அபிதான சிந்தாமணி

இரேணு 205 இரேவணராத்திரியர் றவன் வித்வான் ஆவன் சுட்டு விரலடி சளுடன் கலந்திருத்தலால் வேறுபாடறி யிற் பெற்றவன் இளமையில் விளையாட் யாது ஒரு உடலில் தன் தாயின் சிரத்தைப் டால் சுகமடைந்தவன். பொருத்தி எழுப்பினர். எழுந்தவள் கண இரேணு-1. ஒரு அரசன் இவன் சங்கை வரை அடைந்து நிற்க இருடி நீ கிராமங் யைப் புதல்வியாகப் பெறத் தவஞ் செய் களில் நிலைத்து, அவர்கட்கு உண்டான யக் கங்கை, அத் தம்பதிகளுக்கு நடுவில் நோயைப் போக்கி அவர் செய்யும் பலி ஒரு குழந்தை வடிவாய்ப் பார்வதி சாபத் யைப் பெறுக என்ன அவ்வலையிருந்து தால் பிறந்தனள். இவளுக்குத் தந்தை பூசை பெறுபவள். இந்தக் கோயில்களில் தாயார் ஆதிரையெனப் பெயரிட்டனர். தலைமாத்திரமே இருக்கும். இவள் கார்த்த இவளை வைரமலை வேந்தன் வளர்த்துச் வீரியனை மோகித் தனள் என்பது சிவபுரா சிவமூர்த்திக்கு மணஞ் செய்வித்தான். ணம். இவள், கணவன் கார்த்தவீர்யன் இவள் அம்மலையில் நதியுருவாய்ப் பிரவகி குமாராலிறந்தது பற்றி விசனமடைந்து த்துப் பச்சைமலையெனப் பெயாடைந் பரசுராமரைக் கண்டு எழுமுறை மார்பி தனள். லறைந்து கொள்ளப் பாசிராமர் அரசரை 2. இரேணுகையின் தந்தை. எழு தலைமுறை கருவறுத்தனர். இவள் இரேணுகபீடம் - சத்திபீடங்களில் ஒன்று, குமார் தன்னுவன், அனுவன், விசுவாவசு இரேணுகம் - இது ஒரு யானை. (பார்- அது) பரசிராமன். மாரி காண்க. இரேணுகர் - அமிர்தரக்ஷகராகிய தேவர். | இரேவணசித்தர் - வீரசைவ ஆசாரியர்களில் (பார - ஆதி.) I ஒருவர். இவர் ஜமதக்னிமுனிவரின் தேவி 1. திக்கு யானைகளிடத்தில் தருமங் 'யாகிய ரேணுகைக்குத் தீக்ஷை செய்து கேட்ட யானை. நாகபலி காண்க. படைவீடு எனும் கிராமத்தில் அமர்த்தினர். இரேணுகர்-சிவகணத் தலைவரில் ஒருவர். | (வீரசிங்கா தன புராணம்.) இவரால் அகத்தியருக்குச் சித்தாந்த சிகா இரேணுவதி - நகுலன் பாரி. குமான் நீர் மணி யுரைக்கப்பட்டது. | மித்திரன். இரேணுகாசாரியர் - இவர் திருக்கைலையில் இரேடியம் - ஒருவித லோகசத்துப் பொருள் துவாரபாலகர்களில் ஒருவர். இவரைச் இது பிச்சுப்பிளண்டியெனும் தாதுவிலிரு சிவபெருமான் அழைக்க இவர் தாருகரைக் ந்து எடுக்கப்படுகிறது. இது தோற்றத் கடந்து வந்தமையால் நீ பூமியில் பிறக்க தில் மாசடைந்த உப்பு போல் காணப்படு என்றனர். அவ்வாறே இவர் தெலுங்கு கிறது. இதன் ஒளி உலோகப் பொருள் நாட்டில் கொல்லி பாகம் எனுந் தலத்தில் களையும் ஊடுருவிச் செல்லுதலால் இதன் சோமலிங்கத்தில் அயோநிஜராகப் பிறந்து விலை மற்ற உலோகப் பொருள்களினும் வீரசைவாசாரியராக இருந்தவர். (வீரசில் அதிகப்படுகிறதென்பர். இது இங்கிலாந் காரன