அபிதான சிந்தாமணி

உஞ்சை 229 உடுப்பின் வகை லாலும், இந்நகாமாந்தர் "எமக்கு எந்தப் அது, போக்கு, கற்பொடு புணர்ந்த பிறப்பும் இந்த சரத்திலேயே எய்தவேண் கௌவை, மீட்சி, என மூன்றுவகை. அவற் டும், இந்நகரம் நீடூழி வாழ்க என்று மகிழ் றுள் போக்கு, போக்கறிவுறுத்தல், போக் ந்து கூறுவர். உதயணன் வஞ்சனையாற் குடன்படாமை, போக்குடம்ப்பந்தல், பிடிக்கப்பட்டுச் சிறையிலிருந்தது முதல் போக்குடம்படுதல், போக்கல், விலக்கல், வாசவதத்தையை அவன் பிடிமேலேற்றிச் புகழ்தல், தேற்றல் என எட்டுவகை. சென்றது இறுதியாகவுள்ள கதைப்பகுதி இது, பாங்கி தலைவற்கு உடன் போக் இந்நகரில் நிகழ்ந்தது இந்நகரம் அவந்தி குணர்த்தல், தலைவன் உடன்போக்கு மறுத் யென்றுங்கூறப்படும். இது முத்திநகரங்கள் தல்,பாங்கி தலைவனை உடன்படுத்தல், தலை ஏழனுள் ஒன்று. பழைய நூல்களாலும், வன்போக் குடன்படுதல், பாங்கி தலைவிக்கு சில சாசனங்களாலும் இதிற் சைனமுனி உடன்போக் குணர்த்தல், தலைவி நாணழி வர் பலரிருந்ததாகத் தெரிகிறது. வட நூல் விரங்கல், கற்பின் மேம்பாடு பாங்கி கழ கள் பலவற்றிலும், சிலப்பதிகாரம், யசோ றல், தலைவி ஒருப்பட்டொழுகல், பாங்கி தா காவிய முதலிய தமிழ் நூல்களிலும், சுரத்தியல் புரைத்துழி தலைமகள் சொல் மிகப் பாராட்டப்பட்டுள்ளது. உச்சைனி லல், பாங்கி கையடை கொடுத்தல், பாங்கி மகாகாளமென்னும் ஒரு சிவக்ஷேத்திரம் வைகிருள் விடுத்தல், தலைமகளைத் தலை இதில் உண்டு. (பெருங் கதை) மகன் சரத்துய்த்தல், தலைமகன் தலைமக உஞ்சை - உச்சினிபுரம். அவந்தி நாட்டு ளசைவறிந்திருத்தல், உவந்தலர் சூட்டி இராஜதானி, உஞ்சேனை காண்க. யுண் மகிழ்ந்துரைத்தல், கண்டோாயிர்த் உடலவர்த்தனை - (கூ), மெய்சாய்த்தல் (ச), தல், கண்டோர் காதலின் விலக்கல், இடைநெரித்தல் (உ), சுழித்தல் (உ), அணை கண்டோர் தன் பதி அணிமைசாற்றல், த்தல் (ச), தூக்குதல் (ரு), அசைதல் (சு), தலைவன் தன் பதியடைந்தமை தலைவிக் பற்றல் (எ), விரித்தல் (அ), குவித்தல் (க) குணர்த்த ல் என்பனவாம். (அகப்) முதலிய. உடுண்டிவிநாமகர் - வக்ரதுண்டரைக் உடலற்ற நாள் - நக்ஷத்திரம் காண்க. காண்க. உடலுதயராசி - மீனம். உடுண்டுபன் - ஒரு பாம்பு, சர்ப்பங்களைக் உடனிகழ்ச்சியணி -- அஃதாவது கற்றோ கொல்லும் விரதமேற்ற குருவைக் கண்டு ரை மகிழ்விக்கு முடனிகழ்தலைச் சொல்லு நான் பூர்வத்தில் ஒரு வேதியன், எனக்கு தலாம். இதனை வடநூலார் சகோத்திய மேககன் என்று ஒரு நண்பன் இருந்தான், லங்கார மென்பர். தண்டியாசிரியர் புணர் அவன் மகாவிரத ஒழுக்கம் உள்ளவன். நிலை யென்பர். நான் அவனிடத்தில் அவன் அஞ்சத்தக்க உடன்போக்கிடையீடு - இது நம்மனையில் சில விளையாட்டுகளை விளையாடிக் கொண்டு வரைந்து கொள்ளாது