அபிதான சிந்தாமணி

இரத்தினோற்பத்தி இரத்தினோற்பத்தி வண்டின் வயி செத்துத் தெளிதலோடு வெற்றி பெறுவர். வைடூரியம் வலா எட்டும் குணமே'' என்ப. நீலங்கனினினம் சுரன் ரோமம் எல்லாம் இளாவிருத கண் இந்நீலம் வலாசுரன் கண்களாம். அது டத்திலும் கோரக்கம், மகதம், சிங்களம், சிவமூர்த்தியின் கண்டத்தின் ஒளிபோல் மலயம், பாரசீகம், திரிகூடம் முதலிய விளங்கும். அது மாநீலம் எனவும், 'தேசங்களிலும் மற்றத் தீவுகளிலும் பரந்து இந்திரநீல மெனவும் இருவகைப்படும். உண்டாயின, இது மேகம் இடிக்கையில் அவற்றுள், இந்திரநீலம் விசுவரூபனை இந் கடலிலும் உண்டாகும். இது மூங்லினிலை, திரன் கொன்ற பாபம் தீர அச்சுவமேதஞ் மேகம், மயிலின் கழுத்து, பூனைக்கண், செய்தனன். அந்த யாகப்புகை குதிரை தேன், இந்நிறங்களையுடைய தாய்க் கனமாய், களின் கண்களில் நுழைந்து கலங்கிச் தெள்ளிய தாய், உறுதியாய் இருக்கும். சேறு போல வழிந்து ஒழுகிய இடங்களின் இது அழகாய் வலப்புறத்து ஒளி வீசின் உண்டான நீலமாம். மாநீலமாவது, சூரி 'பிராமண சாதியாம், இடப்புறத்தில் ஒளி யன், தேவி சஞ்ஞை , அவனது வெப்பம் வீசின் க்ஷத்திரியசாதியாம். மேலே ஒளி பொறுக்காது பெட்டைக்கு திரை யுருக் வீசின் வைசிய சாதியாம். அடிப்புறம் ஒளி கொண்டு ஓடினகாலையில் சூரியன் ஆண் வீசின் சூத்திர சாதியாம், இதனை அணி குதிரை வடிவாகப் பின் தொடர்ந்தனன். 'வோர் சம்பத்தை யடைவர். பவளம் அக்காலையில் அவன் வீரியம் சிதறின வலாசுரன் மாமிசம் விழுந்த இடத்தில் இடத்தில் உண்டானவையாம். இந் நீல உண்டாயிற்று. இன்னும் பிரமன் சந்தி சத்தினங்கள் வெண்மை கலந்து இருக்கின் வடிவமாகிய தென்புலத்தவரைச் சிருஷ் பிராமணசாதி, செம்மைகலந்து இருக்கின் டிக்கையில் அவர்கள் உடலின் அழுக்குச் கத்திரியசாதி, செம்பொன்னிறங் கலந்து சிந்திய இடத்தினும், திருமால் மதுகைட இருக்கின் வைசியசாதி, மிக்க கறுப்புக் வரைக் கொன்ற காலத்து அவர்களின் கலந்திருக்கின் சூத்திரசாதியாம். இந்த உடலினும், இரத்தம் ஒழுகிய இடங்களி நீலரத்தின மணிவோர் சகல மங்களமும் லும், இந்திரன் மலைகளின் சிறகுகளை பெற்று வாழ்வார்கள். நீலத்திற்குக் குணம் வெட்டியபோது அவற்றின் உதிரம் சிந் பதினொன்று, குற்றம் எட்டு. "கோகுலக் தின இடங்களிலும் உண்டாயிற்று, இப் கழுத்துக் குவளை சுரும்பர், ஆகுலக்கண் பவளம், முருக்கம்பூ, பச்சைக் கிளிமூக்கு, கள விரிச்சாறு - - - - கா யாநெய்தல் செவ்வரத்தம்பூ, கொவ்வைக்கனி இவை கனத்தல் பத்தி, பாய்தலெனக் குணம் களின் நிறமாகும். இவைகளில் திருகல், பதினொன்றாமே." கோமேதகம் கோணல் புழுவரித்தல், முகமொடிதல் இது வலாசுரன் நிணம் சிதறிய இடங் குற்றமாம். இவைகளைப் பெண்களே களில் உண்டாவதாம். இது உருகிய அணிவர். அணியின் புத்திரலாபம் முத