அபிதான சிந்தாமணி

இயல்பு புணர்ச்சி 163 இரகுமகாராஜன் வன், இவன் பட்டணம் சையமினி, தேவி இத் தன்மைய வழங்கினார் நீயும் அத் யர் அப்பிராப்தி, சாமளை, இரி என்பர். தன்மையார் போல் அப்படியான பொருள் இயல்புபுணர்ச்சி - விகாரமின்றிச் சொற் களை எமக்குத் தருவாயாக என்று கள் புணர்வது. (நன்னூல்) சொல்லி எத்தன்மையோரும் உணர உயர் இயல்புவழக்கு--1. எப்பொருளுக்கு எப் த்துச் சொல்லுவது. (பு. வெ. பாடாண்). பெயர் இயல்பிலமைந்ததோ அப்பெய இயைபின் மையணி- அஃதாவது, ஒருவாக் ராலேயே அப் பொருளைக் கூறுகை, கியத்துள் ஒரு பொருளையே உபமானமா இது, இலக்கண முடையது - இலக்கண கவு முபமேயமாகவுஞ் சொல்லு தலாம். நெறியில் விளங்குவது, இலக்கணப்போ இதனை வடநூலார் அநந்வயாலங்கார லி - இலக்கண ததைப்போல் சொல் முன் மென்பர்; தண்டியாசிரியர் பொது நீங்கு பின் மாறி வருவது, மரூஉ - இலக்கணஞ் வமை யென்பர். சிதைந்து மருவியது. என மூன்று வகை | இயைபு-ஞ, ண, ந, ம, ன, ய, ர, ல, வ, யை யுடையது. (நன்னூல்) ழ, ள, என்ற பதினொரு புள்ளியீறாய் இயற்கைப்புணர்ச்சி- தெய்வத்தாலும் வந்த பாட்டு. (யாப்பு-வி.) தலைவியாலும் புணரும் புணர்ச்சி. இது இரததணன் - சிந்துதேசாதிபதி. சடபா வேட்கையுணர்த்தல், மறுத்தல், உடன் தரைப் பல்லக்கு எடுப்பித்து விரைவாகச படல், கூட்டம் என நான்கு வகையினை செல்லும்படி கோபித்து அவரைப் பிறகு யும், இரந்து பின்னற்றற்கெண்ணல், இர மெய்யுணர்ந்தா ரென, அறிந்து அவரால் ந்து பின்னிலை நிற்றல், முன்னிலை யாக் ஞானோபதேசம் பெற்றவன் இவனுக்குச் கல், மெய்தொட்டுப் பயிறல், பொய் சவ்வீரராசனென்னும் பெயரும் உண்டு. பாராட்டல், இடம்பெற்றுத் தழால், வழி இரதநாதசேதுபதி - இவர் இராமநாதபுரத் பாடுமறுத்தல், இடையூறு கிளத்தல், நீடு தரசர்களி லொருவர். தமிழருமை யுணர் நினைந்திரங்கல், மறுத்தெதிர் கோடல், ந்து புலவரை ஆதரித்தவர். ஒரு துறைக் வறிதுநகை தோற்றல், முறுவற்குறிப்புண கோவை இவர்மீது அமுதகவிராயராற் ர்த்தல், முயங்கு தலுறுத்தல், புணர்ச்சி பாடப்பட்டது. சேதுபதிகளின் வரலாறு யின் மகிழ்தல், புகழ்தல் முதலிய பதி காண்க. னைந்து விரியினையு முடையதாம். இாதுபதி- சித்தூரை ஆண்ட இராஜபுத்ச இயற்சொல் - யாவருக்கும் பொருள் விளங் அரசர்களில் ஒருவன். இவன் கி. பி. குஞ் செல். 1201 - இல், பட்டமடைந்து மாண்டாரா இயற்பகைநாயனார் - சோழ நாட்டுக் காவி நாட்டின் மீது படையெடுத்து அதைக் ரிப்பூம்பட்டினத்தில் வைசியர் குலத்தி கைக் கொண்டான். சிசோதா எனும் லுதித்துச் சிவனடியவர்க்கு வேண்டிய பட்டணத்தைக் கட்டினவன் இவனே. வைகளைக் கொடுத்திருக்கு நாட்களிலே இதனால் மீவார் நாட்டு இசாஜபுத்ரர் சிவபெருமான் ஒரு காமுகவே திய ருருக் சிசோதயர் எனப்பட்டனர். கொண்டு வந்து அவர் மனைவியைத் தாம் இரதமகாராஜன் - (சூர்.) தீர்க்க பாகுவின் பெற்றுச் செல்கையில் வழியில் சுற்ற குமரன், இவனது குமாரன் அஜன். தார் தடுக்க நாயனார், அவர்களுடன் போரி