அபிதான சிந்தாமணி

இரண்யநாபன் 169 இரதந்தரி இரண்யநாபன்-1. (சூர்.) விவச்வகன் கும சிங்கன், நீலன் முதலியோருடன் போரி பன். இவன் யஞ்ஞவல்கிய முனிவரிடம் யற்றி வீரவாகுதேவர் எவியப்படைக் கஞ்சி யோகம் உணர்ந்தவன். சுகவர்மாவின் யும், தந்தைக்குத் தில தர்ப்பணம் முதலிய மாணாக்கன் எனவும் கூறுவர். செய்யவும் மீனுருக்கொண்டு கடலில் 2. (சூ.) தூர்த்தி குமரன். இவனிடம் ஒளித்துச் சூரபன்மன் இருபிளவுபட்ட யஞ்ஞவல்கிய முனிவர் அத்யாத்மயோகம் பின்பு கடலினின்று வெளிப்பட்டுத் துக் பெற்றனர். இவன் குமான். பாஷ்யன். கித்து அவற்குச் செய்ய வேண்டிய நீர்க் இரண்யபிந்து - ஓர் நதி. கடனை ஆசாரியரைக்கொண்டு செய்வித் இரண்யபுாம் - நிவாதகவச காலகேயர் பட்ட துத் தவமேற்கொண்டவன். (ஸ்காந்தம்.) டணம். இரன்யஹஸ்தர் - காலவிருக்ஷரைக் காண்க. இரண்யபூதானம் - ஒரு துலாம் பொன்னி இரண்யஸ்தூயன் - அங்கீரசன் சந்ததியான். லாவது அல்லது அதிலரைப் பாகத்தா ஓர் இருடி. | லாவது சதுரத்தகடு செய்வித்து, அதில் இரண்யாஸ்தன் - ஒரு ரிஷி புத்திரனாகிய சத்த தீவுகள், எழுகடல்கள், குலாசலங் மகரிஷி, பாரியை மதிராசுவன் புத்திரி கள், நதிகள், மேரு, வருஷங்கள், விரு யாகிய சுமத்தியமை. (பா - சா - அறு.) ஷங்கள் முதலிய அமைப்பித்து, ஓமமுத இரண்யாக்ஷன்-1. காசிபருக்குத் திதியிட விய சடங்குகள் முடித்து, பஞ்சகவ்ய முதித்த குமரன். இவன் சகோதரன் பூசை தகட்டிற்குச் செய்வித்து வேதியர்க் இரண்யகசிபு. இவர்கள் வைகுண்டத்தி கன்ன தானஞ் செய்வித்துத் தகட்டை லிருந்த துவாரபாலகர்களாகிய, சய, உத்தமனாகிய வேதியனுக்குத் தானஞ் விசயர், சனந்தனாதியர் சாபத்தா லிப்பிறப் செய்தலாம். (ஸ்ரீலைங்கபுராணம்.) ' படைந்தனர். இவன் கதாபாணியாக இந் இரண்யமட்டத்துப் பெருங்குன்றூர்ப் பெ திராதி தேவர்கள், இருடிகள் முதலி ருங்கௌசிகனார் - நன்னன்மீது மலைபடு யோரை வருத்தி ஒருமுறை பூமியைப் கடாம் அல்லது கூத்தராற்றுப்படை பாடிப் பாய்போற் சுருட்டிக்கொண்டு கடலில் பரிசுபெற்ற புலவர். இவரது ஊர் இர ஒளிக்க விஷ்ணு மூர்த்தி சுவேதவராகவுரு ண்யமுட்டத்துப் பெருங்குன்றூர்போலும். கொண்டு கொம்பினா லிவன் மார்பைப் இவர், கௌசிக ரென்றதனால் அந்தணரா பிளந்து பூமியைப் பழமைபோல் நிறுத் யிருக்கலாம். தினர். (நாரசிங்க புராணம்) இரண்யாததானம்-பொன்னால் துலைக்குச் 2. யதுவம்சத்துச் சியாமகன் குமரன். சொன்ன அளவில் தேர் செய்வித்து, தாய் சூரபூமி. அதிற் சுற்றித் தேவர்க் கிருக்கையமைத்து 3. இவன் பிரமனது இடது நாசிக் அ, ச, உ பொற் குதிரைகளைப் பூட்டி கண் தோற்றிப் பூமியை அபகரித்துச் இடையிற் சூரியனை எழுந்தருளச் செய் சென்ற