அபிதான சிந்தாமணி

உதங்கன் 233 உதயணன் உதங்கன் - உத்துங்க முனிவன் குமரன், டனர். இதில் சித்தூர்கோட்டைத் தரை திரு தமன் குமரியாகிய பிரபையை மண யாக்கப்பட்டது. பல ராஜபுத்திரிகள் தீப் ந்து கங்கா யாத்திரை செய்து, கங்கையில் புகுந்தனர் ஸ்நானம் செய்கையில் இவன் தேவியை உதயணகுமாரகாவியம் - இது ஒரு தமிழ் முதலை பிடித்துச் செல்ல விசனம் அடை நூல், இது வத்சதேசத் தாசனாகிய உத ந்து மீண்டவன். யண குமாரனுடைய சரித்திரத்தைக் கூறு உதச்சியர் - ஆவந்தியர் மாணாக்கா. வது. உதயணன் கதை - இது, பெருங் உதட்டில் உண்டாகும் (கக) ரோகங்கள் - கதை யென்றும் வழங்கப்படுந் தமிழ் நூல். - 1. கண்டோஷ்ட ரோகம் 2. வாதோஷ்ட உதயணன் - குரு குலத்திற் பிறந்தவன். ரோகம் 3. பித்தோஷ்டரோகம் 4. சிலேஷ் சதானிகனுக்கு மிருகாவதிபாற் றோன்றிய மோஷ்டரோகம் 5. சந்நிபாதோஷ்ட வன். இவன் நாடு வத்தவநாடு; இராசதானி ரோகம் 6. ரத்தோஷ்டசோகம் 7. அற்பு கோசம்பிநகர், சூரியோதய காலத்திற் பிறந் தோஷ்டரோகம் 8. மாமி சோஷ்டசோகம் தது பற்றி இவனுக்கு இப்பெயர் அமைக் 9. மேதோஷ்டரோகம் 10. க்ஷதோஷ்ட தது, தேவியார் வாசவதத்தை முதலிய ரோகம் 11, சலாம்புதோஷ்டரோகம். (ஜீவ நால்வர். தன்னிகரில்லாதவனே தொடர் சக்ஷாமிர்தம்.) நிலைச்செய்யுட்குத் தலைவனாக இருத்தல் உதத்தன் - ஓர் அசுரன் ; நராந்தகன் ஏவலால் வேண்டு மென்று ஆன்றோர் கூறியதற் இவனும் துந்துபியுங் கூடிக் கிளி யுருக் கேற்பக் கல்விமுதலிய சிறப்பியல்புகள் கொண்டு, மகோற்கடரைக் கொல்ல வந்து பலவற்றாலும் ஒப்பற்று விளங்கியவன், பருந்துருக்கொண்ட விநாயகமூர்த்தியாற் இவன். அரசர்க்கரசனென்றும், எகச் கொல்லப்பட்டவன், செங்கோலினனென்றும் வழங்கப்படுவான், இவனுடைய தாய்மாபு, தந்தைமரபு இர உதத்தியன்-சத்தியவிரதனைக் காண்க. ண்டும் மிகப் புகழ்பெற்றவை. தந்தையின் உதத்யன் - உசத்தியன் காண்க. குலம் குருகுலம். தாயின் குலம் ஏயர் - உதயகீரி-இருக்ஷபர்வதம், குலம். இவன் இந்த இரண்டு குலத்திற்கும் உதயதமரன் - காவிரிப்பூம் பட்டினத்தரச உரிமைபூண்டு விளங்கினான், ஏயர் குடிக் னாகிய நெடுமுடிக்கிள்ளியின் புதல்வன். கும், சேதி நாட்டிற்கும், உரியவர் இவன் இவன் இதற்கு முன் பிறப்பில் இராகுலன். தாய் மரபினர், வத்தவநாட்டிற்கும், குரு இவன் அப்பிறப்பில் மணிமேகலைக்கு குலத்திற்கும் உரியவர் இவன் தந்தை மா நாயகன் ; இப்பிறப்பிலும் அவளிடத்து பினர். இயற்கை யழகிலும், செயற்கை ஆசைகொண்டு பலமுறை அவளிடஞ் யழகிலும் சிறந்தவன். மிக்க இளமைப் பரு சென்று தன்னை மணக்க விரும்பினவன், வத்திலேயே பலவகைக்கலைகளையும், பழம் மணிமேகலை இவன், விருப்பத்தை மாற்ற பிறப்பிற் செய்த