அபிதான சிந்தாமணி

இரத்தினோற்பத்தி 173 இரத்தினோற்பத்தி ளவை யெனவுங்கூறுவர். இவ்விரத்தினங் தன்னைத்தானே அறுக்கும் தொளையிடு களை மதிப்போர் திங்களில் முத்தினையும் மன்றி மற்றொன்றில் அறுபடாது, மா செவ்வாயிற் பவளத்தினையும், புதனில் கதம் வலாசுரன் பித்தத்தினைப் பணிகள் பச்சையினையும், வியாழனில் புஷ்பராகக மூக்கினால் கொத்தித் தமக் கிரையாகக் தினையும், வெள்ளியில் வயிரத்தினையும், கொண்டு சென்றகாலத்து மூக்கினின்று சனியில் நீலத்தினையும், ஞாயிறில் சிதறிவிழுந்த இடங்களே மரகத ரத்தினத் கோமேதகத்தையும், திங்களில் வைடூரி திற்கு உற்பத்தித் தலங்கள் ஆம். பின்னும் யத்தையும், மதிக்கும் காலமெனக்கூறுவர். வினதை இடத்தில் அருணன் பிறந்த இனி, முத்துக்கள் தலசம், சலசம, என முட்டையின் ஒட்டைக் கருடன் ஓரிடத் இருவகை. தலசம், பூமியிலுள்ள பொருள் தில் பத்திரமாக வைத்து இருக்க அந்த களிலுண்டாவன. சலசம், நீரிலுண்டாம் இடம் தறிக் கடல் சூழ்ந்த தீவில் விழுந்த பொயள்களில் பிறப்பன, அவை சங்கு, அந்த இடமும் மரகதம் பிறக்கும் இட மேகம், மூங்கில், பாம்புத்தலை, பன்றிக் மாம். மற்றும் விஷ்ணுமூர்த்தி மோகினி கொம்பு, வெண்ணெல், இப்பி, மீன்றலை, யுருவாகச் சென்றகாலத்து ருத்ர மூர்த்தி கரும்பு, யானைக்கொம்பு முதலிய இடங் பின்றொடர்ந்து மந்தரமலையிற் கூடி அரி களிலுண்டாம். கொக்கின் றலை, கற்புடை கானைப் பெற்றபோது சிதறிய வீரியத் மகளிர் கண்டம் முதலியவற்றில் உண்டாம் தைக் கருடன் கடலிலும் துருக்க நாட்டிலும் எனவுங் கூறுவர். அவையறிய, அவற்றில் இ-, அது கருடப்பச்சை யாயிற்று. அந் யானைக்கொம்பிற் பிறக்கும் முத்து மாடப் தக்கருடப்பச்சைக்குக் காடம், சுப்பிரம், புறாவின் முட்டைபோற் றிரண்டு வெண் காவம் என மூன்று குணங்கள் உண்டு. ணிறமா யிருக்கும். மேகத்தின் முத்து அவற்றுள் காடம் அறுகம்புல்லின் நிறம் இளஞ்சூரிய னிறமாயிருக்கும். மூங்கில் உள்ளது. அந்தக் காடம், சகுணமெனவும் முத்து மழைத்துளி நிறமாகும். பாம்பின் சதோடமெனவும் இருவகை யென்பர். முத்து நீலநிறமாயிருக்கும். பன்றிக்கொம் இவற்றில் சகுணமாவது காடம், உல்லதி பின் முத்து இரத்த நிறமாம். நெல்லின் தம், பேசலம், பித்தகம், முத்தம், பிதுகம் முத்து பச்சையாயிருக்கும். மீன் முத்து என அறுவகைப்படும். அவற்றில் காடம் பாதிரிப்பூ நிறமாம். கரும்பின் முத்து புல்லின் நிறம், உல்லசிதம் மெலி தாயிருக் பொன்னிறமா யிருக்கும். இம் முத்துக் கும், பேசலம் குளச் செந்நெல் நிறமாயி கள் நக்ஷத்திரம் போல் ஒளியும் உருட்சி ருக்கும், பித்தகம், பச்சைக் கிளிச்சிறகின் யும், அழுக்கில்லாமையும், கையில் எடுத் நிறமாம். முத்தம், துளசி நிறமாம். துப் பார்க்கையில் கெட்டியும், பார்வைக் பிதுகம், தாமரையிலையின் நிறமாம். கழகும் படிகநிறத்துடன் கூடியிருப்பின் சதோடமானது, தோடலே