நெய்த்துளி, தேன்றுளி, கோசலம் இவை லிய உண்டாம். இந்த நவரத்தினங்கள் களினிறமாய்ச் சிவந்து பசும்பொன்னிற அன்றிச் சந்திரகாந்தக் கல்லும் சூரியகாந் மாய் மென்மையாய்ச் சுத்தமாய் உறுதி தக் கல்லும் உண்டு என்பர். இவ்விரத் கொண்டிருக்கும். இதை அணியின் தினங்களுக்குக் குற்றம் பன்னிரண்டா அஞ்ஞானம் நீங்கிச் சுத்த முண்டாகும். வன, சரை மலம், கீற்று, சம்படி, பிளத்தல், புஷ்பாாகம் விஷ்ணுமூர்த்தி வராக தொளை, கரிவிந்து, காகபா தம், மிருத்துக் அவதாரங்கொண்டு தமது பிலம் கோடிகள் இலாதன, கோடி முரிந்தன, போலும் வாயைத் திறந்து அட்டகாசம் தாரை, மழுங்கல் என விவை. இனிக் செய்தடோது வாயினின்றும் விழுந்த குணமைந்தாவன. எட்டுப் பலகையும், கபம் சிந்திய இடத்திலும், வலாசுரன் ஆறு கோடியும், தாரையும், சுத்தியும், கபம் விழுந்த இடத்திலும் உண்டானது. தராசமும் என இவை, இக் குற்றங்கள் அது பாரியாத்ரகிரியின் கொடிமுடியாயும் நான்கின் பயனாவன, காகபாதம், நாகம் மந்தரமால்வரைக்குப் புறஞ்சூழ் மேகலை 'கொல்லும். மலம் பிரியாதது நிலந்தரு யாயும் இருக்கும். மயன் இந்த ரத்தினத் கிளை கெடும். விந்து சிந்தையின் சந்தாபம் தினால் இந்திரனுக்குப் பட்டணமும். மண் தரும். கீற்றுவாலினை யேற்றவர் மாய் -பமும் உண்டாக்கினான். இந்த ரத்தி வர். இவற்றின் சாதி அந்தணன் வெள்ளை, னம் அணிவோர் பகைவரை வென்று அரசன் சிவப்பு, வைசியன் பச்சை, சூத்
இரத்தினோற்பத்தி இரத்தினோற்பத்தி வண்டின் வயி செத்துத் தெளிதலோடு வெற்றி பெறுவர் . வைடூரியம் வலா எட்டும் குணமே ' ' என்ப . நீலங்கனினினம் சுரன் ரோமம் எல்லாம் இளாவிருத கண் இந்நீலம் வலாசுரன் கண்களாம் . அது டத்திலும் கோரக்கம் மகதம் சிங்களம் சிவமூர்த்தியின் கண்டத்தின் ஒளிபோல் மலயம் பாரசீகம் திரிகூடம் முதலிய விளங்கும் . அது மாநீலம் எனவும் ' தேசங்களிலும் மற்றத் தீவுகளிலும் பரந்து இந்திரநீல மெனவும் இருவகைப்படும் . உண்டாயின இது மேகம் இடிக்கையில் அவற்றுள் இந்திரநீலம் விசுவரூபனை இந் கடலிலும் உண்டாகும் . இது மூங்லினிலை திரன் கொன்ற பாபம் தீர அச்சுவமேதஞ் மேகம் மயிலின் கழுத்து பூனைக்கண் செய்தனன் . அந்த யாகப்புகை குதிரை தேன் இந்நிறங்களையுடைய தாய்க் கனமாய் களின் கண்களில் நுழைந்து கலங்கிச் தெள்ளிய தாய் உறுதியாய் இருக்கும் . சேறு போல வழிந்து ஒழுகிய இடங்களின் இது அழகாய் வலப்புறத்து ஒளி வீசின் உண்டான நீலமாம் . மாநீலமாவது சூரி ' பிராமண சாதியாம் இடப்புறத்தில் ஒளி யன் தேவி சஞ்ஞை அவனது வெப்பம் வீசின் க்ஷத்திரியசாதியாம் . மேலே ஒளி பொறுக்காது பெட்டைக்கு திரை யுருக் வீசின் வைசிய சாதியாம் . அடிப்புறம் ஒளி கொண்டு ஓடினகாலையில் சூரியன் ஆண் வீசின் சூத்திர சாதியாம் இதனை அணி குதிரை வடிவாகப் பின் தொடர்ந்தனன் . ' வோர் சம்பத்தை