அபிதான சிந்தாமணி

இளிபிளன் 221 இறப்புப் பிறப்புகளின் தீட்டு 2. இருஷபனுக்குச் சயந்தியிட முதித்த செய்து படைத்து நாளுக்குநாள் வறுமை குமரன். யடைந்தும், ஒழுக்கங் குறையாதிருத்தலை இளிபிளன் - 1. சந்திரவம்சத் தரசன். அறிவிக்கவேண்டிச் சிவமூர்த்தி பாதியிர இவன் காண்டவப் பிரத்தம் ஆண்டவன். வில் வேதியராய் மழையில் நனைந்து, 2. குபேரனுக்குப் புத்திரன், நிற்க இடமில்லாது அவர் மனைக்கு எழுந் இளிபிளி - தசரதன் மகன். தருளத் தம்பதிகள் இருவரும் கண்டு உப இளிபிளை - திரணபிந்திற்கு அலம்புசை சரித்து ஈரவஸ்திரங்களைந்து வேறு தந்து யிட முதித்தவள். புலத்தியர் தேவி, கும மனைவியரை அமுது படைக்க வினாவ, மனை ரன் குபேரன். வியார் ஒன்றுமிலாமையைத் தெரிவித்துக் இளீனன் - 1. இரப்பியனுக்கு ஒரு பெயர். கொடுப்பாருமில்லை, நாழிகையோ அதிக 2. சந்திர வம்சத்து அரசன். தாய் கா 'மாயிற்று ஆயினும் பகல் கழனியில் விதை ளிந்தி பாரியை, ரதந்தரி, குமார், துஷ் த்த நெல்லை வாரிவரின் அமுது சமைக் யந்தன், சூரன், பீமன், பிரவசு, வசு முதலி கிறேனென்ன, அவ்வகையே நாயனார் யவர்கள். செய்ய, அடுப்பெரிக்க விறகு இல்லாமல் இளை -- A. வாயுவின் குமரி. துருவனுக்கு கூரையைப்பிடுங்கி அடுப்பெரித்துக் குழிப் இரண்டாவது பாரி, குமரன் உற்பவன். பயிரைக் கறியாக்கி அமுது சமைத்து வேதி B. கச்யபர் தேவி. தக்ஷப்பிரசாபதியின் யரை எழுப்ப வேதியர் ஒரு பெருஞ் பெண். சோதியுருவா யிருக்கக்கண்டு மயங்கியிருக் 10.வசுதேவனுக்குத் தேவி. குமார் கையில் சிவபிரான் ருஷபாரூடராய்த் உருவலகன் முதலியோர். தரிசனந்தா முத்திபெற்றவர். (பெரிய D. ஊர்த்தரே தெஸென்னும் ஏகாதசருத் புராணம்.) | திரரின் தேவி. இறங்குடிக்குன்ற நாடன் - கடைச்சங்க மரு E. வைவச்சுதமனுவின் குமரி. இப் விய புலவருள் ஒருவர். இவரது பெயர் பெயர்கொண்ட பெண் பிறக்க அரசன் இடத்தால் வந்தது போலும். இவர் அகத் சம்மதியில்லாமல் வசிட்டரைப் பார்க்க தில் பாலையில் எருவைகள் அழிந்த ஆடவ வசிட்டர், அரச னெண்ணமறிந்து பக ரது கண்மணிகொண்டு பெடைக் கருத்தும் வானை வேண்டி அப் பெண்ணைச் சுத்தியும் பாலை யெனப் பாலையைச் சிறப்பித்துப் நனென்னும் அரசனாக்கினர். சத்யும் நன் பாடியுள்ளார். (215.) அரசனாய்த் தன் பரிவாரங்களுடன் குமார இறந்துமிறவாதார் - கவி, தியாகி, சுத்த வனஞ் சென்று மீண்டும் பெண்ணாய்ப் | வீரன், செங்கோல்வேந்தன், தருமி. புதனைப் புணர்ந்து புரூரவசுவைப் பெற் இறப்புப் பிறப்புகளின் தீட்டு- பல் முளை றான். வசிட்டரிதனை உணர்ந்து சிவமூர்த் க்கும் போதும் முளைத்த பின்னும் சௌளம் தியை வேண்ட அந்த மூர்த்தி ஒரு மாதம் செய்த