அபிதான சிந்தாமணி

இராசாலுவன் 181 - இராசேந்திரசோழன் இராஜாதித்தன் இறந்தபின் சோழராஜ்யம் சிங், தனு, மேஷ க்ஷத்ரியசாதி, துலா, கன்னரதேவன் வசமாயிற்று, கும்ப, மிது, வைசியசாதி, கன்னி,ரிஷபம், இராசாலுவன் - விருகனுக்குத் துருவாக்ஷி மகரம் சூத்ரசாதி, மேஷம் வேளாளன், யிடம் உதித்தவன். ரிஷபம் இடையன், மிதுனம் சக்கிலி, கட இராசி-1. சூரியன் தன் வீதியிற் செல்லும் கம் கன்னான், சிங்-பிராமணன், கன்- நாவி போக்கை நோக்கி ராசி மண்டலத்தைப் தன், துலாம்- செட்டி, விருச்-வேடன், தனு. பன்னிரண்டு சமபாகங்களாக வகுத்திருக் தட்டான், மகர வண்ணான், கும்பம் குய கின் றனர். இராசி மண்டலத்தின் சுற் வன், மீன-பறையன் - நிறம் மகர-கன், மிது- மளவு 360 - டிகிரி, ஒவ்வொரு சமபாக கறுப்பு. விரு, கும், மீன-பச்சை, மேஷ, மும் 30 - வீதம், 12 - சமபாகங்க ளமைந் தனு, சிங்-சிவப்பு, ரிஷபம், துலாம், கர்க் திருக்கின்றன. இவற்றின் முதலிலுள்ள கடகம்-வெள்ளை. பகல்விழிப்பு-சிங்,கன், நக்ஷத்ர கூட்டங்களுக்கு மேஷம் என்று துலா, விருச், கும்ப, மீன-சு. இராவிழி பெயர். இவ்வாறே மற்றவை ஒவ்வொரு ப்பு-மேஷ, ரிஷ, மிது, கர்க்கட, தனு, ராசிக்கும் (24) நக்ஷத்திரம், சூரியன், மகர ஆ-சு. சரராசி மேஷ, கட, துலா, மேஷராசியில் 1 - வது டிகிரியிலிருந்து மகா-ச', ஸ்திர ரிஷ, சிங், விரிச், கும்ப- 30 - வது டிகிரி நகர ஒரு மாதமாகிறது. ச, உபயராசி-மிது, கன் தனு, மீன ஆ-ச, இவ்வாறு சூரியன் மற்ற பதினொரு ராசி ஆண் அல்லது ஒற்றை - மேஷ, மிது, சிங், களைக் கடந்து முந்திய மேஷத்தில் வா துலா, தனு, கும்ப, ஆ-சு. பெண் அல்லது ஒரு வருஷம் ஆகிறது. ஒவ்வொரு தினத் இரட்டை -ருஷ, கட கன், விரி, மக, சின திலும் ஒவ்வொரு இராசியும் ஒன்றின் பின் ஆக - ச. இருகால் மிது, கன், துலா, கும்ப ஒன்றாய் 2-மணிக்கு ஒரு ராசி வீதம் கிழக் ஆ-ச. நாற்கால் மேஷ, ரிஷ, சிங், தனு கில் உதிக்கிறது. இதை லக்னம் என்பர். ஆ-ச.பலகால்-கட , விருஆ - உ.பறக்கும் '2. இராசி பன்னிரண்டு. இவை ராசி-மகரம், மீனம்ஆ - உ. தலையுதயம் மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கர்க்கடம், மிது, சிங், கன், துலா, விரு, கும்பஆ.சு. சிங்கம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், இவை பகல் வலியுடையன. காலுதயராசி தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம் முதலியன. மேஷ, ருஷ, கட, தனு, மகாஆ -டு. இரா இவை சித்திரை முதல் பங்குனி வரையில் வலியுடைய. உடலுதயராசி-மீனம். சுட்க முறையே எண்ணப்படும். இவை நாளொ பாசி-மிது, சிங், கன்னிஆ - க. லக்னத்யா ன்றில் முறையாக சவ, சத, டுவ, நிற, ஜ்யம் - மேஷ-ருஷ-கன், தனு (2) நாழிகை. வே, ரு , ந, டுவ, ரு , திவ, சத, சவ, மிது, சிங், துலா, கும்ப, நடுவில் (2) நாழி ஆக நின்று (சு) நாழிகையை நிரப்பும். கை, கர்க்க ட, விருச், மகர, மீன, கடை அந்தந்த மாதங்களில் அந்தந்த