அபிதான சிந்தாமணி

அக்நியோகம் | அங்கதபூபதி அக்நியோகம் - ஞாயிற்றுக்கிழமையில் அங்கணமாழனி- இவர், தவத்திலிருந்த துவாதசியும், திங்களில் சஷ்டியும், செவ் பொழுது தவச்சவாலை தேவர் உலகை வாயில் சத்தமியும், வெள்ளியில் தசமியும், வருத்த தேவர் சிவமூர்த்தியை வேண்டி சனியில் ஏகாதசியும் வருவதாம். னர். சிவமூர்த்தி, இவரிடம் எழுந்தருளி அகீநிவர்ச்சஸ் - பௌராணிகராகிய சூச எழுக என்று கூற, இவர் எழுந்திராதிருந் ருஷியின் மாணாக்கர். தமையால் அங்கிருந்த ஒரு பாறையை விர அக் நிவர்ணன் - இவன், இராமர் சந்ததியில் லினால் தட்டினர். அதிலிருந்து அக்தி இருபத்தாறாவது அரசன். இவன் தந்தை உண்டாகி இவர் தவத்தைக் குலைக்க எதி சுதரிசநன். ரில் சிவமூர்த்தியைத் தரிசித்து அபராத அக்திவான்--சூ. சந்தனன் குமான். க்ஷமை வேண்டிய முனிவர். அகீநிவிந்து - திருமாலைப் பூசித்து அவரைக் அங்கதபுரம் - இலக்குமணன் குமரனாகிய காசியில் பஞ்சநதத்தில் எழுந்தருளச் செய் அங்கதன் ஆண்ட பட்டணம் ; இமயமலை தவன். இதனால் அங்கு எழுந்தருளி -க்கு அருகிலுள்ளது. யிருக்கும் திருமாலுக்கு விந்துமா தவன் அங்கத பூபதி - இராயசிங்கு அங்கதபூபதி என்று பெயர். (காசிகாண்டம்) யிருவருஞ் சகோதார். இவர்கள் வட அக்நிவேசன்- இக்ஷ வாகுவின் சகோதர நாட்டிலிருந்தோர்; அங்கதபூபதியின் னும், நரிஷ்யந்தன் வம்சத்தவனுமாகிய மனைவி பாகவத விசுவாசியாய் ஒருநாள் தேவதத்தன் குமான் இவன் கானீனன், தனக்கு உபதேசித்த ஆசாரியர் வர அவ சாதிசர்ணன் எனப்பட்ட இருடியாயினன். ருக்கு அமுதளிக்க எண்ணிப் போசனாதி இவன் வம்சத்தில் அக்நிவேச்ய பிராமணர் கள் சமைத்திருக்கையில் அங்கதபூபதி, தன் பிறந்தனர். | மனைவியை நோக்கிக் கற்புடையாருக்குக் அக்நீவேசியர் - அக்நிகோத்ர முனியைக் கணவனிலும் தெய்வம் வேறுளதோ இருக் காண்க. தாற் காட்டுக வென முகந்திரிந்து நோக்கி அக்நிவைச்யாயனம் - அக்நிவேசன் குலம்.) னர். இவ்வாறு சினத்துடன் கூறிய மாற் இவன் குலத்தவர் வேதியராயினர். றங்கேட்ட மனைவியார், விசனமடைந்து அக்ஷ்டோமம்- ஒருயாகவிசேஷம். இது மூன்று நாள் அன்ன முதலிய இலாது உப வசந்தகாலத்தில் ஐந்து நாட்களில் செய்து வாசமாய் நாராயண ஸ்மரணையுடனிருந்த முடிப்பது. னர். இவ்வகை இருக்கப், பெருமாள் அக்நீஷ்டோமன்-சக்ஷர் மனுவின் குமரன். அங்க தன் கனவிடைத்தோன்றி நீ உன் அக்நிஷோமர்-வைசுவ தேவபலி கொள் மனைவியைக் காட்டக் கேட்ட தெய்வம் ளுந் தேவதைகள். நானேயெனக் கூறி மறைய, அங்கபூபதி அக்நிஸ்தோமன்- பிரமனால் வசுக்களுக்கு விழித்து மனைவியிடஞ் சென்று உன்னை யாகஞ் செய்விக்க நியமிக்கப்பட்ட ஒரு