சாஞ்சிதம், உத்தமமாம். இவற்றை அணியின் லக்ஷ துட்டம், தோடமூர்ச்சிதம், தோடலேசம் மியும், ஆயுளும், செல்வமு முண்டாம். மந்ததோடம் என்று ஐந்து வகைப்படும். மூதேவி நீங்குவள், இனித் ததீசிமுனி அவற்றில் தோடலே சாஞ்சிதம், எலு வரின் எலும்பும், வலாசுரன் எலும்பும், மிச்சை நிறமாயிருக்கும். திட்டம், அலரி கோசலமுதலிய நாடுகளில் விழுந்து வயி யிலை நிறமாயிருக்கும். தோடமூர்ச்சிதம், ரமுண்டாயின. அவ்வயிரங்களுள் கோசல புல்லின் நிறமாகும். தோடலேசம், நாட்டிற் கிடைப்பன குணத்திற் சிறந்த தாமரையிலையின் நிறமாகும். மந்ததோடம் னவாம். அது உறுதியாய்த் தெள்ளிய தாய் மயிலிறகின் நிறமாகும். இவ்வகை மரக விலை மதிப்புள்ள தா யிருக்கும். இதைக் தாதிகளின் இனங்களை அணிவோர் தீர்க் குறுநிலமன்னன் அணியினும் உலகங்களை காயுள் உள்ளவர்களாய்ச் சகல ஐச்வரியங் வென்று சயமடைந்து செல்வம் உடையன் களும் அடைவர். மரகதப் பச்சைக்குக் ஆவன். தரித்திரம், வியாதி, மிருகங்க குற்றம் எட்டுள. அவை கருகல், வெள் ளால் வரும் வருத்தம், அற்பாயுசு, பூத ளை, கல், மணல், கீற்று, பரிவு, தார், கணங்களால் இம்சையுண்டாகா. இரத்தி சாயையிறு குதல் என்பன. குணம் எட்டா னங்களில் வயிரத்தையே முதல் என்று வன. நெய்த்த மயிற் கழுத்தொத்த சற்சேர் கூறுவர். அது மற்ற இரத்தி பைம் பயிரிற் , பசுத்தல் பொன்மை தன னங்களைத் தொளமிடத் தகுந்ததுமாம்..னுடன் பசுத்தல், வக்கிபாய்தல் பொன்
இரத்தினோற்பத்தி 173 இரத்தினோற்பத்தி ளவை யெனவுங்கூறுவர் . இவ்விரத்தினங் தன்னைத்தானே அறுக்கும் தொளையிடு களை மதிப்போர் திங்களில் முத்தினையும் மன்றி மற்றொன்றில் அறுபடாது மா செவ்வாயிற் பவளத்தினையும் புதனில் கதம் வலாசுரன் பித்தத்தினைப் பணிகள் பச்சையினையும் வியாழனில் புஷ்பராகக மூக்கினால் கொத்தித் தமக் கிரையாகக் தினையும் வெள்ளியில் வயிரத்தினையும் கொண்டு சென்றகாலத்து மூக்கினின்று சனியில் நீலத்தினையும் ஞாயிறில் சிதறிவிழுந்த இடங்களே மரகத ரத்தினத் கோமேதகத்தையும் திங்களில் வைடூரி திற்கு உற்பத்தித் தலங்கள் ஆம் . பின்னும் யத்தையும் மதிக்கும் காலமெனக்கூறுவர் . வினதை இடத்தில் அருணன் பிறந்த இனி முத்துக்கள் தலசம் சலசம என முட்டையின் ஒட்டைக் கருடன் ஓரிடத் இருவகை . தலசம் பூமியிலுள்ள பொருள் தில் பத்திரமாக வைத்து இருக்க அந்த களிலுண்டாவன . சலசம் நீரிலுண்டாம் இடம் தறிக் கடல் சூழ்ந்த தீவில் விழுந்த பொயள்களில் பிறப்பன அவை சங்கு அந்த இடமும் மரகதம் பிறக்கும் இட மேகம் மூங்கில் பாம்புத்தலை பன்றிக் மாம் . மற்றும் விஷ்ணுமூர்த்தி மோகினி கொம்பு வெண்ணெல் இப்பி மீன்றலை யுருவாகச் சென்றகாலத்து ருத்ர மூர்த்தி கரும்பு யானைக்கொம்பு முதலிய இடங் பின்றொடர்ந்து மந்தரமலையிற் கூடி அரி களிலுண்டாம் . கொக்கின் றலை கற்புடை கானைப் பெற்றபோது சிதறிய