அபிதான சிந்தாமணி

இராஜகுலோத்துங்கபாண்டியன் 194 இராஜசூயம் வேட்ட பெரு ற்கிள்ளி னுக்கு ஐயர் கையில் இறக் ணம் செய்து குமரியை தன. இந்த உபத்திரவத்தைச் சகியாத தில் போர்புரிகையில் இறந்தான். இவ அலாவு தீனால் நியமிக்கப்பட்ட சித்தூர் னுக்கு ஜயங்கொண்ட சோழன் எனவும் அரசனாகிய மால்தேவன் தனது குமரியை பெயர். இவன் தம்பி இராஜேந்திர ஹமீருக்கு பணம் செய்விக்க வேண்டு தேவன். | மென்ற எண்ணங்கொண்டான். அவ்வாறே இராஜகோபாலப்பிள்ளை - இவர் சென்னை மணமுடிந்தது. மீரின் மனைவி கணவ கோமளீசுரன் பேட்டையில் பிறந்த வடுகு னுடன் சைல்வாராசென்று கருப்பிணி யாதவர் குலத்தவர். அஷ்டாவதானம் சபா யாய்க் கருவுயிர்த் தபின், சித்தூரிலுள்ள பதி முதலியாரவர்களிடத்தும், அஷ்டாவ தங்கள் குலதேவதைக்குச் சிறப்புச்செய்ய தானம் வீராசாமி செட்டியாரவர்களிடத் வந்தனள். அந்தச் சமயத்தில் மால்தேவ தும் கல்வி கற்றவர். சென்னை சர்வகலா னாகிய தந்தை சித்தூரைவிட்டு வெகு சாலைத் தமிழ்த் தலைமைப் புலமை நடத் தூரத்தில் நடக்கும் போருக்குச் சென்றி தியவர். இலக்கண இலக்கியங்களில் வல் ருந்தான். இது தக்க சமயமென்று ஹமீ லவர். தமிழில் எம்பார் ஜீயர் வைபவம் ரின் மனைவி கணவனுக் கறிவிக்க, ஹமீர் பாடியவர். நாலடியார், நீதிநெறி விளக் சேனைகளுடன் வந்து தங்களது புராதன கம், பாரத வெண்பா முதலியவற்றிற்கு ராஜதானி சித்தூரைக் கைப்பற்றினான். புத்துரை எழுதினவர். எனக் கியற்றமி இதில் முகம்மதியர் துரத்தப்பட்டு மகம் ழாசிரியர். மதிய அரசனும் சிறையாக்கப்பட்டான். இராஜசிங்ரானா - இவன் அமாசிங்கின் கும் மால்தேவன் குமரனுக்கு ஒரு ஜாகீர் சன், சித்தூர் ரானாக்களில் ஒருவன். கொடுக்கப்பட்டது. இவன் காலத்திலும் ஜிஹாங்கிர் கட்டளைக் குட்பட்டுச் சித் இவனுக்குப் பின் வந்த கைத்சிங், லக்கா தூரை ஆண்டவன், இவன் காலத்து என்பவர்கள் காலத்தில் இராஜபுத்ர அர ஔரங்கசீப் எனும் முகல் அரன் ரூப சாட்சி பிரபலப்பட்டது. இவன் காலத் நகரத்து ராஜபுத்ரியைத் தான் கொள்ள தில் அதிக திரவியச்செலவால் பல ஜயத் இச்சித்தான். ராஜகுமாரி ராஜசிங்குக்குக் தம்பங்களும் மகம்மதியரால் இடிக்கப் சடி தமெழுதித் தன்னைக் காக்கக்றினாள். பட்ட பல தேவாலயங்களும் மீண்டும் உடனே அம்பர் நாட்டு ஜயசிங்கம் மார் புதுப்பிக்கப்பட்டன. வார் நாட்டு யசஸ்வந்தசிங்கும் துணையு இராஜதலோத்துங்கபாண்டியன் - மதுரை டன் சென்று முகம்மதியரை வென்று 'யாண்ட 33) வது பாண்டியன். ராஜகுமரியை மீட்டனர். இதனால் இராஜகேசரி அல்லது காசகேசரி- ஈழநாட் ஒளரங்கசிப் ஜசியா தலைவரியை இந்துக் 'டாசன் ரகுவம்சம் தமிழிற்செய்தோன். களுக்கு விதித்தான். ஒளரங்கரானா இராஜகேசரி (இராஜாதிராஜன் - இவன் வைத் தாக்கப் பெருஞ்சேனை (சர்த்துத் இராஜேந்திர சோழனுக்குப்பின் பட்டத் தன் பிள்ளையை அனுப்ப அவன் ராஜபுத் திற்கு வந்தான். இவன் கி. பி. 