அபிதான சிந்தாமணி

இரத்தை 175 இரவுக்குறி திரன் கருமை. இவற்றினை அணியின் கொன்றது. இவர் பிள்ளைகளிருவரும் முறையே அச்சாதியாகப் பிறந்து நலம் அரசன் யாகத்துக்கு வந்த தேவர்களை பெறுவர். இதைப் பெரும்பான்மை வயி வேண்டி இறந்த தந்தையையும், பாரத்து ரத்திற்குங் கூறுவர். (திருவிளையாடல் ) வாசரையும், துல்லியவக்கிரரையும் உயிர்ப் இரத்தை - அஷ்டசத்திகளு ளொருத்தி | பித்தனர். இரந்திதேவன்-1 சங்கிரதி குமரன். இகத் இரமணகம்-ஒரு தீவு. இதில் பூர்வம் காளி தில் வெறுப்புள்ளவனாய்த் தனக்குத் தெய் யன் என்னும் நாகராசன் வசித்திருந் வகதியால் வரும் அன்னத்தை அதிதி - தனன். இதில் கருடன் நாகர்களைச் சுமந் களுக்குப் பங்கிட்டுக் கொடுத்து (சO) தான். (பா-ஆதி) நாள் ஆக ரமில்லா திறந்தனன். ஒருநாள் இரமணகன்-சதிகோதரன் குமரன், புட்க தனக்குக் கிடைத்த அன்னத்தையும், பாய | ரத்தீவை யாண்டோன், சத்தையும் நீரையும் உண்ண ஆவலுடன் இரம்பன்-1, வாநரத்தலைவன். வருகையில் முதலில் ஒருவேதியன், இரண்2. ஆயுசின் குமான். புரூரவசுவின் டாவது சூத்திரன், மூன்றாவது மிலேச் -குமான். இவன் குமரன் ரபசன். சன் மூவருந் தனித்தனி விருந்தினராக வர, 3. மகிஷாசுரனுக்குத் தந்தை . அவர்களுக்கு முறையாக முதலில் வந்தவ இம்யகன் அக்கினியித்திரனுக்குப் பூர்வ னுக்கு அன்னத்தையும், இரண்டாவது சித்தியிட முதித்த குமரன். வந்தவனுக்குப் பாயசத்தையும், மூன்று இரம்யதான்--தேவா வணத்தரசன். (சூளா.) வது வந்தவனுக்குத் தண்ணீரையும் கொ இரம்யை - மேருவின்தேவியின் பெண், இத்துத் தான் ஆகாரமில்லாதிருக்கத் திரி இளா விருதன் பாரி, மூர்த்திகளும் தரிசனந்தந்து, அநுக்கிரகித் இரயிக்குவன் - இவன் ஒரு வேதியன். தனர். (பாகவதம்.) பிறக்கையில் முடவனாகப் பிறந்து ஒரு 2, இவன் யாகத்தில் பசுக்கள் தாமே வண்டியில் ஏறிக் காட்டின் வழிச் செல் தம்மை நல்லவழியில் உபயோகிக்க வேண் லுகையில் ஒரு பாலைவனத்தின் பாழ்க் டுமென வந்தன. இந்தப் பசுக்களின் கிணற்றில் இருந்து வந்த (சா) எனும் சருமச்சுவையிலிருந்து ஒழுகிய நீர் சர்மண் ஒலி கேட்டு அது தம் பிதுரர்களின் ஓசை வதியென ஒர் ஆறாயிற்று. (பார-சாங்.) என உணர்ந்து அவர்கள் சொற்படி இரபசன்- இரம்பன் குமரன். இவன் கும கயாபல்குனித் தீர்த்தம் ஆடித் தம்பிதுரர்க ரன் கம்பீரன். ளைச் சுவர்க்கம் அடைவித்தவன். (பூவா.) இரப்பர்மாம் - இந்தமரம் மலேயா தீவுகளி இாயுவன் - சயுக்குவனைக் காண்க. லும், அமெரிக்காதேசக் காடுகளிலும் பயி இரவாளர் -இவர்கள் கோயம்புத்தூர்ஜில்லா ராகிறது. இம்மரத்தைப் பலவிடங்களில் | முதலிய இடங்களில் வசிக்கும் ஒரு காட்டு தொளைத்துத் தொளைக்கப்பட்ட இடத்தில் வாசிகள். இவர்களிற் சிலர் தமிழும் தகரக்கிண்ணங்களைத் தொடுத்து விட