அபிதான சிந்தாமணி

இராஜாதிராஜபாண்டியன் 196 - இர்பு தசேகரன், அருட வயம், மகம், சிம்-காததகை பாண்டி, சேர, ஈழமண்டலங்களை வென் இராக்ஷடபிரந்து- பாதருக்குப் பஞ்சசேதி நதால் இவனுக்கு மும்மடிச் சோழன் என யிடத் துதித்த குமார். ஒரு பெயர் உண்டு. இவன் காலமுழுதும் இராக்ஷதகண நக்ஷத்ரம்-காாததிகை, ஆயி மேற்குச் சாளுக்கியருடன் போரிட்டான். லியம், மகம், சித்திரை, விசாகம், கேட்டை , இவனுக்குச் சிவபாதசேகரன், அருண் மூலம், அவிட்டம், சதயம். மொழி, இராஜாச்ரயன், அ தரியசிகாமணி இராஷ்டரபலி-உக்ரசேநன் குமரி. யெனவும் பெயருண்டு, இவனுக்கு, பஞ்ச இராஷ்டாபாலன் -(யது.) உக்ரசோன் வண்மாதேவி, அபிமானவல்லி, சோழ குமான். கம்சன் தம்பி. மாதேவி, தந்திசத்திவிடங்கி, திரைலோ இராஷ்டான் - காசியின் குமரன். இவன் கயமாதேவி என ஐவர் தேவியர். இவன் | குமான் தீர்த்த பசு. குமான் பாகேசரி ராஜேந்திர சோழன், இரி - தக்ஷனுக்குப் பிரசூதியிட முதித்த இருவர் குமரியர் சந்தவ்வை , மாதேவடி | குமரி. யமன் தேவி. கள், நடுவிற் பெண்ணையென மற்றொரு இரிசிகர் - 'ருஷி) இவர் பிருகுருஷியின் த்தி இருந்ததாகத் தெரிகிறது. புத்திரர். தமக்குச் சத்தியவதியைத் தேவி 3. இவன் தன்னாட்சியின் 29-ஆம் வரு யாக்கும்படி காதியை யாசிக்க அவர் ஒரு ஷத்தில் துலாபார தானஞ் செய்தான். காது பசுமையையும் மற்ற உறுப்புக்கள் இவன் தர்ம பத்தினியாகிய தந்திசக்தி வெண்மையுமான (5000) குதிரைகள் விடங்க இரண்ய கர்ப்பம்புக்க கதையைத் கொண்டு கொடுத்து மணந்து கொள்க திருவிசலூர் சாசனம் கூறும். இவன் தஞ் என் றனர். அவ்வகையே வருணனிடம் சையில் இராஜ ராஜேசுரர் ஆலயம் கட்டு ஆயிரங் குதிரைகள் பெற்றுச் சத்திய வித்தான், இவனைப் புகழ்ந்து கருவூர்த் வதியை மணந்தவர். இவாகுமார் சமதக்னி தேவர் பதிகத்தில் பாடியிருக்கிறார். இவன் இவரை மாமியாரும் தேவியும் புதான் தமிழ்ப் பாஷாபிமானி இவன்மீது இராஜ வேண்டுமென யாசித்தனர். இவர் மந்திர ரேஜேசுர நாடகம் பாடப்பட்டது. நம்பி மூலமான அவிசைப்பாகஞ் செய்து யாண்டார் நம்பிகளும், கண்டாரதித்ததேவ வைத்து ஸ்நானத்திற்குச் சென்றனர். சத் ரும் இவன் காலத்தவர்கள். இவன் சைவப் தியவதி தனக்கென்று வைத்திருந்ததைத் பற்றுள்ளவனாயினும் மற்ற மதங்களில் தன் தாய்க்குக் கொடுத்து மற்றதைத் வெறுப்புற்றவனல்லன். இவன் நாகப்பட்டி தான் அறியாது புசித்தனள். ஸ்நானத் னத்து ஜைனவிஹாரத்திற்கு ஆனைமங்கல திற்குச் சென்ற முனிவர் இதனை யறிந்து மென்று ஒரு கிராம மளித்தான். வைஷ் மனைவியை நோக்கி உன்னிடம் தண்ட ணவாலயங்களுக்கும் நுந்தா விளக்குகள் நாயகனும், உன் தாயிடம் பிரமஞானியு பல வைப்பித்தான். இவனது முக்ய மந்திரி முதிப்பர் என்று தன் மனைவியை