அபிதான சிந்தாமணி

238) உபசாரம் துக்காட்டல், முடித்துக்காட்டல் , உபகரணப்பொருளதிபன் - வேந்தன் காரி முடிவிடங்கூறல், தானெடுத்து மொழிதல், யங்களுக்கு வேண்டிய உபகரணங்களை பிறன்கோட் கூறல், சொற்பொருள்விரித் அமைப்பவன். தல், தொடர்சொற்புணர்த்தல், இரட்டுற உபகற்பவிபூதி - உபகற்ப விபூதியாவது மொழி தல், எதுவின் முடித்தல், ஒப்பின் - காட்டிலே மரங்கள் ஒன்றோடொன்று முடித்தல், மாட்டெறிந்தொழுகல், இணைந்து தானே உண்டாகிய அக்கினியி இறந்தது விலக்கல், எதிரது போற்றல், னாலே வெந்து விளைந்த சாம்பலையும், முன் மொழிந்து கோடல், பின்னது செயற்கையா லுண்டான செங்கற்சூளை, நிறுத்தல், விகற்பத்தின் முடித்தல், முடிந் குயவன் சூளை முதலியவற்றின் சாம்பல்க அது முடித்தல், உரைத்து மென்றல், உரை ளையும், வாமதேவ மந்திரத்தினால் பஞ்ச த்தாமென்றல், ஒருதலை துணிதல், எடுத் சவ்வியத்தை வார்த்துக் கலந்து அகோர துக்காட்டல், எடுத்தமொழியி னெய்த மந்திரத்தினாலே பிசைந்துருட்டித் தற் வைத்தல், இன்ன தல்லது இது வென புருட மந்திரத்தினாலே பதரை விரித்து மொழிதல், எஞ்சிய சொல்லின் எய்தக் வைத்துச் சிலாக்கினியி லே தகனம் பண்ணி கூறல், பிற நூன் முடிந்தது தானுடம்படு ஈசான மந்திரத்தினாலே எடுத்துக்கொள்வ தல், தன் குறிவழக்க மிகவெடுத்துரைத்தல், தாம். மென் ana வினப்பொருண்மடிக்கல் உபகீசகர் - கீசகனுக்குத் தம்பிமார்கள் கோ ஒன்றின முடித்தல், தன்னின முடித்தல், யன் என்னும் பெயருள்ள சூதபுத்திரர்கள். உய்த்துணர வைப்பு என்பனவாம். இவர்கள் பீமசேனனால் வதைக்கப்பட் '2. ஒரு இலக்கணத்தால் உணர்த்தப் டார்கள். படும் பொருளை நூல் வழக்கொடும் உலக உபகுப்தன் -(ரூ.) உபகுரு புத்ரன். இவன் வழக்கொடும் பொருந்தக் காட்டி அப் அக்நி வம்சம். பொருளை மற்றோரிலக்கியப் பொருளினும் உபகுரு - (சூ.) சத்தியா தன் குமரன். ஏற்குமிடமறிந்து இவ்விடத்திற் கிது உபக்கிரகங்கள் - சூரியனைச் சுற்றி வரும் எட்டுக் கிரகங்களைப் பல கிரகங்கள் சுற்றி ஆகுமெனத் தக்க வகையாகச் செலுத்து வது. (நன்-பா). வருகின்றன. அவை சற்றேறக்குறைய (700) உள்ளவாகக் கணித்திருக்கின்றனர். உத்தியணி - தனது மர்ம ததை மறைத்தற் பொருட்டுச் செய்கையான் பிறரை வஞ்சி அவற்றில் (400) க்குப் பெயருண்டு. மற்ற வற்றிற்குப் பெயரிடப்படவில்லை. இவ் த்தலாம். இதனை யுத்தியலங்காரம் என்பர். வுபகிரகங்களில் பெரிது சந்திரன். மற்ற உத்துங்கன் - ஒரு முனிவன், இவன் தேவி உபக்கிரகங்கள், குறுக்களவில் (450) மைல் குணவதி. இவனுக்கு இவளிடம் உதங்க உள்ளனவாய்ச் சிறிய உருவாகக் காணப் முனி