1018- இல் திரர்களுடன் வேண்டி யுயிர்தப்பி ஓடி பட்டமடைந்தான். இவன் மானாபரணன், னன். ஒளரங்கசீப் பலமுறை ரானாவை வீரகேரளன், சுந்தரபாண்டியன் எனும் யெதிர்க்க எண்ணியும் வஞ்சனை செய்தும் பாண்டியருடன் போரிட்டு மானாபரணன் நிஷ்பலமாயிற்று. ராஜசிங் தன்க லத்தில் தலையைக் கொய்து வீரகேரளன் தலையை பன்னிரண்டு மைல் சுற்றளவுடையதும் யானையால் மிதிப்பித்துச் சுந்தரபாண்டி அதிக உறுதியுமுள்ள ரானாராஜ சமுத்ர யனை முல்லையூர் புகச் செய்தனன். மெனும் ஏரியைக் கட்டினான். ராஜநகர் வேணாட்டாசன் ஒருவனைச் செயித்தான். எனும் பட்டணமும் கட்டப்பட்டது. இவ இவன் காந்தளூர்ச்சாலையில் கலமறுத்தான். னுக்குப்பின் வந்த ரஜபுத்ர அரசர் சிந்தியா இவன் குந்தவரின் அரசனாகிய ஆகவமல் ஹோல்கார் எனும் மராட்டியால் துன் லனையும் அவன் குமார் சேனாபதிகளையும் புற்று ஆங்கிலேயரால் ராஜ்யம் பெற் வென்றான். பின் ஈழத்தின்மீது படை றனர். கொண்டுசென்று விக்ரமபாகு, விக்ரம் இராஜசூயம் - ஒரு யாகம் தர்மரால் செய் பாண்டியன் என்பவர்களை வென்றான். யப்பட்டது. பின்னும் குந்தளருடன் போரிட்டுக் காம். இராஜசூயம்வேட்டபெருநற்கிள்ளி-உலோச் பிலியைப் பிடித்துக்கொண்டு கொப்பத் சனாராற் பாடப்பட்ட சோழன்.
இராஜகுலோத்துங்கபாண்டியன் 194 இராஜசூயம் வேட்ட பெரு ற்கிள்ளி னுக்கு ஐயர் கையில் இறக் ணம் செய்து குமரியை தன . இந்த உபத்திரவத்தைச் சகியாத தில் போர்புரிகையில் இறந்தான் . இவ அலாவு தீனால் நியமிக்கப்பட்ட சித்தூர் னுக்கு ஜயங்கொண்ட சோழன் எனவும் அரசனாகிய மால்தேவன் தனது குமரியை பெயர் . இவன் தம்பி இராஜேந்திர ஹமீருக்கு பணம் செய்விக்க வேண்டு தேவன் . | மென்ற எண்ணங்கொண்டான் . அவ்வாறே இராஜகோபாலப்பிள்ளை - இவர் சென்னை மணமுடிந்தது . மீரின் மனைவி கணவ கோமளீசுரன் பேட்டையில் பிறந்த வடுகு னுடன் சைல்வாராசென்று கருப்பிணி யாதவர் குலத்தவர் . அஷ்டாவதானம் சபா யாய்க் கருவுயிர்த் தபின் சித்தூரிலுள்ள பதி முதலியாரவர்களிடத்தும் அஷ்டாவ தங்கள் குலதேவதைக்குச் சிறப்புச்செய்ய தானம் வீராசாமி செட்டியாரவர்களிடத் வந்தனள் . அந்தச் சமயத்தில் மால்தேவ தும் கல்வி கற்றவர் . சென்னை சர்வகலா னாகிய தந்தை சித்தூரைவிட்டு வெகு சாலைத் தமிழ்த் தலைமைப் புலமை நடத் தூரத்தில் நடக்கும் போருக்குச் சென்றி தியவர் . இலக்கண இலக்கியங்களில் வல் ருந்தான் . இது தக்க சமயமென்று ஹமீ லவர் . தமிழில் எம்பார் ஜீயர் வைபவம் ரின் மனைவி கணவனுக் கறிவிக்க ஹமீர் பாடியவர் . நாலடியார் நீதிநெறி விளக் சேனைகளுடன் வந்து தங்களது புராதன கம் பாரத வெண்பா முதலியவற்றிற்கு ராஜதானி