அபிதான சிந்தாமணி

அங்கதபூபதி 13 அங்கமோகினி தம்பியைக் கேட்க, அவர் மறுத்தது கண்டு வெனக்கேட்டு அன்புடன் நாராயண கம்பியைக் கொலை புரியத் தங்கையிடம் பஜனை செய்திருந்தவர். (பக்தமாலை). விஷமளித்து இதை அங்கதனுக்கு அன்ன அங்கதன் - வாலியின் புத்ரன், இந்திர த்திலிடுக வென் றனன். தங்கை, தாயன் னம்சம். அநுமான் சீதையின் இருக்கை கட்டளைக்கஞ்சி அன்னத்தில் விஷமிட்ட கண்ட செய்தி கேட்டுவந்த களிப்பால் னள். அங்க தன் அதனை நாராயணப் பிரீதி மதுவனத்தை உண்ணச்சென்று அவ்விடம் செய்து உண்ணத் தொடங்குகையில் ஜகந் காவலோனாகிய ததி முகன் எதிர்க்க அவ நாதன் கைமேலாக, இது விஷங்கலந்த னைக் கொன்றவன். இவன் அநுமனுடன் அன்னம் உண்ணேலெனக்கூறக் கேட்டும் கூடிச்சீதையைத் தேடுகையில் துமிரன் இது தேவப்பிரீதி செய்த அன்னம் உண்ணா என்னும் இராக்கதன், இவன் உறங்குங் தொழியேன் என வுண்டு ஊறிலா திருந்த காலை, மார்பில் அறைய அவ்வரக்கனை அவ னர். இனி யீண்டிருக்கின் அடாதென வதை அறைந்து கொன்றவன். நராந்த மனைவியுடன் யோசித்துச் சகங்காதம் கன் எனும் பெயருள்ள இராவண புத்தி நோக்கிச் செல்லுகையில் தமயனறிந்து ரீனைக் கொன்றவன். இராமரிடம் வாகு அவ்விருவரையும் மறித்து அவரிடம் இருக் வலயம் பெற்றவன். சீதையைத் தேடச் கும் வைரத்தைக் கவர்ந்து வரும்படி சென்றகாலத்து ஒரு பெண்ணினால் பாதா அமைச்சனைச் சேனையுட னனுப்பினன். ளத்து இருந்து வெளிவரப் பெற்றவன். அமைச்சன் சென்று மறுக்க அங்கதபூபதி சீதையை விட்டு விடும்படி இராமமூர்த்தி அருகிருந்த ஆற்றில் இது சகந்நாதனுக் யால் இராவணனிடம் அனுப்பப்பட்டுச் கர்ப்பணமென அவன் காணும்படி எறிந் செய்திகூற, அவன் இவனைக் கொல்ல நால் தனர். அமைச்சன், தன் சேனைகளை வரை எவ, அந்த நால்வரைக் கொன்று நோக்கி இதனை நீவீர் தேடிக்கொண்டு மீண்டவன். கும்பகர்ண யுத்தத்தில் அவ வருகவென, அவர்கள் அவ்வாறு செய்து னடியால் சோர்ந்தவன். அதிகாயன் யுத் இளைத்து அகப்படாது மீண்டனர். இத தத்தில் இலக்குமணருக்கு வாகனமான னைக்கண்ட அங்கதர், நீங்களேன் வருந்து வன். இந்திரஜித்தின் தலையை இராம கிறீர்கள் என்னுடன்வரின் அதனைச் சசந் ரிடம் கொண்டு சென்றவன். தன் தந்தை நாதன் மார்பிலிருக்கக் காட்டுகிறேனென் யைக் கொன்றபழி தீர்க்கக் கிருஷ்ணாவ றனர், அமைச்சன் பின்றொடா அங்க தாரத்தில் வேடனாய்க் கண்ணனை எய்து தரும் சகந்நாதஞ் சென்று பெருமாளைச் பழி தீர்த்தான் என்பர். (இரா). சேவித்தனர். சேவிக்கையில் பெருமாள் 2. இலக்குமணருக்கு மூத்த குமரன். மார்பிலிருந்த வயிரத்தைக் கண்டு இது இராமர் சொற்படி காருபதம் அரசாண் தென மந்திரி அர்ச்சகரை விசாரிக்க