அபிதான சிந்தாமணி

இரிபுஞ்சயன் - 19 இருக்குமாங்கதன் 2. பிரமன் குமார். இவர் நிதாகருக்கு திருக்க வேண்டினள். இவளுக்குப் பிரத ஆசிரியர். துயும்நன் முதலிய (கலர் குமார்கள். இரிபுஞ்சயன் -1. விசுவசித்தின் குமான். | இருக்குமன்-1. இருகன் குமான். 2. மகததேசத் தரசன் மந்திரியரால் 2. ருசன் குமரன். கொல்லப்பட்டவன். இருக்குமாங்கதன்-1. சூர்யவம்சத தாசன். இரிபுமர்த்தன பாண்டியன் - வமசத்துவச | இவன் தேவி சந்தியாவளி. இவனை வசிட் பாண்டியனுக்குக் குமரன். டர் இந்திரசபையில் புகழ்ந்து கூறினர். இரிபுஜித் -ரௌரவமுனிவரின் அநுக்ரகம் அதனால் இந்திரன் அதனுண்மையறிய பெற்ற அரசன். (பிரகன்னாரதீய புரா.) நாரதரை அவன் சபைக் கனுப்பினன். இரிக்ஷன் -1. அஜாமீடன் குமான். இவன் அரசன் நாரதர் வர அவரை எதிர்கொ குமாரன் சமாவர்ணன். ண்டுபோய் வணங்கி ஆசனத்திருத்தி வழி - 2. தேவாதிதி குமான். இவன் குமரன் பாடு முதலியவை குறைவிலாது செய்து பீமசேனன். தன் பூந்தோட்டத்திலுள்ள அரிய பூக்க இரீதன் - சாக்ஷஸமனுவறகு நட்வலையிட ளைத் தொடுத்து மாலைசெய்வித்து மாலை முதித்த குமரன். சாத்தினன். இந்த மாலைபூண்ட நாரதர் இரு- அதிதிதேவிக் கொருபெயர். தேவசபைக்கு மாலையுடன் செல்ல இந்தி இருகதாச்சு-(ரிக்ஷாஜசு). இவன், வடபால் என் கண்டு இம்மாலை ஏதென்றனன்? நார் சென்று, வந்தவர் பெண்ணுருவடையும் தர் இது இருக்குமாங்க தன் பூந்தோட்டத் தலத்தை அறியாது செல்லப் பெண்ணுரு திலுண்டாம்மலர்கள் என்றனர். இந்திரன் வடைந்தனன். பெண்ணுரு வடைந்த இந்த நல்ல மலர்களிடத் தாசைகொண்டு இவனை இந்திரன் புணர்ந்து வாலியையும், தன். தூதர்களை அழைப்பித்து இன்று சூரியன் புணர்ந்து சுக்கிரீவனையும், பெற் முதல் இருக்குமாங்கதன் தோட்டத்தி றனர். இவன் பிரமன் அநுக்கிரகத்தால் லுள்ள மலர்களைக் கொய்து வருக என மீண்டும் ஆணுருவடைந்து வாலிக்குப் அவ்வகையே செய்துவந்தனர். இவ்வகை பட்டங் கட்டினன். தினமும் செய்துவர அரசன் தோட்டத் இருகன் -விருகன் தந்தை . துக் காவற்காரரைக் கோபித்தனன். தோட் இருகால் இராசி--மிதுனம், கன்னி, துலாம், டக்காரர் எவ்வகைத் தேடியுங் காணாது கும்பம், ஆக-4. வருந்தி ஒரு நாளிரவில் இருளின் மிகுதி இருத-1. சத்திய இதன் குமரன. யால் உலர்ந்த கத்திரிச்செடிகளின் பூண்டு 2. சவனன் குமாரனாகிய பிரமதிக்கும் களைக் கொளுத்தினர். இப்புகை மிகுதி கிருதாசி யென்னும் காந்தருவ ஸ்திரிய யால் விமானத்தின் வலியடங்கத் தேவர் னுக்கும் பிறந்த இருடி. இவன் தேவி காவற்காரர் வசத்தி லகப்பட்டனர். காவ பிரமத்துவரைப் பாம்புகடித் திறந்தனள். லாளிகள் தேவரை அரசனிடம் கொண்டு அதனால் பாம்புகளை இவன் கொலை வர