அபிதான சிந்தாமணி

அக்ரி 10 அக்நிகோத்ரஹவணி ஒளிந்தியச்சபித்து, யின் இம், ஒரு தனன், தேவர்கள், எவ்விடத்தும் தேடிக் 32. இவனுக்கு இரண்டு சகோதார் காணாது ஒருயானை கூறக் கேட்டு உணர்ந் இருந்தனர். அவர்கள், தேவர்களின் அவி தனர். அக்ரி, அந்த யானையைக் கொம் சுமந்து மாய்ந்தனர் என்பது (பாட லவன பிழக்கச் சபித்து, அவ்விடம் விட்டு நீங்கி, புராணம்). | ஒரு அரசமரத்தில் மறையப் பிரமன் ஒரு 33. இவன் சகல பக்ஷ எனானது சீதை மரத்திலிருந்த கிளிப்பிள்ளை சொன்ன கொடுத்த சாபம். (சிவமகா - புரா). தைக்கேட்டு அரசமரத்திடம் செல்ல அக்கி 34. இவன், சுவாகாதேவியை மணந்து கிளிப்பிள்ளைக்கு வாக்கொழியச்சபித்து, அவளுடன் கூடினன். சுவாகாதேவி, பன் நீங்கித் தீர்த்தத்தில் ஒளிந்தனன். அவ் னிபண்டு தேவவருஷம் கருத்தாங்கி, விடத்தும், ஒரு தவளை, பிரமனுக்கு அக்கி 'தஷ்ணாக்னி, கார்ஹபத்யம், ஆகவனிய யின் இருத்தலைச் சொல்ல அக்கி, அதற்கு முதலிய குமாரரைப் பெற்றாள். பிரம்ம நா ஒழியச் சபித்து, வெளிவந்து இந்திரன் கைவர்த்தம்) மழையிலாது செய்த கொடுமையைப் பிரம 35 பிரஜாபதியின் கோபத்திற் பிறந்த னுக்குக் கூறி, அவனால் மழை பெய்வித்து வன். தேவி - தக்ஷப்ரஜாபதியின் குமரி. முன் சபித்தவைகளுக்கும் அவை பெற குமரன் - ஸ்கந்தன். (பாரதம் - சாந்) அநுக்கிரகம் செய்தவன். 36. முதலில் பிரமன் முகத்திற் தோன் 27. சிவமூர்த்தி பார்வதி தேவியா றியது. இது, ஒளபாஸனம், ஆவஸத்யம், ருடன் ஏகாந்தத்தில் இருக்கையில் அக்கி, ஸப்யம், பசனாக்னி என்று வகுக்கப்படு தேவர்களின் ஏவலால் காலமறியாது புறா கிறது. த்விஜன், தன் வீட்டிலுள்ள எந்த வுருக்கொண்டு சென்றனன். இதையறிந்த மூலாக்னியில் ஹோமம் செய்கிறானோ பார்வதியார், அக்நியைப் புறாவாக இருந்து அந்த ஆவஸ த்யம் எனும் அக்னியைப் பச கல் தின்று சகோதரத்தைப் புணரச் சாபம் னாக்னி யென்பர். அவைகளுள் ஸப்யை தாப் பெற்றுச் சிவவீர்யம் தாங்கிச் சரவணத் யடைந்த அக்னியை ஸப்யம் என்பர். கார் தில் விட்டுச்சாபம் நீங்கினவன். (பூவா ஹபத்யம், தக்ஷிணாக்னி, ஆகவனீயம் தனித் ளூர்ப்புராணம்). தனி காண்க. ஆலஸ த்யம் பிரஜாபதியாகி 28. பிருகுவால் அசுத்தம் புசிக்கச் றது. சப்யம் சுப்ரமண்யன் (பார - அச்வ ) சாபமேற்றுப், பிரமனால் அவ்வகை புசித் 37. இஷ்வாகு வம்சத்துத் துரியோதனன் தும் தூய்மையுட னிருக்க வரம் பெற்றவன் புத்திரியை மணந்தவன். (பாரதம் - அநு) (பார - சா). '2. பதினான்காம் மன்வந்தரத்து இருடி. 