அசுரன். இவனை விஷ்ணு மூர் வித்து மான் தோலில் எள்ளைப் பரப்பித் த்தி பிரமனது மூக்கினின்று நீலவராக தேரில்வைத்து வலஞ்செய்வித்து வேதி ராகத் தோன்றிக் கொலை புரிந்தனர். யர்க்குத் தானஞ் செய்தலாம். (புராணம்) இவனுக்கு ஆதியிரண்யாக்ஷன் எனப் இரண்யரேதஸ் - பிரியவிரதனுக்குப் பெரி பெயர். (திருமுஷ்ட-புராணம்) ஹிஷ்மதியிட முதித்த குமரன். இரண்வதி - குருக்ஷேத்திரத்திற்கு அருகி இரண்யரோமன்-1. ஐந்தா மன்வந்தரத்து லுள்ள ஒரு நதி. இரதகாரன் - அரசன் சோரத்தால் அரச 2 உலகபாலகர் நால்வரி லொருவன். | கன்னிகையைக் கூடிப் பெற்ற குமரன். இரண்யவர்மன் - தசாரணவ தேசாதிபதி, இரதசப்தமி - இது சூரியனது ரதம் உத்த சிகண்டியின் சுற்றத்தான். ராயணத்திற் றிரும்புங்காலம். இக்காலத் இரண்யவன்மன்-1. ஓர் இருடி. திற் சூரியனை எண்ணிப் பலகாராதிகள் -2. சிங்கவருமனைக் காண்க. செய்து நிவேதிப்பர். இரண்யன் - சூரபன்மனுக்குக் குமரன். இரத நூபுரம் - ஒரு வித்தியாதர நகரம். (ரூ.) இவன் நீதிமான். தந்தைக்குக் குமாரக் இரதந்தரி-இளீனன் பாரியை இவள் புத்தி கடவுளுடன் போர் செய்யாதிருக்க நீதி ரர். துஷ்யந்தன், சூரன், பீமன், பிரவசு கறத் தந்தை கோபித்த தறிந்து வீரவாகு, | முதலானவர்கள். (பா - ஆதி.) ருஷி | இரண்யன் வருமனைச் " இருடி. 22
இரண்யநாபன் 169 இரதந்தரி இரண்யநாபன் - 1 . ( சூர் . ) விவச்வகன் கும சிங்கன் நீலன் முதலியோருடன் போரி பன் . இவன் யஞ்ஞவல்கிய முனிவரிடம் யற்றி வீரவாகுதேவர் எவியப்படைக் கஞ்சி யோகம் உணர்ந்தவன் . சுகவர்மாவின் யும் தந்தைக்குத் தில தர்ப்பணம் முதலிய மாணாக்கன் எனவும் கூறுவர் . செய்யவும் மீனுருக்கொண்டு கடலில் 2 . ( சூ . ) தூர்த்தி குமரன் . இவனிடம் ஒளித்துச் சூரபன்மன் இருபிளவுபட்ட யஞ்ஞவல்கிய முனிவர் அத்யாத்மயோகம் பின்பு கடலினின்று வெளிப்பட்டுத் துக் பெற்றனர் . இவன் குமான் . பாஷ்யன் . கித்து அவற்குச் செய்ய வேண்டிய நீர்க் இரண்யபிந்து - ஓர் நதி . கடனை ஆசாரியரைக்கொண்டு செய்வித் இரண்யபுாம் - நிவாதகவச காலகேயர் பட்ட துத் தவமேற்கொண்டவன் . ( ஸ்காந்தம் . ) டணம் . இரன்யஹஸ்தர் - காலவிருக்ஷரைக் காண்க . இரண்யபூதானம் - ஒரு துலாம் பொன்னி இரண்யஸ்தூயன் - அங்கீரசன் சந்ததியான் . லாவது அல்லது அதிலரைப் பாகத்தா ஓர் இருடி . | லாவது சதுரத்தகடு செய்வித்து அதில் இரண்யாஸ்தன் - ஒரு ரிஷி புத்திரனாகிய சத்த தீவுகள் எழுகடல்கள் குலாசலங் மகரிஷி பாரியை மதிராசுவன் புத்திரி கள் நதிகள் மேரு வருஷங்கள் விரு யாகிய சுமத்தியமை . ( பா - சா - அறு . ) ஷங்கள் முதலிய அமைப்பித்து ஓமமுத இரண்யாக்ஷன் - 1 . காசிபருக்குத் திதியிட விய