அபிதான சிந்தாமணி

இளநாகனார் 219 இளம்பூரணர் கலங்களும் அவரறியாமலமைத்து அவரை இளம்புல்லூர்க்காவிதி - இவரியற் பெய வெறுமனே அனுப்பினன் என்ப. ரெழுதப்படவில்லை ; காவிதிபட்ட முடை இளநாகனூர்-நாகன் என்னும் பெயருடை மையால் பாண்டிநாட்டு உழுவித்துண்ணும் யார் பலரிருத்தலின் அவரின் இவர்வே வேளாளரென்று கொள்ளத்தகும். இவர் றென்பது தெரிய இளநாகனா ரெனப் முல்லைத்திணையைச் சிறப்பித்துப் பாடி பட்டார். இவர் பாலையையம், நெய் தலை யுள்ளார் ; வாடைக் காற்றானது யானை 'யும் புனைந்து பாடியுள்ளார். தலைவியைக் பெருமூச் செறிந்தாற் போன் றதென்று. கருதித் தலைமகன் செலவழுங்கியது நயமிக் இவர் கூறிய உவமை வியக்கத் தக்கது. கதாகும். இவர் பாடியன நற்றிணையில் இவர் பாடியது. நற் - அக. (நற்றிணை). இரண்டு பாட்டு (205, உஙக). இளம்பூதனூர் - கடைச்சங்க மருவிய புல இளந்தத்தன் - சோழன் நலங்கிள்ளியிட வருள் ஒருவர். இவர் பூதனார் என்னும் மிருந்து காரியாற்றுத் துஞ்சிய நெடுங்கிள் புலவரின் வேறு என்பதறிய இளம்பூதனார் ளியிடம் ஒற்றனாக வந்து அவனால் கொல் எனப்பட்டனர் போலும். அகத்தில் நெய் லப் புகுந்தவிடத்துக் கோவூர்க்கிழாராற் தலைப் பாடியுள்ளார். (அகம்- ங ஙச.) பாடி விடுவிக்கப்பட்டவன். (புறநானூறு). இளம்பூரணர் - இவர் உரையாசிரியர் எனச் இளந்திரையனூர் - தொண்டைமான் இளந்தி சிறப்புப்பெயர் பெற்றவர். இவர் முத ரைய னென்பவர் இவரே. இவர் கடியலூர் வில் தமிழிற் சிறந்த இலக்கணக்கடலாகிய உருத்திரங்கண்ணனாரென்னும் அந்தண தொல்காப்பியத்திற்கு உரையியற்றினவர். ராற்பாடப்பட்ட பெரும்பாணாற்றுப்படை இவர் வேறு நூல்கள் செய்ததாகக் காணப் கொண்டவர் "ஆழியிழைப்பப் பசல்போ படவில்லை. இப் பெரியோர், பழைய மிரவெல்லார், தோழி துணையாய்த் துயர் தமிழிலக்கண நூலாகிய தொல்காப்பியத்து தீரும் - வாழி, நறுமாலை தாராய் திரை க்கு முதன் முதல் உரை யிட்டதனால், யவோ ஒவென்னுஞ் , சிறு மாலை சென்ற ''உரையாசிரியர்" என்னும் பொதுப்பெ டையும்போது" எனப் பொய்கையாராற் யர் இவர்க்குரிய சிறப்புப் பெயராக வழங் பாராட்டிப் பாடப்பெற்றவரு மிவரே. குவதாயிற்று. பின் வந்த சேனாவரையர் இவர் நெய்தலைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள் முதலிய பிரபல ஆசிரியர், இளம்பூரண ளார் காதலி காதலனைக் கடிந்து கூறுவது வடிகள் ஒரோவிடங்களில் தவறியதை வியக்கத்தக்கது. (நற். கச) வம்பமாரி அறிந்தவராயினும், அதுபற்றி அவ்வடிகள் யென்று தலைவியை ஏமாற்றுதல் சுவையு பால் வைத்த மதிப்பை மாற்றினவால்லர். டைய தாகும். (நற் கக) இவர் பாடியன உரையாசிரியர் கொள்கையைச் சேனாவ வாக நற்றிணையில் மூன்று பாடல்கள் உள. ரையர் மறுக்க நேரும் இடங்களில் "அவர் அவை , சுச, சுக, கலக . பிறர்மதம்பற்றிக் கூறினாரென்க" எனவும் இளந்திரையன் - இளந்திரையம் செய்வித் "மாணாக்கர்க்கு