விட்டுச் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் ராமனான மும்மடிச்சோழ சுவர்க்கஞ் செல்ல மனைவியாகிய சத் பிரம்ம மாராயன். இவன் குடிகளிடம் தியவதி யல்லது (கௌசிகை) பிரிவாற் ஆறிலொரு கடமையே வாங்கினான், முது உடன் தொடர முனிவர் திரும்பிப் சாசனம்.) | பார்த்துக் கட்டளையின்றி வந்ததால் இராஜாதி ராஜபாண்டியன் - மதுரை கௌசிகி நதியாகவெனச் சபித்துச் சென் யாண்ட 20-வது பாண்டியன். றனர். (பாகவதம்.) இராஜாதேவி- வாசுதேவன் தங்கை. ஜய இரிடி- இவர் உத்தாலகர் குமரா. லேபர்வ 'சேநன் பாரி, விந்தானுவிந்தர்தாய். தத்தில் சிவபூசைசெய்து சிவகணத்தவ இராஜு- இவர்கள் தெலுங்கரில் ஒரு பிரிவி ருள் ஒருவராம் பதம் பெற்றனர். னர். இவர்கள் பூணூல் தரிப்பர் இவர்கள் இரிதுதாமன் - கோமுகனுக்குக் கற்கனிகை தங்களை ஷத்ரியர் என்பர். இவர்கள் தெலு விட முதித்த குமரன். ங்ககாபு, வெலமர்கள். இவர்கள் தாங்கள் இரிதேயு - மேதாதி குமரன். வீரர் என்பதைக் குறிக்கத் தங்கள் கல்யா இரித்துவஜன் - தியுமானுக் கொருபெயர். ணத்தில் வாளைவைத்து வணங்குவர். இராக்ஷசசத்திரம் - தந்தையைக் கொன்ற இரிபன்- யதுவின் குமரன். இராக்ஷசவதைப் பொருட்டுப் பராசரரால் இரிபு-1 வேதசிரனுக்குத் துஷிதையாடத் செய்யப்பட்ட யாகம், (பாரதம்-ஆதி) - தித்த விஷ்ணுவினவதார விசேஷம். பங்கு கொன்? புத்த வி.
இராஜாதிராஜபாண்டியன் 196 - இர்பு தசேகரன் அருட வயம் மகம் சிம் - காததகை பாண்டி சேர ஈழமண்டலங்களை வென் இராக்ஷடபிரந்து - பாதருக்குப் பஞ்சசேதி நதால் இவனுக்கு மும்மடிச் சோழன் என யிடத் துதித்த குமார் . ஒரு பெயர் உண்டு . இவன் காலமுழுதும் இராக்ஷதகண நக்ஷத்ரம் - காாததிகை ஆயி மேற்குச் சாளுக்கியருடன் போரிட்டான் . லியம் மகம் சித்திரை விசாகம் கேட்டை இவனுக்குச் சிவபாதசேகரன் அருண் மூலம் அவிட்டம் சதயம் . மொழி இராஜாச்ரயன் தரியசிகாமணி இராஷ்டரபலி - உக்ரசேநன் குமரி . யெனவும் பெயருண்டு இவனுக்கு பஞ்ச இராஷ்டாபாலன் - ( யது . ) உக்ரசோன் வண்மாதேவி அபிமானவல்லி சோழ குமான் . கம்சன் தம்பி . மாதேவி தந்திசத்திவிடங்கி திரைலோ இராஷ்டான் - காசியின் குமரன் . இவன் கயமாதேவி என ஐவர் தேவியர் . இவன் | குமான் தீர்த்த பசு . குமான் பாகேசரி ராஜேந்திர சோழன் இரி - தக்ஷனுக்குப் பிரசூதியிட முதித்த இருவர் குமரியர் சந்தவ்வை மாதேவடி | குமரி . யமன் தேவி . கள் நடுவிற் பெண்ணையென மற்றொரு இரிசிகர் - ' ருஷி ) இவர் பிருகுருஷியின் த்தி இருந்ததாகத் தெரிகிறது . புத்திரர் . தமக்குச் சத்தியவதியைத் தேவி 3 . இவன் தன்னாட்சியின் 29 - ஆம் வரு யாக்கும்படி காதியை யாசிக்க அவர் ஒரு ஷத்தில் துலாபார தானஞ் செய்தான் . காது பசுமையையும் மற்ற உறுப்புக்கள் இவன் தர்ம பத்தினியாகிய