அபிதான சிந்தாமணி

இலவணாசுரன் - 218 - இலாட்சி ன்று தடுக்க உணவிட்டு நகத நானே கினன் இவன் ஆகாரத்திற்குச் சென்று இலளிதாங்கதேவர் - இருஷப தீர்த்தங்க மீளுஞ் சமயங்கண்டு இவனுடன் யுத்தஞ் ரின் மூன் முவது பிறப்பு. (சைநர்). செய்து கொல்லப் பெற்றவன், இவன் இலளிதை-1. விதூமனைக் காண்க, பட்டணம் வடமதுரை. மாந்தாதாவைக் 2. சிவமூர்த்தியின் வலது பாகத்தில் கொன்றவன். | 'திருவவதரித்தவள். இவளது வலம், இடம் - B. உத்தரபாண்டவ நாட்டரசன். இவ நெற்றி முதலிய கேத்திரங்களில் பிரம, னாசில் சித்தன் ஒருவன் வந்து தன்னிட விஷ்ணு , ருத்ரர்களும், முகத்தில் அக்கி, மிருந்த பீலியை அரசன் காணச்சுற்ற வேதியர், வேதம், சந்திரன் முதலியோ ஒரு குதிரை வந்தது. அதைக்கண்டு சித் ரும் பிறந்தனர். இவளது மற்ற உறுப்புக் தன், அரசனே இது நல்லகுதிரை இதில் களில் சராசரங்களுண்டாயின. ஏறுக என அரசனுக்கு ஒரு முகூர்த்த இலக்ஷன் - விநாயகருக்குச் சித்தியிடம் காலம் சோகம் உண்டாயிற்று. உடனே| பிறந்த குமான். அரசன் தெளிவடைந்து கூறுவான். நான் இலக்ஷ்மீ-1 திருமகள் (அஷ்டலக்ஷ்மி காண்க) குதிரையேறிச் சவாரி செய்து வேட்டைக் 2. சும்பனென்னும் அசுரன் குமரி. குச் சென்றேன். என்னைக் கொடியொ நிசும்பனைக் காண்க. ன்று தடுக்க நான் கொடியைப் பிடிக்கக் இலக்ஷ்மிதுவாரம் - இது கைலாயத்தின குதிரை என்னைவிட்டு நீங்கிற்று. நான் தென் வாயில் இரவுமுழுதும் கொடியிலிருந்து நானே இலாங்கலகிகினுசுான் - அஷ்டதிக்குப்பா இறங்கி வேறொருவரையுங் காணாது விகார | லகரை வருத்திச் சிவமூர்த்தியா லிறந்த மான ஒரு புலைச்சியைக் கண்டு அவளை அசுரன். மணந்து மூன்று புத்திரரைப் பெற்று இலாங்கலன் - பவுஷ்பஞ்சியின் மாணாக்கன். காமத்தால் வருந்தி உறவினர் இறக்க இலாங்கிலினி - மகேந்திரகிரியி லுற்பத்தி நானும் என் மனைவி மக்களும் நீங்கி ஒரு யாகும் நதி. பனையடியில் தங்கினோம். அவ்விடம் இலாடர் -மைசூர் நாட்டிலுள்ள ஒருவகை எனது இளையகுமான் பசிக்கு மதுமாமி வர்த்தக சாதியார். இவர்கள் குஜராத்தியி சம் கேட்டுத் தளர்வதைக் கண்டு நான் லுள்ள லாத்தேசத்தவரென் எண்ணப்படு பொறுக்காமல் அக்நியில் வீழ்ந்து இறக்க கின் றனர். இருக்கையில் விழித்தேன் என்று அரசன் இலாடுபாவா - இவர் ஜோத்பூர் என்னும் மந்திரியருடன் கூறி வெளியிற் சென்று நகரவாசி. விரக்தராகித் தீர்த்தயாத்திரை மேற்கூறிய செய்தியாலாகிய விளைவைப் செய்து வருங்கால் நரபலி செய்வோர் பிரத்தியக்ஷமாகக் கண்டவன், (ஞானவா மூவர் இவரைப் பிடித்து இருவர் பிடித்துக் சிட்டம்.) கொண்டும் ஒருவன் வாளுருவிக்கொண்டும் இலவணாசுரன் - இவன் சிவபிரான் வரத்பால் காளிமுன் நிறுத்தக்கண்டு