அபிதான சிந்தாமணி

இருகஹாரி 2011 இரும்பு நெருங்கிய வலிய வெண் பல்லினையும், முதலியவரைப் படைத்தனன். இவனுக்கு முழ அளவு நீண்ட நகத்தினையும் உடைய - இடபன் எனவும் பெயர். வள், இவள் காலம் இரண்டு பக்ஷங்களிலு இருபு - பிரமபுத்ரர். கைட்டிகப் பிரமசரிய முள்ள சதுர்த்தி, சஷ்டி, நவமி, துவாதசி, |- மனுட்டித்த இருடி. சதுர்த்தசியுமாம். இவை சுபகருமங்களுக்கு இருபுக்ஷன் - இந்திரன். ஆகாவாம். இவற்றைப் பக்கச்சித்திரை இருப்புப்பாதைவண்டி -இது நீராவி யந் யென நீக்கினார்கள். ஆகாவென்ற பக்ஷங் | திரத்தால் ஒடும் வண்டி இந்த யந்திரத்தை களில் தோஷமான நாழிகை சதுர்த்தி, க முதல் முதல் தன் யுக்தியால் கண்டுபிடித் நவமி உரு, சஷ்டி க, அஷ்டமி கச, தவன் ஜார்ஜ் ஸ்டீவின்ஸன், துவாதசி க, சதுர்த்தசி கு , இந்நாழிகை இருமல்செடி (Coughing Plant) - இது, களைக் கழித்தால், இத்திதி நன்றென்க, அமெரிக்காவிலும் அதை அடுத்த பாகங் சந்திரன் -சிங்கத்தினின்று, குருவு தயத்தி களிலு முள்ள ஒருவகைச் செடி, இச் னிற்க உச்சமெய்தில் சுபகருமஞ் செய்ய செடியின் காய்கள் முற்றி வெடித்து இலை லாம். கள் மீது விழுகையில் இலைகள் மூச்சு இருதுஹாரி - ஸ்திரீகளை ருது காலத்தில் விடும் பாகத்தில் காற்று நிறைந்து ஒரு அபகரிப்பவள். குழந்தை இருமுகிறது போல் சத்தத் இருத்விக் - அக்னிசந்தானம், பாகயஞ்ஞம், துடன் புழுதியை மேலெழுப்பி விதையை அக்னிஷ்டோமம் முதலியவற்றைச் செய் விசிறிக்கொண்டு இலை வெடிக்கிறது. விக்க வேண்டுமெனக் கேட்டுக் கொள்ளப் இருமை - உ. இம்மை, மறுமை. பட்டவனாய்ச் செய்விக்கிறவன். (மது - இரும்பிடர்த்தலையார் - இவர் பாண்டியன் அத்தியாயம் - 1) கருங்கை யொள் வாட் பெரும் பெயர் வழு இருத்விக்குகள் -இவர்கள் பதினறுவகை தியைப் புகழ்ந்த காலத்து பெருங்கை யர். பிரம்மா, உத்காதா, ஹோதா, அத் யானை யிரும்பிடர்த் தலையிருந்து" எனக் வர்யு, பிராம்மணன், பிரஸ்தோதா, மைத் கூறினமையி னிவருக்கு இப் பெயர் வந் ராவருணன், பிரதிபாஸ் தாதா, புரோதா, தது போலும். இவர், சோழன் கரிகால் பிரதிஹர்த்தா, அச்சாவாகன், நேஷ்டா, னுக்கு அம்மான். அவனுக்குப்பெருந்துணை அக்ரீதரன், சுப்ரமண்யன், கிராவஸ்துத், 'யாயிருந்தவர். இதனை "சுடப்பட்டு யிருய் உன்னே தா, ந்த சோழன்மகனும் பிடர்த்தலைப் போர் இருநிதிக்கிழவன் - 1 குபோனுக் கொரு னைப் பெற்றே - கடைக்கார், செங்கோல் பெயர். செலீஇயினான்" என்னும் பழமொழி '_ 2. கோவலன் தந்தை கோவலனிறந் வெண்பாவானும் அறிக. (புறம் செ. ச.) தமை கேட்டுத் துறவுபூண்டோன். (சிலப்) இரும்பு - உலோகங்கள் எல்லாவற்றிலும் இருந்தையூர்க் கருங்கோழி மோசியார் - மிக்க