தந்திசக்தி வெண்மையுமான ( 5000 ) குதிரைகள் விடங்க இரண்ய கர்ப்பம்புக்க கதையைத் கொண்டு கொடுத்து மணந்து கொள்க திருவிசலூர் சாசனம் கூறும் . இவன் தஞ் என் றனர் . அவ்வகையே வருணனிடம் சையில் இராஜ ராஜேசுரர் ஆலயம் கட்டு ஆயிரங் குதிரைகள் பெற்றுச் சத்திய வித்தான் இவனைப் புகழ்ந்து கருவூர்த் வதியை மணந்தவர் . இவாகுமார் சமதக்னி தேவர் பதிகத்தில் பாடியிருக்கிறார் . இவன் இவரை மாமியாரும் தேவியும் புதான் தமிழ்ப் பாஷாபிமானி இவன்மீது இராஜ வேண்டுமென யாசித்தனர் . இவர் மந்திர ரேஜேசுர நாடகம் பாடப்பட்டது . நம்பி மூலமான அவிசைப்பாகஞ் செய்து யாண்டார் நம்பிகளும் கண்டாரதித்ததேவ வைத்து ஸ்நானத்திற்குச் சென்றனர் . சத் ரும் இவன் காலத்தவர்கள் . இவன் சைவப் தியவதி தனக்கென்று வைத்திருந்ததைத் பற்றுள்ளவனாயினும் மற்ற மதங்களில் தன் தாய்க்குக் கொடுத்து மற்றதைத் வெறுப்புற்றவனல்லன் . இவன் நாகப்பட்டி தான் அறியாது புசித்தனள் . ஸ்நானத் னத்து ஜைனவிஹாரத்திற்கு ஆனைமங்கல திற்குச் சென்ற முனிவர் இதனை யறிந்து மென்று ஒரு கிராம மளித்தான் . வைஷ் மனைவியை நோக்கி உன்னிடம் தண்ட ணவாலயங்களுக்கும் நுந்தா விளக்குகள் நாயகனும் உன் தாயிடம் பிரமஞானியு பல வைப்பித்தான் . இவனது முக்ய மந்திரி முதிப்பர் என்று தன் மனைவியை விட்டுச் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் ராமனான மும்மடிச்சோழ சுவர்க்கஞ் செல்ல மனைவியாகிய சத் பிரம்ம மாராயன் . இவன் குடிகளிடம் தியவதி யல்லது ( கௌசிகை ) பிரிவாற் ஆறிலொரு கடமையே வாங்கினான் முது உடன் தொடர முனிவர் திரும்பிப் சாசனம் . ) | பார்த்துக் கட்டளையின்றி வந்ததால் இராஜாதி ராஜபாண்டியன் - மதுரை கௌசிகி நதியாகவெனச் சபித்துச் சென் யாண்ட 20 - வது பாண்டியன் . றனர் . ( பாகவதம் . ) இராஜாதேவி - வாசுதேவன் தங்கை . ஜய இரிடி - இவர் உத்தாலகர் குமரா . லேபர்வ ' சேநன் பாரி விந்தானுவிந்தர்தாய் . தத்தில் சிவபூசைசெய்து சிவகணத்தவ இராஜு - இவர்கள் தெலுங்கரில் ஒரு பிரிவி ருள் ஒருவராம் பதம் பெற்றனர் . னர் . இவர்கள் பூணூல் தரிப்பர் இவர்கள் இரிதுதாமன் - கோமுகனுக்குக் கற்கனிகை தங்களை ஷத்ரியர் என்பர் . இவர்கள் தெலு விட முதித்த குமரன் . ங்ககாபு வெலமர்கள் . இவர்கள் தாங்கள் இரிதேயு - மேதாதி குமரன் . வீரர் என்பதைக் குறிக்கத் தங்கள் கல்யா இரித்துவஜன் - தியுமானுக் கொருபெயர் . ணத்தில் வாளைவைத்து வணங்குவர் . இராக்ஷசசத்திரம் - தந்தையைக் கொன்ற இரிபன் - யதுவின் குமரன் . இராக்ஷசவதைப் பொருட்டுப் பராசரரால் இரிபு - 1 வேதசிரனுக்குத் துஷிதையாடத் செய்யப்பட்ட யாகம் ( பாரதம் - ஆதி ) - தித்த விஷ்ணுவினவதார விசேஷம் . பங்கு கொன் ? புத்த வி .