அபிதான சிந்தாமணி

இரானாசங்கன் - 193 இரானாஹமீர் க்கவந்த குடிகேடி இடிவிழுந்திறந்தான், பட் பிடித்துக் கொண்டெழுந்து ரத்தன் இவன் குமார் ரேமால், ஸங்கன் முதலிய மீது பாய்ந்து பழிக்குப் பழி வாங்கினான். நால்வர். பத்கன் சகோதரனாகிய விக்ரமஜித் இவ இரானுசங்கன் - இவன் கி. பி. (1509) இல் னுக்குப் பிறகு பட்டமடைந்தான். பட்ட மடைந்தவன். நானாகும்பன் கும இரானலக்கா-சித்தூர் இராஜ புத்திர அரச ரர்களிலொருவன். இவன் தன் ராஜ் னாகிய ரானா ஹமீரின் குமான். இவன் யத்தை வெகு தூரம் விசாலப்படுத்தி ஆண் அரசாண்டிருக்கையில் இவன் குமரன் டவன். நிலையிலாது அலைந்து திரிந்த சண்டனை இளவரசனாக்கினன். சண்ட தார்த்தாரிய அரசனாகிய பாமர், டில்லியாச னுக்கு மாண்டாராநாட்டரசனிடமிருந்து னாகிய இப்ரீமை வென்று ராஜபுத்ர அரச முகூர்த்த தேங்காய் வந்தது. அக்காலத் ஞாகிய ரானாசங்கனுடன் போரிட்டு முத துச் சண்டன் ஊருக்கு வெளியில் சென் லில் தோல்வியடைந்து பிறகு தன் சேனை றிருந்ததால் காய்கொண்டு வந்தவர்களை களுக்குத் தைரியம் கூறிப்போரிட்டு லக்காதானே உபசரித்து என்னைப்போ வெல்ல, சங்கனும் மானத்தை விடாமல் ன்ற கிழவனுக்குத் தேங்காய் கொண்டுவா போரிட்டான். முன்பு தன்சகோ தரனுடன் வில்லையென மீசைமீதுகைபோட்டு அவர் செய்த யுத்தத்தில் ஒருகண் போய்விட் களைப் பார்த்துச் சொன்னான். சண்டன் டது. டில்லி அரசனுடன் செய்த யுத்தத் திரும்பி வந்ததும் இவ்விஷயங்களைத் தில் ஒருகை விழுந்துவிட்டது. ஒருகுண்டு தெரிந்து தந்தைக்கு மண ஆசை யிருப்ப அடிபட்டதனால் காலும் குறைந்து விட் தறிந்து தான் தேங்காயை ஏற்பதில்லை. டது. சரீரமுழுதும் ஆயு தங்களால் (80) அதனைத் தந்தையே ஏற்கவேண்டும் இடங்களில் பயன்கள் ஆயின. இவ்வகைப் என்றனன், ஆயின் எனக்குப் பிள்ளை புறங்கொடா வீரன், வெற்றிபெறாமல் சித் பிறந்தால் அவனுக்கே முடி சூட்டி வைக்க தருக்குள் நுழைவதில்லையென அருகி வேண்டுமெனச் சண்டன் சபதஞ் செய்த ருந்த மலை நாட்டி விருந்தான். இவனுக்குப் பின் லக்கா மணஞ்செய்து கொண்டான். பிறகு இவன் குமரன் பத்நன் பட்ட 1 வருஷத்தில் மொகல் பிறந்தான். மடைந்தான். இவனும் தம்முன்னோர் இரானுஹமீர்-இவன் சித்தூர் ரானாவாகிய கௌரவம்போல் வீரதீர முள்ளவன் லக்ஷ்மணசிங்கின் பௌத்ரனும் ஆர்சிங் இவன் பிரிது விராஜ குமரியைக் களவாக கின் குமரனுமாகிய இராஜபுத்திர அரசன், மணம்புணர வெண்ணித் தன் வாளைத் தன சித்தூரை ஆண்டவன். அலாவுதீன் சித் க்குப் பிரதியாக வைத்து. மணஞ்செய்து தூரை முற்றுகை செய்த காலத்தில் தப்பி - கொண்டான். இச்செய்தி ரகசியம். பின்பு யோடிய அஜேசிங் ஹாராவளி மலைப் அவளைப் பூண்டி நாட்டரசன் ஹான்மணந் பிரதேசங்களின் பள்ளத்தாக்குகளின் தான். அவ்வசியும் களவைப்பற்றி வெளி மேட்டில் கட்டப்பட்ட