அபிதான சிந்தாமணி

இரசனை 165 இரட்டைக்கிளவி பிரலாபம் உண்டாம். சுத்திவைத்திய முதல் (ச) நாட் புறப்படவெண்ணிப், நூல்களிற் காண்க. (பதார்த்தகுண சிந் பின்பு மூலமுதல் (கு) நாளுள்ளேபுக தாமணி). 'வெண்ணிப், பின்பு சதய முதல் (ச) நாட் 3. நாவால் கிரகிக்கப்படுவது. விசேஷ புறப்படவெண்ணி, இப்படி (27) நாளு குணம், பிருதவி, புனல்களி லிருப்பது மெண்ணி நின்ற உச்சமத்தியத்திலே மிரு இரசனை- பூஷாவின் தேவி. கசீரிடம், சித்திரை, அவிட்டம், கூடக் இரசன்-1. ஆயுவெனுஞ் சந்திரவம்சத்தர கிடக்க வெண்ணுவது. அஃதாவது மிருக சன் சந்ததியான். இவனுக்கு (105) புத்தி சீரிடம், சித்திரை, அவிட்டம், சிசோரச்சு, ரர்கள். இவன் இந்திரன் வேண்டுகோளால் உரோகிணி, திருவாதிரை, அத்தம், தானவரை வென்று அவனுக்கு இந்திரபத சோதி, திருவோணம், சதயம் இவ்வாறு மளித்தான். பின் சிலகாலம் பொறுத்து நாளுங்கண்டாச்சு, கார்த்திகை, புநர்பூசம், இவன் புத்திரன் இந்திரனுடன் போர் உத்திரம், விசாகம், உத்திரட்டாதி, பூரட் புரிந்து இந்திரபத மடைந்தான். மீண்டும் டாதி இவ்வாறு நாளு முதராச்சு. (சிலர் இந்திரன் அவன் பதத்தைப் பெற்றான். பாணி, பூசம், பூரம், அனுடம், பூராடம், (பிரமபுராணம்). உத்திரட்டாதி இவ்வாறையும் ஊருாச் 2. விரசன் குமாரன். சென்பர்.) பரணி, பூசம், பூரம், அநுடம், (இாசஸ் - திரிக்குத்துத் தந்தை, பூராடம், உத்திரட்டாதி இவ்வாறு நாளும் இரசாதலம்-ஒருபாதாள உலகு. இதுகற் யோனிரச்சு. அசுவதி, ஆயிலியம், மகம், கள் நெருங்கியது. இதன் முக்கிய பட்ட கேட்டை, மூலம், இரேவதி, இவ்வாறு ணம் போகவதி. இதிற் பலியிருப்பன். நாளும் பாதாச்சு இப்படி நாலுவட்டமும் இரசாதீ - இவை யாகத்திற் குரியவை. நடுவுந் தலை, கழுத்து, வயிறு, யோனி ரஸம், நெல்லிக்காய்கந்தகம், சாதிலிங்கம், காலெனப்படும். இவையிற்றிலே வட்ட அரிதாரம், சிலாசத்து. (சைவ-பூ). த்திலொரு விட்டத்திலே திரிபுமான்கள் இரசானை-1 மகாகாளனென்னும், ஏகாத நாட்கிடக்கில் ரச்சுப் பொருந்தாது. பின் சருத்ரன் தேவி. னமாகிற் பொருந்தும். (விதானமாலை) 2. திதியின் பெண். து வடடாவின் இரச்மிகேது - ஒரு இராவணபடன். தேவி. இரச்சுமிஸ்புடம் - இது, (எ) இராசியும் (க0) இராசி -ஆயுசின் குமரன், புரூரவன் பேரன். பாகையும்வைத்து இதில் ஆதித்யன் சுத்த இவனுக்கு (ள) குமார். இவன் இந்திரனாற் புடத்தைக் களைவது. (க) இராசியும் (அ) பிரார்த்திக்கப்பட்டுத் தைத்தியரைக் பாகையையும் வைத்து இதில் செவ்வாய் கொலை புரிந்தவன். பிரகலாதனுக்குப் வியாழனுடைய சுத்தபுடத்தைக்ச" பது. பயந்த இந்திரனுக்குத் தன்னைத் தத்தம் (க) இராசியும் (கஎ) பாகையும் வைத்து செய்தவன். சில நாள் பொறுத்து இரசி இதில் புதன் சுத்தபுடத்தைக் களைவது. லோகாந்தரத்தை