பின்னும், குழந்தை இறக்கின் ஆணுருவும் ஒருமாதம் பெண்ணுருவுமாக பத்து நாள் தீட்டு உண்டு. தனக்குப் பிற இருக்க அருள் புரிந்தனர். சுத்யும் நன் இடத்தில் பிள்ளை பிறந்தால் மூன்று நாள் இவ்விரண்டுருக் கொண்டே உத்கலன், தீட்டு உண்டு. இறந்த குருவுக்குச் சிஷ்யன் கயன், விமலன் முதலிய மூவரைப் பெற் கருமஞ் செய்தால் பத்து நாள் தீட்டு உண்டு. றனன். (பாகவதம்.) கர்ப்பத்தில் மூன்று மாத முதல் எழுமாதத் இளையாட்ட கீதடி - நாட்டுக் கோட்டை திற்கு உள்ளாகச் சிசுமரித்தால் எத்தனை செட்டிமார் வகுப்பு. மாதத்தில் மரித்ததோ அத்தனை நான் இளையாழ்வான்-1. உடையவர் பிள்ளைத் தீட்டு உண்டு. ருதுவான ஸ்திரீ அது திருநாமம். நின் றவுடன் ஸ்நானம் செய்யின் சுத்தப்படு 2. எழுபத்தினான்கு சிங்காசனாதிபதிக வாள். இரண்டு வயதிற்கு முன் சிசுமரிக் ளில் ஒருவர், வைஷ்ணவாசாரியர். (குரு கின் அதை ஊர்க்கு வெளியில் புதைக்க பரம்பரை.) வேண்டியது. சஞ்சயனம் கிடையாது. 3. இலக்குமணருக்கு ஒரு பெயர். அதற்குத் தகன தர்ப்பணாதிகள் கிடையா. இளையான்குடிமாற நாயனூர் - இளைசையம் பங்காளிகள் மூன்று நாள் தீட்டு இருக்க பதியில் வேளாளர் குலத்திற் பிறந்து வேண்டியது. தன்னுடன் ஓதினவன் நாடோறுஞ் சிவனடியவர்க்கு அமுது இறந்தால் ஒருநாள் தீட்டு. ஒரு பெண்ணை
இளிபிளன் 221 இறப்புப் பிறப்புகளின் தீட்டு 2 . இருஷபனுக்குச் சயந்தியிட முதித்த செய்து படைத்து நாளுக்குநாள் வறுமை குமரன் . யடைந்தும் ஒழுக்கங் குறையாதிருத்தலை இளிபிளன் - 1 . சந்திரவம்சத் தரசன் . அறிவிக்கவேண்டிச் சிவமூர்த்தி பாதியிர இவன் காண்டவப் பிரத்தம் ஆண்டவன் . வில் வேதியராய் மழையில் நனைந்து 2 . குபேரனுக்குப் புத்திரன் நிற்க இடமில்லாது அவர் மனைக்கு எழுந் இளிபிளி - தசரதன் மகன் . தருளத் தம்பதிகள் இருவரும் கண்டு உப இளிபிளை - திரணபிந்திற்கு அலம்புசை சரித்து ஈரவஸ்திரங்களைந்து வேறு தந்து யிட முதித்தவள் . புலத்தியர் தேவி கும மனைவியரை அமுது படைக்க வினாவ மனை ரன் குபேரன் . வியார் ஒன்றுமிலாமையைத் தெரிவித்துக் இளீனன் - 1 . இரப்பியனுக்கு ஒரு பெயர் . கொடுப்பாருமில்லை நாழிகையோ அதிக 2 . சந்திர வம்சத்து அரசன் . தாய் கா ' மாயிற்று ஆயினும் பகல் கழனியில் விதை ளிந்தி பாரியை ரதந்தரி குமார் துஷ் த்த நெல்லை வாரிவரின் அமுது சமைக் யந்தன் சூரன் பீமன் பிரவசு வசு முதலி கிறேனென்ன அவ்வகையே நாயனார் யவர்கள் . செய்ய அடுப்பெரிக்க விறகு இல்லாமல் இளை - - A . வாயுவின் குமரி . துருவனுக்கு கூரையைப்பிடுங்கி அடுப்பெரித்துக் குழிப் இரண்டாவது பாரி குமரன் உற்பவன் . பயிரைக் கறியாக்கி அமுது சமைத்து வேதி B . கச்யபர் தேவி . தக்ஷப்பிரசாபதியின் யரை எழுப்ப வேதியர் ஒரு பெருஞ் பெண் . சோதியுருவா யிருக்கக்கண்டு மயங்கியிருக் 10 . வசுதேவனுக்குத் தேவி . குமார் கையில் சிவபிரான் ருஷபாரூடராய்த் உருவலகன் முதலியோர் . தரிசனந்தா முத்திபெற்றவர் . ( பெரிய D . ஊர்த்தரே தெஸென்னும் ஏகாதசருத் புராணம் . ) | திரரின் தேவி . இறங்குடிக்குன்ற நாடன் - கடைச்சங்க மரு E . வைவச்சுதமனுவின் குமரி . இப் விய புலவருள் ஒருவர் . இவரது பெயர் பெயர்கொண்ட பெண் பிறக்க அரசன் இடத்தால் வந்தது போலும் . இவர் அகத் சம்மதியில்லாமல் வசிட்டரைப் பார்க்க தில் பாலையில் எருவைகள் அழிந்த ஆடவ வசிட்டர் அரச னெண்ணமறிந்து பக ரது கண்மணிகொண்டு பெடைக் கருத்தும் வானை வேண்டி அப் பெண்ணைச் சுத்தியும் பாலை யெனப் பாலையைச் சிறப்பித்துப் நனென்னும் அரசனாக்கினர் . சத்யும் நன் பாடியுள்ளார் . ( 215 . ) அரசனாய்த் தன் பரிவாரங்களுடன் குமார இறந்துமிறவாதார் - கவி தியாகி சுத்த வனஞ் சென்று மீண்டும் பெண்ணாய்ப் | வீரன் செங்கோல்வேந்தன் தருமி . புதனைப் புணர்ந்து புரூரவசுவைப் பெற் இறப்புப் பிறப்புகளின் தீட்டு - பல் முளை றான் . வசிட்டரிதனை உணர்ந்து சிவமூர்த் க்கும் போதும் முளைத்த பின்னும் சௌளம் தியை வேண்ட அந்த மூர்த்தி ஒரு மாதம் செய்த பின்னும் குழந்தை இறக்கின் ஆணுருவும் ஒருமாதம் பெண்ணுருவுமாக பத்து நாள் தீட்டு உண்டு . தனக்குப் பிற இருக்க அருள் புரிந்தனர் . சுத்யும் நன் இடத்தில் பிள்ளை பிறந்தால் மூன்று நாள் இவ்விரண்டுருக் கொண்டே உத்கலன் தீட்டு உண்டு . இறந்த குருவுக்குச் சிஷ்யன் கயன் விமலன் முதலிய மூவரைப் பெற் கருமஞ் செய்தால் பத்து நாள் தீட்டு உண்டு . றனன் . ( பாகவதம் . ) கர்ப்பத்தில் மூன்று மாத முதல் எழுமாதத் இளையாட்ட கீதடி - நாட்டுக் கோட்டை திற்கு உள்ளாகச் சிசுமரித்தால் எத்தனை செட்டிமார் வகுப்பு . மாதத்தில் மரித்ததோ அத்தனை நான் இளையாழ்வான் - 1 . உடையவர் பிள்ளைத் தீட்டு உண்டு . ருதுவான ஸ்திரீ அது திருநாமம் . நின் றவுடன் ஸ்நானம் செய்யின் சுத்தப்படு 2 . எழுபத்தினான்கு சிங்காசனாதிபதிக வாள் . இரண்டு வயதிற்கு முன் சிசுமரிக் ளில் ஒருவர் வைஷ்ணவாசாரியர் . ( குரு கின் அதை ஊர்க்கு வெளியில் புதைக்க பரம்பரை . ) வேண்டியது . சஞ்சயனம் கிடையாது . 3 . இலக்குமணருக்கு ஒரு பெயர் . அதற்குத் தகன தர்ப்பணாதிகள் கிடையா . இளையான்குடிமாற நாயனூர் - இளைசையம் பங்காளிகள் மூன்று நாள் தீட்டு இருக்க பதியில் வேளாளர் குலத்திற் பிறந்து வேண்டியது . தன்னுடன் ஓதினவன் நாடோறுஞ் சிவனடியவர்க்கு அமுது இறந்தால் ஒருநாள் தீட்டு . ஒரு பெண்ணை