கைல்வாரா என் யிடவில்லை. இது ரத்நன் மனதை வருத்தி னும் பட்டணத்தில் வசித்து வந்தான். ஹரனைக் கொலை செய்யக் காலத்தை இதிலும் முஞ்சன் எனும் மலைநாட்டரசன் நோக்கியது. அகைரியா வசந்த பண்டி இவனை அடிக்கடி வருத்தி வந்தான். இது கையில் அரசர்கள் தங்கள் காட்டில் வேட் அஜேசிங்கிக்கு மிக்க வருத்தம். இதனைக் டையாடும் வழக்கம்போல் ரத்தன் தன் கண்ட சகோதரன் குமாரனாகிய ஹமீர், னாட்டை யடுத்துச் சென்று அதற்கடுத் முஞ்சனை வென்றல்லது திரும்பேன் திருந்த பூண்டிக் காட்டில் ஹானைக் கொ எனச் சபதஞ்செய்து புறப்பட்டுச்சென்று ல்ல ஒளித்திருந்து ஹான் மீது ஒரு அம்பு சில நாட்களில் முஞ்சன் தலையை வில் விட்டான். அது அவனைக் கீழே வீழ்த்தி லின் முனையில் தூக்கிக்கொண்டு சிற்றப்ப யது. ஹான வஞ்சசப்போர் செய்த ரத்து னிடம் திரும்பினன். சிற்றப்பன் களிப் னைத் தூஷித்தான் தூஷணை பொறாத ரத் படைந்து இவனுக்கே தன் முடியைச் நன் இவனைக் கொன்றே நீங்கவேண்டு சூட்டினான். இவனுக்குத் தன் பிதுரார் மென்று சமீபிக்கையில் சாகுந்தருவாயி சிதமான சித்தூரைக் கைக்கொள்ளவேண் விருந்த ஹான் தன் கால்களால் ரத்தன் டும் எனும் எண்ணமுண்டு, பலமுறை குதிரையைத் தாக்க ரத்தன் நிலை தவறிக் இவனது சைந்யங்கள் சித்தூரையடுத்த கீழே வீழ்ந்தான். உடனே ஹான் உயி இடங்களை நாசப்படுத்திக்கொண்டு வர்
இரானாசங்கன் - 193 இரானாஹமீர் க்கவந்த குடிகேடி இடிவிழுந்திறந்தான் பட் பிடித்துக் கொண்டெழுந்து ரத்தன் இவன் குமார் ரேமால் ஸங்கன் முதலிய மீது பாய்ந்து பழிக்குப் பழி வாங்கினான் . நால்வர் . பத்கன் சகோதரனாகிய விக்ரமஜித் இவ இரானுசங்கன் - இவன் கி . பி . ( 1509 ) இல் னுக்குப் பிறகு பட்டமடைந்தான் . பட்ட மடைந்தவன் . நானாகும்பன் கும இரானலக்கா - சித்தூர் இராஜ புத்திர அரச ரர்களிலொருவன் . இவன் தன் ராஜ் னாகிய ரானா ஹமீரின் குமான் . இவன் யத்தை வெகு தூரம் விசாலப்படுத்தி ஆண் அரசாண்டிருக்கையில் இவன் குமரன் டவன் . நிலையிலாது அலைந்து திரிந்த சண்டனை இளவரசனாக்கினன் . சண்ட தார்த்தாரிய அரசனாகிய பாமர் டில்லியாச னுக்கு மாண்டாராநாட்டரசனிடமிருந்து னாகிய இப்ரீமை வென்று ராஜபுத்ர அரச முகூர்த்த தேங்காய் வந்தது . அக்காலத் ஞாகிய ரானாசங்கனுடன் போரிட்டு முத துச் சண்டன் ஊருக்கு வெளியில் சென் லில் தோல்வியடைந்து பிறகு தன் சேனை றிருந்ததால் காய்கொண்டு வந்தவர்களை களுக்குத் தைரியம் கூறிப்போரிட்டு லக்காதானே உபசரித்து என்னைப்போ வெல்ல சங்கனும் மானத்தை விடாமல் ன்ற கிழவனுக்குத் தேங்காய் கொண்டுவா போரிட்டான் . முன்பு தன்சகோ தரனுடன் வில்லையென மீசைமீதுகைபோட்டு அவர் செய்த யுத்தத்தில் ஒருகண் போய்விட் களைப் பார்த்துச் சொன்னான் . சண்டன் டது . டில்லி