வீணே கோபித்தேனென வேண்டி அவ இருடி. (யசுர்). ளிஷ்டப்படி பெருமாளையும் பாகவதரை அக்நீஹோத்ரம் - யாகங்களில், ஹோ - என் யும் - சேவித்திருக்கச்செய்தனர். இவ் பது விஷாதம் எனப் பொருள்படும், தரம், வகையிருக்கையில் மனைவியாருக்குப்தே காப்பது, துக்கத்தைக் காப்பது என்பது . சித்த ஆசாரியர்வா மனைவியார், அவரைக் (பார - அச்) கொண்டு கணவருக்கும் தீக்ஷை செய்வித் அக்நீத்ரன்- அக்நியைப் பிரகாசிக்கச் செய் தனர். இவ்வாறு வருகையில் தமயனாகிய பவன். இராயசிங்கன், தம்பியை நோக்கி, சேனை அக்ரஹாயி- திருதராஷ்டான் புத்திரன். யுடன் சென்று நம்மேல் வந்த பகைவ அக்ரஹணி - அக்னி விசேஷம். னையும் அவன் படைகளையும் வென்று அங்கக்கிரியை- (கசு) சரிகை, புரிகை, சம வருகவென, அவ்வாறிசைந்து பகைமேற் கலி, திரிகை, ஊர்த்வ கலிகை, பிருட்டகம், சென்று அவன் பொருள்களைக் கொள் அர்த்தபிருட்டகம், சுவத்திகம், உல்லோ கையில் பெரிய வயிரமணி ஒன்று லம், குர்த்தனம், வேட்டனம், உபவேட் கிடைத்தது. அதனை அங்கதபூபதி சகந் டனம், தானபதப்பிராயவிருத்தம், உக்ஷேப நாதனுக்கெனப் பத்திரப்படுத்தி வைத்த ணம், அவக்ஷேபணம், நிகுஞ்சனம் என்பன. னர். இதனைப் பலராலறிந்த இராயசிங்கு அங்கசன் - மன்மதனுக்கு ஒரு பெயர். அதனைப் பலவாறு தன் கைப்படுத்தத்
அக்நியோகம் | அங்கதபூபதி அக்நியோகம் - ஞாயிற்றுக்கிழமையில் அங்கணமாழனி - இவர் தவத்திலிருந்த துவாதசியும் திங்களில் சஷ்டியும் செவ் பொழுது தவச்சவாலை தேவர் உலகை வாயில் சத்தமியும் வெள்ளியில் தசமியும் வருத்த தேவர் சிவமூர்த்தியை வேண்டி சனியில் ஏகாதசியும் வருவதாம் . னர் . சிவமூர்த்தி இவரிடம் எழுந்தருளி அகீநிவர்ச்சஸ் - பௌராணிகராகிய சூச எழுக என்று கூற இவர் எழுந்திராதிருந் ருஷியின் மாணாக்கர் . தமையால் அங்கிருந்த ஒரு பாறையை விர அக் நிவர்ணன் - இவன் இராமர் சந்ததியில் லினால் தட்டினர் . அதிலிருந்து அக்தி இருபத்தாறாவது அரசன் . இவன் தந்தை உண்டாகி இவர் தவத்தைக் குலைக்க எதி சுதரிசநன் . ரில் சிவமூர்த்தியைத் தரிசித்து அபராத அக்திவான் - - சூ . சந்தனன் குமான் . க்ஷமை வேண்டிய முனிவர் . அகீநிவிந்து - திருமாலைப் பூசித்து அவரைக் அங்கதபுரம் - இலக்குமணன் குமரனாகிய காசியில் பஞ்சநதத்தில் எழுந்தருளச் செய் அங்கதன் ஆண்ட பட்டணம் ; இமயமலை தவன் . இதனால் அங்கு எழுந்தருளி - க்கு அருகிலுள்ளது . யிருக்கும் திருமாலுக்கு விந்துமா தவன் அங்கத பூபதி - இராயசிங்கு அங்கதபூபதி என்று பெயர் . ( காசிகாண்டம் ) யிருவருஞ் சகோதார் . இவர்கள் வட அக்நிவேசன் - இக்ஷ வாகுவின் சகோதர