அபிதான சிந்தாமணி

அக்கமாலை அக்நி இருந்தனன். இவளை விச்சலன் என்னும் வந்து அவர்களைக்கண்டுகளித்து மீண்டும் சமண அரசன் மணக்கவிருந்தது அறிந்து ஸ்நானம் செய்து சேஷசயனத்துடன் அவன் தன்னை வலியத் தொடாதிருக்கச் பரமபத நாதனாயெ விஷ்ணுமூர்த்தியைச் சபதம் பெற்று அவனை நீ வீர சைவனாக சலத்திற் கண்டு தரிசித்து ராம கிருஷ்ணர் என்று கூற அவன் மறுத்ததால் துறவு களை அழைத்துச்சென்று கம்சனுக்கு வரவு பூண்டு ஞானசாரியரைத் தேடித்திரிந்து கூறிய பரமச் சிரேட்டர். சததன்வாவிடத் அல்லமரைக் கண்டு ஞானோபதேசம் பெற் தில் இருந்த சியமந்தகமணியை அவனிட றுக் கதவி வனத்தில் நிஷ்டை கூடி யிருங் மிருந்து கவரச்செய்து அதைக் கண்ண தவள். (பிரபுலிங்கலீலை). பிரான் அறியாதிருக்ஏ, கங்காயாத்திரை அக்கமாலை - அருந்ததி. செய்து மீண்டும் கண்ணனால் வெளியிடப் பட்டவர். இவரது பாரி, சித்திராதை அகீகாச்சுதகம்-இது சித்திரக்கவி வகை குமார் தேவவா, உபதேவன். (பாக). - யுள் ஒன்று. இது ஒருபொருள் பயப்ப 2. சுவர்கன் குமரன். தொரு சொற்கூறி அதனில் ஒவ்வொரு எழுத்தாக நீக்க, வெவ்வேறு பொருள் தரப் 3. ஒரு இருடி, திருக்காஞ்சியில் வாத ராசர் அருள் பெற்றவர். பாடுவது, மாத்திரைச்சுதகழம் உண்டு அது - 4. இடையெழுவள்ளல்களில் ஒருவர். எழுத்தின் மாத்திரை சுருங்கல். (தண்டி) அக்குரோதன் - (சந்) குருவம்சத்தவனான அக்கன்- இராவணன் குமான். அயுதானன் குமரன். இவன் தாய் பாசை; அக்காரக்கனிநச்சுமனர் - கடைச்சங்கப் புல இவன் தேவிகண்டு, புத்ரன், தேவாதிதி வர் நாற்பத்தொன்பதின்மருள் ஒருவர் உக் (பார - ஆதி.) இரப்பெருவழுதியால் ஆதரிக்கப் பட்டவர். | அக்நி - 1. விச்வாநான் புத்திரன். தவத் (திருவள்ளுவமாலை.) தால் திக்குப்பாலகனானவன், பிரசாபதிக் அக்கி - அக்கினி. - குச் சாண்டிலியிடம் பிறந்தவன். இவன் அக்கிரகேசன் - காசிபர் புத்திரர்களாகிய பாரி சுவாகாதேவி. இவனுக்கு இரண்டு அசுரர்களில் தலைவன். முகம், நீண்ட எழு நாக்குகள், நான்கு அக்கிரசன்மன்- பிரமன். கொம்புகள், முன்று பாதம். இவன் பட்ட அக்கிசேசுரன் - ஒரு அசுரன். இவன், ணம் தென்கிழக்கில் உள்ள தேஜோவதி, கூ000 அண்டங்களுக்கு அரசனாய், கூ000 வாகனம் ஆடு, இவனுக்குக் குமரன் என் விஷ்ணுக்கள், கூ000 பிரமர் - 000 இந் னும் பெயருள்ள ஒரு குமரன் உண்டு. திரர் முதலியோர் தனக்கு ஏவல் செய்ய 2 அமிர்தம் சுமக்க அஞ்சித் தீர்த்தத் ஆண்டுகொண்டிருக்கையில் தேவர் வேண் தில் ஒளித்த காலத்துத்தேவர்கள் தேடினர். 