அபிதான சிந்தாமணி

உதாத்தவணி 235 உத்தமச்சோழப் பல்லவராயன் புதிய மதத்தை ஸ்தாபித்தான். இவன் ரித்து வந்தவன். “முதியர்ப்பேணிய வுதி தன் சீடரை மிக்க சாந்தராகச் செய்வித் யஞ் சோல்" அகம் உக. தனது நாட் தான். இவனுக்குப் பின் வந்த குரு டினைத் துன்பமெய்தா தபடி பாதுகாத்து கோவிந்தென்னும் சீடன், சீக்கியரைச் வந்தவன் "நாடு கன்ன கற்றிய வு தியஞ் சூரர் ஆக்குவித்தான். அதுமுதல் இச் சோல்" அகம் கடு. பதிற்றுப்பத்து முதற் சாதியார் ஆயு தபாணிகளா யிருக்கின்றார் பத்துக்குத் தலைவன் இவனேயென் றூகிக் கள். இம் மதத்தவர் இம்சை செய்யா கப்படுகின்றது, இவன் புதல்வர்கள் மையைப் பாமதர்மமாகக் கொண்டிருக் இமையவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன், பல் கின்றனர். யானைச் செல்கெழு குட்டுவன் என இரு உதாத்தவணி - வியக்கத்தக்க செல்வத் வர். இவ்விருவரும் முறையே பதிற்றுப் ததும், மேம்பட்ட உள்ளத்ததுமான உயர்ச் பத்து உ-ம் பத்துக்கும் கூ-ம் பத்துக்கும் சியை மிகுத்துச் சொல்வது. இதனைத் தலைவராயினார். இவ்வுதியஞ் சோலை தமிழ் நூலார் வீறுகோளணி யென்பர். நற்றிணை கக - ல் பாடியவர் எயினந்தை உதாரம் - இது வை தருப்பச் செய்யுணெறி மகனார் இளங்கீரனார். விலொன்று. இது சொல்லப்பட்ட செய் உதிரன் - மித்திரசக னென்னுஞ் சூர்யவம் யுளில் சொற்படு பொருளின்றி, அதன் | சத்தரசன். வசிட்டர் சாபத்தால் அரக்க குறிப்பினால் ஒரு பொருள் நெறிப்படத் னாய் விச்வாமித்ரர் ஏவலால் வசிட்டர் புத் தோன்றுவது. (தண்டியலங்காரம்). ரர்களைக் கொன்றவன். உகார்மன் - 1. பாரதயுத்தத்து விடசேன உதீச்சீதேவர் - இவர் தொண்டமண்டலத் னுடன் போர்புரிந்தவன். துப் பையூர் கோட்டத்து ஆரணிநெடுந் 2. பாஞ்சாலன் குமரன். துறை ஆற்பாகை, சைநர். திருக்கலம்பக உதாவகன் - சூரபதுமன் படைத்தலைவன். மெனுஞ்சைநக்கலம்பகஞ் செய்தவர் (திருக் உதாவர்த்தரோகம் - இதுவும் மூலரோ | கலம்பகம்.) கத்தை யொத்த சோகம். இது வா ததேகி உத்கசம் - ஒரு புண்ய தீர்த்தம். கட்கு பயறு, வரகு, சோளம், கடலை கார உத்கருஷசமை - அவ்யாப்தமான திருஷ் வஸ்துக்கள் சேர்கையில் வாயு அதிகரித் | டாந்த தருமத்தால் சாத்யபக்ஷ அவ்வியா துக் குதத்தில் நோவையும், மலபந்தத்தை பகமான தருமத்தை வருவித்தல், யுஞ் செய்யும். இது குதத்தில் வேதனை செ உத்கலம் -(0) ஒட்டி ரதேசம். ய்வதால் குதகீலம் என்பர். இதற்கு மூல (2) புருஷோத்தம க்ஷேத்ர மென்னும் ரோக சிகிச்சை நலம். (ஜீவரக்ஷாமிர்தம். | ஜகந்நாத க்ஷேத்ரம். இந்த க்ஷேத்ரமகிமை உதிதகாலம் - சூரியன் கிரணங்களுடன் பிரகன்னாரதீய புராணத்தில் கூறியிருக் கொலைரையில் கிறது. கோடு கிழித்தமாத்திரையே எதுவரையில் காணப்படுகிறானோ அக்காலம் (பராச-மா)- உத்கலன் -1, துருவன் மூத்த குமான். உதிட்டிரன் - பாண்டுபுத்ரனாகிய தருமராஜ இவன் தம்பி வத்சரன். இளமையில் னுக்கு ஒரு பெயர். இவன் குமரன் பிரதி உண்மை ஞானம் பிறந்து இராஜ்யத்தை விந்தியன். இவற்குக் கௌரவியிடத்துத் விட்டுத் தவநெறி யடைந்தவன். இவனாண் தேவகன் பிறந்தான், டதேசம் உத்கலம் ஒட்டிரதேசம் என்பர். உதியஞ்சேரல் - இவன் ஒரு சேரர்தலைவன். 2 சுத்யமன் குமரன். நெடுஞ் சேரலாதனுக்குத் தந்தை, இவன் உத்கலை - சம்பிராட்டின் தேவி. தேவி நல்லினி. உத்காதா - தேவதைகளைக் கெட்டியாய்த் உதியன் - இவர் சோலர் மாபினன் பாரதப் துதிப்பவன். போரில் இருபடை யாளர்க்கும் போர்முடி உத்கீதன் - பூமாவின் குமரன். தாய் ருஷி யுமளவும் உணவளித்தவனாதலிற் பெருஞ் | குல்லி , தேவி தேவகுல்லி, குமரன் பிரஸ் சோற்றுதியஞ் சேரலெனவுங் கூறப்படு தாவன். வான். முதற்சங்கப் புலவராகிய முரஞ்சி உத்தமச்சோழப் பல்லவராயன் - ஒரு யூர் முடிநாகராயராற் புகழ்ந்து பாடப்பெற் சோழன், சேக்கிழாருக்குத் தன துரிமைச் றவன். புறம் உ. தன் குலத்து முதியோ செங்கோன் மரியாதை செய்து திருத் ரிறந்தார்க்குச் செய்யுங் கடன்களெல்லாம் தொண்டர் புராணங் கேட்டுச் சைநசமயத் குறைவறச் செய்து ஏனையோரை ஆத திருந்து சைவசமயமாகத் திருந்தியவன், கல்.
உதாத்தவணி 235 உத்தமச்சோழப் பல்லவராயன் புதிய மதத்தை ஸ்தாபித்தான் . இவன் ரித்து வந்தவன் . முதியர்ப்பேணிய வுதி தன் சீடரை மிக்க சாந்தராகச் செய்வித் யஞ் சோல் அகம் உக . தனது நாட் தான் . இவனுக்குப் பின் வந்த குரு டினைத் துன்பமெய்தா தபடி பாதுகாத்து கோவிந்தென்னும் சீடன் சீக்கியரைச் வந்தவன் நாடு கன்ன கற்றிய வு தியஞ் சூரர் ஆக்குவித்தான் . அதுமுதல் இச் சோல் அகம் கடு . பதிற்றுப்பத்து முதற் சாதியார் ஆயு தபாணிகளா யிருக்கின்றார் பத்துக்குத் தலைவன் இவனேயென் றூகிக் கள் . இம் மதத்தவர் இம்சை செய்யா கப்படுகின்றது இவன் புதல்வர்கள் மையைப் பாமதர்மமாகக் கொண்டிருக் இமையவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் பல் கின்றனர் . யானைச் செல்கெழு குட்டுவன் என இரு உதாத்தவணி - வியக்கத்தக்க செல்வத் வர் . இவ்விருவரும் முறையே பதிற்றுப் ததும் மேம்பட்ட உள்ளத்ததுமான உயர்ச் பத்து - ம் பத்துக்கும் கூ - ம் பத்துக்கும் சியை மிகுத்துச் சொல்வது . இதனைத் தலைவராயினார் . இவ்வுதியஞ் சோலை தமிழ் நூலார் வீறுகோளணி யென்பர் . நற்றிணை கக - ல் பாடியவர் எயினந்தை உதாரம் - இது வை தருப்பச் செய்யுணெறி மகனார் இளங்கீரனார் . விலொன்று . இது சொல்லப்பட்ட செய் உதிரன் - மித்திரசக னென்னுஞ் சூர்யவம் யுளில் சொற்படு பொருளின்றி