தன்னூரில் வரைந் வரும் நாட்களில் ஒருநாள் ஒரு பொய்ப் தானென்று தலைவி சுற்றத்தார் வெறுப் பாம்பைச் செய்து அவன் அக்நிவோத் படைதலால் தலைவியை உடன் கொண்டு திரஞ் செய்யங் கிருகத்தில் இருக்கும் போம்போது தலைவி சுற்றத்தாரிடை ஈடு போது அவன் அருகிற்போட்டு இதோ பட்டு மீண்டு தலைவி வருதல், இது, போக் பாம்பு பாம்பு என்று அலறினேன். அது கறிவுறுத்தல், வரவறிவுறுத்தல், நீக்கமிரக் கண்டு அவன் அறிவுதப்பி நடுங்கிப் பின் கம், மீட்சியென நால்வகை யினையும், நீங் பொய்ப் பாம்பென்று கண்டு தெளிந்து குங் கிழத்தி பாங்கியர் தமக்குத் தன் செல என்னைப் பயப்படச்செய்த நீ மெய்ப் வுணர்த்தி விடுத்தல், தலைமகள் தன் செல பாம்பு ஆகுக எனச் சாபம் அளித்தனன். வின்னாட் குணர்த்தி விடுத்தல், நற்றாய்க் நான் சிநேகமுறையாக அவனை விமோச கந்தணர் மொழி தல், தலைவற் குணர்த்தல், னங் கேட்கக் குருவால் நீங்கும் என் றனன். தலைமகளைத் தலைமகன் விடுத்தல், தம ஆதலால் உன்னைக் காண எனக்குச் சாபம் ருடன் செல்பவள் அவன் புறநோக்கிக் நீங்கியது. நீ இனிச் சர்பங்களைக் கொல் கவன்றாற்றல் எனும் விரியினையு முடை லற்க எனக் கூறிச் சென்றவன். த்து. (அகம்), உடுப்பின்வகை - இவை, உலகத்தவர் உடுக் உடன் போக்கு-இது, தலைமகன் தன்னூர்க் கும் உடைகள். அங்கவஸ்திரம், தோவ குத் தலைவியை உடன் கொண்டு போதல்.த்தி, முழுஅங்கி, அரை அங்கி, உள்ளங்கி,
உஞ்சை 229 உடுப்பின் வகை லாலும் இந்நகாமாந்தர் எமக்கு எந்தப் அது போக்கு கற்பொடு புணர்ந்த பிறப்பும் இந்த சரத்திலேயே எய்தவேண் கௌவை மீட்சி என மூன்றுவகை . அவற் டும் இந்நகரம் நீடூழி வாழ்க என்று மகிழ் றுள் போக்கு போக்கறிவுறுத்தல் போக் ந்து கூறுவர் . உதயணன் வஞ்சனையாற் குடன்படாமை போக்குடம்ப்பந்தல் பிடிக்கப்பட்டுச் சிறையிலிருந்தது முதல் போக்குடம்படுதல் போக்கல் விலக்கல் வாசவதத்தையை அவன் பிடிமேலேற்றிச் புகழ்தல் தேற்றல் என எட்டுவகை . சென்றது இறுதியாகவுள்ள கதைப்பகுதி இது பாங்கி தலைவற்கு உடன் போக் இந்நகரில் நிகழ்ந்தது இந்நகரம் அவந்தி குணர்த்தல் தலைவன் உடன்போக்கு மறுத் யென்றுங்கூறப்படும் . இது முத்திநகரங்கள் தல் பாங்கி தலைவனை உடன்படுத்தல் தலை ஏழனுள் ஒன்று . பழைய நூல்களாலும் வன்போக் குடன்படுதல் பாங்கி தலைவிக்கு சில சாசனங்களாலும் இதிற் சைனமுனி உடன்போக் குணர்த்தல் தலைவி நாணழி வர் பலரிருந்ததாகத் தெரிகிறது . வட நூல் விரங்கல் கற்பின் மேம்பாடு பாங்கி கழ கள் பலவற்றிலும் சிலப்பதிகாரம் யசோ றல் தலைவி ஒருப்பட்டொழுகல் பாங்கி தா காவிய முதலிய தமிழ் நூல்களிலும் சுரத்தியல் புரைத்துழி தலைமகள் சொல் மிகப் பாராட்டப்பட்டுள்ளது . உச்சைனி லல் பாங்கி கையடை கொடுத்தல் பாங்கி மகாகாளமென்னும் ஒரு