தவத்தால் முற்றக்கற்றுத் காய சண்டிகையின் உருக்கொள்ள இவன் தேர்ந்தோன். விற்படை முதலியவற்றி தனித்து மணிமேகலை இருந்த இடஞ் லும், யானை ஏற்றம் முதலியவற்றிலும், செல்லக் காயசண்டிகை என்னும் வித் யாழ் விச்சையிலும் வல்லுகன். விற்படை தியாதர மங்கையின் கணவனாகிய காஞ்ச முதலியவைகளைக் கற்பித்தலிலும், சிறந்த னன் மணிமேகலையைத் தன் தேவி யென் வன். இது பற்றியே ஆசான், தேசிக று எண்ணித் தன் தேவியிடம் இவன் னென்றும் சிறப்புப் பெயர்களுக்கு உரிய களவுப்புணர்ச்சி வேட்டுவந்தான் என்று னாக இவன் விளங்கினானென்றும் விச்சை கொலை புரிய அவனாற் கொலையுண்டவன். வீரனென்று சிறப்பித்துப் பாராட்டுதற்கு (மணிமேகலை). உரியனாக இருந்தானென்றும் தெரிகின் உதயசிங் - இவன் இராஜபுத்ர அரசன் ரானா றன செல்வத்துட் செல்வமாகிய கேள்விச் சங்கன் குமரன். மொகல் அரசனாகிய அக் செல்வமும் இவன் பால் அமைந்திருந்தமை பரை எதிர்க்காமல் ஹராவலி பள்ளத் புலனாகின்றது. இன்னும், இவன் யானை தாக்கில் ஒளிந்தவன். இந்த யுத்தத்தில் யை அடக்கும் ஆற்றலுடையானென்றும், அரசனில்லாமலே ரசபுத்ர வீரர் மனைவி யானை யிலக்கணத்தை நன்கறிந்தவன் என் யர் சகிதராகச் சென்றனர். சிலராஜ புத்தி றும், யானைப் பேச்சில் வல்லவனென் றும், ரிகள் வாளெடுத்து யுத்தஞ்செய்து மாண் கருதப்படுகிருன். பிரச்சோதனுடை 30
உதங்கன் 233 உதயணன் உதங்கன் - உத்துங்க முனிவன் குமரன் டனர் . இதில் சித்தூர்கோட்டைத் தரை திரு தமன் குமரியாகிய பிரபையை மண யாக்கப்பட்டது . பல ராஜபுத்திரிகள் தீப் ந்து கங்கா யாத்திரை செய்து கங்கையில் புகுந்தனர் ஸ்நானம் செய்கையில் இவன் தேவியை உதயணகுமாரகாவியம் - இது ஒரு தமிழ் முதலை பிடித்துச் செல்ல விசனம் அடை நூல் இது வத்சதேசத் தாசனாகிய உத ந்து மீண்டவன் . யண குமாரனுடைய சரித்திரத்தைக் கூறு உதச்சியர் - ஆவந்தியர் மாணாக்கா . வது . உதயணன் கதை - இது பெருங் உதட்டில் உண்டாகும் ( கக ) ரோகங்கள் - கதை யென்றும் வழங்கப்படுந் தமிழ் நூல் . - 1 . கண்டோஷ்ட ரோகம் 2 . வாதோஷ்ட உதயணன் - குரு குலத்திற் பிறந்தவன் . ரோகம் 3 . பித்தோஷ்டரோகம் 4 . சிலேஷ் சதானிகனுக்கு மிருகாவதிபாற் றோன்றிய மோஷ்டரோகம் 5 . சந்நிபாதோஷ்ட வன் . இவன் நாடு வத்தவநாடு ; இராசதானி ரோகம் 6 . ரத்தோஷ்டசோகம் 7 . அற்பு கோசம்பிநகர் சூரியோதய காலத்திற் பிறந் தோஷ்டரோகம் 8 . மாமி சோஷ்டசோகம் தது பற்றி இவனுக்கு இப்பெயர் அமைக் 9 . மேதோஷ்டரோகம் 10 . க்ஷதோஷ்ட தது தேவியார் வாசவதத்தை முதலிய ரோகம் 11 சலாம்புதோஷ்டரோகம் . ( ஜீவ நால்வர் . தன்னிகரில்லாதவனே தொடர் சக்ஷாமிர்தம் . ) நிலைச்செய்யுட்குத் தலைவனாக இருத்தல் உதத்தன் - ஓர் அசுரன் ; நராந்தகன் ஏவலால் வேண்டு