அபிதான சிந்தாமணி

இரத்தினசாங் 111 இரத்தினாவலி | | நவமணிகளாம். வைரம் எல்லாவற்றி இரத்னலிங்கம் - எண்வகை. வச்சலிங்கம் னும் சிறந்ததாம். கோமேதகமும், பவழ மாணிக்கலிங்கம், வைடூர்யவிங்கம், ஸ்படிக மும் எல்லாவற்றினும் தாழ்ந்தனவாம். மா லிங்கம், பவளவிங்கம், இந்திர நீலலிங்கம், கதமும் மாணிக்கமும், முத்தும் தலையாய கோமே தகலிங்கம், மாக தலிங்கம் (சைவபூ.) மணிகளாம். இந்திரநீலமும், வைடூரிய இரத்தினாவதி- ஆநர்த்த தேசாதிபன் குமரி. மும் இடையாயமணிகளாம். இந்த இரத் இவள் சிவபூசையால் சித்தியடைந்தவள். தினங்கள் சருக்கராபம், சிபிடம், களாபம். இரத்தினபுதன் - இவன் சக்ரபுரததரசன் வருத்துலம் என (- வகைப்படும். சருக் குமரன். இவன் மோஹத்தால் மயங்கி கராபம் சுக்கான் கல் போல்வது, சிபிடம் யிருந்தனன். இவனது பட்டத்து யானை அவல்போலிருப்பது. தளாபம் நீண்ட வச்ச தந்தரெனும் முனிவருபதேசத்தைக் உருவுள்ளது, வர்த்துலம் உருண்டை வடி கேட்டுப் பூர்வத்தில் தானிருந்த நிலையுணர் வுள்ள து. சுக் - நீ.) ந்து கவளங்கொள்ளாதிருக்க அரசனாகிரு இரத்தினசாது - மேருவிற் கொருபெயர் ந்த முனிவரைக் கேட்க முனிவர் அஸ்தின இரத்தினசூடன் - சங்கசூடன் புதல்வன். புரத்தில் பீரீதிபத்திரனெனுமாசன் ஒருவ இரத்தினாவலிக்குப் புருஷன். னிருந்தான். அவன் தேவி வசுந்தரை புதல் இரத்தினதீபன்--இரத்தினாவலியைக் காண்க. வன் பிரீதிங்கான், மந்திரி சித்திரமதி, இரத்தினதீவகம் - இது மணிப்பல்லவத் இவன் தேவி கமலை, இவர்கட்குப் புதல் திற்கு அயலிலுள்ள ஒரு சிறு தீவு. இதில் வன் விசித்திரமதி, அரசகுமானு மிவனு புத்தருடைய பாதப்படிமை அமைக்கப் மில்லற வெறுப்படைந் திருந்தனர். அக் பட்ட ஒரு மலை உண்டு. இதுவே இல காலத்துப் புத்திஷேணை இவர்களில் பிரீ ங்கை. அம்மலைக்குச் சமனொளி எனப் திங்கரன் உபதேசத்தால் நன்னடையடை பெயர். (மணிமேகலை.) ந்ததைக்கூற விசித்திரமதி அவளிடம் இரத்தினதேனுதானம் - வேதிகை செய்வி மோகங்கொண்டு அந் நகரத்தரசனாகிய கந் த்து அதில் வெள்ளுப்புப் பரப்பி அதில் தமித்திரனுக்குச் சமையற்காரனாகி அவன கன்றினுடன் பசு எழுதி மூக்கில் ஏறு து தவியால் புத்திஷேணையைச் சேர்க் புட்பராகம், முகத்தில் (அக) பதுமராகம், தான் அவனே பட்டத்து யானையானான். நெற்றியில் முத்து, பொற்பட்டம், கண் இச்சரிதங்கேட்டு இரத்னாயு தன் விரக்தி களில் நூறு முத்துக்கள், கழுத்தில் ஏறு பெற்றுப்பட்டத்தை மகனுக்குக் கொடுத்த கோமேதகம், முதுகில் நூறு நீலம், இர வச்ரசந்தரிடம் உபதேசம் பெற்று உலக மாடு பக்கங்களில் நூறு சீவரத்தங்கள், துச்சியடைந்தனன். அபராசிதனைக் காண்க, பற்களுக்குப் பளிங்கு, வாலில் நூறு முத் (மேருமந்தரம்.) துகள், அரையில் நூறு மாணிக்கம், பொன் இரத்தினவலி-1, இவள் பூர்வசன்மத்திற் னாற் குளம்பு, மூக்கில் சூர்ய