அபிதான சிந்தாமணி

இருசிகன் - 199 - இருதத்துவசன் அமைவேண்டித்துப் பெற்றவர். சமீபமானது திருக்கையில் வேசையரால் வஞ்சிக்கப் இருசேயன் - ரௌத்திராசவன் மூத்தகும பட்டு அந்நாடடைய மழை பெய்தது. ரன். அது கண்ட அரசன் எதிர்கொண்டு வண இருஞ்சிறை- பாண்டியன் மேகங்களைக் கட் ங்கி அமைவேண்டித் தன் குமரியாகிய டிச் சிறைப்படுத்திய இடம் - கட்டுநல்லூ சாந்தையை மணம்புரிவிக்கப் பெற்றவர். ரிருஞ்சிறை என வழங்கும்; மானாமதுரை தசரதனுக்குப் புத்திரகாமேஷ்டியாகம் செ க்குச் சமீபமானது. (திருவிளையாடல்). ய்வித்தவர். கலைக்கோட்டு முனிவரெனவும், இருடி கொல்லியம்- கலிங்க தேசத்திலுள்ள பெயர். விபாண்டகரைக் காண்க. (பாகவ 69. (This is a river on which Gan. தம் இராமாயணம் jam is situated. It rises in the Ma- இருசிகன் -1. ஊருவன் குமான் எனவும், hendra hills.) பிருகுவில் குமரன் எனவுங்கூறுவர். இவன் இருடிகம் - வடதிசையில் காமபோஜ நாட் விச்வாமித்ரன் உடன்பிறந்தவளாகிய சத் - டிற்கு சமீபத்திலுள்ள தேசம். (The யவதியை மணந்தனன் என்பர். இவனை) Russian Empire, இரிசிகன் எனவுங் கூறுவர். ஒருமுறை | இருணத்திரயம் - கிரியாருணம் பிரமசாய சூர்யவம்சத்தரசருள் ஒருவனாகிய அம்ப | ருணம், அல்லது தேவருணம், ரிஷிரு ரீஷன் யாகப்பசுவினை யிழந்து அதற்குப் ணம், பித்ருருணம் பதில் நாப்பசுவேண்டித்தேடி வருகையில் இருதலைப்பு - இது தலைக ளிரண்டும் அவனுக்கு இவன் தன் குமார் மூவரில் * உடல் ஒன்று மாகவுள்ள பகூ யென்பர். முன்னோனும், கடையவனுமொழிய நடுப் இப்பக்ஷியை அவ்வுருவமாக எழுதுகிறார் பிறந்தவனாகிய சுனச்சோனை விற்றுப் | களேயன்றி அவ்வகை பாதியிருக்குமிடம் பொருள் பெற்றனன். அம்பரீஷன் செய்கை ஒன்றும் கண்டதில்லை. அந்த வேதியச்சிறுவனை அழைத்து வரு | இருதத் துவசன்-1. காச்யன் வம்சத்தவன். கையில் சிறுவன், வழியில் சந்தித்த அம்மா 2. குவலாயுசுவனுக்கு ஒரு பெயர். னாகிய விச்வாமித்திரனைக் கண்டு அழுத |-- இவன் சத்துருசித்தின் குமான். காலவ னன். விச்வாமித்திரன் அவன் காதில் மங் முனிவர் ஒருநாள் தங்களை வருத்தப்படுத் திரமுபதேசித்து இதை நீ செபித்து இரு, தும் அரக்கனைப்பற்றிச் சிந்திக்கக் குவல இதனால் தேவர் திருப்தி அடைவர் எனக் யாசுவமெனும் ஒரு குதிரை ஆகாயத்திலி கேட்டு அவ்வகை செய்து உயிர்பிழைத்த ருந்து சூரியனாலனுப்பப்பட்டது. உடனே னன். இவன் குமரன் சமதக்னி . அசரீரி, முனிவரைநோக்கி இந்தக்குதிரை 2. சௌநகன் குமரன். யைச் சத்ருசித்தின் குமாரனாகிய இருதத்து 3. தருமன் குமரன். இவன் குமார் வசனிடம் தரின் அவன் உங்கள் பகையை சியாமகன், பிரது, இருக்மேஷ, இருக் வெல்வானென்று மறைந்தது. முனிவர் மன், புருசித். அந்தக் குதிரையைக்கொண்டு