அரசனுடன் செய்த யுத்தத் திரும்பி வந்ததும் இவ்விஷயங்களைத் தில் ஒருகை விழுந்துவிட்டது . ஒருகுண்டு தெரிந்து தந்தைக்கு மண ஆசை யிருப்ப அடிபட்டதனால் காலும் குறைந்து விட் தறிந்து தான் தேங்காயை ஏற்பதில்லை . டது . சரீரமுழுதும் ஆயு தங்களால் ( 80 ) அதனைத் தந்தையே ஏற்கவேண்டும் இடங்களில் பயன்கள் ஆயின . இவ்வகைப் என்றனன் ஆயின் எனக்குப் பிள்ளை புறங்கொடா வீரன் வெற்றிபெறாமல் சித் பிறந்தால் அவனுக்கே முடி சூட்டி வைக்க தருக்குள் நுழைவதில்லையென அருகி வேண்டுமெனச் சண்டன் சபதஞ் செய்த ருந்த மலை நாட்டி விருந்தான் . இவனுக்குப் பின் லக்கா மணஞ்செய்து கொண்டான் . பிறகு இவன் குமரன் பத்நன் பட்ட 1 வருஷத்தில் மொகல் பிறந்தான் . மடைந்தான் . இவனும் தம்முன்னோர் இரானுஹமீர் - இவன் சித்தூர் ரானாவாகிய கௌரவம்போல் வீரதீர முள்ளவன் லக்ஷ்மணசிங்கின் பௌத்ரனும் ஆர்சிங் இவன் பிரிது விராஜ குமரியைக் களவாக கின் குமரனுமாகிய இராஜபுத்திர அரசன் மணம்புணர வெண்ணித் தன் வாளைத் தன சித்தூரை ஆண்டவன் . அலாவுதீன் சித் க்குப் பிரதியாக வைத்து . மணஞ்செய்து தூரை முற்றுகை செய்த காலத்தில் தப்பி - கொண்டான் . இச்செய்தி ரகசியம் . பின்பு யோடிய அஜேசிங் ஹாராவளி மலைப் அவளைப் பூண்டி நாட்டரசன் ஹான்மணந் பிரதேசங்களின் பள்ளத்தாக்குகளின் தான் . அவ்வசியும் களவைப்பற்றி வெளி மேட்டில் கட்டப்பட்ட கைல்வாரா என் யிடவில்லை . இது ரத்நன் மனதை வருத்தி னும் பட்டணத்தில் வசித்து வந்தான் . ஹரனைக் கொலை செய்யக் காலத்தை இதிலும் முஞ்சன் எனும் மலைநாட்டரசன் நோக்கியது . அகைரியா வசந்த பண்டி இவனை அடிக்கடி வருத்தி வந்தான் . இது கையில் அரசர்கள் தங்கள் காட்டில் வேட் அஜேசிங்கிக்கு மிக்க வருத்தம் . இதனைக் டையாடும் வழக்கம்போல் ரத்தன் தன் கண்ட சகோதரன் குமாரனாகிய ஹமீர் னாட்டை யடுத்துச் சென்று அதற்கடுத் முஞ்சனை வென்றல்லது திரும்பேன் திருந்த பூண்டிக் காட்டில் ஹானைக் கொ எனச் சபதஞ்செய்து புறப்பட்டுச்சென்று ல்ல ஒளித்திருந்து ஹான் மீது ஒரு அம்பு சில நாட்களில் முஞ்சன் தலையை வில் விட்டான் . அது அவனைக் கீழே வீழ்த்தி லின் முனையில் தூக்கிக்கொண்டு சிற்றப்ப யது . ஹான வஞ்சசப்போர் செய்த ரத்து னிடம் திரும்பினன் . சிற்றப்பன் களிப் னைத் தூஷித்தான் தூஷணை பொறாத ரத் படைந்து இவனுக்கே தன் முடியைச் நன் இவனைக் கொன்றே நீங்கவேண்டு சூட்டினான் . இவனுக்குத் தன் பிதுரார் மென்று சமீபிக்கையில் சாகுந்தருவாயி சிதமான சித்தூரைக் கைக்கொள்ளவேண் விருந்த ஹான் தன் கால்களால் ரத்தன் டும் எனும் எண்ணமுண்டு பலமுறை குதிரையைத் தாக்க ரத்தன் நிலை தவறிக் இவனது சைந்யங்கள் சித்தூரையடுத்த கீழே வீழ்ந்தான் . உடனே ஹான் உயி இடங்களை நாசப்படுத்திக்கொண்டு வர்