சந்திரகாந்தி கலாவதியென்னுங் கூத்தி. சிவபூசையால் கற்கள், வெள்ளியால் நாபி, சந்தனம், வசுபூதி யென்னுங் காந்தருவன் மகளாகப் குங்குமம், கற்பூரம் முதலியவைகளால் பிறந்து, இரத்தினேசனென்னுஞ் சிவ உரோமகூபங்கள் செய்வித்துக் 'கருடப் மூர்த்தியைப் பூசித்து வருகையில் சிவமூர் பச்சை தன்னாற் கால்க ளமைத்து, சந்திக த்தி, உன் பெயர்கொண்ட புருஷன் உன் ளினவமணிகள் பதித்து, கற்கண்டிற் னை மணப்பான் என் றனர். இரத்தினாவலி கோமய மமைத்து நெய்யைக் கோசலமாக தன் கனவி லவனைக் கண்டு விரும்பித் வைத்து, கன்று மிவ்வா றமைத்து, காலில் தோழியாகிய சந்திரலேகை சித்திரித்துக் கவடிகட்டி, இடங்கள் தோறும் நெல் முத காட்டிய சித்திரத்தால் அவன் நாகலோகத் லிய குவித்து வேதிகையிற் பூசைமுதலிய துப் புருடனென நினைத்து இருக்கையில், செய்வித்து வேதியர்க் கருத்தித் தக்ஷிணை சுவா என்னும் அரக்கன் இவளைத் தூக்கிச் யுடன் தானஞ் செய்வதாம். (ஸ்ரீலைங்க செல்லச் சங்கசூடனெனும் நாகராஜன் புராணம்.) குமாரனாகிய இரத்தினசூட னரக்கனைக் இரத்தினபல்லவம் ஒரு வித்தியாதர நகரம்.) கொன்று இவளை மணந்தனன். (காசி இரத்தினடாம்-- காந்தார நாட்டிலுள்ளதொரு காண்டம் ) நகரம். பெரு கதை.) 2. இரத்தின தீபன குமரி இவள் மந் நாத்தினமாலை - நீலன் பாரி தாரதாமன் எனுங் காந்தருவன் குமானா
இரத்தினசாங் 111 இரத்தினாவலி | | நவமணிகளாம் . வைரம் எல்லாவற்றி இரத்னலிங்கம் - எண்வகை . வச்சலிங்கம் னும் சிறந்ததாம் . கோமேதகமும் பவழ மாணிக்கலிங்கம் வைடூர்யவிங்கம் ஸ்படிக மும் எல்லாவற்றினும் தாழ்ந்தனவாம் . மா லிங்கம் பவளவிங்கம் இந்திர நீலலிங்கம் கதமும் மாணிக்கமும் முத்தும் தலையாய கோமே தகலிங்கம் மாக தலிங்கம் ( சைவபூ . ) மணிகளாம் . இந்திரநீலமும் வைடூரிய இரத்தினாவதி - ஆநர்த்த தேசாதிபன் குமரி . மும் இடையாயமணிகளாம் . இந்த இரத் இவள் சிவபூசையால் சித்தியடைந்தவள் . தினங்கள் சருக்கராபம் சிபிடம் களாபம் . இரத்தினபுதன் - இவன் சக்ரபுரததரசன் வருத்துலம் என ( - வகைப்படும் . சருக் குமரன் . இவன் மோஹத்தால் மயங்கி கராபம் சுக்கான் கல் போல்வது சிபிடம் யிருந்தனன் . இவனது பட்டத்து யானை அவல்போலிருப்பது . தளாபம் நீண்ட வச்ச தந்தரெனும் முனிவருபதேசத்தைக் உருவுள்ளது வர்த்துலம் உருண்டை வடி கேட்டுப் பூர்வத்தில் தானிருந்த நிலையுணர் வுள்ள து . சுக் - நீ . ) ந்து கவளங்கொள்ளாதிருக்க அரசனாகிரு இரத்தினசாது - மேருவிற் கொருபெயர் ந்த முனிவரைக் கேட்க முனிவர் அஸ்தின இரத்தினசூடன் - சங்கசூடன் புதல்வன் . புரத்தில் பீரீதிபத்திரனெனுமாசன் ஒருவ இரத்தினாவலிக்குப் புருஷன் . னிருந்தான் . அவன் தேவி வசுந்தரை புதல் இரத்தினதீபன் - - இரத்தினாவலியைக் காண்க . வன் பிரீதிங்கான் மந்திரி சித்திரமதி இரத்தினதீவகம் - இது மணிப்பல்லவத் இவன் தேவி கமலை இவர்கட்குப் புதல் திற்கு அயலிலுள்ள ஒரு சிறு தீவு . இதில் வன் விசித்திரமதி அரசகுமானு மிவனு புத்தருடைய பாதப்படிமை அமைக்கப் மில்லற வெறுப்படைந் திருந்தனர் . அக் பட்ட ஒரு மலை உண்டு . இதுவே இல காலத்துப் புத்திஷேணை இவர்களில் பிரீ ங்கை . அம்மலைக்குச் சமனொளி எனப் திங்கரன் உபதேசத்தால் நன்னடையடை பெயர் . ( மணிமேகலை . ) ந்ததைக்கூற விசித்திரமதி அவளிடம் இரத்தினதேனுதானம் - வேதிகை செய்வி மோகங்கொண்டு அந் நகரத்தரசனாகிய கந் த்து அதில் வெள்ளுப்புப் பரப்பி அதில் தமித்திரனுக்குச் சமையற்காரனாகி அவன கன்றினுடன் பசு எழுதி மூக்கில் ஏறு து தவியால் புத்திஷேணையைச் சேர்க் புட்பராகம் முகத்தில் ( அக ) பதுமராகம் தான் அவனே பட்டத்து யானையானான் . நெற்றியில் முத்து பொற்பட்டம் கண் இச்சரிதங்கேட்டு இரத்னாயு தன் விரக்தி களில் நூறு முத்துக்கள் கழுத்தில் ஏறு பெற்றுப்பட்டத்தை மகனுக்குக் கொடுத்த கோமேதகம் முதுகில் நூறு நீலம் இர வச்ரசந்தரிடம் உபதேசம் பெற்று உலக மாடு பக்கங்களில் நூறு சீவரத்தங்கள் துச்சியடைந்தனன் . அபராசிதனைக் காண்க பற்களுக்குப் பளிங்கு வாலில் நூறு முத் ( மேருமந்தரம் . ) துகள் அரையில் நூறு மாணிக்கம் பொன் இரத்தினவலி - 1 இவள் பூர்வசன்மத்திற் னாற் குளம்பு மூக்கில் சூர்ய சந்திரகாந்தி கலாவதியென்னுங் கூத்தி . சிவபூசையால் கற்கள் வெள்ளியால் நாபி சந்தனம் வசுபூதி யென்னுங் காந்தருவன் மகளாகப் குங்குமம் கற்பூரம் முதலியவைகளால் பிறந்து இரத்தினேசனென்னுஞ் சிவ உரோமகூபங்கள் செய்வித்துக் ' கருடப் மூர்த்தியைப் பூசித்து வருகையில் சிவமூர் பச்சை தன்னாற் கால்க ளமைத்து சந்திக த்தி உன் பெயர்கொண்ட புருஷன் உன் ளினவமணிகள் பதித்து கற்கண்டிற் னை மணப்பான் என் றனர் . இரத்தினாவலி கோமய மமைத்து நெய்யைக் கோசலமாக தன் கனவி லவனைக் கண்டு விரும்பித் வைத்து கன்று மிவ்வா றமைத்து காலில் தோழியாகிய சந்திரலேகை சித்திரித்துக் கவடிகட்டி இடங்கள் தோறும் நெல் முத காட்டிய சித்திரத்தால் அவன் நாகலோகத் லிய குவித்து வேதிகையிற் பூசைமுதலிய துப் புருடனென நினைத்து இருக்கையில் செய்வித்து வேதியர்க் கருத்தித் தக்ஷிணை சுவா என்னும் அரக்கன் இவளைத் தூக்கிச் யுடன் தானஞ் செய்வதாம் . ( ஸ்ரீலைங்க செல்லச் சங்கசூடனெனும் நாகராஜன் புராணம் . ) குமாரனாகிய இரத்தினசூட னரக்கனைக் இரத்தினபல்லவம் ஒரு வித்தியாதர நகரம் . ) கொன்று இவளை மணந்தனன் . ( காசி இரத்தினடாம் - - காந்தார நாட்டிலுள்ளதொரு காண்டம் ) நகரம் . பெரு கதை . ) 2 . இரத்தின தீபன குமரி இவள் மந் நாத்தினமாலை - நீலன் பாரி தாரதாமன் எனுங் காந்தருவன் குமானா