யடைவர் . பவளம் அக்காலையில் அவன் வீரியம் சிதறின வலாசுரன் மாமிசம் விழுந்த இடத்தில் இடத்தில் உண்டானவையாம் . இந் நீல உண்டாயிற்று . இன்னும் பிரமன் சந்தி சத்தினங்கள் வெண்மை கலந்து இருக்கின் வடிவமாகிய தென்புலத்தவரைச் சிருஷ் பிராமணசாதி செம்மைகலந்து இருக்கின் டிக்கையில் அவர்கள் உடலின் அழுக்குச் கத்திரியசாதி செம்பொன்னிறங் கலந்து சிந்திய இடத்தினும் திருமால் மதுகைட இருக்கின் வைசியசாதி மிக்க கறுப்புக் வரைக் கொன்ற காலத்து அவர்களின் கலந்திருக்கின் சூத்திரசாதியாம் . இந்த உடலினும் இரத்தம் ஒழுகிய இடங்களி நீலரத்தின மணிவோர் சகல மங்களமும் லும் இந்திரன் மலைகளின் சிறகுகளை பெற்று வாழ்வார்கள் . நீலத்திற்குக் குணம் வெட்டியபோது அவற்றின் உதிரம் சிந் பதினொன்று குற்றம் எட்டு . கோகுலக் தின இடங்களிலும் உண்டாயிற்று இப் கழுத்துக் குவளை சுரும்பர் ஆகுலக்கண் பவளம் முருக்கம்பூ பச்சைக் கிளிமூக்கு கள விரிச்சாறு - - - - கா யாநெய்தல் செவ்வரத்தம்பூ கொவ்வைக்கனி இவை கனத்தல் பத்தி பாய்தலெனக் குணம் களின் நிறமாகும் . இவைகளில் திருகல் பதினொன்றாமே . கோமேதகம் கோணல் புழுவரித்தல் முகமொடிதல் இது வலாசுரன் நிணம் சிதறிய இடங் குற்றமாம் . இவைகளைப் பெண்களே களில் உண்டாவதாம் . இது உருகிய அணிவர் . அணியின் புத்திரலாபம் முத நெய்த்துளி தேன்றுளி கோசலம் இவை லிய உண்டாம் . இந்த நவரத்தினங்கள் களினிறமாய்ச் சிவந்து பசும்பொன்னிற அன்றிச் சந்திரகாந்தக் கல்லும் சூரியகாந் மாய் மென்மையாய்ச் சுத்தமாய் உறுதி தக் கல்லும் உண்டு என்பர் . இவ்விரத் கொண்டிருக்கும் . இதை அணியின் தினங்களுக்குக் குற்றம் பன்னிரண்டா அஞ்ஞானம் நீங்கிச் சுத்த முண்டாகும் . வன சரை மலம் கீற்று சம்படி பிளத்தல் புஷ்பாாகம் விஷ்ணுமூர்த்தி வராக தொளை கரிவிந்து காகபா தம் மிருத்துக் அவதாரங்கொண்டு தமது பிலம் கோடிகள் இலாதன கோடி முரிந்தன போலும் வாயைத் திறந்து அட்டகாசம் தாரை மழுங்கல் என விவை . இனிக் செய்தடோது வாயினின்றும் விழுந்த குணமைந்தாவன . எட்டுப் பலகையும் கபம் சிந்திய இடத்திலும் வலாசுரன் ஆறு கோடியும் தாரையும் சுத்தியும் கபம் விழுந்த இடத்திலும் உண்டானது . தராசமும் என இவை இக் குற்றங்கள் அது பாரியாத்ரகிரியின் கொடிமுடியாயும் நான்கின் பயனாவன காகபாதம் நாகம் மந்தரமால்வரைக்குப் புறஞ்சூழ் மேகலை ' கொல்லும் . மலம் பிரியாதது நிலந்தரு யாயும் இருக்கும் . மயன் இந்த ரத்தினத் கிளை கெடும் . விந்து சிந்தையின் சந்தாபம் தினால் இந்திரனுக்குப் பட்டணமும் . மண் தரும் . கீற்றுவாலினை யேற்றவர் மாய் - பமும் உண்டாக்கினான் . இந்த ரத்தி வர் . இவற்றின் சாதி அந்தணன் வெள்ளை னம் அணிவோர் பகைவரை வென்று அரசன் சிவப்பு வைசியன் பச்சை சூத்