அடைந்தனன். இந்திரன் (6) இராசியும் (க) பாகையும் வைத்து சுவர்க்கத்தை வேண்டிப் புத்திரரைக் கேட் இதில் சுக்கிரன் சுத்தபுட த்தைக் களைவது. கப் புத்திரர் மறுத்து யஞ்ஞபாகத்தையும் (எ) இராசியும் (எ) பாகையும் வைத்து கவர்ந்து கொண்டனர். அதனாலிந்திரன் இதில் சநி சுத்தபுடத்தைக் களைவது. கோபித்து ஆபிசாரயாகஞ்செய்து நூறு இரண்டுராசியும் (கூ) பாகையும் வைத்து குமாரரையுங் கொலை செய்வித்தனன். இதில் கேதுவின் சுத்தபுடத்தைக் களை இரச்சு - ஒரு வட்டத்தையிட்டு இதன் புறம் வது. (அ) பாகைவைத்து ராகுவின் சுத்த பாக மூன்று வட்டத்தையிட்டு இதிலே புடத்தைக் களைவது. இப்படிக் களைந்து தன்னிலொக்கக் கதிர்போல மூன்று விட் நின்ற சேடம், இரச்சுமிஸ்புடமெனப் டத்தையிடின் அது இரச்சுச்சக்கிரமாம். பெயர் பெறும். இதனை நாள் பார்க்கும் இதன் புறம்பில் வட்டத்தி லொருவிட்டத் படியே பார்த்து உற்றநாளில் சுபகாரி தின்றலை தொடங்கி அஸ்வினி முதலாக யங்கள் தவிரப்படும். (விதானமாலை உள்ளே புக (ரு) நாளெண்ணிப் பின்பு பிர இரர்வரோமன் - சுவர்ணரோமன் குமரன், தக்கிணமாகத் திருவாதிரை முதல் (*)நாட் குரட்சிதை - ஒரு அப்சரசு. புறப்பட வெண்ணப் பின்பு மகமுதல் (ரு) இரட்டைக்கிளவி - இரட்டைச்சொற்க ளவ் நாளுள்ளே புகவெண்ணிப் பின்பு சோதி | விரட்டையினின்று பிளவுபடாதது
இரசனை 165 இரட்டைக்கிளவி பிரலாபம் உண்டாம் . சுத்திவைத்திய முதல் ( ) நாட் புறப்படவெண்ணிப் நூல்களிற் காண்க . ( பதார்த்தகுண சிந் பின்பு மூலமுதல் ( கு ) நாளுள்ளேபுக தாமணி ) . ' வெண்ணிப் பின்பு சதய முதல் ( ) நாட் 3 . நாவால் கிரகிக்கப்படுவது . விசேஷ புறப்படவெண்ணி இப்படி ( 27 ) நாளு குணம் பிருதவி புனல்களி லிருப்பது மெண்ணி நின்ற உச்சமத்தியத்திலே மிரு இரசனை - பூஷாவின் தேவி . கசீரிடம் சித்திரை அவிட்டம் கூடக் இரசன் - 1 . ஆயுவெனுஞ் சந்திரவம்சத்தர கிடக்க வெண்ணுவது . அஃதாவது மிருக சன் சந்ததியான் . இவனுக்கு ( 105 ) புத்தி சீரிடம் சித்திரை அவிட்டம் சிசோரச்சு ரர்கள் . இவன் இந்திரன் வேண்டுகோளால் உரோகிணி திருவாதிரை அத்தம் தானவரை வென்று அவனுக்கு இந்திரபத சோதி திருவோணம் சதயம் இவ்வாறு மளித்தான் . பின் சிலகாலம் பொறுத்து நாளுங்கண்டாச்சு கார்த்திகை புநர்பூசம் இவன் புத்திரன் இந்திரனுடன் போர் உத்திரம் விசாகம் உத்திரட்டாதி பூரட் புரிந்து இந்திரபத மடைந்தான் . மீண்டும் டாதி இவ்வாறு நாளு முதராச்சு . ( சிலர் இந்திரன் அவன் பதத்தைப் பெற்றான் . பாணி பூசம் பூரம் அனுடம் பூராடம் ( பிரமபுராணம் ) . உத்திரட்டாதி இவ்வாறையும் ஊருாச் 2 . விரசன் குமாரன் . சென்பர் . ) பரணி பூசம் பூரம் அநுடம் ( இாசஸ் - திரிக்குத்துத் தந்தை பூராடம் உத்திரட்டாதி