அபிதான சிந்தாமணி

இலக்கர் 208 இலக்கினன், யாவது நிரைகவர் தலாம். உழிஞையாவது சாமிநாத தேசிகரா லியற்றப்பட்டது. பகைவர் அரணை வளைப்பதாம். தும்பை தொல்காப்பியம் முதலிய இலக்கணங்க யாவது பகைவருடன் சண்டை செய்வ ளிலும், இலக்கியங்களிலும் அருகிவரும் தாம், வாகையாவது பகைவரை வெற்றி விதிகளைத் தழுவியும், வடநூல் இலக்கணங் கொள்வதாம். காஞ்சியாவது எதிரூன்ற களைத் தழுவியும் செய்தது. இந் நூற்கு லாம். பாடாணாவது பாடுதற்குரிய ஆண் இவரே உரையுஞ செய்து போகதனர். மகனது ஒழுக்கத்தைப் புகழ்ந்து கூறுவ இலக்கணஞ் சிதம்பர நாதழனிவர் - சிவ தாம். இவற்றின் விரிவுகளைப் பன்னிரு ஞானமுனிவர் மாணாக்கர். திருப்பாதிரிப் படலம், புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, புலியூர்ப் புராணம் பாடியவர், தொல்காப்பியம் முதலியவற்றிற் காண்க, இலக்கணப்போலி - இலக்கண மில்லாத பாப்பாவது பல சொற்களால் அகம்புற தாயினும், இலக்கணமுடையது போலச் மென்னும் பொருட்கு இடனாகக் கற்றுவல்ல சான்றோரால் தொன்றுதொட்டு வழங்கப் புலவர் அணிபெறப் பாடுவது. அப்பா, படுவது. (நன்னூல்). பாஎனவும், பாவினம் எனவும் இருவகைப் இலக்கணழடையது - இலக்கண வழியால் படும். அவ் விருவகைக்கும் உறப்புக்கள் வருவது, (நன்னூல்). எழுத்து, அசை, சீர், தளை, அடி, தொடை இலக்கணவிளக்கம் - தொல்காப்பியம் அரு என ஆறாம். பின்னும் அப்பா, வெண்பா, வெழங்குதலும், நன்னூல் சின்னூலாயிருத் அகவற்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா, என தலுங்கண்டு தருமபுர ஆதினத்து வைத்திய நான்காம், பாவினம் மேற்கூறிய பாக்க நாத தேசிகர் செய்தது. இவ் விலக்கணம் ளுடன் தாழிசை, துறை, விருத்தம், எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, அணி கூடுவதாம். இனி அணி யென்பது செய் என்னும் ஐந்து பகுதியினையும் உடையது. 'யுட்கு அழகு செய்து நிற்பதாம் அது, இவரும் புதியன கொள்ளும் முறையான் தன்மை , உவமை, உருவகம், தீவகம், தம்காலத்து வழக்காறு நோக்கி வடமொழி பின்வருநிலை, முன்னவிலக்கு, வேற்றுப் இலக்கணத்தையுந் தழுவிக்கொண்டனர் பொருள்வைப்பு, வேற்றுமை, விபாவனை, இவர் தாமே இதற்கோருரையுஞ்செய் தனர். ஒட்டு, அதிசயம், தற்குறிப்பேற்றம், எது, இலக்கணவிளகீகச் சூறவளி- இது ஆசிரியர் நுட்பம், இலேசம், நிரைநிரை, ஆர்வ சிவஞான யோகிகள் எழுதியது. இது மொழி, சுவை, தன்மேம்பாட்டுரை, பரி| இலக்கண விளக்கம் என்னும் நூலிலுள்ள யாயம், சமாயிதம், உதாத்தம், அவநுதி, குற்றங்களைக் காட்டுவதோர் கண்டன நூல். சிலேடை, விசேடம், ஒப்புமைக்கூட்டம், இலக்கணை - ஒரு பொருளின் இலக்கண விரோதம், மாறுபடுபுகழ்நிலை, புகழாப் த்தை மற்றொன்றற்கு