் காமதேனுவின் பாலினு களைப் புண்ணிய தீர்த்தங்களில் ஸ்நானஞ் மினிய பாலுண்ணவும் வேண்டுமென்ன செய்ய எவிப் புனிதராக்கினர். அவ்வாறே அவர்கள் புசிக்கவும் இவர்க்குத் 3. இவர் கிருஷ்ணமூர்த்திக்குச் சிவ திருப்பாற்கடலையும் தந்து யாவர்க்கும் தீக்ஷை செய்து தவத்திற் கனுப்பினர். ஆசிரியராம் பதமும் தாப் பெற்றுத் தாய் இவர், உமாதேவியைப் பூசிக்கையில் கால் தந்தையரை அடைந்தவர். (சிவாஹஸ்யம்). பீடத்தில் பட்டு முயலுருப்பெறச் சாப உபமேயம் - உபமானத்தை ஏற்ற பொருள். மடைந்து காட்டில் வசிக்கையில் ஆதிவீசன் உபயகர் மஜசையோகம் - யாண்டு இரண் எனும் அரசன் வேட்டைக்கு வர அவனா | டன் றொழில்களால் சையோக முண்டா லடியுண்டு பாதிரி விருக்ஷத்தருகில் சாபம் கின்றதோ அது, நீங்கப்பெற்றுப் பண்டையுருப் பெற்றனர். உபயகோழகிதானம் - பசுவின் கன்று தாய் 4. தாம் திருப்பாற்கடல் வேண்டித் வயிற்றைவிட்டுத் தலையை வெளிப்படுத் தவம்புரிகையில் மரீசி முனிவரால் பேயுரு தினவுடன் முன்னும் பின்னுமாக இரண்டு வடைந்த சில முனிபுத்திரர்கள் தவத்திற் முகங்கள் இருக்கும். அக்காலத்தில் அந்த கிடையூறு விளைக்க அவர்களைப் பஞ்சாக்ஷர வெளியில் வராத கன்றுடன் பசுவினை ஜபத்தால் பேயுரு வொழித்தனர். இவர் விதிப்படி தானஞ்செய்தல். தவஞ்செய்கையில் சிவபெருமான் இந்திர உபயதன்மவிகலன் - காட்டபட்ட திருட் னுருக்கொண்டு எதிர்சென்று சிவபெரு டாந்தத்தில் சாத்யமாயுள்ள துணிபொரு மானைப் பலவாறு நிந்திக்க முனிவர் -ளும், சாதனமாயுள்ள எதுவும் நிறையாது அகோராஸ்திர மந்திரத்தை உச்சரித்து குறைவு படுதல். | விபூதியெடுத் திந்திரன் மீது எறிந்தனர். உடயபாரதி - சரஸ்வதி அம்சமானவள். அதனை நந்திமாதேவர் தடுக்க முனிவர் இவளுக்குச் சாரதா, சாச்சுவாணி, மந்திரே மூலாக்னியால் உயிர்விட எண்ணுகையில் சுவரி, அக்ஷரமா துருகை, வாக்குவாதினி சிவபெருமான் காட்சி கொடுத்து வேண்டிய என்று பெயர். இவள் திருவாசர் வேதம் திகளை அருளினர் துதில் கண்டு நகைத்ததால், பூமியில்
உபப்பிலாவியம் 24 உபயபாரதி சிடஞ் . ஓமருதானை னிடம் போகித்தல் ஆச்சிரமம் இன்றி இரு 5 . இவர் தருமன்யு என்பவரின் புதரர் . த்தல் பரான்னத்தால் தேகபோஷணஞ் இவர் பிறந்தபின் தாய் பால் இல்லாமை செய்து கொள்ளல் சத்தில்லாத சாஸ்திர யால் அரிசிமாவினைச் சர்க்கரை கலந்து அப்யாசம் பெண்டு விற்றல் முதலியவாம் . நீராக்கி ஊட்டி வளர்த்து வந்தனள் . இவ் உபப்பிலாவியம் - பாண்டவர் பாரதயுத்தத் வாறு ரு - வயது வரையி லுண்டு வருகை திற்கு முன்னிருந்த இடம் . யில் தாய் தன் சகோதரராகிய வசிட்ட உபமன்யு - 1 . வியாக்கிரபா தருஷியின் கும ரிடஞ் சென்று ஒரு மா தமிருக்கையில் பர் . இவர் வசிட்டதேனுவினிடம் உண்ட அருந்ததி ஓமஞ்செய்து மிகுந்த சாம பாலால் அத்தன்மைத்தான பால் விரும்பித் தேனுவின் பாலைத்தா . உண்டு வந்தனர் . தாயைக்கேட்கத் தாய் மாவைக் கரைத்துப் அவ்விடம்விட்டு நீங்கிய அன்னை தம் வீடு பால் என உண்பிக்க அஃதறிந்த குழந்தை வந்து தமக்கு மாவின் பால் தர வேண் தாயை நோக்கத் தாய் எல்லாமுடையான் டாது ரோதனஞ் செய்யத் தாய் பூர்வம் சிவமூர்த்தி