நாட்டிலிருந்தோர் ; அங்கதபூபதியின் னும் நரிஷ்யந்தன் வம்சத்தவனுமாகிய மனைவி பாகவத விசுவாசியாய் ஒருநாள் தேவதத்தன் குமான் இவன் கானீனன் தனக்கு உபதேசித்த ஆசாரியர் வர அவ சாதிசர்ணன் எனப்பட்ட இருடியாயினன் . ருக்கு அமுதளிக்க எண்ணிப் போசனாதி இவன் வம்சத்தில் அக்நிவேச்ய பிராமணர் கள் சமைத்திருக்கையில் அங்கதபூபதி தன் பிறந்தனர் . | மனைவியை நோக்கிக் கற்புடையாருக்குக் அக்நீவேசியர் - அக்நிகோத்ர முனியைக் கணவனிலும் தெய்வம் வேறுளதோ இருக் காண்க . தாற் காட்டுக வென முகந்திரிந்து நோக்கி அக்நிவைச்யாயனம் - அக்நிவேசன் குலம் . ) னர் . இவ்வாறு சினத்துடன் கூறிய மாற் இவன் குலத்தவர் வேதியராயினர் . றங்கேட்ட மனைவியார் விசனமடைந்து அக்ஷ்டோமம் - ஒருயாகவிசேஷம் . இது மூன்று நாள் அன்ன முதலிய இலாது உப வசந்தகாலத்தில் ஐந்து நாட்களில் செய்து வாசமாய் நாராயண ஸ்மரணையுடனிருந்த முடிப்பது . னர் . இவ்வகை இருக்கப் பெருமாள் அக்நீஷ்டோமன் - சக்ஷர் மனுவின் குமரன் . அங்க தன் கனவிடைத்தோன்றி நீ உன் அக்நிஷோமர் - வைசுவ தேவபலி கொள் மனைவியைக் காட்டக் கேட்ட தெய்வம் ளுந் தேவதைகள் . நானேயெனக் கூறி மறைய அங்கபூபதி அக்நிஸ்தோமன் - பிரமனால் வசுக்களுக்கு விழித்து மனைவியிடஞ் சென்று உன்னை யாகஞ் செய்விக்க நியமிக்கப்பட்ட ஒரு வீணே கோபித்தேனென வேண்டி அவ இருடி . ( யசுர் ) . ளிஷ்டப்படி பெருமாளையும் பாகவதரை அக்நீஹோத்ரம் - யாகங்களில் ஹோ - என் யும் - சேவித்திருக்கச்செய்தனர் . இவ் பது விஷாதம் எனப் பொருள்படும் தரம் வகையிருக்கையில் மனைவியாருக்குப்தே காப்பது துக்கத்தைக் காப்பது என்பது . சித்த ஆசாரியர்வா மனைவியார் அவரைக் ( பார - அச் ) கொண்டு கணவருக்கும் தீக்ஷை செய்வித் அக்நீத்ரன் - அக்நியைப் பிரகாசிக்கச் செய் தனர் . இவ்வாறு வருகையில் தமயனாகிய பவன் . இராயசிங்கன் தம்பியை நோக்கி சேனை அக்ரஹாயி - திருதராஷ்டான் புத்திரன் . யுடன் சென்று நம்மேல் வந்த பகைவ அக்ரஹணி - அக்னி விசேஷம் . னையும் அவன் படைகளையும் வென்று அங்கக்கிரியை - ( கசு ) சரிகை புரிகை சம வருகவென அவ்வாறிசைந்து பகைமேற் கலி திரிகை ஊர்த்வ கலிகை பிருட்டகம் சென்று அவன் பொருள்களைக் கொள் அர்த்தபிருட்டகம் சுவத்திகம் உல்லோ கையில் பெரிய வயிரமணி ஒன்று லம் குர்த்தனம் வேட்டனம் உபவேட் கிடைத்தது . அதனை அங்கதபூபதி சகந் டனம் தானபதப்பிராயவிருத்தம் உக்ஷேப நாதனுக்கெனப் பத்திரப்படுத்தி வைத்த ணம் அவக்ஷேபணம் நிகுஞ்சனம் என்பன . னர் . இதனைப் பலராலறிந்த இராயசிங்கு அங்கசன் - மன்மதனுக்கு ஒரு பெயர் . அதனைப் பலவாறு தன் கைப்படுத்தத்