அரசன் கண்டு வணங்கி இருப்பிடஞ் செய்து வருகையில் பாம்புருவடைந்திருந்த செல்ல அனுப்பினன். தேவ தூதர் அரசனை சகஸ்திரபா தருஷி வேண்டுகையால் பாம் நோக்கி அரசனே கத்திரிப்பூண்டின் புகை புகளைக் கொலை செய்யாமல் நிறுத்தினன். யால் தேவவிமானம் ஆகாயத்திற் செல் இவனை இருருவெனவுங் கூறுவர். லும் வலியற்றது. ஏகாதசி விர தமிருந்த இருக்தமணி - பிரத்துயும் நன் தாய். பீஷ் யாராயினும் அந்த விரதபலத்திற் சிறிது மகன் குமரி. தமயனாகிய இருக்குமி தருவரேல் நாங்கள் விமானத்துடன் எங்க தன்னைச் சிசுபாலனுக்கு மணப்பிக்க விரும் ளிட மடைகின்றோமெனத் தேவர் கூறக் ததை ஒரு பிராமணர் மூலமாகக் கண்ண கேட்டு அவ்விடம் யாரையுங்காணாது ஏகா னுக் கறிவித்துக் கௌரி பூசையால் கண் தசியில் தன் கணவனுடன் சண்டை ணனுடன் சகல அரசருங் கண்டிருக்க இர செய்து உணவு கொள்ளாமல் அன்று இரா தத்திலேறித் துவாரகை சென்றனள். ப்பகல் முழுதும் பட்டினியிருந்த வண் இதனால் இருக்குமி கண்ணனை யெதிர்த்து ணாத்தி ஒருத்தி ஏகாதசியில் விரதமிருந்த யுத்தஞ்செய்யக் கண்ணன் இருக்குமியின் பலத்தைத் தரப்பெற்றுக் சுவர்க்கமடைந் 'சிரத்தைக் கொய்யச் சரமெடுத்தலைக் தனர். இதனை அரசனுணர்ந்து தன் காட் கண்ட இருக்கும்ணி தமயனைக் கொல்லா) டிலுள்ளார் அனைவரையும் ஏகாதசிவிரத
இரிபுஞ்சயன் - 19 இருக்குமாங்கதன் 2 . பிரமன் குமார் . இவர் நிதாகருக்கு திருக்க வேண்டினள் . இவளுக்குப் பிரத ஆசிரியர் . துயும்நன் முதலிய ( கலர் குமார்கள் . இரிபுஞ்சயன் - 1 . விசுவசித்தின் குமான் . | இருக்குமன் - 1 . இருகன் குமான் . 2 . மகததேசத் தரசன் மந்திரியரால் 2 . ருசன் குமரன் . கொல்லப்பட்டவன் . இருக்குமாங்கதன் - 1 . சூர்யவம்சத தாசன் . இரிபுமர்த்தன பாண்டியன் - வமசத்துவச | இவன் தேவி சந்தியாவளி . இவனை வசிட் பாண்டியனுக்குக் குமரன் . டர் இந்திரசபையில் புகழ்ந்து கூறினர் . இரிபுஜித் - ரௌரவமுனிவரின் அநுக்ரகம் அதனால் இந்திரன் அதனுண்மையறிய பெற்ற அரசன் . ( பிரகன்னாரதீய புரா . ) நாரதரை அவன் சபைக் கனுப்பினன் . இரிக்ஷன் - 1 . அஜாமீடன் குமான் . இவன் அரசன் நாரதர் வர அவரை எதிர்கொ குமாரன் சமாவர்ணன் . ண்டுபோய் வணங்கி ஆசனத்திருத்தி வழி - 2 . தேவாதிதி குமான் . இவன் குமரன் பாடு முதலியவை குறைவிலாது செய்து பீமசேனன் . தன் பூந்தோட்டத்திலுள்ள அரிய பூக்க இரீதன் - சாக்ஷஸமனுவறகு நட்வலையிட ளைத் தொடுத்து மாலைசெய்வித்து மாலை முதித்த குமரன் . சாத்தினன் . இந்த மாலைபூண்ட நாரதர் இரு - அதிதிதேவிக் கொருபெயர் . தேவசபைக்கு மாலையுடன் செல்ல இந்தி இருகதாச்சு - ( ரிக்ஷாஜசு ) . இவன் வடபால் என் கண்டு இம்மாலை ஏதென்றனன் ? நார் சென்று