பிறந்தனன். குவலயாசுவனுடன் படுகின்றன. சென்று துந்துவைக் கொலை செய்தவன். உபசயகேந்திரங்கள் - இலக்னத்திற்கு -ம் (பிரமபுராணம்) இடம், ச-ம் இடம், க0 - ம் இடம், ககம் உத்தேசம் - பெயர் மாத்திரையாற் பொரு இடம், இந்நான் கிடங்களும் உபசயங்க ளைச் சொல்வது. ளாம், இலக்னத்திற்கும், ச-ம் இடத்திற் உத்பலாவதி - ஸுராட்டின் பாரி. தாமஸ கும், 10-ம் இடத்திற்கும் எ-ம் இடத்திற் மனுவிற்குத் தாய், ஒரு இருடியின் சாபத் கும் முதலாம் இடத்திற்கும், கேந்திரம், தால் பெண்மானுருக்கொண்டு ஸுராட் கண்டம், சதுட்டயம் எனும் பெயர்கள் தொடுதலால் சருவுற்றவள். வழங்கும். (விதானமாலை) உத்பலினி-ஒரு நதி இமயமலைக்குக் கிழக்கி உபசாரம் (கசு) - தவிசளித்தல், கைகழுவ லுள்ளது. நீர் தால், கால் கழுவ நீர் தால், முக்குடி நீர் உத்பாதங்கள் - ஈ. திவ்யம், அந்தரிக்ஷம், தால், நீராட்டல், ஆடைசாத்தல், முப்புரி பார்த்திவம். நூல் தரல், தேய்வைபூசல், மலர்சாத்தல், உத்பிரமன் - அரிகேசனைக் காண்க. மஞ்சளரிசி தூவல், நறும்புகை காட்டல், உக்ரேசுரம் -சேட தாசையரைக் காண்க. விளக்கிடல், கருப்பூரமேற்றல், அமுத உக்விருத்தம் - ஒருமலை. இந்திரப்பிரத்தத் மேந்தல், அடை காய் சால், மந்திர மலரால் திற் கருகிலுள்ளது. அருச்சித்தல் (உ.உ) ஆவாஹனம், ஆச
238 ) உபசாரம் துக்காட்டல் முடித்துக்காட்டல் உபகரணப்பொருளதிபன் - வேந்தன் காரி முடிவிடங்கூறல் தானெடுத்து மொழிதல் யங்களுக்கு வேண்டிய உபகரணங்களை பிறன்கோட் கூறல் சொற்பொருள்விரித் அமைப்பவன் . தல் தொடர்சொற்புணர்த்தல் இரட்டுற உபகற்பவிபூதி - உபகற்ப விபூதியாவது மொழி தல் எதுவின் முடித்தல் ஒப்பின் - காட்டிலே மரங்கள் ஒன்றோடொன்று முடித்தல் மாட்டெறிந்தொழுகல் இணைந்து தானே உண்டாகிய அக்கினியி இறந்தது விலக்கல் எதிரது போற்றல் னாலே வெந்து விளைந்த சாம்பலையும் முன் மொழிந்து கோடல் பின்னது செயற்கையா லுண்டான செங்கற்சூளை நிறுத்தல் விகற்பத்தின் முடித்தல் முடிந் குயவன் சூளை முதலியவற்றின் சாம்பல்க அது முடித்தல் உரைத்து மென்றல் உரை ளையும் வாமதேவ மந்திரத்தினால் பஞ்ச த்தாமென்றல் ஒருதலை துணிதல் எடுத் சவ்வியத்தை வார்த்துக் கலந்து அகோர துக்காட்டல் எடுத்தமொழியி னெய்த மந்திரத்தினாலே பிசைந்துருட்டித் தற் வைத்தல் இன்ன தல்லது இது வென புருட மந்திரத்தினாலே பதரை விரித்து மொழிதல் எஞ்சிய சொல்லின் எய்தக் வைத்துச் சிலாக்கினியி லே தகனம் பண்ணி கூறல் பிற நூன் முடிந்தது தானுடம்படு ஈசான மந்திரத்தினாலே எடுத்துக்கொள்வ தல் தன் குறிவழக்க மிகவெடுத்துரைத்தல் தாம் . மென் ana