ராசிகள் யில் (2) நாழிகைகளாம். முதலாக வரும். மேற்சொன்ன ராசிகள் இராசியதிபதிகள்-ஆதித்தியனுக்கு வியா அவற்றின் பெயர் கொண்ட உருவங்களாம். ழன், சந்திரனுக்கு வியாழனும், புதனும், இராசிகளின் உருவங்களும் அங்கங்கள் முத செவ்வாய்க்குப் புதனுஞ்சுக்கிரனும், இவை லியவும்- மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கட நட்பு. அன்னியர் சத்துரு. புதனுக்கு கம், சிங்கம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், ஆதித்தியன், வியாழனுக்குச் செவ்வாய் தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம். இவற்றின் சுக்கிரனுக்குச் சந்திராதித்தர், சனிக்குச் உருவங்களும் அங்கங்களுமுறையே, வெள் சந்திராதித்தர் செவ்வாய் இவை சத்துரு. ளாடு, எருது, ஸ்திரிபுருஷர், நண்டு, சிங் அன்னியர்மித்துரு. ஸ்திரிபுமான்களுடைய கம், பெண, தராசு, தேள், வில், முதலை, ராசிக்கதிபதி மித்துருவாகிற் பொருந்தும் தடம், மீன், அங்கங்கள் தலை, முகம், கழு சத்ருவாகிற் பொருந்தாது. (விதா.) த்து, தோள், மார்பு, பக்கம், முதுகு, பீஜம், இராசேசபாண்டியன் - இராசேந்திரபாண் தொடை, முழங்கால், கணுக்கால், பாதம் டியன் குமரன். இவன் குமரன் இராச என்பனவாம். இவறிறின் திக்குகள் மேஷ கம்பீரன். ருஷபமிதுனம் கிழக்கு. கடகம், சிங்கம், இராசேந்திர சோழன் - குலோத்துங்க கன்னி தெற்கு. துலாம், விருச்சிகம், சோழனுக்குத் தந்தை, சற்றேறக் குறைய தனுசு மேற்கு. மகரம், கும்பம், மீனம் வட (கcoo) வருஷத்திற்கு முன்னிருந்தவன். க்கு. சாதி கட, விருச், மீன, பிராமணன், / கம்பர், ஒட்டக்கூத்தர் காலத்தவன்.
இராசாலுவன் 181 - இராசேந்திரசோழன் இராஜாதித்தன் இறந்தபின் சோழராஜ்யம் சிங் தனு மேஷ க்ஷத்ரியசாதி துலா கன்னரதேவன் வசமாயிற்று கும்ப மிது வைசியசாதி கன்னி ரிஷபம் இராசாலுவன் - விருகனுக்குத் துருவாக்ஷி மகரம் சூத்ரசாதி மேஷம் வேளாளன் யிடம் உதித்தவன் . ரிஷபம் இடையன் மிதுனம் சக்கிலி கட இராசி - 1 . சூரியன் தன் வீதியிற் செல்லும் கம் கன்னான் சிங் - பிராமணன் கன் - நாவி போக்கை நோக்கி ராசி மண்டலத்தைப் தன் துலாம் - செட்டி விருச் - வேடன் தனு . பன்னிரண்டு சமபாகங்களாக வகுத்திருக் தட்டான் மகர வண்ணான் கும்பம் குய கின் றனர் . இராசி மண்டலத்தின் சுற் வன் மீன - பறையன் - நிறம் மகர - கன் மிது மளவு 360 - டிகிரி ஒவ்வொரு சமபாக கறுப்பு . விரு கும் மீன - பச்சை மேஷ மும் 30 - வீதம் 12 - சமபாகங்க ளமைந் தனு சிங் - சிவப்பு ரிஷபம் துலாம் கர்க் திருக்கின்றன . இவற்றின் முதலிலுள்ள கடகம் - வெள்ளை . பகல்விழிப்பு - சிங் கன் நக்ஷத்ர கூட்டங்களுக்கு மேஷம் என்று துலா விருச் கும்ப மீன - சு . இராவிழி பெயர் . இவ்வாறே மற்றவை ஒவ்வொரு ப்பு - மேஷ ரிஷ மிது கர்க்கட தனு ராசிக்கும் ( 24 ) நக்ஷத்திரம் சூரியன் மகர - சு . சரராசி மேஷ கட துலா மேஷராசியில் 1 - வது டிகிரியிலிருந்து மகா - ' ஸ்திர