சத்ருசித்தி இருசியசிங்காச்ரமம் - கௌசகிந்தியின் தீர னிடம் வந்து நடந்ததைக் கூற அரசன் த்தில் உள்ள இடம். அதில் லோமசேன தன் குமரனை முனிவர் எண்ணப்படி அனு னுடன் தர்மபுத்திரன் சென்றதாகப் பார ப்பினன். இருதத்துவசன் அந்தக் குவ தம் கூறுகிறது. லயாசுவம் ஏறினமையால் குவலயாசுவன் The hermitage of the Rishi near எனும்பெயரடைந்து முனிவருக்குப் பின் the river Kusi sitnated at Singhegwar செல்ல, அசுரன் முனிவராச்சிரமத்தில் in the District of Bhagalpur. பன்றியுருக்கொண்டு தீமை செய்வதறிந்து இருசிகர்- பிருகுபுத்ரர், இருசிகரைக்காண்க.) அவனைத் தொடாப் பன்றியுருக்கொண்ட இருசியழகம் - ஒரு மலை. இது கிஷ்கிந்தைக் அசுரன் பலகா தம் ஒடி ஒருபிலத்தில் மறை கருகிலுள்ளது. இதில் சுக்ரீவன் வாலிக் ந்தனன். அரசனும் விடாது பின்பற்றி குப் பயந்து ஒளித்திருந்தனன். பம்பை அப்பிலத்தின் வழிச்சென்று அங்கு நிர்ச் விரசு இதற்கருகிலுள்ளதெனவுங் கூறப் சனமான நகாம் தோன்றக் கண்டு அவ்வி பட்டிருக்கிறது. A mountain situated 8 டம் ஒருபெண் வாய்பேசாமல் போதல் miles from Anagundi on the bank of கண்டு தன்கு திரையை அவ்விடமிருந்த the river unga Thungabhadra. மரத்தில் கட்டி விட்டுப் பின்தொடா ஒருசுவரோமா- சுவர்ணரோமாவின்குமான் அவள் திவ்யமான மாளிகை யொன்றில்
இருசிகன் - 199 - இருதத்துவசன் அமைவேண்டித்துப் பெற்றவர் . சமீபமானது திருக்கையில் வேசையரால் வஞ்சிக்கப் இருசேயன் - ரௌத்திராசவன் மூத்தகும பட்டு அந்நாடடைய மழை பெய்தது . ரன் . அது கண்ட அரசன் எதிர்கொண்டு வண இருஞ்சிறை - பாண்டியன் மேகங்களைக் கட் ங்கி அமைவேண்டித் தன் குமரியாகிய டிச் சிறைப்படுத்திய இடம் - கட்டுநல்லூ சாந்தையை மணம்புரிவிக்கப் பெற்றவர் . ரிருஞ்சிறை என வழங்கும் ; மானாமதுரை தசரதனுக்குப் புத்திரகாமேஷ்டியாகம் செ க்குச் சமீபமானது . ( திருவிளையாடல் ) . ய்வித்தவர் . கலைக்கோட்டு முனிவரெனவும் இருடி கொல்லியம் - கலிங்க தேசத்திலுள்ள பெயர் . விபாண்டகரைக் காண்க . ( பாகவ 69 . ( This is a river on which Gan . தம் இராமாயணம் jam is situated . It rises in the Ma இருசிகன் - 1 . ஊருவன் குமான் எனவும் hendra hills . ) பிருகுவில் குமரன் எனவுங்கூறுவர் . இவன் இருடிகம் - வடதிசையில் காமபோஜ நாட் விச்வாமித்ரன் உடன்பிறந்தவளாகிய சத் - டிற்கு சமீபத்திலுள்ள தேசம் . ( The யவதியை மணந்தனன் என்பர் . இவனை ) Russian Empire இரிசிகன் எனவுங் கூறுவர் . ஒருமுறை | இருணத்திரயம் - கிரியாருணம் பிரமசாய சூர்யவம்சத்தரசருள் ஒருவனாகிய அம்ப | ருணம் அல்லது தேவருணம் ரிஷிரு ரீஷன் யாகப்பசுவினை யிழந்து அதற்குப் ணம் பித்ருருணம் பதில் நாப்பசுவேண்டித்தேடி