வினப்பொருண்மடிக்கல் உபகீசகர் - கீசகனுக்குத் தம்பிமார்கள் கோ ஒன்றின முடித்தல் தன்னின முடித்தல் யன் என்னும் பெயருள்ள சூதபுத்திரர்கள் . உய்த்துணர வைப்பு என்பனவாம் . இவர்கள் பீமசேனனால் வதைக்கப்பட் ' 2 . ஒரு இலக்கணத்தால் உணர்த்தப் டார்கள் . படும் பொருளை நூல் வழக்கொடும் உலக உபகுப்தன் - ( ரூ . ) உபகுரு புத்ரன் . இவன் வழக்கொடும் பொருந்தக் காட்டி அப் அக்நி வம்சம் . பொருளை மற்றோரிலக்கியப் பொருளினும் உபகுரு - ( சூ . ) சத்தியா தன் குமரன் . ஏற்குமிடமறிந்து இவ்விடத்திற் கிது உபக்கிரகங்கள் - சூரியனைச் சுற்றி வரும் எட்டுக் கிரகங்களைப் பல கிரகங்கள் சுற்றி ஆகுமெனத் தக்க வகையாகச் செலுத்து வது . ( நன் - பா ) . வருகின்றன . அவை சற்றேறக்குறைய ( 700 ) உள்ளவாகக் கணித்திருக்கின்றனர் . உத்தியணி - தனது மர்ம ததை மறைத்தற் பொருட்டுச் செய்கையான் பிறரை வஞ்சி அவற்றில் ( 400 ) க்குப் பெயருண்டு . மற்ற வற்றிற்குப் பெயரிடப்படவில்லை . இவ் த்தலாம் . இதனை யுத்தியலங்காரம் என்பர் . வுபகிரகங்களில் பெரிது சந்திரன் . மற்ற உத்துங்கன் - ஒரு முனிவன் இவன் தேவி உபக்கிரகங்கள் குறுக்களவில் ( 450 ) மைல் குணவதி . இவனுக்கு இவளிடம் உதங்க உள்ளனவாய்ச் சிறிய உருவாகக் காணப் முனி பிறந்தனன் . குவலயாசுவனுடன் படுகின்றன . சென்று துந்துவைக் கொலை செய்தவன் . உபசயகேந்திரங்கள் - இலக்னத்திற்கு - ம் ( பிரமபுராணம் ) இடம் - ம் இடம் க0 - ம் இடம் ககம் உத்தேசம் - பெயர் மாத்திரையாற் பொரு இடம் இந்நான் கிடங்களும் உபசயங்க ளைச் சொல்வது . ளாம் இலக்னத்திற்கும் - ம் இடத்திற் உத்பலாவதி - ஸுராட்டின் பாரி . தாமஸ கும் 10 - ம் இடத்திற்கும் - ம் இடத்திற் மனுவிற்குத் தாய் ஒரு இருடியின் சாபத் கும் முதலாம் இடத்திற்கும் கேந்திரம் தால் பெண்மானுருக்கொண்டு ஸுராட் கண்டம் சதுட்டயம் எனும் பெயர்கள் தொடுதலால் சருவுற்றவள் . வழங்கும் . ( விதானமாலை ) உத்பலினி - ஒரு நதி இமயமலைக்குக் கிழக்கி உபசாரம் ( கசு ) - தவிசளித்தல் கைகழுவ லுள்ளது . நீர் தால் கால் கழுவ நீர் தால் முக்குடி நீர் உத்பாதங்கள் - . திவ்யம் அந்தரிக்ஷம் தால் நீராட்டல் ஆடைசாத்தல் முப்புரி பார்த்திவம் . நூல் தரல் தேய்வைபூசல் மலர்சாத்தல் உத்பிரமன் - அரிகேசனைக் காண்க . மஞ்சளரிசி தூவல் நறும்புகை காட்டல் உக்ரேசுரம் - சேட தாசையரைக் காண்க . விளக்கிடல் கருப்பூரமேற்றல் அமுத உக்விருத்தம் - ஒருமலை . இந்திரப்பிரத்தத் மேந்தல் அடை காய் சால் மந்திர மலரால் திற் கருகிலுள்ளது . அருச்சித்தல் ( . ) ஆவாஹனம் ஆச