ஏற்றிக்கூறு தல் புகழ்ச்சி, நிதரிசனம், புணர்நிலை, பரி அது விட்ட இலக்கணை, விடாத இலக் வர்த்தனை, வாழ்த்து, சங்கீரணம், பாவி கணை, விட்டுவிடாத இலக்கணை என கம் எனப் பலவாம். இவை தண்டியாசிரி மூன்றாம் , யர் கூறியவை. இனிக் குவலயானந்தம் இலக்கன் - கணனது சேனைகளைக் கொல்ல என்னும் அணி நூல் நூறு அலங்காரம் சித்திதேவியால் சிருட்டித் தனுப்பப்பட்ட கூறும். அவற்றின் விரிவெலாம் அவ் கணபதியின் வீரன். (பார்க்கவ புராணம்). வவ்விலக்கண நூல்களிற் பாக்கக் காண்க. இலக்கின தசை - யாவனொருவன் பிறந்த இலக்கர்-1, சண்முகசேகாவீரர். பொழுது நின்ற உதயராசியின் நவாங்கிசத் 2. விநாயகருக்குச் சித்திதேவியிடம் தையுடைய ராசியில் (க) காலின் சுடர்த் பிறந்தவர். தொகையாலாயு சறியப்படும், வலநாளி இலக்கணை-1. சீவகன் மனைவியரில் ஒருத்தி.) லிட நாளுண்ணுமிடத்தும் இட நாளில் '_ 2. பிருகத்சேநன் குமரி. கிருஷ்ணன் வல நாளுண்ணுமிடத்தும் தத்தென்றறி தேவி. யப்படும். தத்துமிடத்து இடைப்பட்ட இலக்கணன் - துரியோதனன் குமரன் ராசிகளிலே இராகு நின்றானாகில் அக்கால இலக்கினன். 'த்தின் மாணமாம். (விதானமாலை.) இலக்கணக்கொத்து - தமிழிலக்கணத்தி இலக்கினன் துரியோதனன் குமாரில் ஒரு லுள்ள சில அரிய நுட்பங்களைத் திரட்டிய வன். பாரத முதனாள் யுத்தத்தில் அப் இலக்கண நூல். இது திருவாவடுதுறை மன்னனுடன் போர்செய்து இறந்தவன்,
இலக்கர் 208 இலக்கினன் யாவது நிரைகவர் தலாம் . உழிஞையாவது சாமிநாத தேசிகரா லியற்றப்பட்டது . பகைவர் அரணை வளைப்பதாம் . தும்பை தொல்காப்பியம் முதலிய இலக்கணங்க யாவது பகைவருடன் சண்டை செய்வ ளிலும் இலக்கியங்களிலும் அருகிவரும் தாம் வாகையாவது பகைவரை வெற்றி விதிகளைத் தழுவியும் வடநூல் இலக்கணங் கொள்வதாம் . காஞ்சியாவது எதிரூன்ற களைத் தழுவியும் செய்தது . இந் நூற்கு லாம் . பாடாணாவது பாடுதற்குரிய ஆண் இவரே உரையுஞ செய்து போகதனர் . மகனது ஒழுக்கத்தைப் புகழ்ந்து கூறுவ இலக்கணஞ் சிதம்பர நாதழனிவர் - சிவ தாம் . இவற்றின் விரிவுகளைப் பன்னிரு ஞானமுனிவர் மாணாக்கர் . திருப்பாதிரிப் படலம் புறப்பொருள் வெண்பாமாலை புலியூர்ப் புராணம் பாடியவர் தொல்காப்பியம் முதலியவற்றிற் காண்க இலக்கணப்போலி - இலக்கண மில்லாத பாப்பாவது பல சொற்களால் அகம்புற தாயினும் இலக்கணமுடையது போலச் மென்னும் பொருட்கு இடனாகக் கற்றுவல்ல சான்றோரால் தொன்றுதொட்டு வழங்கப் புலவர் அணிபெறப் பாடுவது . அப்பா படுவது . ( நன்னூல் ) . பாஎனவும் பாவினம் எனவும் இருவகைப் இலக்கணழடையது - இலக்கண வழியால் படும் . அவ் விருவகைக்கும் உறப்புக்கள் வருவது ( நன்னூல் ) . எழுத்து அசை சீர் தளை அடி தொடை