அபிதான சிந்தாமணி

இலாபன் 214 - இலிங்கம் சய்ய கேளுண்டுக்கும் உண்டு. புத்திரன் ஜனமேஜயன், (பாரதம் இலிகிதர் - 1. இவர் சங்கரெனும் ருஷியின் சகோதார். இவர்கள் பாகுதை யெனும் இலாபன் - புத்திதேவியின் கோபத்திற் நதிக்கரையி லாச்ரமம் கொண்டிருந்தவர் பிறந்தவன், விநாயகபுதான். கள். ஒரு கால் இலிகிதர் சங்கர் ஆச்ரமஞ் இலாப்லாண்டர் மதம்---இத்தேசத்தவருக்கு சென்று அங்கிருந்த பழங்களைப் பொறுக் ஜுமலா என்பவர் சிருட்டிகர்த்தா, அஜிகா, கித் தின்கையில் வெளிச் சென்றிருந்த சங் ஸ்தோர்ஜன்கரா, பெயூவி என்னும் மும் கர் நீ என் ஆச்ரமத்திலிருந்த பழங்களைத் மூர்த்திகளுளர். இவர்களுக்குத் துணை திருடினையா தலால் அதற்குத் தக்க தண் யாக அநேகபிசாசங்களுண்டு. அவர்களைத் டனை சுத்யுமநனென்னும் அரசனிடம் திருப்தி செய்ய ஆடுமாடுகளைப் பலிகொ பெறுகவென, அவ்வாறே தமயன் சொற் ப்ெபர். இவர்கள் வீட்டில் யாராவது இறக் படி அரசனிடஞ் சென்று கையறுப்புண்டு தால், அவர்கள் அவ்வீட்டில் ஆறு மாதம் மீண்டும் தமயனருளால் தீர்த்த ஸ்நானஞ் குடியிரார். | செய்து கைவளரப்பெற்ற ருஷிசுரேட்டர். இலாமயன்-ஒரந்தணன். இனிய மொழி சத்யம் நரைக் காண்க. (பார - சாந்தி) யை யுடையவன். மந்திரவித்தையிற் சிறந் 2. கண்வ ருஷியின் குமார். லிகி தஸ் தவன் உதயணனுக்கு இவன் பால் நன்கு மிருதி செய்தவர். மதிப்புண்டு இவனிருந்த இடம் காளவன இலிங்கபுராணம் - இது பதினோராயிரங் கிர மென்பது. (பெருங்கதை.) ந்தமுடையது. இது சீவர்களுடைய (இலாவந்தன் - அருச்சுகனுக்கு உலூபியிடம் சீலம், ஐச்வர்யம், சுகமோக்ஷம், அண்ட பிறந்த குமரன். 'கோசம், மன்வந்தரம் முதலியவற்றைக் இலாவாணகம் - இஃது உதயணனுக்குரிய கூறம் பதினெண் மகாபுராணங்களுள் பெரிய நகர்களுள் ஒன்று. பகைவர் வரு ஒன்று , தற்கு மிக அஞ்சும் போரணிகள் முதலிய இலிங்கம் - ஒலி முதலிய புலன்களுக்கும் வற்றையும், இடையே மிக அழகி தான மனோவாக்குகளுக்கு மெட்டாததாய், அள ஓராண்மனையையும் உடையது. இதன் வில்லாத பேரொளியாய்த் தனக்குமேல் பக்கத்தே பலவ்கை வளமுள்ள ஒருமலை நாயகமில்லா த தாய், அருவமாய், நிர்மல உண்டு. அதன் சாரல் மிக்க இன்பம் பயப் மாய், குணாகிதமாய், அருந்தகுணமணி பதாக இருந்தது. உண்டாட்டுக்குரிய பல யாய், வண்ணமற்றதாய், நாசாகிதமாய்ச் வகை மரங்கள், கொடிகளையுடைய பூஞ் சர்வசகத்தும் தோற்றுதற்கும் ஒடுங்குதற் சோலைகளும், சுனை முதலிய நீர் நிலைகளும் கும் ஏதுவாய், அவ்யக்தமெனப் பழமறை படமாட முதலியன அமைத்தற்குரிய இட பார்வதாகி ஆன்மாக்களின் தியானபாவனா விசேடங்களும், இச்சாரலில் இருந்தன.) நிமித்தம் நிட்கள் சகளத் திருவுருக்கொண்ட முனிவாச்சிரமங்களும், தேவாலயங்களும் நிலையாம், அவ் விலிங்கத்தின் பிண்டி