ரிஷ சிங் விரிச் கும்ப 30 - வது டிகிரி நகர ஒரு மாதமாகிறது . உபயராசி - மிது கன் தனு மீன - இவ்வாறு சூரியன் மற்ற பதினொரு ராசி ஆண் அல்லது ஒற்றை - மேஷ மிது சிங் களைக் கடந்து முந்திய மேஷத்தில் வா துலா தனு கும்ப - சு . பெண் அல்லது ஒரு வருஷம் ஆகிறது . ஒவ்வொரு தினத் இரட்டை - ருஷ கட கன் விரி மக சின திலும் ஒவ்வொரு இராசியும் ஒன்றின் பின் ஆக - . இருகால் மிது கன் துலா கும்ப ஒன்றாய் 2 - மணிக்கு ஒரு ராசி வீதம் கிழக் - . நாற்கால் மேஷ ரிஷ சிங் தனு கில் உதிக்கிறது . இதை லக்னம் என்பர் . - . பலகால் - கட விருஆ - . பறக்கும் ' 2 . இராசி பன்னிரண்டு . இவை ராசி - மகரம் மீனம்ஆ - . தலையுதயம் மேஷம் ரிஷபம் மிதுனம் கர்க்கடம் மிது சிங் கன் துலா விரு கும்பஆ . சு . சிங்கம் கன்னி துலாம் விருச்சிகம் இவை பகல் வலியுடையன . காலுதயராசி தனுசு மகரம் கும்பம் மீனம் முதலியன . மேஷ ருஷ கட தனு மகாஆ - டு . இரா இவை சித்திரை முதல் பங்குனி வரையில் வலியுடைய . உடலுதயராசி - மீனம் . சுட்க முறையே எண்ணப்படும் . இவை நாளொ பாசி - மிது சிங் கன்னிஆ - . லக்னத்யா ன்றில் முறையாக சவ சத டுவ நிற ஜ்யம் - மேஷ - ருஷ - கன் தனு ( 2 ) நாழிகை . வே ரு டுவ ரு திவ சத சவ மிது சிங் துலா கும்ப நடுவில் ( 2 ) நாழி ஆக நின்று ( சு ) நாழிகையை நிரப்பும் . கை கர்க்க விருச் மகர மீன கடை அந்தந்த மாதங்களில் அந்தந்த ராசிகள் யில் ( 2 ) நாழிகைகளாம் . முதலாக வரும் . மேற்சொன்ன ராசிகள் இராசியதிபதிகள் - ஆதித்தியனுக்கு வியா அவற்றின் பெயர் கொண்ட உருவங்களாம் . ழன் சந்திரனுக்கு வியாழனும் புதனும் இராசிகளின் உருவங்களும் அங்கங்கள் முத செவ்வாய்க்குப் புதனுஞ்சுக்கிரனும் இவை லியவும் - மேஷம் ரிஷபம் மிதுனம் கட நட்பு . அன்னியர் சத்துரு . புதனுக்கு கம் சிங்கம் கன்னி துலாம் விருச்சிகம் ஆதித்தியன் வியாழனுக்குச் செவ்வாய் தனுசு மகரம் கும்பம் மீனம் . இவற்றின் சுக்கிரனுக்குச் சந்திராதித்தர் சனிக்குச் உருவங்களும் அங்கங்களுமுறையே வெள் சந்திராதித்தர் செவ்வாய் இவை சத்துரு . ளாடு எருது ஸ்திரிபுருஷர் நண்டு சிங் அன்னியர்மித்துரு . ஸ்திரிபுமான்களுடைய கம் பெண தராசு தேள் வில் முதலை ராசிக்கதிபதி மித்துருவாகிற் பொருந்தும் தடம் மீன் அங்கங்கள் தலை முகம் கழு சத்ருவாகிற் பொருந்தாது . ( விதா . ) த்து தோள் மார்பு பக்கம் முதுகு பீஜம் இராசேசபாண்டியன் - இராசேந்திரபாண் தொடை முழங்கால் கணுக்கால் பாதம் டியன் குமரன் . இவன் குமரன் இராச என்பனவாம் . இவறிறின் திக்குகள் மேஷ கம்பீரன் . ருஷபமிதுனம் கிழக்கு . கடகம் சிங்கம் இராசேந்திர சோழன் - குலோத்துங்க கன்னி தெற்கு . துலாம் விருச்சிகம் சோழனுக்குத் தந்தை சற்றேறக் குறைய தனுசு மேற்கு . மகரம் கும்பம் மீனம் வட ( கcoo ) வருஷத்திற்கு முன்னிருந்தவன் . க்கு . சாதி கட விருச் மீன பிராமணன் / கம்பர் ஒட்டக்கூத்தர் காலத்தவன் .