அதன் | சத்தரசன் . வசிட்டர் சாபத்தால் அரக்க குறிப்பினால் ஒரு பொருள் நெறிப்படத் னாய் விச்வாமித்ரர் ஏவலால் வசிட்டர் புத் தோன்றுவது . ( தண்டியலங்காரம் ) . ரர்களைக் கொன்றவன் . உகார்மன் - 1 . பாரதயுத்தத்து விடசேன உதீச்சீதேவர் - இவர் தொண்டமண்டலத் னுடன் போர்புரிந்தவன் . துப் பையூர் கோட்டத்து ஆரணிநெடுந் 2 . பாஞ்சாலன் குமரன் . துறை ஆற்பாகை சைநர் . திருக்கலம்பக உதாவகன் - சூரபதுமன் படைத்தலைவன் . மெனுஞ்சைநக்கலம்பகஞ் செய்தவர் ( திருக் உதாவர்த்தரோகம் - இதுவும் மூலரோ | கலம்பகம் . ) கத்தை யொத்த சோகம் . இது வா ததேகி உத்கசம் - ஒரு புண்ய தீர்த்தம் . கட்கு பயறு வரகு சோளம் கடலை கார உத்கருஷசமை - அவ்யாப்தமான திருஷ் வஸ்துக்கள் சேர்கையில் வாயு அதிகரித் | டாந்த தருமத்தால் சாத்யபக்ஷ அவ்வியா துக் குதத்தில் நோவையும் மலபந்தத்தை பகமான தருமத்தை வருவித்தல் யுஞ் செய்யும் . இது குதத்தில் வேதனை செ உத்கலம் - ( 0 ) ஒட்டி ரதேசம் . ய்வதால் குதகீலம் என்பர் . இதற்கு மூல ( 2 ) புருஷோத்தம க்ஷேத்ர மென்னும் ரோக சிகிச்சை நலம் . ( ஜீவரக்ஷாமிர்தம் . | ஜகந்நாத க்ஷேத்ரம் . இந்த க்ஷேத்ரமகிமை உதிதகாலம் - சூரியன் கிரணங்களுடன் பிரகன்னாரதீய புராணத்தில் கூறியிருக் கொலைரையில் கிறது . கோடு கிழித்தமாத்திரையே எதுவரையில் காணப்படுகிறானோ அக்காலம் ( பராச - மா ) - உத்கலன் - 1 துருவன் மூத்த குமான் . உதிட்டிரன் - பாண்டுபுத்ரனாகிய தருமராஜ இவன் தம்பி வத்சரன் . இளமையில் னுக்கு ஒரு பெயர் . இவன் குமரன் பிரதி உண்மை ஞானம் பிறந்து இராஜ்யத்தை விந்தியன் . இவற்குக் கௌரவியிடத்துத் விட்டுத் தவநெறி யடைந்தவன் . இவனாண் தேவகன் பிறந்தான் டதேசம் உத்கலம் ஒட்டிரதேசம் என்பர் . உதியஞ்சேரல் - இவன் ஒரு சேரர்தலைவன் . 2 சுத்யமன் குமரன் . நெடுஞ் சேரலாதனுக்குத் தந்தை இவன் உத்கலை - சம்பிராட்டின் தேவி . தேவி நல்லினி . உத்காதா - தேவதைகளைக் கெட்டியாய்த் உதியன் - இவர் சோலர் மாபினன் பாரதப் துதிப்பவன் . போரில் இருபடை யாளர்க்கும் போர்முடி உத்கீதன் - பூமாவின் குமரன் . தாய் ருஷி யுமளவும் உணவளித்தவனாதலிற் பெருஞ் | குல்லி தேவி தேவகுல்லி குமரன் பிரஸ் சோற்றுதியஞ் சேரலெனவுங் கூறப்படு தாவன் . வான் . முதற்சங்கப் புலவராகிய முரஞ்சி உத்தமச்சோழப் பல்லவராயன் - ஒரு யூர் முடிநாகராயராற் புகழ்ந்து பாடப்பெற் சோழன் சேக்கிழாருக்குத் தன துரிமைச் றவன் . புறம் . தன் குலத்து முதியோ செங்கோன் மரியாதை செய்து திருத் ரிறந்தார்க்குச் செய்யுங் கடன்களெல்லாம் தொண்டர் புராணங் கேட்டுச் சைநசமயத் குறைவறச் செய்து ஏனையோரை ஆத திருந்து சைவசமயமாகத் திருந்தியவன் கல் .