அபிதான சிந்தாமணி

இளம் பெருமானடிகள் 220 இளாவிருதன் மேலான கொள்கைகளாகும். இளம்பூரண இளவெளிமான் - பெருஞ் சித்திரனார் வடிகள் தொல்காப்பியமுழுவதிற்கும் உரை | வெளிமானின் தம்பி, வெளிமானிறந்தபின் செய்தவரென்று தெரிகிறது. உரையாசி | இவனைப் பாட இவன் பரிசு தராததனால் 'ரியர் துறவு பூண்ட பெரியோரென்பது, அவனை இகழ்ந்தும் பாடினர். (புற-நா.) அடியார்க்கு நல்லார் சிலப்பதிகாரத்திலே இளவேட்டமகருஷிகோதரன் - சோழ "உரையாசிரியராகிய இளம்பூரணவடிகள்" ராஜாவினிடத்தில் வாணியம்பாடியெனும் எனக் கூறு தலாலும், "அடிகளென்றது கிராமம் பரிசாகப் பெற்றவன் வணிகன். துறத்தலான்' என அவரே அடிகள் என்ற இக்கோத்திரத்திற்கு முதல்வர் ஓர் இருடி சொற்குப் பொருள் உரைத் தமையானும் இப்பெயர்கொண் டிருக்கலாம். தெளிவாகின்றது. இனி, நன்னூலியற் இளவேட்டனர் - மதுரையிற் பிறந்தவர். றிய பவணந்தி முனிவர், தம் சூத்திரங்கள் தமிழிற் சிறந்த புலவர். இப் பெயரால் சிலவற்றை, இளம்பூரணவடிகள் உரைக் இவர் வணிகருள் இளவேட்ட மகருஷி கருத்தைத் தழுவியே இயற்றிப் போந்த கோத்திரத்தவர் என்று காணப்படுகிறது. மையால், பவணந்தியார்க்கு முந்தியவர், இவர் வஸ்திரம் விற்கும் வணிகக்குலத்த உரையாசிரியர் என்று ஊகிக்க இடம் வா யிருக்கலாம். இவரை மதுரை அறு வைவாணிகர் இளவேட்டனார் என்பர் சிலர். (இளம்பெருமானடிகள் - இவர் பொய்யடி கடைச்சங்கத்துப் புலவருள் ஒருவர். இள மையில்லாத புலவர் கூட்டத் தலைவர். வேட்டனாரென்று அடைமொழி கொடாது சிவமூர்த்தியினிடத்து அன்பு பூண்டவர். கூறப்படு தலின் இவர் மதுரை அறுவை இவர் சிவபெருமான் திருமும்மணிக் வாணிகன் இளவேட்டனாரின் வேறு கோவை யென்னும் பிரபந்தஞ் செய்தனர். போலும். இவர் பாலைத் திணையைச் அதனைப் பதினொராந் திருமுறையிற் சை சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார்; கூதிர்ப் பரு வாசாரியர்கள் சேர்த்துக்கொண்டு அத்திய வத்து நதிகளில் நீர் குறைவதை வெகு யனஞ் செய்து அருகின் றனர். அழகாகக் கூறியுள்ளார் ; இவர் பாடியவை இளம்பெருவழதியார் - இவர் பாண்டி நற்றிணையில் இரண்டு பாட்டுகள். (கூகூ, நாட்டு அரசர் வகையிற் சேர்ந்தவர். இள கருஎ). மையிலேயே கல்வி கேள்விகளில் வல்லவ இளன் - கருத்தமப் பிரசாபதிக்குக் குமரன். ராயிருக்கலாம். புறநானூற்றில் கடலுள் பாகுலிக தேசத்தை ஆண்டவன். இவன் மாய்வதற்முன் இவர்க்கு இப்பெயர் உண் சிவமூர்த்தி உமையுடன் இருந்த நந்தவன டாயிருத்தல் கூடும் என எண்ணப்படு த்தில் கட்டளையின்றிச் சென்று பெண் கிறது. இவர், பரிபாடலில் திருமாலைப் வடிவடைந்து பார்வதிதேவியின் கட்டளை பாடி யிருக்கின்றனர். யால் ஒருமாதம் ஆணுருவும், மற்றொரு இளம்போதியார் - போதியார் என்ற