பெருமாளைத் பெற்ற அஸ்திரத்தால் மாந்தாதாவைக் தியானிக்கக் காளி கோரரூபத்துடன் எதிர் கொன்றான். (பாரதம் - அநுசா.) தோன்றிக் கொல்லநிறை மூவரையுல் இலவந்திகைப் பள்ளித்துஞ்சிய நன்மாறன் கொலை புரிந்து தாசரை என்ன வேண்டு இவன் பாண்டி நாட்டாசர்களில் ஒருவன். மென இன்று முதல் நீ நரபலி வேண்டா நக்கீசர் முதலியோரால் பாடப்பெற்றவன், திருக்க என அவ்வாறு உடன்பட்டு அர இலவன் - இராமபுத்ரன், வான்மீகரால் சன் கனவிடைத்தோன்றி இனி ஊரார் காவல்காரணமாகத் தர்ப்பையின் அடிப் நாபலி எனக்கிடின் ஊரிலுள்ளாரைத் புறத்தால் தடவப்பெற்றதா லிப்பெயர் துன்புறுத்துவேன், நீயு மற்றவம் என் பெற்றவன். இவனாண்ட பட்டணம் சரஸ் கோயிலிடம் வந்திருக்கும் பாகவதர் அரு ளைப் பெறகவெனக் கூறி மறைந்தனர். இலவுகாதஷி- பவுஷ்பஞ்சி மாணாக்கன். அரசன் விழித்துக் கொலைசெய்யாதிருக்கப் இலவு, வாயு - இவை விருக்ஷம், காற்று இவ் பறையறைவித்துத் தானும் தாசர் அருள் விரண்டிற்கும் தன்னினும் வலியுள்ளா பெற்றான். தாசர் பெருமாளைப் பணிக் னுக்கு அஞ்சவேண்டும் என நாரதர் செய்த திருந்தனர். கலகத்தால் இலவு வாயுவுடன் பகைத்து இலாட்சி - துஷ்யந்தன் பாரியை. இவ கிளை முதலிய நீங்கினது. (பார-சாந்தி). (ளுக்கு இலட்சணை என்றும் ஒரு பெயர் ஆம் ஆதர் செய்து இருக்க
இலவணாசுரன் - 218 - இலாட்சி ன்று தடுக்க உணவிட்டு நகத நானே கினன் இவன் ஆகாரத்திற்குச் சென்று இலளிதாங்கதேவர் - இருஷப தீர்த்தங்க மீளுஞ் சமயங்கண்டு இவனுடன் யுத்தஞ் ரின் மூன் முவது பிறப்பு . ( சைநர் ) . செய்து கொல்லப் பெற்றவன் இவன் இலளிதை - 1 . விதூமனைக் காண்க பட்டணம் வடமதுரை . மாந்தாதாவைக் 2 . சிவமூர்த்தியின் வலது பாகத்தில் கொன்றவன் . | ' திருவவதரித்தவள் . இவளது வலம் இடம் - B . உத்தரபாண்டவ நாட்டரசன் . இவ நெற்றி முதலிய கேத்திரங்களில் பிரம னாசில் சித்தன் ஒருவன் வந்து தன்னிட விஷ்ணு ருத்ரர்களும் முகத்தில் அக்கி மிருந்த பீலியை அரசன் காணச்சுற்ற வேதியர் வேதம் சந்திரன் முதலியோ ஒரு குதிரை வந்தது . அதைக்கண்டு சித் ரும் பிறந்தனர் . இவளது மற்ற உறுப்புக் தன் அரசனே இது நல்லகுதிரை இதில் களில் சராசரங்களுண்டாயின . ஏறுக என அரசனுக்கு ஒரு முகூர்த்த இலக்ஷன் - விநாயகருக்குச் சித்தியிடம் காலம் சோகம் உண்டாயிற்று . உடனே | பிறந்த குமான் . அரசன் தெளிவடைந்து கூறுவான் . நான் இலக்ஷ்மீ - 1 திருமகள் ( அஷ்டலக்ஷ்மி காண்க ) குதிரையேறிச் சவாரி செய்து வேட்டைக் 2 . சும்பனென்னும் அசுரன் குமரி . குச் சென்றேன் . என்னைக் கொடியொ நிசும்பனைக் காண்க . ன்று தடுக்க நான் கொடியைப் பிடிக்கக் இலக்ஷ்மிதுவாரம் - இது