சடங்குகள் முடித்து பஞ்சகவ்ய முதித்த குமரன் . இவன் சகோதரன் பூசை தகட்டிற்குச் செய்வித்து வேதியர்க் இரண்யகசிபு . இவர்கள் வைகுண்டத்தி கன்ன தானஞ் செய்வித்துத் தகட்டை லிருந்த துவாரபாலகர்களாகிய சய உத்தமனாகிய வேதியனுக்குத் தானஞ் விசயர் சனந்தனாதியர் சாபத்தா லிப்பிறப் செய்தலாம் . ( ஸ்ரீலைங்கபுராணம் . ) ' படைந்தனர் . இவன் கதாபாணியாக இந் இரண்யமட்டத்துப் பெருங்குன்றூர்ப் பெ திராதி தேவர்கள் இருடிகள் முதலி ருங்கௌசிகனார் - நன்னன்மீது மலைபடு யோரை வருத்தி ஒருமுறை பூமியைப் கடாம் அல்லது கூத்தராற்றுப்படை பாடிப் பாய்போற் சுருட்டிக்கொண்டு கடலில் பரிசுபெற்ற புலவர் . இவரது ஊர் இர ஒளிக்க விஷ்ணு மூர்த்தி சுவேதவராகவுரு ண்யமுட்டத்துப் பெருங்குன்றூர்போலும் . கொண்டு கொம்பினா லிவன் மார்பைப் இவர் கௌசிக ரென்றதனால் அந்தணரா பிளந்து பூமியைப் பழமைபோல் நிறுத் யிருக்கலாம் . தினர் . ( நாரசிங்க புராணம் ) இரண்யாததானம் - பொன்னால் துலைக்குச் 2 . யதுவம்சத்துச் சியாமகன் குமரன் . சொன்ன அளவில் தேர் செய்வித்து தாய் சூரபூமி . அதிற் சுற்றித் தேவர்க் கிருக்கையமைத்து 3 . இவன் பிரமனது இடது நாசிக் பொற் குதிரைகளைப் பூட்டி கண் தோற்றிப் பூமியை அபகரித்துச் இடையிற் சூரியனை எழுந்தருளச் செய் சென்ற அசுரன் . இவனை விஷ்ணு மூர் வித்து மான் தோலில் எள்ளைப் பரப்பித் த்தி பிரமனது மூக்கினின்று நீலவராக தேரில்வைத்து வலஞ்செய்வித்து வேதி ராகத் தோன்றிக் கொலை புரிந்தனர் . யர்க்குத் தானஞ் செய்தலாம் . ( புராணம் ) இவனுக்கு ஆதியிரண்யாக்ஷன் எனப் இரண்யரேதஸ் - பிரியவிரதனுக்குப் பெரி பெயர் . ( திருமுஷ்ட - புராணம் ) ஹிஷ்மதியிட முதித்த குமரன் . இரண்வதி - குருக்ஷேத்திரத்திற்கு அருகி இரண்யரோமன் - 1 . ஐந்தா மன்வந்தரத்து லுள்ள ஒரு நதி . இரதகாரன் - அரசன் சோரத்தால் அரச 2 உலகபாலகர் நால்வரி லொருவன் . | கன்னிகையைக் கூடிப் பெற்ற குமரன் . இரண்யவர்மன் - தசாரணவ தேசாதிபதி இரதசப்தமி - இது சூரியனது ரதம் உத்த சிகண்டியின் சுற்றத்தான் . ராயணத்திற் றிரும்புங்காலம் . இக்காலத் இரண்யவன்மன் - 1 . ஓர் இருடி . திற் சூரியனை எண்ணிப் பலகாராதிகள் - 2 . சிங்கவருமனைக் காண்க . செய்து நிவேதிப்பர் . இரண்யன் - சூரபன்மனுக்குக் குமரன் . இரத நூபுரம் - ஒரு வித்தியாதர நகரம் . ( ரூ . ) இவன் நீதிமான் . தந்தைக்குக் குமாரக் இரதந்தரி - இளீனன் பாரியை இவள் புத்தி கடவுளுடன் போர் செய்யாதிருக்க நீதி ரர் . துஷ்யந்தன் சூரன் பீமன் பிரவசு கறத் தந்தை கோபித்த தறிந்து வீரவாகு | முதலானவர்கள் . ( பா - ஆதி . ) ருஷி | இரண்யன் வருமனைச் இருடி . 22