வருகையில் இருதலைப்பு - இது தலைக ளிரண்டும் அவனுக்கு இவன் தன் குமார் மூவரில் * உடல் ஒன்று மாகவுள்ள பகூ யென்பர் . முன்னோனும் கடையவனுமொழிய நடுப் இப்பக்ஷியை அவ்வுருவமாக எழுதுகிறார் பிறந்தவனாகிய சுனச்சோனை விற்றுப் | களேயன்றி அவ்வகை பாதியிருக்குமிடம் பொருள் பெற்றனன் . அம்பரீஷன் செய்கை ஒன்றும் கண்டதில்லை . அந்த வேதியச்சிறுவனை அழைத்து வரு | இருதத் துவசன் - 1 . காச்யன் வம்சத்தவன் . கையில் சிறுவன் வழியில் சந்தித்த அம்மா 2 . குவலாயுசுவனுக்கு ஒரு பெயர் . னாகிய விச்வாமித்திரனைக் கண்டு அழுத | - - இவன் சத்துருசித்தின் குமான் . காலவ னன் . விச்வாமித்திரன் அவன் காதில் மங் முனிவர் ஒருநாள் தங்களை வருத்தப்படுத் திரமுபதேசித்து இதை நீ செபித்து இரு தும் அரக்கனைப்பற்றிச் சிந்திக்கக் குவல இதனால் தேவர் திருப்தி அடைவர் எனக் யாசுவமெனும் ஒரு குதிரை ஆகாயத்திலி கேட்டு அவ்வகை செய்து உயிர்பிழைத்த ருந்து சூரியனாலனுப்பப்பட்டது . உடனே னன் . இவன் குமரன் சமதக்னி . அசரீரி முனிவரைநோக்கி இந்தக்குதிரை 2 . சௌநகன் குமரன் . யைச் சத்ருசித்தின் குமாரனாகிய இருதத்து 3 . தருமன் குமரன் . இவன் குமார் வசனிடம் தரின் அவன் உங்கள் பகையை சியாமகன் பிரது இருக்மேஷ இருக் வெல்வானென்று மறைந்தது . முனிவர் மன் புருசித் . அந்தக் குதிரையைக்கொண்டு சத்ருசித்தி இருசியசிங்காச்ரமம் - கௌசகிந்தியின் தீர னிடம் வந்து நடந்ததைக் கூற அரசன் த்தில் உள்ள இடம் . அதில் லோமசேன தன் குமரனை முனிவர் எண்ணப்படி அனு னுடன் தர்மபுத்திரன் சென்றதாகப் பார ப்பினன் . இருதத்துவசன் அந்தக் குவ தம் கூறுகிறது . லயாசுவம் ஏறினமையால் குவலயாசுவன் The hermitage of the Rishi near எனும்பெயரடைந்து முனிவருக்குப் பின் the river Kusi sitnated at Singhegwar செல்ல அசுரன் முனிவராச்சிரமத்தில் in the District of Bhagalpur . பன்றியுருக்கொண்டு தீமை செய்வதறிந்து இருசிகர் - பிருகுபுத்ரர் இருசிகரைக்காண்க . ) அவனைத் தொடாப் பன்றியுருக்கொண்ட இருசியழகம் - ஒரு மலை . இது கிஷ்கிந்தைக் அசுரன் பலகா தம் ஒடி ஒருபிலத்தில் மறை கருகிலுள்ளது . இதில் சுக்ரீவன் வாலிக் ந்தனன் . அரசனும் விடாது பின்பற்றி குப் பயந்து ஒளித்திருந்தனன் . பம்பை அப்பிலத்தின் வழிச்சென்று அங்கு நிர்ச் விரசு இதற்கருகிலுள்ளதெனவுங் கூறப் சனமான நகாம் தோன்றக் கண்டு அவ்வி பட்டிருக்கிறது . A mountain situated 8 டம் ஒருபெண் வாய்பேசாமல் போதல் miles from Anagundi on the bank of கண்டு தன்கு திரையை அவ்விடமிருந்த the river unga Thungabhadra . மரத்தில் கட்டி விட்டுப் பின்தொடா ஒருசுவரோமா - சுவர்ணரோமாவின்குமான் அவள் திவ்யமான மாளிகை யொன்றில்