சிவக்ஷேத்திரம் வைகிருள் விடுத்தல் தலைமகளைத் தலை இதில் உண்டு . ( பெருங் கதை ) மகன் சரத்துய்த்தல் தலைமகன் தலைமக உஞ்சை - உச்சினிபுரம் . அவந்தி நாட்டு ளசைவறிந்திருத்தல் உவந்தலர் சூட்டி இராஜதானி உஞ்சேனை காண்க . யுண் மகிழ்ந்துரைத்தல் கண்டோாயிர்த் உடலவர்த்தனை - ( கூ ) மெய்சாய்த்தல் ( ) தல் கண்டோர் காதலின் விலக்கல் இடைநெரித்தல் ( ) சுழித்தல் ( ) அணை கண்டோர் தன் பதி அணிமைசாற்றல் த்தல் ( ) தூக்குதல் ( ரு ) அசைதல் ( சு ) தலைவன் தன் பதியடைந்தமை தலைவிக் பற்றல் ( ) விரித்தல் ( ) குவித்தல் ( ) குணர்த்த ல் என்பனவாம் . ( அகப் ) முதலிய . உடுண்டிவிநாமகர் - வக்ரதுண்டரைக் உடலற்ற நாள் - நக்ஷத்திரம் காண்க . காண்க . உடலுதயராசி - மீனம் . உடுண்டுபன் - ஒரு பாம்பு சர்ப்பங்களைக் உடனிகழ்ச்சியணி - - அஃதாவது கற்றோ கொல்லும் விரதமேற்ற குருவைக் கண்டு ரை மகிழ்விக்கு முடனிகழ்தலைச் சொல்லு நான் பூர்வத்தில் ஒரு வேதியன் எனக்கு தலாம் . இதனை வடநூலார் சகோத்திய மேககன் என்று ஒரு நண்பன் இருந்தான் லங்கார மென்பர் . தண்டியாசிரியர் புணர் அவன் மகாவிரத ஒழுக்கம் உள்ளவன் . நிலை யென்பர் . நான் அவனிடத்தில் அவன் அஞ்சத்தக்க உடன்போக்கிடையீடு - இது நம்மனையில் சில விளையாட்டுகளை விளையாடிக் கொண்டு வரைந்து கொள்ளாது தன்னூரில் வரைந் வரும் நாட்களில் ஒருநாள் ஒரு பொய்ப் தானென்று தலைவி சுற்றத்தார் வெறுப் பாம்பைச் செய்து அவன் அக்நிவோத் படைதலால் தலைவியை உடன் கொண்டு திரஞ் செய்யங் கிருகத்தில் இருக்கும் போம்போது தலைவி சுற்றத்தாரிடை ஈடு போது அவன் அருகிற்போட்டு இதோ பட்டு மீண்டு தலைவி வருதல் இது போக் பாம்பு பாம்பு என்று அலறினேன் . அது கறிவுறுத்தல் வரவறிவுறுத்தல் நீக்கமிரக் கண்டு அவன் அறிவுதப்பி நடுங்கிப் பின் கம் மீட்சியென நால்வகை யினையும் நீங் பொய்ப் பாம்பென்று கண்டு தெளிந்து குங் கிழத்தி பாங்கியர் தமக்குத் தன் செல என்னைப் பயப்படச்செய்த நீ மெய்ப் வுணர்த்தி விடுத்தல் தலைமகள் தன் செல பாம்பு ஆகுக எனச் சாபம் அளித்தனன் . வின்னாட் குணர்த்தி விடுத்தல் நற்றாய்க் நான் சிநேகமுறையாக அவனை விமோச கந்தணர் மொழி தல் தலைவற் குணர்த்தல் னங் கேட்கக் குருவால் நீங்கும் என் றனன் . தலைமகளைத் தலைமகன் விடுத்தல் தம ஆதலால் உன்னைக் காண எனக்குச் சாபம் ருடன் செல்பவள் அவன் புறநோக்கிக் நீங்கியது . நீ இனிச் சர்பங்களைக் கொல் கவன்றாற்றல் எனும் விரியினையு முடை லற்க எனக் கூறிச் சென்றவன் . த்து . ( அகம் ) உடுப்பின்வகை - இவை உலகத்தவர் உடுக் உடன் போக்கு - இது தலைமகன் தன்னூர்க் கும் உடைகள் . அங்கவஸ்திரம் தோவ குத் தலைவியை உடன் கொண்டு போதல் . த்தி முழுஅங்கி அரை அங்கி உள்ளங்கி