அபிதான சிந்தாமணி

உடும்பு 230 உணவாதி வகைகள் துண்டம், குட்டை, தலைப்பாகை, குல் உணர்ந்ததை உணர்தல் - முன்பு குளிர்வந் வாய், தொப்பி, பனியன், ஷர்ட், கோட், துற்ற காலத்து நெருப்பு மருந்தென்றுணர் வங்கோட்டா, நிஜாரு, கச்சு, டை, காலர், ந்தவன் பின்பு அது வந்தகாலத்து அதற்கு சால்வை, துப்பட்டி, புடவை, ரவிக்கை, | அது மருந்தென உணர்தல், ஜாகெட், பாடி, துகில், மயிர்ப்படாம், சித் உணவாதி வகைகள் - பாகசாலை முதலிய திரப் படாம், கம்பளிப்படாம், சட்டை , வற்றில் சமைக்கும் உணவு, உயிர்களின் பாவாடை, மாராப்பு, தாவணி, விடுந்தலை பசி முதலிய பிணிகளை நீக்கித் தேகத்தை ப்புலுங்கி ஜிப்பா முதலியன. ஆரோக்கியமாகச் செய்வதாம். இது உடும்பு - இது மலையோணான், இது ஒணா கிரியா பேதங்களால் பலவகைப்படும், னைப்போல் உருவமுடையது. இது இரண் இது நாவிற்கு இனிமை தந்து மனதைச் டடி நீளமுடையது. மலைகளினிக்குகளி சுகப்படுத்தும். இதனைச் சித்தஞ் செய் லும், காடுகளிலும் வளை தோண்டிக் வதற்கு ஏற்ற கருவிகளின் வகையும் கொண்டு வாழ்வது. இதன் நாக்குச் சற்று இதனைச் சித்தஞ் செய்வதற்குப் பாக நீண்டது நகங்கள் கூர்மையுடன் உறுதி சாலையின் முறையுமாவன. (உ) அடி பெற்றவை, கால்கள் குறுகியும் உடல் நீளமும், (அ) அடி அலமும் உள்ள தாய் நீண்டும் இருக்கும். இது முட்டையிட்டுக் மேலில் புகை முதலிய செல்வதற்கும், குஞ்சு பொரிப்பது, செல்லு பூச்சிகளைப் அக்நிக்கு உதவியாகிய காற்று இயங்குவ பிடித்துத் தின்னும். இதன் நகங்களும் தற்கும், புகைக்கூண்டு, பலகணிகள், நீர்த் கால்களும் உறுதியுள்ளவையா தலால் அர தாரைகளைப் பெற்றதாய்ச் சுத்தமுள்ள சர்கள் பகைவரது கோட்டைமேற் செல் தாய் ஒரு பெரிய அறை இருக்கவேண்டும். லக்கூடாத இடங்களில் இதனை ஏறவிட்டு இவ்வறைக்கு அக்கிங் திசையிலாவது இந் அதனைக் கட்டிய கயிற்றைப் பற்றிக் திரதிசையிலாவது பரணி, கிருத்திகை கொண்டு மேலேறுவர் என்பர். முதலிய நக்ஷத்திரங்களில் பசுவின் வால் உடைய நங்கை - நம்மாழ்வாருக்குத் தாய். போல் செங்கல்லினாலாவது, களிமண்ணி காரி முதலியாருக்குத் தேவியார். லாவது அடுப்பு நிருமித்தல் வேண்டும். உடையார்- இவர்கள் கொங்குநாட்டு வேடர் அவ்வடுப்பின் இருபுறத்திலேனும் ஒரு சாதியின் வகுப்பு. இவர்களில் மூன்று புறத்திலேனும் மீயடுப்பு, கிளையடுப்பு, பிரிவுண்டு. நட்ட மான், மலையமான், சுதர் புடையடுப்பு இருத்தல் வேண்டும். அடுப் மான், நட்டமான் காட்டுக் குரியவன், பின் அடிப்புறத்தில் சாதம் வடிப்பதற்குக் மலையமான் மலைக்குரியவன், சுதர்மான் கஞ்சிநீர்க்குழியும், ஏனைப் பதார்த்தபாண் வீரன். இவர்கள் சோராஜ குமரர்கள் என் டங்களை அமைத்தற்குச் சிறு குழிகளையும் பர். இப்பட்டம் குசவர்க்கும் உண்டு. வைக்கவேண்டியது. இவ்வகைச் செப் உட்கலம் - கலிங்கதேசத்துக்கு