தனா மாதம் பெண்ணுருவுமா யிருந்தவன், லே இவர் புத்தசமயத்தினர் போலும், இவன் பெண்ணா யிருந்தகாலத்துப் பெயர் இவர் நெய்தற் றிணையைப் புனைந்து கூறி இளை. இவன் குமரன் சசபிந்து. இவன் யுள்ளார். தலைமகன் வரையாது களவின் அச்வமேதத்தால் சாபநீங்கிப் பிரஷ்டா நக வருதற்கு அஞ்சுகின்றானென்று தோழி ராண்டு புரூரவனுக்குப் பட்டமளித்தவன், கூறுவதாக இவர்கூறியது வியக்கத்தக்கது. | இளா-1. வசுதேவருக்குப் பாரி. இவர் பாடியது இப்பாட லொன்றேயாம். 2. காச்யபர் தேவி. தக்ஷன் குமரி, (நற்றிணை - எஉ.) விருக்ஷங்களைப் பெற்றவள். இளவிச்சிக்கோ - பெருந்தலைச் சாத்தனா இளாவதி - காலன் எனும் எகாதசருத்திர ரைக் காண்க. இவனுக்கு இளவச்சிரக்கோ னுக்குத் தேவி. எனவும் பெயர். (புறநானூறு). இளாவந்தன் - அருச்சுகனுக்கு உலூபியிட இளவேயினனர் - எயினென்னும் பெயர்க் | முதித்த குமான். காரணத்தால் இவர் வேட்டுவமாபினரென் இளாவிருதவருஷம்-இது நவவருஷங்களுள் று தெரிகின்றது. நெய்தற் றிணையைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். இவர் கூறிய இளாவிருதன் - 1. அக்நியித்ரனுக்குப் பூர் உள்ளுரை வியக்கத்தக்கது. இவர் பாடி வசித்தியிட முதித்த குமான், தேவி, யது. நற் - (உசுங) செய்யுள். வதை. அரபினரென் இவான்றும். சுமேருவைசிக்கியதானுக்குப் கான்
இளம் பெருமானடிகள் 220 இளாவிருதன் மேலான கொள்கைகளாகும் . இளம்பூரண இளவெளிமான் - பெருஞ் சித்திரனார் வடிகள் தொல்காப்பியமுழுவதிற்கும் உரை | வெளிமானின் தம்பி வெளிமானிறந்தபின் செய்தவரென்று தெரிகிறது . உரையாசி | இவனைப் பாட இவன் பரிசு தராததனால் ' ரியர் துறவு பூண்ட பெரியோரென்பது அவனை இகழ்ந்தும் பாடினர் . ( புற - நா . ) அடியார்க்கு நல்லார் சிலப்பதிகாரத்திலே இளவேட்டமகருஷிகோதரன் - சோழ உரையாசிரியராகிய இளம்பூரணவடிகள் ராஜாவினிடத்தில் வாணியம்பாடியெனும் எனக் கூறு தலாலும் அடிகளென்றது கிராமம் பரிசாகப் பெற்றவன் வணிகன் . துறத்தலான் ' என அவரே அடிகள் என்ற இக்கோத்திரத்திற்கு முதல்வர் ஓர் இருடி சொற்குப் பொருள் உரைத் தமையானும் இப்பெயர்கொண் டிருக்கலாம் . தெளிவாகின்றது . இனி நன்னூலியற் இளவேட்டனர் - மதுரையிற் பிறந்தவர் . றிய பவணந்தி முனிவர் தம் சூத்திரங்கள் தமிழிற் சிறந்த புலவர் . இப் பெயரால் சிலவற்றை இளம்பூரணவடிகள் உரைக் இவர் வணிகருள் இளவேட்ட மகருஷி கருத்தைத் தழுவியே இயற்றிப் போந்த கோத்திரத்தவர் என்று காணப்படுகிறது . மையால் பவணந்தியார்க்கு முந்தியவர் இவர் வஸ்திரம் விற்கும் வணிகக்குலத்த உரையாசிரியர் என்று ஊகிக்க இடம் வா யிருக்கலாம் . இவரை மதுரை அறு வைவாணிகர் இளவேட்டனார் என்பர் சிலர் . ( இளம்பெருமானடிகள் - இவர் பொய்யடி