அவனை எண்ணித் தவம்புரிக சிவபூசை செய்தவர்க்கே எல்லா நலமும் என அவ்வாறு செய்யச் சிவமூர்த்தி இந் உண்டாம் . நமக்கில்லாமையால் வறுமை திரனுருக்கொண்டு எதிர்தோன்றிச் சிவனை அடைந்திருக்கிறோமென்று புலம்பத் தமது இகழ அச்சொற்களைக் கேளேனென இக் சோதனத்தை விட்டுச் சிவமென்பதென்ன திரனைச் சினந்து நிற்கச் சிவமூர்த்தி தம் அதனைப் பூஜைசெய்யும் வகை எவ்வகை முருக்கொண்டு பாற்கடலையுண்ண அநுக் யெனத் தாயைக்கேட்கத் தாய் தந்தையை கிரகித்தனர் . ( ஆதித்ய புராணம் ) வினாவக் கூறக் கேட்டுணர்ந்து தந்தையி 2 . இவர் அதிதிகளுக்கு அன்னமிட்டு டம் தீக்ஷை பெற்றுத் தவமேற் கொண்டு அந்தப் பரிகலத்தைப் புறத்திலெறிந்தனர் . திரிகூடபர்வதத்தில் சிவோபாசனை செய்து அது அவ்விடம் பல்லியுருக் கொண்டிரு மகாதவஞ்செய்யச் சிவபெருமான் எழுந்த ந்த தம்பதிகள் மீது பட்டு அவற்றின் தலை ருளி என்ன வரம் வேண்டுமென்னப் பரம கள் பொன்னுருவடைந்து பூர்வக்ஞானத் பதியே எம் தாய் தந்தையர் பாலன்னம் தால் முனிவரைத் துதிக்க முனிவர் பல்லி புசிக்கவும் நான் காமதேனுவின் பாலினு களைப் புண்ணிய தீர்த்தங்களில் ஸ்நானஞ் மினிய பாலுண்ணவும் வேண்டுமென்ன செய்ய எவிப் புனிதராக்கினர் . அவ்வாறே அவர்கள் புசிக்கவும் இவர்க்குத் 3 . இவர் கிருஷ்ணமூர்த்திக்குச் சிவ திருப்பாற்கடலையும் தந்து யாவர்க்கும் தீக்ஷை செய்து தவத்திற் கனுப்பினர் . ஆசிரியராம் பதமும் தாப் பெற்றுத் தாய் இவர் உமாதேவியைப் பூசிக்கையில் கால் தந்தையரை அடைந்தவர் . ( சிவாஹஸ்யம் ) . பீடத்தில் பட்டு முயலுருப்பெறச் சாப உபமேயம் - உபமானத்தை ஏற்ற பொருள் . மடைந்து காட்டில் வசிக்கையில் ஆதிவீசன் உபயகர் மஜசையோகம் - யாண்டு இரண் எனும் அரசன் வேட்டைக்கு வர அவனா | டன் றொழில்களால் சையோக முண்டா லடியுண்டு பாதிரி விருக்ஷத்தருகில் சாபம் கின்றதோ அது நீங்கப்பெற்றுப் பண்டையுருப் பெற்றனர் . உபயகோழகிதானம் - பசுவின் கன்று தாய் 4 . தாம் திருப்பாற்கடல் வேண்டித் வயிற்றைவிட்டுத் தலையை வெளிப்படுத் தவம்புரிகையில் மரீசி முனிவரால் பேயுரு தினவுடன் முன்னும் பின்னுமாக இரண்டு வடைந்த சில முனிபுத்திரர்கள் தவத்திற் முகங்கள் இருக்கும் . அக்காலத்தில் அந்த கிடையூறு விளைக்க அவர்களைப் பஞ்சாக்ஷர வெளியில் வராத கன்றுடன் பசுவினை ஜபத்தால் பேயுரு வொழித்தனர் . இவர் விதிப்படி தானஞ்செய்தல் . தவஞ்செய்கையில் சிவபெருமான் இந்திர உபயதன்மவிகலன் - காட்டபட்ட திருட் னுருக்கொண்டு எதிர்சென்று சிவபெரு டாந்தத்தில் சாத்யமாயுள்ள துணிபொரு மானைப் பலவாறு நிந்திக்க முனிவர் - ளும் சாதனமாயுள்ள எதுவும் நிறையாது அகோராஸ்திர மந்திரத்தை உச்சரித்து குறைவு படுதல் . | விபூதியெடுத் திந்திரன் மீது எறிந்தனர் . உடயபாரதி - சரஸ்வதி அம்சமானவள் . அதனை நந்திமாதேவர் தடுக்க முனிவர் இவளுக்குச் சாரதா சாச்சுவாணி மந்திரே மூலாக்னியால் உயிர்விட எண்ணுகையில் சுவரி அக்ஷரமா துருகை வாக்குவாதினி சிவபெருமான் காட்சி கொடுத்து வேண்டிய என்று பெயர் . இவள் திருவாசர் வேதம் திகளை அருளினர் துதில் கண்டு நகைத்ததால் பூமியில்