வடக்கி பஞ் செய்த அடுக்களை யை நாடோறும் லுள்ள தேசம் (Orissa). மெழுகிட்டுக் கோலமிட்டு மலரிட்டு இஷ்ட உட்ணசிகை - ஆதித்யன், செவ்வாய், சரி, தேவதைகளையும், நவக்கிரகங்களையும், கிரக இவர்கட் கடைத்த இராசிகளில் கிடந்த தேவதைகளையும், பூசித்து அடுப்பில் அக் காட்கள், இவர்கள் காலாகிய அம்சங்கள் கிரியைப் பதித்தல் வேண்டும். இவ்வடுக் உட்ணசிகை என்பர் ஓரம்சம் (15, நாழி களைக்கு வேண்டிய உபகரணங்களில் அக் கை. இதில் ஆதித்யனம்சத்தில் முதலைந் கிரியை அல்லது தீபத்தை அக்கிநிதிசை தும், செவ்வாயம்சத்தில் நடுவில் ஐந்தும், யிலும், யமன் திசையில் விறகையும், வருண சரியம்சத்தில் கடையில் ஐந்து நாழிகையும் திசையில் நீர்க்குடத்தையும், வாயு திசை கழித்துக் கொள்வது. இதில் சுப கன்மங் யில் விசிறி முதலியவற்றையும், நிருதி கள் நீக்கவேண்டும். (விதானமாலை). திசையில் முறம், துடைப்பம் முதலிய உட்ணீ சர் - ஒருவகை அரக்கர். வற்றையும், குபேரதிசையில் தானியம், உட்பகை - சு. காமம், குரோதம், உலோ காய்கறி முதலிய பொருள்களையும், ஈசா பம், மோகம், மதம், மாற்சரியம், னிய திசையில் உரல், அம்மி, உலக்கை உண்பு - மரீசி பிரசாபதியின் தேவியரி முதலியவற்றையும், அமைத்தல் வேண் லொருத்தி. இவள் குமார் செய்தி மரீசி டும், வலது பக்கத்தில் பாகபாத்திரங்கள் யைக் காண்க. | அமைத்திருக்க வேண்டும். இவ்வகை
உடும்பு 230 உணவாதி வகைகள் துண்டம் குட்டை தலைப்பாகை குல் உணர்ந்ததை உணர்தல் - முன்பு குளிர்வந் வாய் தொப்பி பனியன் ஷர்ட் கோட் துற்ற காலத்து நெருப்பு மருந்தென்றுணர் வங்கோட்டா நிஜாரு கச்சு டை காலர் ந்தவன் பின்பு அது வந்தகாலத்து அதற்கு சால்வை துப்பட்டி புடவை ரவிக்கை | அது மருந்தென உணர்தல் ஜாகெட் பாடி துகில் மயிர்ப்படாம் சித் உணவாதி வகைகள் - பாகசாலை முதலிய திரப் படாம் கம்பளிப்படாம் சட்டை வற்றில் சமைக்கும் உணவு உயிர்களின் பாவாடை மாராப்பு தாவணி விடுந்தலை பசி முதலிய பிணிகளை நீக்கித் தேகத்தை ப்புலுங்கி ஜிப்பா முதலியன . ஆரோக்கியமாகச் செய்வதாம் . இது உடும்பு - இது மலையோணான் இது ஒணா கிரியா பேதங்களால் பலவகைப்படும் னைப்போல் உருவமுடையது . இது இரண் இது நாவிற்கு இனிமை தந்து மனதைச் டடி நீளமுடையது . மலைகளினிக்குகளி சுகப்படுத்தும் . இதனைச் சித்தஞ் செய் லும் காடுகளிலும் வளை தோண்டிக் வதற்கு ஏற்ற கருவிகளின் வகையும் கொண்டு வாழ்வது . இதன் நாக்குச் சற்று இதனைச் சித்தஞ் செய்வதற்குப் பாக நீண்டது நகங்கள் கூர்மையுடன் உறுதி சாலையின் முறையுமாவன . ( ) அடி பெற்றவை கால்கள் குறுகியும் உடல் நீளமும் ( ) அடி அலமும் உள்ள தாய் நீண்டும் இருக்கும் . இது முட்டையிட்டுக் மேலில் புகை முதலிய செல்வதற்கும் குஞ்சு பொரிப்பது செல்லு பூச்சிகளைப் அக்நிக்கு உதவியாகிய காற்று இயங்குவ பிடித்துத் தின்னும் . இதன் நகங்களும் தற்கும் புகைக்கூண்டு பலகணிகள் நீர்த் கால்களும் உறுதியுள்ளவையா தலால் அர தாரைகளைப் பெற்றதாய்ச் சுத்தமுள்ள சர்கள் பகைவரது கோட்டைமேற் செல் தாய் ஒரு பெரிய அறை இருக்கவேண்டும் . லக்கூடாத இடங்களில் இதனை ஏறவிட்டு இவ்வறைக்கு அக்கிங் திசையிலாவது இந் அதனைக் கட்டிய கயிற்றைப் பற்றிக் திரதிசையிலாவது பரணி கிருத்திகை கொண்டு மேலேறுவர் என்பர் . முதலிய நக்ஷத்திரங்களில் பசுவின் வால் உடைய நங்கை - நம்மாழ்வாருக்குத் தாய் . போல் செங்கல்லினாலாவது களிமண்ணி காரி முதலியாருக்குத் தேவியார் . லாவது அடுப்பு நிருமித்தல் வேண்டும் . உடையார் - இவர்கள் கொங்குநாட்டு வேடர் அவ்வடுப்பின் இருபுறத்திலேனும் ஒரு சாதியின் வகுப்பு . இவர்களில் மூன்று புறத்திலேனும் மீயடுப்பு கிளையடுப்பு பிரிவுண்டு . நட்ட மான் மலையமான் சுதர் புடையடுப்பு இருத்தல் வேண்டும் . அடுப் மான் நட்டமான் காட்டுக் குரியவன் பின் அடிப்புறத்தில் சாதம் வடிப்பதற்குக் மலையமான் மலைக்குரியவன் சுதர்மான் கஞ்சிநீர்க்குழியும் ஏனைப் பதார்த்தபாண் வீரன் . இவர்கள் சோராஜ குமரர்கள் என் டங்களை அமைத்தற்குச் சிறு குழிகளையும் பர் . இப்பட்டம் குசவர்க்கும் உண்டு . வைக்கவேண்டியது . இவ்வகைச் செப் உட்கலம் - கலிங்கதேசத்துக்கு வடக்கி பஞ் செய்த அடுக்களை யை நாடோறும் லுள்ள தேசம் ( Orissa ) . மெழுகிட்டுக் கோலமிட்டு மலரிட்டு இஷ்ட உட்ணசிகை - ஆதித்யன் செவ்வாய் சரி தேவதைகளையும் நவக்கிரகங்களையும் கிரக இவர்கட் கடைத்த இராசிகளில் கிடந்த தேவதைகளையும் பூசித்து அடுப்பில் அக் காட்கள் இவர்கள் காலாகிய அம்சங்கள் கிரியைப் பதித்தல் வேண்டும் . இவ்வடுக் உட்ணசிகை என்பர் ஓரம்சம் ( 15 நாழி களைக்கு வேண்டிய உபகரணங்களில் அக் கை . இதில் ஆதித்யனம்சத்தில் முதலைந் கிரியை அல்லது தீபத்தை அக்கிநிதிசை தும் செவ்வாயம்சத்தில் நடுவில் ஐந்தும் யிலும் யமன் திசையில் விறகையும் வருண சரியம்சத்தில் கடையில் ஐந்து நாழிகையும் திசையில் நீர்க்குடத்தையும் வாயு திசை கழித்துக் கொள்வது . இதில் சுப கன்மங் யில் விசிறி முதலியவற்றையும் நிருதி கள் நீக்கவேண்டும் . ( விதானமாலை ) . திசையில் முறம் துடைப்பம் முதலிய உட்ணீ சர் - ஒருவகை அரக்கர் . வற்றையும் குபேரதிசையில் தானியம் உட்பகை - சு . காமம் குரோதம் உலோ காய்கறி முதலிய பொருள்களையும் ஈசா பம் மோகம் மதம் மாற்சரியம் னிய திசையில் உரல் அம்மி உலக்கை உண்பு - மரீசி பிரசாபதியின் தேவியரி முதலியவற்றையும் அமைத்தல் வேண் லொருத்தி . இவள் குமார் செய்தி மரீசி டும் வலது பக்கத்தில் பாகபாத்திரங்கள் யைக் காண்க . | அமைத்திருக்க வேண்டும் . இவ்வகை