கைலாயத்தின குதிரை என்னைவிட்டு நீங்கிற்று . நான் தென் வாயில் இரவுமுழுதும் கொடியிலிருந்து நானே இலாங்கலகிகினுசுான் - அஷ்டதிக்குப்பா இறங்கி வேறொருவரையுங் காணாது விகார | லகரை வருத்திச் சிவமூர்த்தியா லிறந்த மான ஒரு புலைச்சியைக் கண்டு அவளை அசுரன் . மணந்து மூன்று புத்திரரைப் பெற்று இலாங்கலன் - பவுஷ்பஞ்சியின் மாணாக்கன் . காமத்தால் வருந்தி உறவினர் இறக்க இலாங்கிலினி - மகேந்திரகிரியி லுற்பத்தி நானும் என் மனைவி மக்களும் நீங்கி ஒரு யாகும் நதி . பனையடியில் தங்கினோம் . அவ்விடம் இலாடர் - மைசூர் நாட்டிலுள்ள ஒருவகை எனது இளையகுமான் பசிக்கு மதுமாமி வர்த்தக சாதியார் . இவர்கள் குஜராத்தியி சம் கேட்டுத் தளர்வதைக் கண்டு நான் லுள்ள லாத்தேசத்தவரென் எண்ணப்படு பொறுக்காமல் அக்நியில் வீழ்ந்து இறக்க கின் றனர் . இருக்கையில் விழித்தேன் என்று அரசன் இலாடுபாவா - இவர் ஜோத்பூர் என்னும் மந்திரியருடன் கூறி வெளியிற் சென்று நகரவாசி . விரக்தராகித் தீர்த்தயாத்திரை மேற்கூறிய செய்தியாலாகிய விளைவைப் செய்து வருங்கால் நரபலி செய்வோர் பிரத்தியக்ஷமாகக் கண்டவன் ( ஞானவா மூவர் இவரைப் பிடித்து இருவர் பிடித்துக் சிட்டம் . ) கொண்டும் ஒருவன் வாளுருவிக்கொண்டும் இலவணாசுரன் - இவன் சிவபிரான் வரத்பால் காளிமுன் நிறுத்தக்கண்டு பெருமாளைத் பெற்ற அஸ்திரத்தால் மாந்தாதாவைக் தியானிக்கக் காளி கோரரூபத்துடன் எதிர் கொன்றான் . ( பாரதம் - அநுசா . ) தோன்றிக் கொல்லநிறை மூவரையுல் இலவந்திகைப் பள்ளித்துஞ்சிய நன்மாறன் கொலை புரிந்து தாசரை என்ன வேண்டு இவன் பாண்டி நாட்டாசர்களில் ஒருவன் . மென இன்று முதல் நீ நரபலி வேண்டா நக்கீசர் முதலியோரால் பாடப்பெற்றவன் திருக்க என அவ்வாறு உடன்பட்டு அர இலவன் - இராமபுத்ரன் வான்மீகரால் சன் கனவிடைத்தோன்றி இனி ஊரார் காவல்காரணமாகத் தர்ப்பையின் அடிப் நாபலி எனக்கிடின் ஊரிலுள்ளாரைத் புறத்தால் தடவப்பெற்றதா லிப்பெயர் துன்புறுத்துவேன் நீயு மற்றவம் என் பெற்றவன் . இவனாண்ட பட்டணம் சரஸ் கோயிலிடம் வந்திருக்கும் பாகவதர் அரு ளைப் பெறகவெனக் கூறி மறைந்தனர் . இலவுகாதஷி - பவுஷ்பஞ்சி மாணாக்கன் . அரசன் விழித்துக் கொலைசெய்யாதிருக்கப் இலவு வாயு - இவை விருக்ஷம் காற்று இவ் பறையறைவித்துத் தானும் தாசர் அருள் விரண்டிற்கும் தன்னினும் வலியுள்ளா பெற்றான் . தாசர் பெருமாளைப் பணிக் னுக்கு அஞ்சவேண்டும் என நாரதர் செய்த திருந்தனர் . கலகத்தால் இலவு வாயுவுடன் பகைத்து இலாட்சி - துஷ்யந்தன் பாரியை . இவ கிளை முதலிய நீங்கினது . ( பார - சாந்தி ) . ( ளுக்கு இலட்சணை என்றும் ஒரு பெயர் ஆம் ஆதர் செய்து இருக்க