இவ்வாறு நாளும் இரசாதலம் - ஒருபாதாள உலகு . இதுகற் யோனிரச்சு . அசுவதி ஆயிலியம் மகம் கள் நெருங்கியது . இதன் முக்கிய பட்ட கேட்டை மூலம் இரேவதி இவ்வாறு ணம் போகவதி . இதிற் பலியிருப்பன் . நாளும் பாதாச்சு இப்படி நாலுவட்டமும் இரசாதீ - இவை யாகத்திற் குரியவை . நடுவுந் தலை கழுத்து வயிறு யோனி ரஸம் நெல்லிக்காய்கந்தகம் சாதிலிங்கம் காலெனப்படும் . இவையிற்றிலே வட்ட அரிதாரம் சிலாசத்து . ( சைவ - பூ ) . த்திலொரு விட்டத்திலே திரிபுமான்கள் இரசானை - 1 மகாகாளனென்னும் ஏகாத நாட்கிடக்கில் ரச்சுப் பொருந்தாது . பின் சருத்ரன் தேவி . னமாகிற் பொருந்தும் . ( விதானமாலை ) 2 . திதியின் பெண் . து வடடாவின் இரச்மிகேது - ஒரு இராவணபடன் . தேவி . இரச்சுமிஸ்புடம் - இது ( ) இராசியும் ( க0 ) இராசி - ஆயுசின் குமரன் புரூரவன் பேரன் . பாகையும்வைத்து இதில் ஆதித்யன் சுத்த இவனுக்கு ( ) குமார் . இவன் இந்திரனாற் புடத்தைக் களைவது . ( ) இராசியும் ( ) பிரார்த்திக்கப்பட்டுத் தைத்தியரைக் பாகையையும் வைத்து இதில் செவ்வாய் கொலை புரிந்தவன் . பிரகலாதனுக்குப் வியாழனுடைய சுத்தபுடத்தைக்ச பது . பயந்த இந்திரனுக்குத் தன்னைத் தத்தம் ( ) இராசியும் ( கஎ ) பாகையும் வைத்து செய்தவன் . சில நாள் பொறுத்து இரசி இதில் புதன் சுத்தபுடத்தைக் களைவது . லோகாந்தரத்தை அடைந்தனன் . இந்திரன் ( 6 ) இராசியும் ( ) பாகையும் வைத்து சுவர்க்கத்தை வேண்டிப் புத்திரரைக் கேட் இதில் சுக்கிரன் சுத்தபுட த்தைக் களைவது . கப் புத்திரர் மறுத்து யஞ்ஞபாகத்தையும் ( ) இராசியும் ( ) பாகையும் வைத்து கவர்ந்து கொண்டனர் . அதனாலிந்திரன் இதில் சநி சுத்தபுடத்தைக் களைவது . கோபித்து ஆபிசாரயாகஞ்செய்து நூறு இரண்டுராசியும் ( கூ ) பாகையும் வைத்து குமாரரையுங் கொலை செய்வித்தனன் . இதில் கேதுவின் சுத்தபுடத்தைக் களை இரச்சு - ஒரு வட்டத்தையிட்டு இதன் புறம் வது . ( ) பாகைவைத்து ராகுவின் சுத்த பாக மூன்று வட்டத்தையிட்டு இதிலே புடத்தைக் களைவது . இப்படிக் களைந்து தன்னிலொக்கக் கதிர்போல மூன்று விட் நின்ற சேடம் இரச்சுமிஸ்புடமெனப் டத்தையிடின் அது இரச்சுச்சக்கிரமாம் . பெயர் பெறும் . இதனை நாள் பார்க்கும் இதன் புறம்பில் வட்டத்தி லொருவிட்டத் படியே பார்த்து உற்றநாளில் சுபகாரி தின்றலை தொடங்கி அஸ்வினி முதலாக யங்கள் தவிரப்படும் . ( விதானமாலை உள்ளே புக ( ரு ) நாளெண்ணிப் பின்பு பிர இரர்வரோமன் - சுவர்ணரோமன் குமரன் தக்கிணமாகத் திருவாதிரை முதல் ( * ) நாட் குரட்சிதை - ஒரு அப்சரசு . புறப்பட வெண்ணப் பின்பு மகமுதல் ( ரு ) இரட்டைக்கிளவி - இரட்டைச்சொற்க ளவ் நாளுள்ளே புகவெண்ணிப் பின்பு சோதி | விரட்டையினின்று பிளவுபடாதது