உய்த்துணரவைத்தல் அவ தோன். ர்க்கியல்பா கலாற் செய்யுண் முடிபென்று இளந்தேவனார் - மதுரைப் பண்டவாணிகன் கூறாராயினார்” எனவும் உரையாசிரியர்க்கு இளந்தேவனா ரென்பவர் இவரே; பண் அது சருத்தன்றென்க எனவும் இவ்வாறே டம்- பலசரக்கு. இவர் வணிகர் மரபினர். எவ்வளவு அச்சத்துடனும் மரியாதையுட பாலையையுங் குறிஞ்சியையும் புனைந்து னும் எழுதுகின்ற ரென்பதைச் சேனா பாடியுள்ளார். காதலிவிருந்து புறந்தரு வரையத்தால் அறியலாம். அறிதற்கரிதா தலை வியப்புறப் பாடியிருக்கிறார். (நற் சக) கிய தொல்காப்பியக் கடலைத் தம் மதிவலி தலைவன் இரவுக்குறி வருதலைக் கூறுவது கொண்டு கடைந்து முதன் முதல் இலக் பாராட்டற்பாலது. (அகம் உசுஅ). இவர் கணவமுதம் அளித்த பெரியார், மானுட பாடியனவாக நற்றிணையில் சக-ஆம் பாட வியற்கைக்குற்ற தவறுகளுடைய ராதல் லொன்றும், அகத்தில் மூன்று மாக நான்கு பற்றி இகழற்பால ரல்லரென்பதும், பெரு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. (நற்றி.) ங்காரிய மொனறைத் தொடங்குவோர் இளம்பஞ்சபாண்டவர் - பாண்டு புத்திரர் ஒரோவிடங்களின் மயங்குத லியல்பே க்குப் பிறந்தவர். அரிச்சந்திரனைக் காண்க. யென்பதும், அம் மயக்கமும் பின்ன அசுவத்தாமனால் பாசறையுத்தத்தி விறங் வர்க்கு நன்மையளித்தற் கேதுவாகக் கூடு தவர். இவர்கள் விச்வதேவரம்சம். மென்பதும் சேனாவரையர் முதலியோரத
இளநாகனார் 219 இளம்பூரணர் கலங்களும் அவரறியாமலமைத்து அவரை இளம்புல்லூர்க்காவிதி - இவரியற் பெய வெறுமனே அனுப்பினன் என்ப . ரெழுதப்படவில்லை ; காவிதிபட்ட முடை இளநாகனூர் - நாகன் என்னும் பெயருடை மையால் பாண்டிநாட்டு உழுவித்துண்ணும் யார் பலரிருத்தலின் அவரின் இவர்வே வேளாளரென்று கொள்ளத்தகும் . இவர் றென்பது தெரிய இளநாகனா ரெனப் முல்லைத்திணையைச் சிறப்பித்துப் பாடி பட்டார் . இவர் பாலையையம் நெய் தலை யுள்ளார் ; வாடைக் காற்றானது யானை ' யும் புனைந்து பாடியுள்ளார் . தலைவியைக் பெருமூச் செறிந்தாற் போன் றதென்று . கருதித் தலைமகன் செலவழுங்கியது நயமிக் இவர் கூறிய உவமை வியக்கத் தக்கது . கதாகும் . இவர் பாடியன நற்றிணையில் இவர் பாடியது . நற் - அக . ( நற்றிணை ) . இரண்டு பாட்டு ( 205 உஙக ) . இளம்பூதனூர் - கடைச்சங்க மருவிய புல இளந்தத்தன் - சோழன் நலங்கிள்ளியிட வருள் ஒருவர் . இவர் பூதனார் என்னும் மிருந்து காரியாற்றுத் துஞ்சிய நெடுங்கிள் புலவரின் வேறு என்பதறிய இளம்பூதனார் ளியிடம் ஒற்றனாக வந்து அவனால் கொல் எனப்பட்டனர் போலும் . அகத்தில் நெய் லப் புகுந்தவிடத்துக் கோவூர்க்கிழாராற் தலைப் பாடியுள்ளார் . ( அகம் - ஙச . ) பாடி விடுவிக்கப்பட்டவன் . ( புறநானூறு ) . இளம்பூரணர் - இவர் உரையாசிரியர் எனச் இளந்திரையனூர் - தொண்டைமான் இளந்தி சிறப்புப்பெயர் பெற்றவர் . இவர் முத ரைய