'ேெகாளால் சிவமூர்த்தி பூமனுக்குப் புத் அப்போது மீன்கள் காட்டியபடியால் அக்கி திரராய்க் கந்தமூர்த்தி தமக்குத் தம்பியாக அம் மீன்களைத் தூண்டிலில் அகப்படச்சபி இராசசேகரர் எனும் பெயருடன் வந்து த்துத் தவஞ்செய்து அமிர்தம் சுமக்க வலி இவனைக் கொலை செய்தனர். (சிவபராக் பெற்றவன். இம்மீன்களுக்குத் தேவர் கிரமம்.) இமையாவிழி அளித்தனர். அக்தநார் - யது வம்சத்தவர், சுவபல்கன் - 3. இவன் தந்தையாகிய விசவாநரன் குமார். தாய் காந்தினி, கம்சன் மந்திரி, தவஞ்செய்யச், சிவமூர்த்தி தரிசனந் தந்து இவர் தந்தைக்குச் சுவபலர் என்றும் பெயர் உனக்கு என்ன வரம் வேண்டுமென்ன, கூறுவர். இவர், கம்சன் வேண்டுகோ உம்மைப்போல் புத்திரன் வேண்டுமென்ற ளால் நந்தகோபரிடம் சென்று தனூர்யா னன். அதனால் அக்கி, இவனிடம்பிறந்து கச் செய்தி கூறிப் பலராம கிருஷ்ணரை வளருகையில் நாரதர் தந்தையிடம் வந்து அழைத்துக்கொண்டு யமுனா நதிக்கரை உன்குமான் பன்னிரண்டாம் வயதில் இடி யடைந்து தாம் தனித்துச் சலத்தில் மூழ்கி விழுந்து இறப்பன் என்றனர். கேட்ட ஸ்நானஞ்செய்தனர். இவர் பலராம கிரு தந்தை, விசனமடைந்து குமானுக்கு அறி ஷ்ணரிடத்து அந்தரங்க பக்தியுடையவரா விக்க, அக்கி சிவமூர்த்தியை எண்ணித் கையால் பலராமகிருஷ்ணர்கள் இருவரும் தவஞ்செய் தனன். சிவமூர்த்தி இவனது இவருக்குச் சலத்திற்குள் இரதத்துடன் நிலையறிய இந்திரனைப்போல் தரிசனம் தரிசனம் தரத் திடுககிட்டு வெளியில் / தந்து என்ன வேண்டுமென்ன, உன்னி
அக்கமாலை அக்நி இருந்தனன் . இவளை விச்சலன் என்னும் வந்து அவர்களைக்கண்டுகளித்து மீண்டும் சமண அரசன் மணக்கவிருந்தது அறிந்து ஸ்நானம் செய்து சேஷசயனத்துடன் அவன் தன்னை வலியத் தொடாதிருக்கச் பரமபத நாதனாயெ விஷ்ணுமூர்த்தியைச் சபதம் பெற்று அவனை நீ வீர சைவனாக சலத்திற் கண்டு தரிசித்து ராம கிருஷ்ணர் என்று கூற அவன் மறுத்ததால் துறவு களை அழைத்துச்சென்று கம்சனுக்கு வரவு பூண்டு ஞானசாரியரைத் தேடித்திரிந்து கூறிய பரமச் சிரேட்டர் . சததன்வாவிடத் அல்லமரைக் கண்டு ஞானோபதேசம் பெற் தில் இருந்த சியமந்தகமணியை அவனிட றுக் கதவி வனத்தில் நிஷ்டை கூடி யிருங் மிருந்து கவரச்செய்து அதைக் கண்ண தவள் . ( பிரபுலிங்கலீலை ) . பிரான் அறியாதிருக்ஏ கங்காயாத்திரை அக்கமாலை - அருந்ததி . செய்து மீண்டும் கண்ணனால் வெளியிடப் பட்டவர் . இவரது பாரி சித்திராதை அகீகாச்சுதகம் - இது சித்திரக்கவி வகை குமார் தேவவா உபதேவன் . ( பாக ) . - யுள் ஒன்று . இது ஒருபொருள் பயப்ப 2 . சுவர்கன் குமரன் . தொரு சொற்கூறி அதனில் ஒவ்வொரு எழுத்தாக நீக்க வெவ்வேறு பொருள் தரப் 3 . ஒரு இருடி திருக்காஞ்சியில் வாத ராசர் அருள் பெற்றவர் . பாடுவது மாத்திரைச்சுதகழம் உண்டு அது - 4 . இடையெழுவள்ளல்களில் ஒருவர் . எழுத்தின் மாத்திரை சுருங்கல் . ( தண்டி ) அக்குரோதன் - ( சந் ) குருவம்சத்தவனான அக்கன் - இராவணன் குமான் . அயுதானன் குமரன் . இவன் தாய் பாசை ; அக்காரக்கனிநச்சுமனர் - கடைச்சங்கப் புல இவன் தேவிகண்டு புத்ரன் தேவாதிதி வர் நாற்பத்தொன்பதின்மருள் ஒருவர் உக் ( பார - ஆதி . ) இரப்பெருவழுதியால் ஆதரிக்கப் பட்டவர் . | அக்நி - 1 . விச்வாநான் புத்திரன் . தவத் ( திருவள்ளுவமாலை . ) தால் திக்குப்பாலகனானவன் பிரசாபதிக் அக்கி - அக்கினி . - குச் சாண்டிலியிடம் பிறந்தவன் . இவன் அக்கிரகேசன் - காசிபர் புத்திரர்களாகிய பாரி சுவாகாதேவி . இவனுக்கு இரண்டு அசுரர்களில் தலைவன் . முகம் நீண்ட எழு நாக்குகள் நான்கு அக்கிரசன்மன் - பிரமன் . கொம்புகள் முன்று பாதம் . இவன் பட்ட அக்கிசேசுரன் - ஒரு அசுரன் . இவன் ணம் தென்கிழக்கில் உள்ள தேஜோவதி கூ000 அண்டங்களுக்கு அரசனாய் கூ000 வாகனம் ஆடு இவனுக்குக் குமரன் என் விஷ்ணுக்கள் கூ000 பிரமர் - 000 இந் னும் பெயருள்ள ஒரு குமரன் உண்டு . திரர் முதலியோர் தனக்கு ஏவல் செய்ய 2 அமிர்தம் சுமக்க அஞ்சித் தீர்த்தத் ஆண்டுகொண்டிருக்கையில் தேவர் வேண் தில் ஒளித்த காலத்துத்தேவர்கள் தேடினர் . 'ேெகாளால் சிவமூர்த்தி பூமனுக்குப் புத் அப்போது மீன்கள் காட்டியபடியால் அக்கி திரராய்க் கந்தமூர்த்தி தமக்குத் தம்பியாக அம் மீன்களைத் தூண்டிலில் அகப்படச்சபி இராசசேகரர் எனும் பெயருடன் வந்து த்துத் தவஞ்செய்து அமிர்தம் சுமக்க வலி இவனைக் கொலை செய்தனர் . ( சிவபராக் பெற்றவன் . இம்மீன்களுக்குத் தேவர் கிரமம் . ) இமையாவிழி அளித்தனர் . அக்தநார் - யது வம்சத்தவர் சுவபல்கன் - 3 . இவன் தந்தையாகிய விசவாநரன் குமார் . தாய் காந்தினி கம்சன் மந்திரி தவஞ்செய்யச் சிவமூர்த்தி தரிசனந் தந்து இவர் தந்தைக்குச் சுவபலர் என்றும் பெயர் உனக்கு என்ன வரம் வேண்டுமென்ன கூறுவர் . இவர் கம்சன் வேண்டுகோ உம்மைப்போல் புத்திரன் வேண்டுமென்ற ளால் நந்தகோபரிடம் சென்று தனூர்யா னன் . அதனால் அக்கி இவனிடம்பிறந்து கச் செய்தி கூறிப் பலராம கிருஷ்ணரை வளருகையில் நாரதர் தந்தையிடம் வந்து அழைத்துக்கொண்டு யமுனா நதிக்கரை உன்குமான் பன்னிரண்டாம் வயதில் இடி யடைந்து தாம் தனித்துச் சலத்தில் மூழ்கி விழுந்து இறப்பன் என்றனர் . கேட்ட ஸ்நானஞ்செய்தனர் . இவர் பலராம கிரு தந்தை விசனமடைந்து குமானுக்கு அறி ஷ்ணரிடத்து அந்தரங்க பக்தியுடையவரா விக்க அக்கி சிவமூர்த்தியை எண்ணித் கையால் பலராமகிருஷ்ணர்கள் இருவரும் தவஞ்செய் தனன் . சிவமூர்த்தி இவனது இவருக்குச் சலத்திற்குள் இரதத்துடன் நிலையறிய இந்திரனைப்போல் தரிசனம் தரிசனம் தரத் திடுககிட்டு வெளியில் / தந்து என்ன வேண்டுமென்ன உன்னி