டவன். அருச்சகர், இவ்வயிரம் மூன்று நாட்களுக்கு 3. ஒரு நிமித்திகன். (சூளா) முன் அங்கதர் இதனை எமக்குக் கொடுத் 4. ஒரு க்ஷத்திரியன் திருதராஷ்டிரன் தனர். இதனைப் பதக்கத்திற் பதிப்பித்து புத்திரன். எமக்குச் சாத்துகவெனச் சகங்கா தன் கட் அங்க தீயா - காருபதத்தில் புத்திரர் பொரு டளையிட்ட வண்ணம் செய்தோமெனக்ட்டு இலக்குமணரால் நியமிக்கப்பட்ட கேட்டு நடந்தவற்றை இராயசிங்கனுக்கு பட்டணம். அறிவிக்க இராயசிங்கன், தம்பி ஜகந்நாத அங்கதேசம்-இது, உரோமபதன் அரசாட்சி னுக்கு அன்பனன தறியாமல் இயற்யில் மழையில்லாம விருந்தது பின்னல் றினேனென வருந்தித் தம்பிக்கு நீ ஜகந் ருசியசிங்க முனிவர் வரவால் மழை பெய் நாதனருளை நாடினை; உனைக்காண எனக்கு யப் பெற்றது. இந்த ராஜ்ய த்தைத் துரி ஆசை மிகுகின்றது. ஜகந்நாதன் ஆணைப் யோதனனால் கர்னன் பெற்று அரசாண் படி திரும்புக எனக் கடிதமெழுதினன். டான் 'The country of Bhagalpur. இக்கடிதங் கண்ட அங்கதபூபதி, அண்ண (பாரதம் - ஆதிபர்வம்) னுக்குச் சகந்நாதன் நல்லறிவு தந்தானெ அங்கநாடு --விசயவான் என்னும் அரச "னச் சகந்நாதனிடம் விடைப்பெற்றுத் னுடைய நாடு. இதன் தலைநகர் சண்பை . திரும்பித் மயனையணுகத், தமயன் தம்பி) (பெருங்கதை.) யைத் தழுவி இனி நீ உன் மனப்படியிருக்க அங்கமோகினி-திவோதானன் தேவி.
அங்கதபூபதி 13 அங்கமோகினி தம்பியைக் கேட்க அவர் மறுத்தது கண்டு வெனக்கேட்டு அன்புடன் நாராயண கம்பியைக் கொலை புரியத் தங்கையிடம் பஜனை செய்திருந்தவர் . ( பக்தமாலை ) . விஷமளித்து இதை அங்கதனுக்கு அன்ன அங்கதன் - வாலியின் புத்ரன் இந்திர த்திலிடுக வென் றனன் . தங்கை தாயன் னம்சம் . அநுமான் சீதையின் இருக்கை கட்டளைக்கஞ்சி அன்னத்தில் விஷமிட்ட கண்ட செய்தி கேட்டுவந்த களிப்பால் னள் . அங்க தன் அதனை நாராயணப் பிரீதி மதுவனத்தை உண்ணச்சென்று அவ்விடம் செய்து உண்ணத் தொடங்குகையில் ஜகந் காவலோனாகிய ததி முகன் எதிர்க்க அவ நாதன் கைமேலாக இது விஷங்கலந்த னைக் கொன்றவன் . இவன் அநுமனுடன் அன்னம் உண்ணேலெனக்கூறக் கேட்டும் கூடிச்சீதையைத் தேடுகையில் துமிரன் இது தேவப்பிரீதி செய்த அன்னம் உண்ணா என்னும் இராக்கதன் இவன் உறங்குங் தொழியேன் என வுண்டு ஊறிலா திருந்த காலை மார்பில் அறைய அவ்வரக்கனை அவ னர் . இனி யீண்டிருக்கின் அடாதென வதை அறைந்து கொன்றவன் . நராந்த மனைவியுடன் யோசித்துச் சகங்காதம் கன் எனும் பெயருள்ள இராவண புத்தி நோக்கிச் செல்லுகையில் தமயனறிந்து ரீனைக் கொன்றவன் . இராமரிடம் வாகு அவ்விருவரையும் மறித்து அவரிடம் இருக் வலயம் பெற்றவன் . சீதையைத் தேடச் கும் வைரத்தைக் கவர்ந்து வரும்படி சென்றகாலத்து ஒரு