வந்தவர் பெண்ணுருவடையும் தர் இது இருக்குமாங்க தன் பூந்தோட்டத் தலத்தை அறியாது செல்லப் பெண்ணுரு திலுண்டாம்மலர்கள் என்றனர் . இந்திரன் வடைந்தனன் . பெண்ணுரு வடைந்த இந்த நல்ல மலர்களிடத் தாசைகொண்டு இவனை இந்திரன் புணர்ந்து வாலியையும் தன் . தூதர்களை அழைப்பித்து இன்று சூரியன் புணர்ந்து சுக்கிரீவனையும் பெற் முதல் இருக்குமாங்கதன் தோட்டத்தி றனர் . இவன் பிரமன் அநுக்கிரகத்தால் லுள்ள மலர்களைக் கொய்து வருக என மீண்டும் ஆணுருவடைந்து வாலிக்குப் அவ்வகையே செய்துவந்தனர் . இவ்வகை பட்டங் கட்டினன் . தினமும் செய்துவர அரசன் தோட்டத் இருகன் - விருகன் தந்தை . துக் காவற்காரரைக் கோபித்தனன் . தோட் இருகால் இராசி - - மிதுனம் கன்னி துலாம் டக்காரர் எவ்வகைத் தேடியுங் காணாது கும்பம் ஆக - 4 . வருந்தி ஒரு நாளிரவில் இருளின் மிகுதி இருத - 1 . சத்திய இதன் குமரன . யால் உலர்ந்த கத்திரிச்செடிகளின் பூண்டு 2 . சவனன் குமாரனாகிய பிரமதிக்கும் களைக் கொளுத்தினர் . இப்புகை மிகுதி கிருதாசி யென்னும் காந்தருவ ஸ்திரிய யால் விமானத்தின் வலியடங்கத் தேவர் னுக்கும் பிறந்த இருடி . இவன் தேவி காவற்காரர் வசத்தி லகப்பட்டனர் . காவ பிரமத்துவரைப் பாம்புகடித் திறந்தனள் . லாளிகள் தேவரை அரசனிடம் கொண்டு அதனால் பாம்புகளை இவன் கொலை வர அரசன் கண்டு வணங்கி இருப்பிடஞ் செய்து வருகையில் பாம்புருவடைந்திருந்த செல்ல அனுப்பினன் . தேவ தூதர் அரசனை சகஸ்திரபா தருஷி வேண்டுகையால் பாம் நோக்கி அரசனே கத்திரிப்பூண்டின் புகை புகளைக் கொலை செய்யாமல் நிறுத்தினன் . யால் தேவவிமானம் ஆகாயத்திற் செல் இவனை இருருவெனவுங் கூறுவர் . லும் வலியற்றது . ஏகாதசி விர தமிருந்த இருக்தமணி - பிரத்துயும் நன் தாய் . பீஷ் யாராயினும் அந்த விரதபலத்திற் சிறிது மகன் குமரி . தமயனாகிய இருக்குமி தருவரேல் நாங்கள் விமானத்துடன் எங்க தன்னைச் சிசுபாலனுக்கு மணப்பிக்க விரும் ளிட மடைகின்றோமெனத் தேவர் கூறக் ததை ஒரு பிராமணர் மூலமாகக் கண்ண கேட்டு அவ்விடம் யாரையுங்காணாது ஏகா னுக் கறிவித்துக் கௌரி பூசையால் கண் தசியில் தன் கணவனுடன் சண்டை ணனுடன் சகல அரசருங் கண்டிருக்க இர செய்து உணவு கொள்ளாமல் அன்று இரா தத்திலேறித் துவாரகை சென்றனள் . ப்பகல் முழுதும் பட்டினியிருந்த வண் இதனால் இருக்குமி கண்ணனை யெதிர்த்து ணாத்தி ஒருத்தி ஏகாதசியில் விரதமிருந்த யுத்தஞ்செய்யக் கண்ணன் இருக்குமியின் பலத்தைத் தரப்பெற்றுக் சுவர்க்கமடைந் ' சிரத்தைக் கொய்யச் சரமெடுத்தலைக் தனர் . இதனை அரசனுணர்ந்து தன் காட் கண்ட இருக்கும்ணி தமயனைக் கொல்லா ) டிலுள்ளார் அனைவரையும் ஏகாதசிவிரத