அபிதான சிந்தாமணி

இரேவதன் 206 இரைவதமனு வாயகலவ எனும் இரேவதன் - 1. ஆனர்த்த ன் குமரன். இரைவதன்-1. பூதனுக்குச் சுரபியிட முதி இவன் சமுத்திர மத்தியில் ஒரு பட்டணம் த்த குமரன். ஏகாதச ருத்திரருள் ஒருவன். நிருமித்து அதற்குக் குசஸ்தலி யென்னும் 2. இரேவதனுக்கு ஒரு பெயர். பெயரிட்டு ஆனர்த்ததேச முதலிய உண் 3. தாபசமனுவின் சகோதரன். தூர்த் டர்க்கினவன், இவற்கு நூறு குமாரும் தமன் குமரன். ரேவதியின் குமரன், ஐர் இரேவதி யென ஒரு குமரியும் உண்டு, தாம்மனு. இவன் சத்தியவுலகஞ் சென்று பிரமனைத் 4. சுமதி குமான். இளிநனுக்கு ஒரு தன் பெண்ணுக்குத் தக்கவானை வினவ, பெயர். ஈதுர்முகன் அரசனை நோக்கி நீ இந்த உல 5. பராவசு அர்த்தவசுக்களின் தந்தை, கத்திற்கு வந்து (உஎ) சதுர்யுக முடிந் தன. இரைவதமனு - ரு - வது மனு. ருதவாக் இனி நீ பூமியடைந்து அவ்விடத்தி லவ எனும் அரசன் நெடுநாள் புத்திரர் இலாது தரித்திருக்கும் பலராமபிரானுக்கு உன் சிந்திக்கையில் இவனுக்கு ரேவதி நக்ஷத் பெண்ணைக்கொடு என அரசன் அவ்வகை திரம் நாலாம் பாதத்தில் ஒரு குமரன் செய்து பதரியடைந்து தவமியற்றினன். பிறந்தனன். அவன் வளர்ந்து மகாபாத (பாகவதம்). கம் முதலிய தீச்செயல்களைச் செய்து 2. இவன் ஒருமுறை உச்சைசிரவமெ பழிபாவங்களைத் தாய் தந்தையர்க்குச் சேர் னும் குதிரையேறி வைகுண்டஞ்செல்ல ப்பித்ததால் தந்தை விசனமடைந்து கர் இவன் குதிரையைக் கண்டு லக்ஷ்மி மனம் க்கமுனிவரிடம் போய்த் தன் குமான் விலங்காது கண்டு விஷ்ணு சாபத்தால் குறைகளைக் கூறினன், முனிவர், அரசனை குதிரையாயினள். (தே-பா நோக்கி இது உன் மகன் குற்றமன்று, இரே 3. குதிரை யுருக்கொண்ட தன் மனைவி வதி நாலாம் பாதத்தில் உதித்த குற்ற யைத் தொடர்ந்து சென்ற சூரியரே தவஸில் மென் றனர். அதனால் அரசன் நக்ஷத்திர பிறந்தவன். த்தைக் கோபித்து அது பூமியில் விழுக இரேவந்தன் - ஒரு குய்யகன். எனச் சபித்தனன். அவ்வாறே அது இரேவதி-1. மித்திரன் எனும் ஆதித்தன் பூமியில் ஒரு மலைமேல் விழுந்தது. அம் தேவி. மலை ரைவதம் எனப்பட்டது. அந்த '2. இரேவதன் குமரி. இரைவதமனு ரேவதி அம்மலையில் ஒரு மாவாக அம்மா வைக் காண்க, பலராமர் தேவி. வில் ஒரு கன்னிகை பிறந்தனள், அக்கன் 3. நக்ஷத்திரத்தி லொன்று. னிகையைப் பிரமுச்சர் எனும் முனிவர் 4. பிப்பிலன் தேவி. அரிஷ்டன் தாய். கண்டு அவளுக்கு இரேவதியெனப் பெய இரைப்பியன் - ஒரு இருடி. தன்னை மயக்க ரிட்டு வளர்த்தனர். அவள் யௌவனம் வந்த ஊர்வசியை விகாரவடிவாகச் சபித்த அடைகையில் முனிவர் குமரிக்குத் தக்க வன். இவன் அவகீர்த்தியைக் கோபாக் நாயகன் வேண்டி அக்கியைப் பிரார்த்தித் கினியிற் பிறந்த அரக்கனால் கொல்வித்த