உறுதியுள்ளதும் உபயோகமுள்ளது இடைச்சங்கத்திருந்த தமிழ்ப் புலவருள் மான லோகம். பூமியில் ஆழ்ந்த இடத்தில் ஒருவர். மண் கல்களுடன் கலந்து இருப்பது. இத இருந்தையூர்க் கொற்றன் புலவன் - கடைச் னைக் கழுவிக் கரியும் சுண்ணாம்பும் சேர்த்து சங்கமருவிய புலவருள் ஒருவர். இவரியற் உருக்கினால் சுத்தமாம். இது கறுப்புநிற பெயர் கொற்றன். இவரது ஊர் இருந் முள்ளது. இதை உருக்கி வார்த்தால் தண்ட தையூர் போலும் இவர் அகத்தில் குறிஞ்சி வாலம் என்பர். இரும்புடன் நூற்றுக்கு யில் மகளிரையே மாற்றிக் குரங்குகள் ஒரு பங்கு கரியைச் சேர்த்து உருக்கினால் தினை கவர்ந் துண்ணலைப் பாடியுளார். எழத ஆகிறது. நயப்பில் எஃகு பொன்னிற் (அகம் - கூகூரு) கிரண்டாவதாகக் கூறலாம். எழுகினால் இருபத்தொரு தலைமுறை - பிதாமுதல் கத்தி, வாள், ஊசி, கடிகாரப் பொருள்கள் முன்னேழுபெயர் தன் முதல் பின்னேழு மற்றும் உறுதியான கருவிகளும், யந்திரங் பெயர் தாய் வம்சத்தில் பாட்டன் முதல் களுக்குரிய கருவிகளும் செய்யப்படுகின் எழு பெயர். றன. இரும்பில் து ரு ஏறும். இது, இருபன்- பிரமன் புத்திரர்களி லொருவன். எல்லாத் தொழில்களுக்கும் உதவு தலால் இவன் சிருட்டியி லிச்சைபொது தவ இதை சாஜலோகம் என்பர். காந்தமும் மேற்கொள்ளப் பிரமன் மறுபடியும் மரீசி சற்றேறக்குறைய இதனிறம் உடையது - 26
இருகஹாரி 2011 இரும்பு நெருங்கிய வலிய வெண் பல்லினையும் முதலியவரைப் படைத்தனன் . இவனுக்கு முழ அளவு நீண்ட நகத்தினையும் உடைய - இடபன் எனவும் பெயர் . வள் இவள் காலம் இரண்டு பக்ஷங்களிலு இருபு - பிரமபுத்ரர் . கைட்டிகப் பிரமசரிய முள்ள சதுர்த்தி சஷ்டி நவமி துவாதசி | - மனுட்டித்த இருடி . சதுர்த்தசியுமாம் . இவை சுபகருமங்களுக்கு இருபுக்ஷன் - இந்திரன் . ஆகாவாம் . இவற்றைப் பக்கச்சித்திரை இருப்புப்பாதைவண்டி - இது நீராவி யந் யென நீக்கினார்கள் . ஆகாவென்ற பக்ஷங் | திரத்தால் ஒடும் வண்டி இந்த யந்திரத்தை களில் தோஷமான நாழிகை சதுர்த்தி முதல் முதல் தன் யுக்தியால் கண்டுபிடித் நவமி உரு சஷ்டி அஷ்டமி கச தவன் ஜார்ஜ் ஸ்டீவின்ஸன் துவாதசி சதுர்த்தசி கு இந்நாழிகை இருமல்செடி ( Coughing Plant ) - இது களைக் கழித்தால் இத்திதி நன்றென்க அமெரிக்காவிலும் அதை அடுத்த பாகங் சந்திரன் - சிங்கத்தினின்று குருவு தயத்தி களிலு முள்ள ஒருவகைச் செடி இச் னிற்க உச்சமெய்தில் சுபகருமஞ் செய்ய செடியின் காய்கள் முற்றி வெடித்து இலை லாம் . கள் மீது விழுகையில் இலைகள் மூச்சு இருதுஹாரி - ஸ்திரீகளை ருது காலத்தில் விடும் பாகத்தில் காற்று நிறைந்து ஒரு அபகரிப்பவள் . குழந்தை இருமுகிறது