மோகூறிய சோலைகளில் இருந்தன. கையே சத்தியுரு, இலிங்கம் சிவவுரு. தவஞ்செய்து கொண்டிருந்த ஓராச முனி ஆகவே இலிங்கம் ஞானசத்தி யுருவம், வருடைய புத்திரியாகிய விரிசிகை யென் பீடம் கிரியா சத்தி வடிவம், ஆதலின் னுல கன்னியின் வேண்டுகோட் இரங்கி இவ்விரண்டுஞ் சிவனதிஷ்டிக்குந் தேகம். அவள் கொடுத்த பலவகை மலர்களைக் இது திரிமூர்த்தி சுஉரூபமும் ஆம். சிவ கண்ணி முதலியனவாகக் கட்டி உதயணன் லிங்கத்தின விருத்தமே ருத்ரபாகமாம். சூட்டியது அச்சோலைகளுள் ஒன்றிலே பீடத்தின் அதோபாகத்தின் அடி நான்கு தான் அக்கன்னிகைவேறொன்றையும் அணி மூலை பிரம பாகம், நடுவின் எட்டுமூலை யாமல் அம்மாலையுடனே இருந்து முயன்று விஷ்ணு பாகம், இது பிரண வசுரூபமாம். உதயணனுக்குத் தேவியாயினான். உருமண் இலிங்= லயம், கம்= தோற்றம், ஆகவே ணுவாவிற்கு அவனாற்கொடுக்கப்பட்ட சீவி சிருட்டியாதி பஞ்சகிர்த்திய ததைச் செய்யு தங்களுள் இந்நகரமும் ஒன்று. இஃது இலா மீசுரப்பிரபாவம் இலிங்கம். இயன்விரிவை வானமென்றும் வழங்கும். (பெருங்கதை) எழுதப்புகின் விரியுமா தலின் மிகச் சுருக்கி இலாலா-இவர்கள் பந்தல் கண்டிலிருந்து எழுதுவேன். இதன் விரிவை வேதாதி பல இடங்களில் குடியேறிய பொந்திரிய காமிக வாதுள கமங்களினும், இலிங்கம் வகுப்பார். முதலிய மகாபுராணங்களினும், திருமங்
இலாபன் 214 - இலிங்கம் சய்ய கேளுண்டுக்கும் உண்டு . புத்திரன் ஜனமேஜயன் ( பாரதம் இலிகிதர் - 1 . இவர் சங்கரெனும் ருஷியின் சகோதார் . இவர்கள் பாகுதை யெனும் இலாபன் - புத்திதேவியின் கோபத்திற் நதிக்கரையி லாச்ரமம் கொண்டிருந்தவர் பிறந்தவன் விநாயகபுதான் . கள் . ஒரு கால் இலிகிதர் சங்கர் ஆச்ரமஞ் இலாப்லாண்டர் மதம் - - - இத்தேசத்தவருக்கு சென்று அங்கிருந்த பழங்களைப் பொறுக் ஜுமலா என்பவர் சிருட்டிகர்த்தா அஜிகா கித் தின்கையில் வெளிச் சென்றிருந்த சங் ஸ்தோர்ஜன்கரா பெயூவி என்னும் மும் கர் நீ என் ஆச்ரமத்திலிருந்த பழங்களைத் மூர்த்திகளுளர் . இவர்களுக்குத் துணை திருடினையா தலால் அதற்குத் தக்க தண் யாக அநேகபிசாசங்களுண்டு . அவர்களைத் டனை சுத்யுமநனென்னும் அரசனிடம் திருப்தி செய்ய ஆடுமாடுகளைப் பலிகொ பெறுகவென அவ்வாறே தமயன் சொற் ப்ெபர் . இவர்கள் வீட்டில் யாராவது இறக் படி அரசனிடஞ் சென்று கையறுப்புண்டு தால் அவர்கள் அவ்வீட்டில் ஆறு மாதம் மீண்டும் தமயனருளால் தீர்த்த ஸ்நானஞ் குடியிரார் . | செய்து கைவளரப்பெற்ற ருஷிசுரேட்டர் . இலாமயன் - ஒரந்தணன் . இனிய மொழி சத்யம் நரைக் காண்க . ( பார - சாந்தி ) யை யுடையவன் . மந்திரவித்தையிற் சிறந் 2 . கண்வ ருஷியின் குமார் . லிகி தஸ் தவன் உதயணனுக்கு இவன் பால் நன்கு மிருதி