29. விருத்திரனது பிரமகத்திக்கு அஞ்சி 3. வசுக்களில் ஒருவன். தருமனுக்கு ஒளித்த இந்திரனுக்கு ஜராணி நகுட வசுவிடம் உதித் தகுமான். பாரி வசோர்த் னால் விரும்பப்பட்டமை யறிவித்து இந்திர தாரை, அல்லது கிர்த்திகை, னால் வேள்வியில் தன்னுடன் அவிபெற அக்நி - ரு) இராகம், கோபம், காமம், சடம், வரம்பெற்றவன். (பூவாளூர்ப்புராணம்). அக்நிகர்பை - பூமிதேவி, (தீபனம். அக்நிகேசர் - கௌதமரிடம் சிவார்ச்சனா 30. சீதை, அநுமனைத் தகிக்காதிருக்க விசேடம் கேட்டுணர்ந்த முனிவர் (சிவாஹ) வேண்ட அவ்வகை புரிந்தவன். (இரா). அக்நிகேது - ஒரு இராவண சேநாபதி, 31. மகருஷிகள், இவ்வக்நிச்வாலையி அக்திகோத்ரபட்டர் - ஒரு வடநூற் புலவர். னைச் சூர்ய சந்திராதித்தரிடத்துச் சோதி அக்நிகோத்ரமனி-துரோணனுக்கும், பாஞ் யாகவும், மேகத்து மின்னலாகவும், பூமி சாலனாகிய துருபதனுக்கும், வில்லாசிரி யில் தீயாகவும், கடலில் வடவையாகவும், யர். இவருக்கு அக்நிவேச்யர் என்றும் ஆன்மாக்களிடத்தில், ஜடராக்தியாகவும், பெயர், பரத்துவாஜருடன் பிறந்தவர் ; இருக்குமென்பர். இவ்வக் மண்டல அகத்தியர் மாணாக்கர். (பார - ஆதி) வாசிகள் அநலர் முதலிய நாற்பத்தொன் அக்நிகோத்ரஹவணி - நாள்தோறும் ஓமம் பதின்மர். அவருள் தலைமை பெற்றான் செய்பவன், காலை மாலை வேள்வித் தீக் அபிமானாக்னியெனப்படுவான். இவன் காரியத்தில் ஓமம் செய்கிற பால் முத குமார் பாவகன், சுசி, பவமாகன், இம் லிய ஹவி திரவியங்களைச் சேகரித்து வைக் மூவரும் (சக) குமார்களைப் பெற்றனர். கும்படி திருத்தப்பட்ட மரபாத்திரம். ஓமம் (வேதப் பொருள் விளக்கம் செய்த பின்பு இப்பாத்திரத்தை நக்கித்
அக்ரி 10 அக்நிகோத்ரஹவணி ஒளிந்தியச்சபித்து யின் இம் ஒரு தனன் தேவர்கள் எவ்விடத்தும் தேடிக் 32 . இவனுக்கு இரண்டு சகோதார் காணாது ஒருயானை கூறக் கேட்டு உணர்ந் இருந்தனர் . அவர்கள் தேவர்களின் அவி தனர் . அக்ரி அந்த யானையைக் கொம் சுமந்து மாய்ந்தனர் என்பது ( பாட லவன பிழக்கச் சபித்து அவ்விடம் விட்டு நீங்கி புராணம் ) . | ஒரு அரசமரத்தில் மறையப் பிரமன் ஒரு 33 . இவன் சகல பக்ஷ எனானது சீதை மரத்திலிருந்த கிளிப்பிள்ளை சொன்ன கொடுத்த சாபம் . ( சிவமகா - புரா ) . தைக்கேட்டு அரசமரத்திடம் செல்ல அக்கி 34 . இவன் சுவாகாதேவியை மணந்து கிளிப்பிள்ளைக்கு வாக்கொழியச்சபித்து அவளுடன் கூடினன் . சுவாகாதேவி பன் நீங்கித் தீர்த்தத்தில் ஒளிந்தனன் . அவ் னிபண்டு தேவவருஷம் கருத்தாங்கி விடத்தும் ஒரு தவளை பிரமனுக்கு அக்கி ' தஷ்ணாக்னி கார்ஹபத்யம் ஆகவனிய யின் இருத்தலைச் சொல்ல அக்கி அதற்கு முதலிய குமாரரைப் பெற்றாள் . பிரம்ம நா ஒழியச் சபித்து வெளிவந்து இந்திரன் கைவர்த்தம் ) மழையிலாது செய்த கொடுமையைப் பிரம 35 பிரஜாபதியின் கோபத்திற் பிறந்த னுக்குக் கூறி அவனால் மழை பெய்வித்து வன் . தேவி - தக்ஷப்ரஜாபதியின் குமரி . முன் சபித்தவைகளுக்கும் அவை பெற குமரன் - ஸ்கந்தன் . ( பாரதம் - சாந் ) அநுக்கிரகம் செய்தவன் . 