புராணம்.) தில் காரன்வாலிலும், போர்த்துகல்தேசத் இரேணுகை- இரேணுவின் புத்ரி, வரும தில் குவார்டா எனு மிடத்திலு மசப்படு ராஜன் பெண்ணெனவுங் கூறுவர். சம கின்றது. இதன் ஒளியால் மற்ற இரத் தக்கியின் தேவி. இவள் கங்கைக்குச் தினங்களுக்கு ஒளியூட்டி விலை மதிப் செல்ல அவ்விடம் அந்தரத்திற் சென்ற பேற்றுகின் றனர். காந்தருவனாகிய சித்ரசேகனை நீரில் கண்டு இரேயன்-(க) புரூரவசுவிற்கு உருவசியிட மனங்கெட்டுக் கற்புக் குலைந்து கணவர் முதித்த குமான். இவன் குமார் துருதன், முன்னின் றனள். அதனை முனிவர் அறி| ஏகன். ந்து பாசிராமரை நோக்கி இவளைக் கொலை | இரேவணாராத்திரியர் - இவர் ஒரு புலவர். செய்க என்றனர். அவ்வி தம் தந்தை இவர்க்குப் பேராளம் இரேவணாசாத்திரி சொற்படி கொலை புரியச் செல்லுகையில் யர் எனப் பெயர், இரேவணசித்தர் என பலர் விலக்க அவர்களையுங் கொலை புரிந்து வும் கூறுவர். இவர் சிதம்பரத்தி லிருந்த தாயைக் கொலைசெய்து மனக்கவலையுடன் தாகக் கூறுகின்றனர். வீரசைவர் இவர் நிற்கத் தந்தை, குமரன் மனநிலை யறிந்து செய்த நூல்கள், பரமாசசியம், பட்டீச்- தாயை எழுப்பவேண்டுமென மந்திரர் புராணம், சிவஞான தீபம், இரேவணா தந்து எழுப்பிவாக் கூறினர். அவ்வகை பயமெனத் தம் பெயராற் சூத்திரங்கண்டு பாசுராமர் சென்று தாயினுடல் பல உடல் முதலிய, 1. |
இரேணு 205 இரேவணராத்திரியர் றவன் வித்வான் ஆவன் சுட்டு விரலடி சளுடன் கலந்திருத்தலால் வேறுபாடறி யிற் பெற்றவன் இளமையில் விளையாட் யாது ஒரு உடலில் தன் தாயின் சிரத்தைப் டால் சுகமடைந்தவன் . பொருத்தி எழுப்பினர் . எழுந்தவள் கண இரேணு - 1 . ஒரு அரசன் இவன் சங்கை வரை அடைந்து நிற்க இருடி நீ கிராமங் யைப் புதல்வியாகப் பெறத் தவஞ் செய் களில் நிலைத்து அவர்கட்கு உண்டான யக் கங்கை அத் தம்பதிகளுக்கு நடுவில் நோயைப் போக்கி அவர் செய்யும் பலி ஒரு குழந்தை வடிவாய்ப் பார்வதி சாபத் யைப் பெறுக என்ன அவ்வலையிருந்து தால் பிறந்தனள் . இவளுக்குத் தந்தை பூசை பெறுபவள் . இந்தக் கோயில்களில் தாயார் ஆதிரையெனப் பெயரிட்டனர் . தலைமாத்திரமே இருக்கும் . இவள் கார்த்த இவளை வைரமலை வேந்தன் வளர்த்துச் வீரியனை மோகித் தனள் என்பது சிவபுரா சிவமூர்த்திக்கு மணஞ் செய்வித்தான் . ணம் . இவள் கணவன் கார்த்தவீர்யன் இவள் அம்மலையில் நதியுருவாய்ப் பிரவகி குமாராலிறந்தது பற்றி விசனமடைந்து த்துப் பச்சைமலையெனப் பெயாடைந் பரசுராமரைக் கண்டு எழுமுறை மார்பி தனள் . லறைந்து கொள்ளப் பாசிராமர் அரசரை 2 . இரேணுகையின் தந்தை . எழு தலைமுறை கருவறுத்தனர் . இவள் இரேணுகபீடம் - சத்திபீடங்களில் ஒன்று குமார் தன்னுவன் அனுவன் விசுவாவசு இரேணுகம் - இது ஒரு யானை . ( பார் - அது ) பரசிராமன் . மாரி காண்க . இரேணுகர் - அமிர்தரக்ஷகராகிய தேவர் . | இரேவணசித்தர் - வீரசைவ ஆசாரியர்களில் ( பார - ஆதி . ) I ஒருவர் . இவர் ஜமதக்னிமுனிவரின் தேவி 1 . திக்கு யானைகளிடத்தில் தருமங் ' யாகிய ரேணுகைக்குத் தீக்ஷை செய்து கேட்ட யானை . நாகபலி காண்க . படைவீடு எனும் கிராமத்தில் அமர்த்தினர் . இரேணுகர் - சிவகணத் தலைவரில் ஒருவர் . | ( வீரசிங்கா தன புராணம் . ) இவரால் அகத்தியருக்குச் சித்தாந்த சிகா இரேணுவதி - நகுலன் பாரி . குமான் நீர் மணி யுரைக்கப்பட்டது . | மித்திரன் . இரேணுகாசாரியர் - இவர் திருக்கைலையில் இரேடியம் - ஒருவித லோகசத்துப் பொருள் துவாரபாலகர்களில் ஒருவர் . இவரைச் இது பிச்சுப்பிளண்டியெனும் தாதுவிலிரு சிவபெருமான் அழைக்க இவர் தாருகரைக் ந்து எடுக்கப்படுகிறது . இது தோற்றத் கடந்து வந்தமையால் நீ பூமியில் பிறக்க தில் மாசடைந்த உப்பு போல் காணப்படு என்றனர் . அவ்வாறே இவர் தெலுங்கு கிறது . இதன் ஒளி உலோகப் பொருள் நாட்டில் கொல்லி பாகம் எனுந் தலத்தில் களையும் ஊடுருவிச் செல்லுதலால் இதன் சோமலிங்கத்தில் அயோநிஜராகப் பிறந்து விலை மற்ற உலோகப் பொருள்களினும் வீரசைவாசாரியராக இருந்தவர் . ( வீரசில் அதிகப்படுகிறதென்பர் . இது இங்கிலாந் காரன புராணம் . ) தில் காரன்வாலிலும் போர்த்துகல்தேசத் இரேணுகை - இரேணுவின் புத்ரி வரும தில் குவார்டா எனு மிடத்திலு மசப்படு ராஜன் பெண்ணெனவுங் கூறுவர் . சம கின்றது . இதன் ஒளியால் மற்ற இரத் தக்கியின் தேவி . இவள் கங்கைக்குச் தினங்களுக்கு ஒளியூட்டி விலை மதிப் செல்ல அவ்விடம் அந்தரத்திற் சென்ற பேற்றுகின் றனர் . காந்தருவனாகிய சித்ரசேகனை நீரில் கண்டு இரேயன் - ( ) புரூரவசுவிற்கு உருவசியிட மனங்கெட்டுக் கற்புக் குலைந்து கணவர் முதித்த குமான் . இவன் குமார் துருதன் முன்னின் றனள் . அதனை முனிவர் அறி | ஏகன் . ந்து பாசிராமரை நோக்கி இவளைக் கொலை | இரேவணாராத்திரியர் - இவர் ஒரு புலவர் . செய்க என்றனர் . அவ்வி தம் தந்தை இவர்க்குப் பேராளம் இரேவணாசாத்திரி சொற்படி கொலை புரியச் செல்லுகையில் யர் எனப் பெயர் இரேவணசித்தர் என பலர் விலக்க அவர்களையுங் கொலை புரிந்து வும் கூறுவர் . இவர் சிதம்பரத்தி லிருந்த தாயைக் கொலைசெய்து மனக்கவலையுடன் தாகக் கூறுகின்றனர் . வீரசைவர் இவர் நிற்கத் தந்தை குமரன் மனநிலை யறிந்து செய்த நூல்கள் பரமாசசியம் பட்டீச் தாயை எழுப்பவேண்டுமென மந்திரர் புராணம் சிவஞான தீபம் இரேவணா தந்து எழுப்பிவாக் கூறினர் . அவ்வகை பயமெனத் தம் பெயராற் சூத்திரங்கண்டு பாசுராமர் சென்று தாயினுடல் பல உடல் முதலிய 1 . |