அதில் சிலர் மலையாளமும் பேசுவர். மஞ்சள் நிறமான அதன்பால் வடிகிறது. இரவி- நான்கு முகமுடைய சூர்யன். சிவ அப்பால்களைச் சேர்த்துத் தொட்டிகளில் சூர்யனுக்கு இடப்புறத் திருப்பவன். ஊற்றிக் கொள்ளுகின்றனர். அது காற் இாவிதர்மனு - திருவரங்கத்திற் பெருமாள் றுப்பட வெண்ணிறமாய் மிருதுவாகிறது. பிரத்தியக்ஷம் பெற்றவன். (இராப்பியர் -ஒரு இருடி புங்கவர். பாரத்து இரவிபுரம்--மலை நாட்டிலுள்ள ஓர் ஊர். வாசருக்கு நண்பர். இவர்குமாரர் பராவசு. இரவிவன்மன் - அமுதபதியின் கணவன், பாரத்துவாசர். குமாரராகிய துல்லிய வக்ர அசோதாநகரத் தரசன். (மணிமேகலை) ரைப் பூதங்களை யேவிக் கொலை செய்வித் இரவி வீரன் - விக்கிரமார்க்கன் குமரன், தவர். இவா பிருகுத் துய்ம்மராசனிடத்து இவனாண்டது விஜயநகரம். யாகஞ் செய்விக்கப் போன பிள்ளையைத் இரவுக்குறி - தலைவன் தலைவியை இரவுக்குறி தேடிக்கொண்டு காட்டின் வழி வர, அவ் யிற் கூடுதல். இது, வேண்டல் மறுத் விடந் தருப்பைக்கு வந்திருந்த குமாரன் தல், உடன்படல், கூட்டல், கூடல், பாரா தன்னைப் பு லி பிடிக்க வருகிறதென் ட்டல், பாங்கிற்கூட்டல், உயங்கல், நீங்கல், றெண்ணி இருளிற் கருப்பையை அபி எனும் வகைகளையும், இறைவி இருட்குறி மந்திரித்து எவத் தருப்பை தந்தையைக் வேண்டல், பால்கி நெறியருமைகூல். தல், பாங்கிக்காயும், இறையருமை
இரத்தை 175 இரவுக்குறி திரன் கருமை . இவற்றினை அணியின் கொன்றது . இவர் பிள்ளைகளிருவரும் முறையே அச்சாதியாகப் பிறந்து நலம் அரசன் யாகத்துக்கு வந்த தேவர்களை பெறுவர் . இதைப் பெரும்பான்மை வயி வேண்டி இறந்த தந்தையையும் பாரத்து ரத்திற்குங் கூறுவர் . ( திருவிளையாடல் ) வாசரையும் துல்லியவக்கிரரையும் உயிர்ப் இரத்தை - அஷ்டசத்திகளு ளொருத்தி | பித்தனர் . இரந்திதேவன் - 1 சங்கிரதி குமரன் . இகத் இரமணகம் - ஒரு தீவு . இதில் பூர்வம் காளி தில் வெறுப்புள்ளவனாய்த் தனக்குத் தெய் யன் என்னும் நாகராசன் வசித்திருந் வகதியால் வரும் அன்னத்தை அதிதி - தனன் . இதில் கருடன் நாகர்களைச் சுமந் களுக்குப் பங்கிட்டுக் கொடுத்து ( சO ) தான் . ( பா - ஆதி ) நாள் ஆக ரமில்லா திறந்தனன் . ஒருநாள் இரமணகன் - சதிகோதரன் குமரன் புட்க தனக்குக் கிடைத்த அன்னத்தையும் பாய | ரத்தீவை யாண்டோன் சத்தையும் நீரையும் உண்ண ஆவலுடன் இரம்பன் - 1 வாநரத்தலைவன் . வருகையில் முதலில் ஒருவேதியன் இரண்2 . ஆயுசின் குமான் . புரூரவசுவின் டாவது சூத்திரன் மூன்றாவது மிலேச் - குமான் . இவன் குமரன் ரபசன் . சன் மூவருந் தனித்தனி விருந்தினராக வர 3 . மகிஷாசுரனுக்குத் தந்தை . அவர்களுக்கு முறையாக முதலில் வந்தவ இம்யகன் அக்கினியித்திரனுக்குப் பூர்வ னுக்கு அன்னத்தையும் இரண்டாவது சித்தியிட முதித்த