அபிதான சிந்தாமணி

அபிதான சிந்தாமணி ஆ. சிங்காரவேலு முதலியார் ABITHANAI CHINTAMANI THE ENCYCLOPEDIA OF TAMIL LITERATURE A. SINGARAVELU MUDALIAR திருத்தியது ஆ. சிவப்பிரகாச முதலியார் ASIAN EDUCATIONAL SERVICES NEW DELHI * MADRAS * 2002
அபிதான சிந்தாமணி . சிங்காரவேலு முதலியார் ABITHANAI CHINTAMANI THE ENCYCLOPEDIA OF TAMIL LITERATURE A . SINGARAVELU MUDALIAR திருத்தியது . சிவப்பிரகாச முதலியார் ASIAN EDUCATIONAL SERVICES NEW DELHI * MADRAS * 2002