மென்று ஆன்றோர் கூறியதற் இவனும் துந்துபியுங் கூடிக் கிளி யுருக் கேற்பக் கல்விமுதலிய சிறப்பியல்புகள் கொண்டு மகோற்கடரைக் கொல்ல வந்து பலவற்றாலும் ஒப்பற்று விளங்கியவன் பருந்துருக்கொண்ட விநாயகமூர்த்தியாற் இவன் . அரசர்க்கரசனென்றும் எகச் கொல்லப்பட்டவன் செங்கோலினனென்றும் வழங்கப்படுவான் இவனுடைய தாய்மாபு தந்தைமரபு இர உதத்தியன் - சத்தியவிரதனைக் காண்க . ண்டும் மிகப் புகழ்பெற்றவை . தந்தையின் உதத்யன் - உசத்தியன் காண்க . குலம் குருகுலம் . தாயின் குலம் ஏயர் - உதயகீரி - இருக்ஷபர்வதம் குலம் . இவன் இந்த இரண்டு குலத்திற்கும் உதயதமரன் - காவிரிப்பூம் பட்டினத்தரச உரிமைபூண்டு விளங்கினான் ஏயர் குடிக் னாகிய நெடுமுடிக்கிள்ளியின் புதல்வன் . கும் சேதி நாட்டிற்கும் உரியவர் இவன் இவன் இதற்கு முன் பிறப்பில் இராகுலன் . தாய் மரபினர் வத்தவநாட்டிற்கும் குரு இவன் அப்பிறப்பில் மணிமேகலைக்கு குலத்திற்கும் உரியவர் இவன் தந்தை மா நாயகன் ; இப்பிறப்பிலும் அவளிடத்து பினர் . இயற்கை யழகிலும் செயற்கை ஆசைகொண்டு பலமுறை அவளிடஞ் யழகிலும் சிறந்தவன் . மிக்க இளமைப் பரு சென்று தன்னை மணக்க விரும்பினவன் வத்திலேயே பலவகைக்கலைகளையும் பழம் மணிமேகலை இவன் விருப்பத்தை மாற்ற பிறப்பிற் செய்த தவத்தால் முற்றக்கற்றுத் காய சண்டிகையின் உருக்கொள்ள இவன் தேர்ந்தோன் . விற்படை முதலியவற்றி தனித்து மணிமேகலை இருந்த இடஞ் லும் யானை ஏற்றம் முதலியவற்றிலும் செல்லக் காயசண்டிகை என்னும் வித் யாழ் விச்சையிலும் வல்லுகன் . விற்படை தியாதர மங்கையின் கணவனாகிய காஞ்ச முதலியவைகளைக் கற்பித்தலிலும் சிறந்த னன் மணிமேகலையைத் தன் தேவி யென் வன் . இது பற்றியே ஆசான் தேசிக று எண்ணித் தன் தேவியிடம் இவன் னென்றும் சிறப்புப் பெயர்களுக்கு உரிய களவுப்புணர்ச்சி வேட்டுவந்தான் என்று னாக இவன் விளங்கினானென்றும் விச்சை கொலை புரிய அவனாற் கொலையுண்டவன் . வீரனென்று சிறப்பித்துப் பாராட்டுதற்கு ( மணிமேகலை ) . உரியனாக இருந்தானென்றும் தெரிகின் உதயசிங் - இவன் இராஜபுத்ர அரசன் ரானா றன செல்வத்துட் செல்வமாகிய கேள்விச் சங்கன் குமரன் . மொகல் அரசனாகிய அக் செல்வமும் இவன் பால் அமைந்திருந்தமை பரை எதிர்க்காமல் ஹராவலி பள்ளத் புலனாகின்றது . இன்னும் இவன் யானை தாக்கில் ஒளிந்தவன் . இந்த யுத்தத்தில் யை அடக்கும் ஆற்றலுடையானென்றும் அரசனில்லாமலே ரசபுத்ர வீரர் மனைவி யானை யிலக்கணத்தை நன்கறிந்தவன் என் யர் சகிதராகச் சென்றனர் . சிலராஜ புத்தி றும் யானைப் பேச்சில் வல்லவனென் றும் ரிகள் வாளெடுத்து யுத்தஞ்செய்து மாண் கருதப்படுகிருன் . பிரச்சோதனுடை 30