தனர். அக்கி, முனிவனை நோக்கி உன் வன். இவன் குமான் அர்த்தவசு. குமரிக்குத் தூர்த்தமன் எனும் அரசன் இரையுமணல் -(Singing Sand) இது, பசி நாயகனாவான் என்றனன். அவ்வாறே பிக்சமுத்திரத்திலுள்ள ஹாவாவியன் தீவுக சிறிது நாளில் அவளை, அவ்வரசனுக்கு ளிலும், கோலராடோ, வனாந்தரத்திலும் மணஞ்செய்விக்க நாள் பார்க்கையில் ரே காணப்படுகிதென்பர். பெருங் காற்று வதி தந்தையிடஞ் சென்று ரேவதி நக்ஷத் வீசுகையில் இம்மணல் பறவைகள் கத்து திரத்தில் மணஞ்செய்விக்க வேண்டுமே வதுபோல் சத்தமிடுகிறதாம். மணலைக் யல்லாமல் வேறு நக்ஷத்திரத்தில் மணஞ் கையிலள்ளிக் கசக்கினால் ஆந்தை அகவு செய்து கொள்ள உடன்படேன் என் றனள். வதுபோல் சத்தமுண்டாகிறதாம். ஒரு தந்தை, குமரியை நோக்கி அது ருதவாக் சாக்கில் மணலை நிரப்பிக் குலுக்கின் நாய் குச் சாபத்தால் பூமியில் விழுந்தது எனக் குலைக்கும் சத்தமுண்டாகிற தென்பர். குமரி, ஆயின் அதை ஆகாயத்தில் ஏற்றி இரைவதகம் - இது ஒரு மலை, துவார மணம் இயற்றுக என வேண்ட அவ் கைக்குச் சமீபத்தில் உள்ளது என்பர். வாறே முனிவர் செய்து, மணம் முடித் Mount Girnar near Junagar in Guze தனர். பிறகு அரசன் முனிவனை நோக்கி rat, north of Prabhasa Somnath. நான் சுவாயம்பு மனு வம்சத்தில் பிறந்த வரு கன்னச்சர் எனும் பெய
இரேவதன் 206 இரைவதமனு வாயகலவ எனும் இரேவதன் - 1 . ஆனர்த்த ன் குமரன் . இரைவதன் - 1 . பூதனுக்குச் சுரபியிட முதி இவன் சமுத்திர மத்தியில் ஒரு பட்டணம் த்த குமரன் . ஏகாதச ருத்திரருள் ஒருவன் . நிருமித்து அதற்குக் குசஸ்தலி யென்னும் 2 . இரேவதனுக்கு ஒரு பெயர் . பெயரிட்டு ஆனர்த்ததேச முதலிய உண் 3 . தாபசமனுவின் சகோதரன் . தூர்த் டர்க்கினவன் இவற்கு நூறு குமாரும் தமன் குமரன் . ரேவதியின் குமரன் ஐர் இரேவதி யென ஒரு குமரியும் உண்டு தாம்மனு . இவன் சத்தியவுலகஞ் சென்று பிரமனைத் 4 . சுமதி குமான் . இளிநனுக்கு ஒரு தன் பெண்ணுக்குத் தக்கவானை வினவ பெயர் . ஈதுர்முகன் அரசனை நோக்கி நீ இந்த உல 5 . பராவசு அர்த்தவசுக்களின் தந்தை கத்திற்கு வந்து ( உஎ ) சதுர்யுக முடிந் தன . இரைவதமனு - ரு - வது மனு . ருதவாக் இனி நீ பூமியடைந்து அவ்விடத்தி லவ எனும் அரசன் நெடுநாள் புத்திரர் இலாது தரித்திருக்கும் பலராமபிரானுக்கு உன் சிந்திக்கையில் இவனுக்கு ரேவதி நக்ஷத் பெண்ணைக்கொடு என அரசன் அவ்வகை திரம் நாலாம் பாதத்தில் ஒரு குமரன் செய்து பதரியடைந்து தவமியற்றினன் . பிறந்தனன் . அவன் வளர்ந்து மகாபாத ( பாகவதம் ) . கம் முதலிய தீச்செயல்களைச் செய்து 2 . இவன் ஒருமுறை உச்சைசிரவமெ பழிபாவங்களைத் தாய் தந்தையர்க்குச் சேர் னும் குதிரையேறி வைகுண்டஞ்செல்ல