செய்தவர் . மதிப்புண்டு இவனிருந்த இடம் காளவன இலிங்கபுராணம் - இது பதினோராயிரங் கிர மென்பது . ( பெருங்கதை . ) ந்தமுடையது . இது சீவர்களுடைய ( இலாவந்தன் - அருச்சுகனுக்கு உலூபியிடம் சீலம் ஐச்வர்யம் சுகமோக்ஷம் அண்ட பிறந்த குமரன் . ' கோசம் மன்வந்தரம் முதலியவற்றைக் இலாவாணகம் - இஃது உதயணனுக்குரிய கூறம் பதினெண் மகாபுராணங்களுள் பெரிய நகர்களுள் ஒன்று . பகைவர் வரு ஒன்று தற்கு மிக அஞ்சும் போரணிகள் முதலிய இலிங்கம் - ஒலி முதலிய புலன்களுக்கும் வற்றையும் இடையே மிக அழகி தான மனோவாக்குகளுக்கு மெட்டாததாய் அள ஓராண்மனையையும் உடையது . இதன் வில்லாத பேரொளியாய்த் தனக்குமேல் பக்கத்தே பலவ்கை வளமுள்ள ஒருமலை நாயகமில்லா தாய் அருவமாய் நிர்மல உண்டு . அதன் சாரல் மிக்க இன்பம் பயப் மாய் குணாகிதமாய் அருந்தகுணமணி பதாக இருந்தது . உண்டாட்டுக்குரிய பல யாய் வண்ணமற்றதாய் நாசாகிதமாய்ச் வகை மரங்கள் கொடிகளையுடைய பூஞ் சர்வசகத்தும் தோற்றுதற்கும் ஒடுங்குதற் சோலைகளும் சுனை முதலிய நீர் நிலைகளும் கும் ஏதுவாய் அவ்யக்தமெனப் பழமறை படமாட முதலியன அமைத்தற்குரிய இட பார்வதாகி ஆன்மாக்களின் தியானபாவனா விசேடங்களும் இச்சாரலில் இருந்தன . ) நிமித்தம் நிட்கள் சகளத் திருவுருக்கொண்ட முனிவாச்சிரமங்களும் தேவாலயங்களும் நிலையாம் அவ் விலிங்கத்தின் பிண்டி மோகூறிய சோலைகளில் இருந்தன . கையே சத்தியுரு இலிங்கம் சிவவுரு . தவஞ்செய்து கொண்டிருந்த ஓராச முனி ஆகவே இலிங்கம் ஞானசத்தி யுருவம் வருடைய புத்திரியாகிய விரிசிகை யென் பீடம் கிரியா சத்தி வடிவம் ஆதலின் னுல கன்னியின் வேண்டுகோட் இரங்கி இவ்விரண்டுஞ் சிவனதிஷ்டிக்குந் தேகம் . அவள் கொடுத்த பலவகை மலர்களைக் இது திரிமூர்த்தி சுஉரூபமும் ஆம் . சிவ கண்ணி முதலியனவாகக் கட்டி உதயணன் லிங்கத்தின விருத்தமே ருத்ரபாகமாம் . சூட்டியது அச்சோலைகளுள் ஒன்றிலே பீடத்தின் அதோபாகத்தின் அடி நான்கு தான் அக்கன்னிகைவேறொன்றையும் அணி மூலை பிரம பாகம் நடுவின் எட்டுமூலை யாமல் அம்மாலையுடனே இருந்து முயன்று விஷ்ணு பாகம் இது பிரண வசுரூபமாம் . உதயணனுக்குத் தேவியாயினான் . உருமண் இலிங் = லயம் கம் = தோற்றம் ஆகவே ணுவாவிற்கு அவனாற்கொடுக்கப்பட்ட சீவி சிருட்டியாதி பஞ்சகிர்த்திய ததைச் செய்யு தங்களுள் இந்நகரமும் ஒன்று . இஃது இலா மீசுரப்பிரபாவம் இலிங்கம் . இயன்விரிவை வானமென்றும் வழங்கும் . ( பெருங்கதை ) எழுதப்புகின் விரியுமா தலின் மிகச் சுருக்கி இலாலா - இவர்கள் பந்தல் கண்டிலிருந்து எழுதுவேன் . இதன் விரிவை வேதாதி பல இடங்களில் குடியேறிய பொந்திரிய காமிக வாதுள கமங்களினும் இலிங்கம் வகுப்பார் . முதலிய மகாபுராணங்களினும் திருமங்