சித்தூரைக் கைப்பற்றினான் . புத்துரை எழுதினவர் . எனக் கியற்றமி இதில் முகம்மதியர் துரத்தப்பட்டு மகம் ழாசிரியர் . மதிய அரசனும் சிறையாக்கப்பட்டான் . இராஜசிங்ரானா - இவன் அமாசிங்கின் கும் மால்தேவன் குமரனுக்கு ஒரு ஜாகீர் சன் சித்தூர் ரானாக்களில் ஒருவன் . கொடுக்கப்பட்டது . இவன் காலத்திலும் ஜிஹாங்கிர் கட்டளைக் குட்பட்டுச் சித் இவனுக்குப் பின் வந்த கைத்சிங் லக்கா தூரை ஆண்டவன் இவன் காலத்து என்பவர்கள் காலத்தில் இராஜபுத்ர அர ஔரங்கசீப் எனும் முகல் அரன் ரூப சாட்சி பிரபலப்பட்டது . இவன் காலத் நகரத்து ராஜபுத்ரியைத் தான் கொள்ள தில் அதிக திரவியச்செலவால் பல ஜயத் இச்சித்தான் . ராஜகுமாரி ராஜசிங்குக்குக் தம்பங்களும் மகம்மதியரால் இடிக்கப் சடி தமெழுதித் தன்னைக் காக்கக்றினாள் . பட்ட பல தேவாலயங்களும் மீண்டும் உடனே அம்பர் நாட்டு ஜயசிங்கம் மார் புதுப்பிக்கப்பட்டன . வார் நாட்டு யசஸ்வந்தசிங்கும் துணையு இராஜதலோத்துங்கபாண்டியன் - மதுரை டன் சென்று முகம்மதியரை வென்று ' யாண்ட 33 ) வது பாண்டியன் . ராஜகுமரியை மீட்டனர் . இதனால் இராஜகேசரி அல்லது காசகேசரி - ஈழநாட் ஒளரங்கசிப் ஜசியா தலைவரியை இந்துக் ' டாசன் ரகுவம்சம் தமிழிற்செய்தோன் . களுக்கு விதித்தான் . ஒளரங்கரானா இராஜகேசரி ( இராஜாதிராஜன் - இவன் வைத் தாக்கப் பெருஞ்சேனை ( சர்த்துத் இராஜேந்திர சோழனுக்குப்பின் பட்டத் தன் பிள்ளையை அனுப்ப அவன் ராஜபுத் திற்கு வந்தான் . இவன் கி . பி . 1018 - இல் திரர்களுடன் வேண்டி யுயிர்தப்பி ஓடி பட்டமடைந்தான் . இவன் மானாபரணன் னன் . ஒளரங்கசீப் பலமுறை ரானாவை வீரகேரளன் சுந்தரபாண்டியன் எனும் யெதிர்க்க எண்ணியும் வஞ்சனை செய்தும் பாண்டியருடன் போரிட்டு மானாபரணன் நிஷ்பலமாயிற்று . ராஜசிங் தன்க லத்தில் தலையைக் கொய்து வீரகேரளன் தலையை பன்னிரண்டு மைல் சுற்றளவுடையதும் யானையால் மிதிப்பித்துச் சுந்தரபாண்டி அதிக உறுதியுமுள்ள ரானாராஜ சமுத்ர யனை முல்லையூர் புகச் செய்தனன் . மெனும் ஏரியைக் கட்டினான் . ராஜநகர் வேணாட்டாசன் ஒருவனைச் செயித்தான் . எனும் பட்டணமும் கட்டப்பட்டது . இவ இவன் காந்தளூர்ச்சாலையில் கலமறுத்தான் . னுக்குப்பின் வந்த ரஜபுத்ர அரசர் சிந்தியா இவன் குந்தவரின் அரசனாகிய ஆகவமல் ஹோல்கார் எனும் மராட்டியால் துன் லனையும் அவன் குமார் சேனாபதிகளையும் புற்று ஆங்கிலேயரால் ராஜ்யம் பெற் வென்றான் . பின் ஈழத்தின்மீது படை றனர் . கொண்டுசென்று விக்ரமபாகு விக்ரம் இராஜசூயம் - ஒரு யாகம் தர்மரால் செய் பாண்டியன் என்பவர்களை வென்றான் . யப்பட்டது . பின்னும் குந்தளருடன் போரிட்டுக் காம் . இராஜசூயம்வேட்டபெருநற்கிள்ளி - உலோச் பிலியைப் பிடித்துக்கொண்டு கொப்பத் சனாராற் பாடப்பட்ட சோழன் .