ப்பித்ததால் தந்தை விசனமடைந்து கர் இவன் குதிரையைக் கண்டு லக்ஷ்மி மனம் க்கமுனிவரிடம் போய்த் தன் குமான் விலங்காது கண்டு விஷ்ணு சாபத்தால் குறைகளைக் கூறினன் முனிவர் அரசனை குதிரையாயினள் . ( தே - பா நோக்கி இது உன் மகன் குற்றமன்று இரே 3 . குதிரை யுருக்கொண்ட தன் மனைவி வதி நாலாம் பாதத்தில் உதித்த குற்ற யைத் தொடர்ந்து சென்ற சூரியரே தவஸில் மென் றனர் . அதனால் அரசன் நக்ஷத்திர பிறந்தவன் . த்தைக் கோபித்து அது பூமியில் விழுக இரேவந்தன் - ஒரு குய்யகன் . எனச் சபித்தனன் . அவ்வாறே அது இரேவதி - 1 . மித்திரன் எனும் ஆதித்தன் பூமியில் ஒரு மலைமேல் விழுந்தது . அம் தேவி . மலை ரைவதம் எனப்பட்டது . அந்த ' 2 . இரேவதன் குமரி . இரைவதமனு ரேவதி அம்மலையில் ஒரு மாவாக அம்மா வைக் காண்க பலராமர் தேவி . வில் ஒரு கன்னிகை பிறந்தனள் அக்கன் 3 . நக்ஷத்திரத்தி லொன்று . னிகையைப் பிரமுச்சர் எனும் முனிவர் 4 . பிப்பிலன் தேவி . அரிஷ்டன் தாய் . கண்டு அவளுக்கு இரேவதியெனப் பெய இரைப்பியன் - ஒரு இருடி . தன்னை மயக்க ரிட்டு வளர்த்தனர் . அவள் யௌவனம் வந்த ஊர்வசியை விகாரவடிவாகச் சபித்த அடைகையில் முனிவர் குமரிக்குத் தக்க வன் . இவன் அவகீர்த்தியைக் கோபாக் நாயகன் வேண்டி அக்கியைப் பிரார்த்தித் கினியிற் பிறந்த அரக்கனால் கொல்வித்த தனர் . அக்கி முனிவனை நோக்கி உன் வன் . இவன் குமான் அர்த்தவசு . குமரிக்குத் தூர்த்தமன் எனும் அரசன் இரையுமணல் - ( Singing Sand ) இது பசி நாயகனாவான் என்றனன் . அவ்வாறே பிக்சமுத்திரத்திலுள்ள ஹாவாவியன் தீவுக சிறிது நாளில் அவளை அவ்வரசனுக்கு ளிலும் கோலராடோ வனாந்தரத்திலும் மணஞ்செய்விக்க நாள் பார்க்கையில் ரே காணப்படுகிதென்பர் . பெருங் காற்று வதி தந்தையிடஞ் சென்று ரேவதி நக்ஷத் வீசுகையில் இம்மணல் பறவைகள் கத்து திரத்தில் மணஞ்செய்விக்க வேண்டுமே வதுபோல் சத்தமிடுகிறதாம் . மணலைக் யல்லாமல் வேறு நக்ஷத்திரத்தில் மணஞ் கையிலள்ளிக் கசக்கினால் ஆந்தை அகவு செய்து கொள்ள உடன்படேன் என் றனள் . வதுபோல் சத்தமுண்டாகிறதாம் . ஒரு தந்தை குமரியை நோக்கி அது ருதவாக் சாக்கில் மணலை நிரப்பிக் குலுக்கின் நாய் குச் சாபத்தால் பூமியில் விழுந்தது எனக் குலைக்கும் சத்தமுண்டாகிற தென்பர் . குமரி ஆயின் அதை ஆகாயத்தில் ஏற்றி இரைவதகம் - இது ஒரு மலை துவார மணம் இயற்றுக என வேண்ட அவ் கைக்குச் சமீபத்தில் உள்ளது என்பர் . வாறே முனிவர் செய்து மணம் முடித் Mount Girnar near Junagar in Guze தனர் . பிறகு அரசன் முனிவனை நோக்கி rat north of Prabhasa Somnath . நான் சுவாயம்பு மனு வம்சத்தில் பிறந்த வரு கன்னச்சர் எனும் பெய