போல் சத்தத் இருத்விக் - அக்னிசந்தானம் பாகயஞ்ஞம் துடன் புழுதியை மேலெழுப்பி விதையை அக்னிஷ்டோமம் முதலியவற்றைச் செய் விசிறிக்கொண்டு இலை வெடிக்கிறது . விக்க வேண்டுமெனக் கேட்டுக் கொள்ளப் இருமை - . இம்மை மறுமை . பட்டவனாய்ச் செய்விக்கிறவன் . ( மது - இரும்பிடர்த்தலையார் - இவர் பாண்டியன் அத்தியாயம் - 1 ) கருங்கை யொள் வாட் பெரும் பெயர் வழு இருத்விக்குகள் - இவர்கள் பதினறுவகை தியைப் புகழ்ந்த காலத்து பெருங்கை யர் . பிரம்மா உத்காதா ஹோதா அத் யானை யிரும்பிடர்த் தலையிருந்து எனக் வர்யு பிராம்மணன் பிரஸ்தோதா மைத் கூறினமையி னிவருக்கு இப் பெயர் வந் ராவருணன் பிரதிபாஸ் தாதா புரோதா தது போலும் . இவர் சோழன் கரிகால் பிரதிஹர்த்தா அச்சாவாகன் நேஷ்டா னுக்கு அம்மான் . அவனுக்குப்பெருந்துணை அக்ரீதரன் சுப்ரமண்யன் கிராவஸ்துத் ' யாயிருந்தவர் . இதனை சுடப்பட்டு யிருய் உன்னே தா ந்த சோழன்மகனும் பிடர்த்தலைப் போர் இருநிதிக்கிழவன் - 1 குபோனுக் கொரு னைப் பெற்றே - கடைக்கார் செங்கோல் பெயர் . செலீஇயினான் என்னும் பழமொழி ' _ 2 . கோவலன் தந்தை கோவலனிறந் வெண்பாவானும் அறிக . ( புறம் செ . . ) தமை கேட்டுத் துறவுபூண்டோன் . ( சிலப் ) இரும்பு - உலோகங்கள் எல்லாவற்றிலும் இருந்தையூர்க் கருங்கோழி மோசியார் - மிக்க உறுதியுள்ளதும் உபயோகமுள்ளது இடைச்சங்கத்திருந்த தமிழ்ப் புலவருள் மான லோகம் . பூமியில் ஆழ்ந்த இடத்தில் ஒருவர் . மண் கல்களுடன் கலந்து இருப்பது . இத இருந்தையூர்க் கொற்றன் புலவன் - கடைச் னைக் கழுவிக் கரியும் சுண்ணாம்பும் சேர்த்து சங்கமருவிய புலவருள் ஒருவர் . இவரியற் உருக்கினால் சுத்தமாம் . இது கறுப்புநிற பெயர் கொற்றன் . இவரது ஊர் இருந் முள்ளது . இதை உருக்கி வார்த்தால் தண்ட தையூர் போலும் இவர் அகத்தில் குறிஞ்சி வாலம் என்பர் . இரும்புடன் நூற்றுக்கு யில் மகளிரையே மாற்றிக் குரங்குகள் ஒரு பங்கு கரியைச் சேர்த்து உருக்கினால் தினை கவர்ந் துண்ணலைப் பாடியுளார் . எழத ஆகிறது . நயப்பில் எஃகு பொன்னிற் ( அகம் - கூகூரு ) கிரண்டாவதாகக் கூறலாம் . எழுகினால் இருபத்தொரு தலைமுறை - பிதாமுதல் கத்தி வாள் ஊசி கடிகாரப் பொருள்கள் முன்னேழுபெயர் தன் முதல் பின்னேழு மற்றும் உறுதியான கருவிகளும் யந்திரங் பெயர் தாய் வம்சத்தில் பாட்டன் முதல் களுக்குரிய கருவிகளும் செய்யப்படுகின் எழு பெயர் . றன . இரும்பில் து ரு ஏறும் . இது இருபன் - பிரமன் புத்திரர்களி லொருவன் . எல்லாத் தொழில்களுக்கும் உதவு தலால் இவன் சிருட்டியி லிச்சைபொது தவ இதை சாஜலோகம் என்பர் . காந்தமும் மேற்கொள்ளப் பிரமன் மறுபடியும் மரீசி சற்றேறக்குறைய இதனிறம் உடையது - 26