36 . முதலில் பிரமன் முகத்திற் தோன் 27 . சிவமூர்த்தி பார்வதி தேவியா றியது . இது ஒளபாஸனம் ஆவஸத்யம் ருடன் ஏகாந்தத்தில் இருக்கையில் அக்கி ஸப்யம் பசனாக்னி என்று வகுக்கப்படு தேவர்களின் ஏவலால் காலமறியாது புறா கிறது . த்விஜன் தன் வீட்டிலுள்ள எந்த வுருக்கொண்டு சென்றனன் . இதையறிந்த மூலாக்னியில் ஹோமம் செய்கிறானோ பார்வதியார் அக்நியைப் புறாவாக இருந்து அந்த ஆவஸ த்யம் எனும் அக்னியைப் பச கல் தின்று சகோதரத்தைப் புணரச் சாபம் னாக்னி யென்பர் . அவைகளுள் ஸப்யை தாப் பெற்றுச் சிவவீர்யம் தாங்கிச் சரவணத் யடைந்த அக்னியை ஸப்யம் என்பர் . கார் தில் விட்டுச்சாபம் நீங்கினவன் . ( பூவா ஹபத்யம் தக்ஷிணாக்னி ஆகவனீயம் தனித் ளூர்ப்புராணம் ) . தனி காண்க . ஆலஸ த்யம் பிரஜாபதியாகி 28 . பிருகுவால் அசுத்தம் புசிக்கச் றது . சப்யம் சுப்ரமண்யன் ( பார - அச்வ ) சாபமேற்றுப் பிரமனால் அவ்வகை புசித் 37 . இஷ்வாகு வம்சத்துத் துரியோதனன் தும் தூய்மையுட னிருக்க வரம் பெற்றவன் புத்திரியை மணந்தவன் . ( பாரதம் - அநு ) ( பார - சா ) . ' 2 . பதினான்காம் மன்வந்தரத்து இருடி . 29 . விருத்திரனது பிரமகத்திக்கு அஞ்சி 3 . வசுக்களில் ஒருவன் . தருமனுக்கு ஒளித்த இந்திரனுக்கு ஜராணி நகுட வசுவிடம் உதித் தகுமான் . பாரி வசோர்த் னால் விரும்பப்பட்டமை யறிவித்து இந்திர தாரை அல்லது கிர்த்திகை னால் வேள்வியில் தன்னுடன் அவிபெற அக்நி - ரு ) இராகம் கோபம் காமம் சடம் வரம்பெற்றவன் . ( பூவாளூர்ப்புராணம் ) . அக்நிகர்பை - பூமிதேவி ( தீபனம் . அக்நிகேசர் - கௌதமரிடம் சிவார்ச்சனா 30 . சீதை அநுமனைத் தகிக்காதிருக்க விசேடம் கேட்டுணர்ந்த முனிவர் ( சிவாஹ ) வேண்ட அவ்வகை புரிந்தவன் . ( இரா ) . அக்நிகேது - ஒரு இராவண சேநாபதி 31 . மகருஷிகள் இவ்வக்நிச்வாலையி அக்திகோத்ரபட்டர் - ஒரு வடநூற் புலவர் . னைச் சூர்ய சந்திராதித்தரிடத்துச் சோதி அக்நிகோத்ரமனி - துரோணனுக்கும் பாஞ் யாகவும் மேகத்து மின்னலாகவும் பூமி சாலனாகிய துருபதனுக்கும் வில்லாசிரி யில் தீயாகவும் கடலில் வடவையாகவும் யர் . இவருக்கு அக்நிவேச்யர் என்றும் ஆன்மாக்களிடத்தில் ஜடராக்தியாகவும் பெயர் பரத்துவாஜருடன் பிறந்தவர் ; இருக்குமென்பர் . இவ்வக் மண்டல அகத்தியர் மாணாக்கர் . ( பார - ஆதி ) வாசிகள் அநலர் முதலிய நாற்பத்தொன் அக்நிகோத்ரஹவணி - நாள்தோறும் ஓமம் பதின்மர் . அவருள் தலைமை பெற்றான் செய்பவன் காலை மாலை வேள்வித் தீக் அபிமானாக்னியெனப்படுவான் . இவன் காரியத்தில் ஓமம் செய்கிற பால் முத குமார் பாவகன் சுசி பவமாகன் இம் லிய ஹவி திரவியங்களைச் சேகரித்து வைக் மூவரும் ( சக ) குமார்களைப் பெற்றனர் . கும்படி திருத்தப்பட்ட மரபாத்திரம் . ஓமம் ( வேதப் பொருள் விளக்கம் செய்த பின்பு இப்பாத்திரத்தை நக்கித்