னென்பவர் இவரே . இவர் கடியலூர் வில் தமிழிற் சிறந்த இலக்கணக்கடலாகிய உருத்திரங்கண்ணனாரென்னும் அந்தண தொல்காப்பியத்திற்கு உரையியற்றினவர் . ராற்பாடப்பட்ட பெரும்பாணாற்றுப்படை இவர் வேறு நூல்கள் செய்ததாகக் காணப் கொண்டவர் ஆழியிழைப்பப் பசல்போ படவில்லை . இப் பெரியோர் பழைய மிரவெல்லார் தோழி துணையாய்த் துயர் தமிழிலக்கண நூலாகிய தொல்காப்பியத்து தீரும் - வாழி நறுமாலை தாராய் திரை க்கு முதன் முதல் உரை யிட்டதனால் யவோ ஒவென்னுஞ் சிறு மாலை சென்ற ' ' உரையாசிரியர் என்னும் பொதுப்பெ டையும்போது எனப் பொய்கையாராற் யர் இவர்க்குரிய சிறப்புப் பெயராக வழங் பாராட்டிப் பாடப்பெற்றவரு மிவரே . குவதாயிற்று . பின் வந்த சேனாவரையர் இவர் நெய்தலைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள் முதலிய பிரபல ஆசிரியர் இளம்பூரண ளார் காதலி காதலனைக் கடிந்து கூறுவது வடிகள் ஒரோவிடங்களில் தவறியதை வியக்கத்தக்கது . ( நற் . கச ) வம்பமாரி அறிந்தவராயினும் அதுபற்றி அவ்வடிகள் யென்று தலைவியை ஏமாற்றுதல் சுவையு பால் வைத்த மதிப்பை மாற்றினவால்லர் . டைய தாகும் . ( நற் கக ) இவர் பாடியன உரையாசிரியர் கொள்கையைச் சேனாவ வாக நற்றிணையில் மூன்று பாடல்கள் உள . ரையர் மறுக்க நேரும் இடங்களில் அவர் அவை சுச சுக கலக . பிறர்மதம்பற்றிக் கூறினாரென்க எனவும் இளந்திரையன் - இளந்திரையம் செய்வித் மாணாக்கர்க்கு உய்த்துணரவைத்தல் அவ தோன் . ர்க்கியல்பா கலாற் செய்யுண் முடிபென்று இளந்தேவனார் - மதுரைப் பண்டவாணிகன் கூறாராயினார் எனவும் உரையாசிரியர்க்கு இளந்தேவனா ரென்பவர் இவரே ; பண் அது சருத்தன்றென்க எனவும் இவ்வாறே டம் - பலசரக்கு . இவர் வணிகர் மரபினர் . எவ்வளவு அச்சத்துடனும் மரியாதையுட பாலையையுங் குறிஞ்சியையும் புனைந்து னும் எழுதுகின்ற ரென்பதைச் சேனா பாடியுள்ளார் . காதலிவிருந்து புறந்தரு வரையத்தால் அறியலாம் . அறிதற்கரிதா தலை வியப்புறப் பாடியிருக்கிறார் . ( நற் சக ) கிய தொல்காப்பியக் கடலைத் தம் மதிவலி தலைவன் இரவுக்குறி வருதலைக் கூறுவது கொண்டு கடைந்து முதன் முதல் இலக் பாராட்டற்பாலது . ( அகம் உசுஅ ) . இவர் கணவமுதம் அளித்த பெரியார் மானுட பாடியனவாக நற்றிணையில் சக - ஆம் பாட வியற்கைக்குற்ற தவறுகளுடைய ராதல் லொன்றும் அகத்தில் மூன்று மாக நான்கு பற்றி இகழற்பால ரல்லரென்பதும் பெரு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . ( நற்றி . ) ங்காரிய மொனறைத் தொடங்குவோர் இளம்பஞ்சபாண்டவர் - பாண்டு புத்திரர் ஒரோவிடங்களின் மயங்குத லியல்பே க்குப் பிறந்தவர் . அரிச்சந்திரனைக் காண்க . யென்பதும் அம் மயக்கமும் பின்ன அசுவத்தாமனால் பாசறையுத்தத்தி விறங் வர்க்கு நன்மையளித்தற் கேதுவாகக் கூடு தவர் . இவர்கள் விச்வதேவரம்சம் . மென்பதும் சேனாவரையர் முதலியோரத