அபிதான சிந்தாமணி

இருக்கும் 198 | இருசிகசிங்கர் இந்த ங்கியது, எம் இரும் மிருக்கச்செய்து தானும் விரதமிருந்தனன். அக்ஷமாலிகை, திரிபுரை, சௌபாக்யம், இவனிடம் ஒருமுறை துருவாசமுனிவர் வவிருச்சானை எனப் பத்தாம். அதிதியாக வந்து பாரணைக்கு வருகிறே இருகீமாதன் - 1. மத்திராதிபதியாகிய சல் னென்று சொல்லி ஸ்நானத்திற்குச் லிய புத்திரன் இவன் புத்திரர்கள் அளை சென்று சற்றுத் தாமதித்திருந்தனர். அர வரும் அபிமன்யுவால் கொல்லப்பட்டனர். சன் பாரணை காலம் தவறுலதறிந்து இருடி (பா-பீஷ். வராமையால் அன்னம் புசியாமல் விரத 2. துரோணாசாரியருக்கு ஒரு பெயர். காலந் தவருமல் தீர்த்தபானஞ் செய்த ஒருங்கிருசன் - சமீக முனிவருக்குப் பாம் னன், இருடிவந்து நடந்ததறிந்து மிக்க பைச் சூடியவன் இன்னான் என்று சிருங்கி சோபங்கொண்டு சாபமிடத் தொடங்கு முனிவருக்குக் கூறியவன். கையில் அரசன் நாராயணனைத் துதிக்க, இருங்கோவேள் - இவன், வடபக்கத்தில் விஷ்ணு சக்கரம் இருடியைத் துரத்தத் ஒரு முனிவருடைய வேள்வியில் தோன் தொடங்கியது. இருடி பயந்து சக்கரத் றித் துவாராபதியை ஆண்ட (சக) வே திற்கு ஒளிமழுங்கச் சாபந்தந்து அரசனி ளிருள் ஒருவன், ஒரு பெரியவர் தவஞ் டம் வந்து குறையேற்று இருப்பிடஞ் செய்து கொண்டிருந்த காலத்தில் அவர் சென்றனர். இவனாட்டி லுள்ளார் அனை க்கு இடையூறு செய்யவந்த புலியை அவர் வரும் ஏகாதசி விரதம் அனுட்டித்து வரு உத்தரப்படி கொன்று புலிகடிமால் கையில் யமன் தனக்கு வேலையின்றிப் பி என்று பெயர் பெற்றவன். இறந்த வேள் மனிடம் முறையிட அவன் மோகினியை பாரியின் பெண்களை மணந்து கொள்ளக் யேவி அரசனை மயக்குவிக்க அரசன் அவ கூறிய கபிலர்சொல்லை மறுத்து அவரால் ளிடத்து மயங்கி யிருந்தனன். -தநாள் வெறுக்கப்பட்டவன். இவன் முன்னோ ஏகா தசி யென்று முரசு அறையக்கேட்டு ரில் ஒருவன் கழாத்தலையாரை இகழ்ந்து நீங்க, மோகினி அரசனைப்பார்த்து உன்னை அரைய நாட்டிருந்த சிற்றரையம், போரை நீங்காதிருக்கின்றேன் கேட்டது தருகின் யம் இழந்தனன், கொடையாளி, யே றேன் என்றபொ. மறந்தீரோ என அர வடபான் முனிவன் றடவினுட்டோன்றிச், சன் நீ எது வேண்டினு மீவேன் ஏகாதசி செம்பு புனைந்தியற்றிய சேணெடும்புரிசை, 'விர்தம் இழக்கேன் என் றனன். மோகினி யுவராவீகைத்துவரை யாண்டு, நாற்பத் ஆயின் உன் குமானைத் தாய் பிடிக்க தொன்பது வழிமுறை வந்த வேளிருள் நீ கொலைபுரிந்து தருகஎன அவ்வகையே வேளே” “ஒலியற் கண்ணி புலிகடிமால்” தன் தேவியடத்துக் கூறிக் குமானைக் என்ப. (புறநானூறு.) கொலை செய்கையில் தேவர்கள் தரிசனந் | இருங்கோன் ஒல்லை ஆயன் செங்கண்ணனார் தந்து குமானை உயிர்ப்பித்து அரசனுக்கு - இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவருள் வேண்டிய வாந்தந்து தமதிருக்கை சென்ற ' ஒருவர். இவர் சாதியில் இடையராக னர். அரசன் சிறிது காலம் அரசாண்டு இருத்தல் கூடும். இவரது இயற்பெயர். தன் குமரன் தருமாங்கதனுக்குப் பட்ட செங்கண்ணனார். உறுப்பால் வந்தபெயர். மளித்து நல்லுலக மடைர் -ன் இவர் அகத்தில் பொருள்வயிற் பிரிந்து னாரதீய புராணம்.) போகாநின்ற தலைவன் கன்னெஞ்சினை '2. சல்லியனுடைய குமரன். (பா-து.) நோக்கிப் பரிதபித்தலைக் கூறுதல் இனிமை இருகீதமி-1. விதர்ப்பநாட்டாசன், இருக்கு தரும். (279.) மணியினுடன் பிறந்தவன். இருசமய சோதி - சைவவைஷ்ணவ சமயங் 2. பீஷ்மகன் குமரன். 'களின் ஏற்றத் தாழ்வைக் கூறிய நூல். 3. போசகட நாட்ட சன். | இருசமயவிளக்கம் - சைவவைஷ்ணவ சம இருக்குமேக-ருசகன் குமரன். 'யங்களின் ஏற்றத் தாழ்வைக் கூறிய நூல் இருக்குமேஷ - இருகன் குமான். அரிதா தனியற்றியது. இருக்தவேதம் - நான்கு வேதங்களில் ஒருசி-1. ஒரு பிரசாபதி. ஒன்று. இது இருபத்தொரு சாகைக2. ஒரு க்ஷத்ர தேவதை. ளுடையது. இதற்குள்ள உபநிடதங்கள் சருசீக சிங்கர்- அரணி புதார் என்பர். ஐதரேயம், கௌவி தகி, நாதபிந்து, ஆத் விபாண்டகர் புத்சர் எனவும் கூறுவர். மப்பிரபோதம், நிருவாணம், முத்கலை, இவர் உரோமபதன் பாட்டில் மழையிலர்
இருக்கும் 198 | இருசிகசிங்கர் இந்த ங்கியது எம் இரும் மிருக்கச்செய்து தானும் விரதமிருந்தனன் . அக்ஷமாலிகை திரிபுரை சௌபாக்யம் இவனிடம் ஒருமுறை துருவாசமுனிவர் வவிருச்சானை எனப் பத்தாம் . அதிதியாக வந்து பாரணைக்கு வருகிறே இருகீமாதன் - 1 . மத்திராதிபதியாகிய சல் னென்று சொல்லி ஸ்நானத்திற்குச் லிய புத்திரன் இவன் புத்திரர்கள் அளை சென்று சற்றுத் தாமதித்திருந்தனர் . அர வரும் அபிமன்யுவால் கொல்லப்பட்டனர் . சன் பாரணை காலம் தவறுலதறிந்து இருடி ( பா - பீஷ் . வராமையால் அன்னம் புசியாமல் விரத 2 . துரோணாசாரியருக்கு ஒரு பெயர் . காலந் தவருமல் தீர்த்தபானஞ் செய்த ஒருங்கிருசன் - சமீக முனிவருக்குப் பாம் னன் இருடிவந்து நடந்ததறிந்து மிக்க பைச் சூடியவன் இன்னான் என்று சிருங்கி சோபங்கொண்டு சாபமிடத் தொடங்கு முனிவருக்குக் கூறியவன் . கையில் அரசன் நாராயணனைத் துதிக்க இருங்கோவேள் - இவன் வடபக்கத்தில் விஷ்ணு சக்கரம் இருடியைத் துரத்தத் ஒரு முனிவருடைய வேள்வியில் தோன் தொடங்கியது . இருடி பயந்து சக்கரத் றித் துவாராபதியை ஆண்ட ( சக ) வே திற்கு ஒளிமழுங்கச் சாபந்தந்து அரசனி ளிருள் ஒருவன் ஒரு பெரியவர் தவஞ் டம் வந்து குறையேற்று இருப்பிடஞ் செய்து கொண்டிருந்த காலத்தில் அவர் சென்றனர் . இவனாட்டி லுள்ளார் அனை க்கு இடையூறு