இலக்கணவிளக்கம் - தொல்காப்பியம் அரு என ஆறாம் . பின்னும் அப்பா வெண்பா வெழங்குதலும் நன்னூல் சின்னூலாயிருத் அகவற்பா கலிப்பா வஞ்சிப்பா என தலுங்கண்டு தருமபுர ஆதினத்து வைத்திய நான்காம் பாவினம் மேற்கூறிய பாக்க நாத தேசிகர் செய்தது . இவ் விலக்கணம் ளுடன் தாழிசை துறை விருத்தம் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி கூடுவதாம் . இனி அணி யென்பது செய் என்னும் ஐந்து பகுதியினையும் உடையது . ' யுட்கு அழகு செய்து நிற்பதாம் அது இவரும் புதியன கொள்ளும் முறையான் தன்மை உவமை உருவகம் தீவகம் தம்காலத்து வழக்காறு நோக்கி வடமொழி பின்வருநிலை முன்னவிலக்கு வேற்றுப் இலக்கணத்தையுந் தழுவிக்கொண்டனர் பொருள்வைப்பு வேற்றுமை விபாவனை இவர் தாமே இதற்கோருரையுஞ்செய் தனர் . ஒட்டு அதிசயம் தற்குறிப்பேற்றம் எது இலக்கணவிளகீகச் சூறவளி - இது ஆசிரியர் நுட்பம் இலேசம் நிரைநிரை ஆர்வ சிவஞான யோகிகள் எழுதியது . இது மொழி சுவை தன்மேம்பாட்டுரை பரி | இலக்கண விளக்கம் என்னும் நூலிலுள்ள யாயம் சமாயிதம் உதாத்தம் அவநுதி குற்றங்களைக் காட்டுவதோர் கண்டன நூல் . சிலேடை விசேடம் ஒப்புமைக்கூட்டம் இலக்கணை - ஒரு பொருளின் இலக்கண விரோதம் மாறுபடுபுகழ்நிலை புகழாப் த்தை மற்றொன்றற்கு ஏற்றிக்கூறு தல் புகழ்ச்சி நிதரிசனம் புணர்நிலை பரி அது விட்ட இலக்கணை விடாத இலக் வர்த்தனை வாழ்த்து சங்கீரணம் பாவி கணை விட்டுவிடாத இலக்கணை என கம் எனப் பலவாம் . இவை தண்டியாசிரி மூன்றாம் யர் கூறியவை . இனிக் குவலயானந்தம் இலக்கன் - கணனது சேனைகளைக் கொல்ல என்னும் அணி நூல் நூறு அலங்காரம் சித்திதேவியால் சிருட்டித் தனுப்பப்பட்ட கூறும் . அவற்றின் விரிவெலாம் அவ் கணபதியின் வீரன் . ( பார்க்கவ புராணம் ) . வவ்விலக்கண நூல்களிற் பாக்கக் காண்க . இலக்கின தசை - யாவனொருவன் பிறந்த இலக்கர் - 1 சண்முகசேகாவீரர் . பொழுது நின்ற உதயராசியின் நவாங்கிசத் 2 . விநாயகருக்குச் சித்திதேவியிடம் தையுடைய ராசியில் ( ) காலின் சுடர்த் பிறந்தவர் . தொகையாலாயு சறியப்படும் வலநாளி இலக்கணை - 1 . சீவகன் மனைவியரில் ஒருத்தி . ) லிட நாளுண்ணுமிடத்தும் இட நாளில் ' _ 2 . பிருகத்சேநன் குமரி . கிருஷ்ணன் வல நாளுண்ணுமிடத்தும் தத்தென்றறி தேவி . யப்படும் . தத்துமிடத்து இடைப்பட்ட இலக்கணன் - துரியோதனன் குமரன் ராசிகளிலே இராகு நின்றானாகில் அக்கால இலக்கினன் . ' த்தின் மாணமாம் . ( விதானமாலை . ) இலக்கணக்கொத்து - தமிழிலக்கணத்தி இலக்கினன் துரியோதனன் குமாரில் ஒரு லுள்ள சில அரிய நுட்பங்களைத் திரட்டிய வன் . பாரத முதனாள் யுத்தத்தில் அப் இலக்கண நூல் . இது திருவாவடுதுறை மன்னனுடன் போர்செய்து இறந்தவன்