கடைச்சங்கத்துப் புலவருள் ஒருவர் . இள மையில்லாத புலவர் கூட்டத் தலைவர் . வேட்டனாரென்று அடைமொழி கொடாது சிவமூர்த்தியினிடத்து அன்பு பூண்டவர் . கூறப்படு தலின் இவர் மதுரை அறுவை இவர் சிவபெருமான் திருமும்மணிக் வாணிகன் இளவேட்டனாரின் வேறு கோவை யென்னும் பிரபந்தஞ் செய்தனர் . போலும் . இவர் பாலைத் திணையைச் அதனைப் பதினொராந் திருமுறையிற் சை சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் ; கூதிர்ப் பரு வாசாரியர்கள் சேர்த்துக்கொண்டு அத்திய வத்து நதிகளில் நீர் குறைவதை வெகு யனஞ் செய்து அருகின் றனர் . அழகாகக் கூறியுள்ளார் ; இவர் பாடியவை இளம்பெருவழதியார் - இவர் பாண்டி நற்றிணையில் இரண்டு பாட்டுகள் . ( கூகூ நாட்டு அரசர் வகையிற் சேர்ந்தவர் . இள கருஎ ) . மையிலேயே கல்வி கேள்விகளில் வல்லவ இளன் - கருத்தமப் பிரசாபதிக்குக் குமரன் . ராயிருக்கலாம் . புறநானூற்றில் கடலுள் பாகுலிக தேசத்தை ஆண்டவன் . இவன் மாய்வதற்முன் இவர்க்கு இப்பெயர் உண் சிவமூர்த்தி உமையுடன் இருந்த நந்தவன டாயிருத்தல் கூடும் என எண்ணப்படு த்தில் கட்டளையின்றிச் சென்று பெண் கிறது . இவர் பரிபாடலில் திருமாலைப் வடிவடைந்து பார்வதிதேவியின் கட்டளை பாடி யிருக்கின்றனர் . யால் ஒருமாதம் ஆணுருவும் மற்றொரு இளம்போதியார் - போதியார் என்ற தனா மாதம் பெண்ணுருவுமா யிருந்தவன் லே இவர் புத்தசமயத்தினர் போலும் இவன் பெண்ணா யிருந்தகாலத்துப் பெயர் இவர் நெய்தற் றிணையைப் புனைந்து கூறி இளை . இவன் குமரன் சசபிந்து . இவன் யுள்ளார் . தலைமகன் வரையாது களவின் அச்வமேதத்தால் சாபநீங்கிப் பிரஷ்டா நக வருதற்கு அஞ்சுகின்றானென்று தோழி ராண்டு புரூரவனுக்குப் பட்டமளித்தவன் கூறுவதாக இவர்கூறியது வியக்கத்தக்கது . | இளா - 1 . வசுதேவருக்குப் பாரி . இவர் பாடியது இப்பாட லொன்றேயாம் . 2 . காச்யபர் தேவி . தக்ஷன் குமரி ( நற்றிணை - எஉ . ) விருக்ஷங்களைப் பெற்றவள் . இளவிச்சிக்கோ - பெருந்தலைச் சாத்தனா இளாவதி - காலன் எனும் எகாதசருத்திர ரைக் காண்க . இவனுக்கு இளவச்சிரக்கோ னுக்குத் தேவி . எனவும் பெயர் . ( புறநானூறு ) . இளாவந்தன் - அருச்சுகனுக்கு உலூபியிட இளவேயினனர் - எயினென்னும் பெயர்க் | முதித்த குமான் . காரணத்தால் இவர் வேட்டுவமாபினரென் இளாவிருதவருஷம் - இது நவவருஷங்களுள் று தெரிகின்றது . நெய்தற் றிணையைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் . இவர் கூறிய இளாவிருதன் - 1 . அக்நியித்ரனுக்குப் பூர் உள்ளுரை வியக்கத்தக்கது . இவர் பாடி வசித்தியிட முதித்த குமான் தேவி யது . நற் - ( உசுங ) செய்யுள் . வதை . அரபினரென் இவான்றும் . சுமேருவைசிக்கியதானுக்குப் கான்