செய்யவந்த புலியை அவர் வரும் ஏகாதசி விரதம் அனுட்டித்து வரு உத்தரப்படி கொன்று புலிகடிமால் கையில் யமன் தனக்கு வேலையின்றிப் பி என்று பெயர் பெற்றவன் . இறந்த வேள் மனிடம் முறையிட அவன் மோகினியை பாரியின் பெண்களை மணந்து கொள்ளக் யேவி அரசனை மயக்குவிக்க அரசன் அவ கூறிய கபிலர்சொல்லை மறுத்து அவரால் ளிடத்து மயங்கி யிருந்தனன் . - தநாள் வெறுக்கப்பட்டவன் . இவன் முன்னோ ஏகா தசி யென்று முரசு அறையக்கேட்டு ரில் ஒருவன் கழாத்தலையாரை இகழ்ந்து நீங்க மோகினி அரசனைப்பார்த்து உன்னை அரைய நாட்டிருந்த சிற்றரையம் போரை நீங்காதிருக்கின்றேன் கேட்டது தருகின் யம் இழந்தனன் கொடையாளி யே றேன் என்றபொ . மறந்தீரோ என அர வடபான் முனிவன் றடவினுட்டோன்றிச் சன் நீ எது வேண்டினு மீவேன் ஏகாதசி செம்பு புனைந்தியற்றிய சேணெடும்புரிசை ' விர்தம் இழக்கேன் என் றனன் . மோகினி யுவராவீகைத்துவரை யாண்டு நாற்பத் ஆயின் உன் குமானைத் தாய் பிடிக்க தொன்பது வழிமுறை வந்த வேளிருள் நீ கொலைபுரிந்து தருகஎன அவ்வகையே வேளே ஒலியற் கண்ணி புலிகடிமால் தன் தேவியடத்துக் கூறிக் குமானைக் என்ப . ( புறநானூறு . ) கொலை செய்கையில் தேவர்கள் தரிசனந் | இருங்கோன் ஒல்லை ஆயன் செங்கண்ணனார் தந்து குமானை உயிர்ப்பித்து அரசனுக்கு - இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவருள் வேண்டிய வாந்தந்து தமதிருக்கை சென்ற ' ஒருவர் . இவர் சாதியில் இடையராக னர் . அரசன் சிறிது காலம் அரசாண்டு இருத்தல் கூடும் . இவரது இயற்பெயர் . தன் குமரன் தருமாங்கதனுக்குப் பட்ட செங்கண்ணனார் . உறுப்பால் வந்தபெயர் . மளித்து நல்லுலக மடைர் - ன் இவர் அகத்தில் பொருள்வயிற் பிரிந்து னாரதீய புராணம் . ) போகாநின்ற தலைவன் கன்னெஞ்சினை ' 2 . சல்லியனுடைய குமரன் . ( பா - து . ) நோக்கிப் பரிதபித்தலைக் கூறுதல் இனிமை இருகீதமி - 1 . விதர்ப்பநாட்டாசன் இருக்கு தரும் . ( 279 . ) மணியினுடன் பிறந்தவன் . இருசமய சோதி - சைவவைஷ்ணவ சமயங் 2 . பீஷ்மகன் குமரன் . ' களின் ஏற்றத் தாழ்வைக் கூறிய நூல் . 3 . போசகட நாட்ட சன் . | இருசமயவிளக்கம் - சைவவைஷ்ணவ சம இருக்குமேக - ருசகன் குமரன் . ' யங்களின் ஏற்றத் தாழ்வைக் கூறிய நூல் இருக்குமேஷ - இருகன் குமான் . அரிதா தனியற்றியது . இருக்தவேதம் - நான்கு வேதங்களில் ஒருசி - 1 . ஒரு பிரசாபதி . ஒன்று . இது இருபத்தொரு சாகைக2 . ஒரு க்ஷத்ர தேவதை . ளுடையது . இதற்குள்ள உபநிடதங்கள் சருசீக சிங்கர் - அரணி புதார் என்பர் . ஐதரேயம் கௌவி தகி நாதபிந்து ஆத் விபாண்டகர் புத்சர் எனவும் கூறுவர் . மப்பிரபோதம் நிருவாணம் முத்கலை இவர் உரோமபதன் பாட்டில் மழையிலர்