பெண்ணினால் பாதா அமைச்சனைச் சேனையுட னனுப்பினன் . ளத்து இருந்து வெளிவரப் பெற்றவன் . அமைச்சன் சென்று மறுக்க அங்கதபூபதி சீதையை விட்டு விடும்படி இராமமூர்த்தி அருகிருந்த ஆற்றில் இது சகந்நாதனுக் யால் இராவணனிடம் அனுப்பப்பட்டுச் கர்ப்பணமென அவன் காணும்படி எறிந் செய்திகூற அவன் இவனைக் கொல்ல நால் தனர் . அமைச்சன் தன் சேனைகளை வரை எவ அந்த நால்வரைக் கொன்று நோக்கி இதனை நீவீர் தேடிக்கொண்டு மீண்டவன் . கும்பகர்ண யுத்தத்தில் அவ வருகவென அவர்கள் அவ்வாறு செய்து னடியால் சோர்ந்தவன் . அதிகாயன் யுத் இளைத்து அகப்படாது மீண்டனர் . இத தத்தில் இலக்குமணருக்கு வாகனமான னைக்கண்ட அங்கதர் நீங்களேன் வருந்து வன் . இந்திரஜித்தின் தலையை இராம கிறீர்கள் என்னுடன்வரின் அதனைச் சசந் ரிடம் கொண்டு சென்றவன் . தன் தந்தை நாதன் மார்பிலிருக்கக் காட்டுகிறேனென் யைக் கொன்றபழி தீர்க்கக் கிருஷ்ணாவ றனர் அமைச்சன் பின்றொடா அங்க தாரத்தில் வேடனாய்க் கண்ணனை எய்து தரும் சகந்நாதஞ் சென்று பெருமாளைச் பழி தீர்த்தான் என்பர் . ( இரா ) . சேவித்தனர் . சேவிக்கையில் பெருமாள் 2 . இலக்குமணருக்கு மூத்த குமரன் . மார்பிலிருந்த வயிரத்தைக் கண்டு இது இராமர் சொற்படி காருபதம் அரசாண் தென மந்திரி அர்ச்சகரை விசாரிக்க டவன் . அருச்சகர் இவ்வயிரம் மூன்று நாட்களுக்கு 3 . ஒரு நிமித்திகன் . ( சூளா ) முன் அங்கதர் இதனை எமக்குக் கொடுத் 4 . ஒரு க்ஷத்திரியன் திருதராஷ்டிரன் தனர் . இதனைப் பதக்கத்திற் பதிப்பித்து புத்திரன் . எமக்குச் சாத்துகவெனச் சகங்கா தன் கட் அங்க தீயா - காருபதத்தில் புத்திரர் பொரு டளையிட்ட வண்ணம் செய்தோமெனக்ட்டு இலக்குமணரால் நியமிக்கப்பட்ட கேட்டு நடந்தவற்றை இராயசிங்கனுக்கு பட்டணம் . அறிவிக்க இராயசிங்கன் தம்பி ஜகந்நாத அங்கதேசம் - இது உரோமபதன் அரசாட்சி னுக்கு அன்பனன தறியாமல் இயற்யில் மழையில்லாம விருந்தது பின்னல் றினேனென வருந்தித் தம்பிக்கு நீ ஜகந் ருசியசிங்க முனிவர் வரவால் மழை பெய் நாதனருளை நாடினை ; உனைக்காண எனக்கு யப் பெற்றது . இந்த ராஜ்ய த்தைத் துரி ஆசை மிகுகின்றது . ஜகந்நாதன் ஆணைப் யோதனனால் கர்னன் பெற்று அரசாண் படி திரும்புக எனக் கடிதமெழுதினன் . டான் ' The country of Bhagalpur . இக்கடிதங் கண்ட அங்கதபூபதி அண்ண ( பாரதம் - ஆதிபர்வம் ) னுக்குச் சகந்நாதன் நல்லறிவு தந்தானெ அங்கநாடு - - விசயவான் என்னும் அரச னச் சகந்நாதனிடம் விடைப்பெற்றுத் னுடைய நாடு . இதன் தலைநகர் சண்பை . திரும்பித் மயனையணுகத் தமயன் தம்பி ) ( பெருங்கதை . ) யைத் தழுவி இனி நீ உன் மனப்படியிருக்க அங்கமோகினி - திவோதானன் தேவி .