குமரன் . வந்தவனுக்குப் பாயசத்தையும் மூன்று இரம்யதான் - - தேவா வணத்தரசன் . ( சூளா . ) வது வந்தவனுக்குத் தண்ணீரையும் கொ இரம்யை - மேருவின்தேவியின் பெண் இத்துத் தான் ஆகாரமில்லாதிருக்கத் திரி இளா விருதன் பாரி மூர்த்திகளும் தரிசனந்தந்து அநுக்கிரகித் இரயிக்குவன் - இவன் ஒரு வேதியன் . தனர் . ( பாகவதம் . ) பிறக்கையில் முடவனாகப் பிறந்து ஒரு 2 இவன் யாகத்தில் பசுக்கள் தாமே வண்டியில் ஏறிக் காட்டின் வழிச் செல் தம்மை நல்லவழியில் உபயோகிக்க வேண் லுகையில் ஒரு பாலைவனத்தின் பாழ்க் டுமென வந்தன . இந்தப் பசுக்களின் கிணற்றில் இருந்து வந்த ( சா ) எனும் சருமச்சுவையிலிருந்து ஒழுகிய நீர் சர்மண் ஒலி கேட்டு அது தம் பிதுரர்களின் ஓசை வதியென ஒர் ஆறாயிற்று . ( பார - சாங் . ) என உணர்ந்து அவர்கள் சொற்படி இரபசன் - இரம்பன் குமரன் . இவன் கும கயாபல்குனித் தீர்த்தம் ஆடித் தம்பிதுரர்க ரன் கம்பீரன் . ளைச் சுவர்க்கம் அடைவித்தவன் . ( பூவா . ) இரப்பர்மாம் - இந்தமரம் மலேயா தீவுகளி இாயுவன் - சயுக்குவனைக் காண்க . லும் அமெரிக்காதேசக் காடுகளிலும் பயி இரவாளர் - இவர்கள் கோயம்புத்தூர்ஜில்லா ராகிறது . இம்மரத்தைப் பலவிடங்களில் | முதலிய இடங்களில் வசிக்கும் ஒரு காட்டு தொளைத்துத் தொளைக்கப்பட்ட இடத்தில் வாசிகள் . இவர்களிற் சிலர் தமிழும் தகரக்கிண்ணங்களைத் தொடுத்து விட அதில் சிலர் மலையாளமும் பேசுவர் . மஞ்சள் நிறமான அதன்பால் வடிகிறது . இரவி - நான்கு முகமுடைய சூர்யன் . சிவ அப்பால்களைச் சேர்த்துத் தொட்டிகளில் சூர்யனுக்கு இடப்புறத் திருப்பவன் . ஊற்றிக் கொள்ளுகின்றனர் . அது காற் இாவிதர்மனு - திருவரங்கத்திற் பெருமாள் றுப்பட வெண்ணிறமாய் மிருதுவாகிறது . பிரத்தியக்ஷம் பெற்றவன் . ( இராப்பியர் - ஒரு இருடி புங்கவர் . பாரத்து இரவிபுரம் - - மலை நாட்டிலுள்ள ஓர் ஊர் . வாசருக்கு நண்பர் . இவர்குமாரர் பராவசு . இரவிவன்மன் - அமுதபதியின் கணவன் பாரத்துவாசர் . குமாரராகிய துல்லிய வக்ர அசோதாநகரத் தரசன் . ( மணிமேகலை ) ரைப் பூதங்களை யேவிக் கொலை செய்வித் இரவி வீரன் - விக்கிரமார்க்கன் குமரன் தவர் . இவா பிருகுத் துய்ம்மராசனிடத்து இவனாண்டது விஜயநகரம் . யாகஞ் செய்விக்கப் போன பிள்ளையைத் இரவுக்குறி - தலைவன் தலைவியை இரவுக்குறி தேடிக்கொண்டு காட்டின் வழி வர அவ் யிற் கூடுதல் . இது வேண்டல் மறுத் விடந் தருப்பைக்கு வந்திருந்த குமாரன் தல் உடன்படல் கூட்டல் கூடல் பாரா தன்னைப் பு லி பிடிக்க வருகிறதென் ட்டல் பாங்கிற்கூட்டல் உயங்கல் நீங்கல் றெண்ணி இருளிற் கருப்பையை அபி எனும் வகைகளையும் இறைவி இருட்குறி மந்திரித்து எவத் தருப்பை தந்தையைக் வேண்டல் பால்கி நெறியருமைகூல் . தல் பாங்கிக்காயும் இறையருமை