வீரியத் மகளிர் கண்டம் முதலியவற்றில் உண்டாம் தைக் கருடன் கடலிலும் துருக்க நாட்டிலும் எனவுங் கூறுவர் . அவையறிய அவற்றில் - அது கருடப்பச்சை யாயிற்று . அந் யானைக்கொம்பிற் பிறக்கும் முத்து மாடப் தக்கருடப்பச்சைக்குக் காடம் சுப்பிரம் புறாவின் முட்டைபோற் றிரண்டு வெண் காவம் என மூன்று குணங்கள் உண்டு . ணிறமா யிருக்கும் . மேகத்தின் முத்து அவற்றுள் காடம் அறுகம்புல்லின் நிறம் இளஞ்சூரிய னிறமாயிருக்கும் . மூங்கில் உள்ளது . அந்தக் காடம் சகுணமெனவும் முத்து மழைத்துளி நிறமாகும் . பாம்பின் சதோடமெனவும் இருவகை யென்பர் . முத்து நீலநிறமாயிருக்கும் . பன்றிக்கொம் இவற்றில் சகுணமாவது காடம் உல்லதி பின் முத்து இரத்த நிறமாம் . நெல்லின் தம் பேசலம் பித்தகம் முத்தம் பிதுகம் முத்து பச்சையாயிருக்கும் . மீன் முத்து என அறுவகைப்படும் . அவற்றில் காடம் பாதிரிப்பூ நிறமாம் . கரும்பின் முத்து புல்லின் நிறம் உல்லசிதம் மெலி தாயிருக் பொன்னிறமா யிருக்கும் . இம் முத்துக் கும் பேசலம் குளச் செந்நெல் நிறமாயி கள் நக்ஷத்திரம் போல் ஒளியும் உருட்சி ருக்கும் பித்தகம் பச்சைக் கிளிச்சிறகின் யும் அழுக்கில்லாமையும் கையில் எடுத் நிறமாம் . முத்தம் துளசி நிறமாம் . துப் பார்க்கையில் கெட்டியும் பார்வைக் பிதுகம் தாமரையிலையின் நிறமாம் . கழகும் படிகநிறத்துடன் கூடியிருப்பின் சதோடமானது தோடலே சாஞ்சிதம் உத்தமமாம் . இவற்றை அணியின் லக்ஷ துட்டம் தோடமூர்ச்சிதம் தோடலேசம் மியும் ஆயுளும் செல்வமு முண்டாம் . மந்ததோடம் என்று ஐந்து வகைப்படும் . மூதேவி நீங்குவள் இனித் ததீசிமுனி அவற்றில் தோடலே சாஞ்சிதம் எலு வரின் எலும்பும் வலாசுரன் எலும்பும் மிச்சை நிறமாயிருக்கும் . திட்டம் அலரி கோசலமுதலிய நாடுகளில் விழுந்து வயி யிலை நிறமாயிருக்கும் . தோடமூர்ச்சிதம் ரமுண்டாயின . அவ்வயிரங்களுள் கோசல புல்லின் நிறமாகும் . தோடலேசம் நாட்டிற் கிடைப்பன குணத்திற் சிறந்த தாமரையிலையின் நிறமாகும் . மந்ததோடம் னவாம் . அது உறுதியாய்த் தெள்ளிய தாய் மயிலிறகின் நிறமாகும் . இவ்வகை மரக விலை மதிப்புள்ள தா யிருக்கும் . இதைக் தாதிகளின் இனங்களை அணிவோர் தீர்க் குறுநிலமன்னன் அணியினும் உலகங்களை காயுள் உள்ளவர்களாய்ச் சகல ஐச்வரியங் வென்று சயமடைந்து செல்வம் உடையன் களும் அடைவர் . மரகதப் பச்சைக்குக் ஆவன் . தரித்திரம் வியாதி மிருகங்க குற்றம் எட்டுள . அவை கருகல் வெள் ளால் வரும் வருத்தம் அற்பாயுசு பூத ளை கல் மணல் கீற்று பரிவு தார் கணங்களால் இம்சையுண்டாகா . இரத்தி சாயையிறு குதல் என்பன . குணம் எட்டா னங்களில் வயிரத்தையே முதல் என்று வன . நெய்த்த மயிற் கழுத்தொத்த சற்சேர் கூறுவர் . அது மற்ற இரத்தி பைம் பயிரிற் பசுத்தல் பொன்மை தன னங்களைத் தொளமிடத் தகுந்ததுமாம் . . னுடன் பசுத்தல் வக்கிபாய்தல் பொன்