இவன் விச்வசித் என்னும் யாகஞ்செய்து ட்டு விலக்கி மனைவியாரை வேதியர்க்குப் வறியனாய் இருக்கையில் கவசர் என்ற பின் அனுப்ப, வேதியர் திருச்சாய்க் காடு ஒரு வேதியர் இவனிடங் குருதவிணைக் என்னும் சிவஸ்தலம் வரை நாயனார் பின் காக வந்தார். அரசன் எதிர்கொண்டு மட் வரச்சென்று, நாயனார் நிற்றல் கண்டு பாத்திரத்தாற் கால் கழுவ நீர் தந்ததைக் ஏதோ பயந்தவர் போல் கூவ, நாயனார் குறிப்பால் அரசன் யாகஞ்செய்ததால் கேட்டு விரைந்து செல்லச் சிவமூர்த்தி வறுமையடைந்தனனென்றுணர்ந்து திரும் தரிசனந்தா முத்திபெற்றவர். (பெரிய புகையில் அரசன் வேதியரை மறுத்து புராணம்). வந்தகாரியம் வினாவினான். வேதியர் நான் இயன் மொழிவாழ்த்து - மயக்கமற்ற மிக்க குருதக்ஷிணையாகப் பதினான்கு கோடி புகழினையும், குதிரையாற் பூட்டப்பட்ட பொன்பெற வந்தனன். நீ மட்பாத்திரத் தேரினையுமுடைய அரசன் தன்மை தால் நீர் தந்த நிலையறிந்து செல்கின்றேன் வினைச் சொல்லினும், இத தன்மையோர் எனக்கேட்டு அரசன் பிராமணரை இருத்திக்
இயல்பு புணர்ச்சி 163 இரகுமகாராஜன் வன் இவன் பட்டணம் சையமினி தேவி இத் தன்மைய வழங்கினார் நீயும் அத் யர் அப்பிராப்தி சாமளை இரி என்பர் . தன்மையார் போல் அப்படியான பொருள் இயல்புபுணர்ச்சி - விகாரமின்றிச் சொற் களை எமக்குத் தருவாயாக என்று கள் புணர்வது . ( நன்னூல் ) சொல்லி எத்தன்மையோரும் உணர உயர் இயல்புவழக்கு - - 1 . எப்பொருளுக்கு எப் த்துச் சொல்லுவது . ( பு . வெ . பாடாண் ) . பெயர் இயல்பிலமைந்ததோ அப்பெய இயைபின் மையணி - அஃதாவது ஒருவாக் ராலேயே அப் பொருளைக் கூறுகை கியத்துள் ஒரு பொருளையே உபமானமா இது இலக்கண முடையது - இலக்கண கவு முபமேயமாகவுஞ் சொல்லு தலாம் . நெறியில் விளங்குவது இலக்கணப்போ இதனை வடநூலார் அநந்வயாலங்கார லி - இலக்கண ததைப்போல் சொல் முன் மென்பர் ; தண்டியாசிரியர் பொது நீங்கு பின் மாறி வருவது மரூஉ - இலக்கணஞ் வமை யென்பர் . சிதைந்து மருவியது . என மூன்று வகை | இயைபு - யை யுடையது . ( நன்னூல் ) என்ற பதினொரு புள்ளியீறாய் இயற்கைப்புணர்ச்சி - தெய்வத்தாலும் வந்த பாட்டு . ( யாப்பு - வி . ) தலைவியாலும் புணரும் புணர்ச்சி . இது இரததணன் - சிந்துதேசாதிபதி . சடபா வேட்கையுணர்த்தல் மறுத்தல் உடன் தரைப் பல்லக்கு எடுப்பித்து விரைவாகச படல் கூட்டம் என நான்கு வகையினை செல்லும்படி கோபித்து அவரைப் பிறகு யும் இரந்து பின்னற்றற்கெண்ணல் இர மெய்யுணர்ந்தா ரென அறிந்து அவரால் ந்து பின்னிலை நிற்றல் முன்னிலை யாக் ஞானோபதேசம் பெற்றவன் இவனுக்குச் கல் மெய்தொட்டுப் பயிறல் பொய் சவ்வீரராசனென்னும் பெயரும் உண்டு . பாராட்டல் இடம்பெற்றுத் தழால் வழி இரதநாதசேதுபதி - இவர் இராமநாதபுரத் பாடுமறுத்தல் இடையூறு கிளத்தல் நீடு தரசர்களி லொருவர் . தமிழருமை யுணர் நினைந்திரங்கல் மறுத்தெதிர் கோடல் ந்து புலவரை ஆதரித்தவர் . ஒரு துறைக் வறிதுநகை தோற்றல் முறுவற்குறிப்புண கோவை இவர்மீது அமுதகவிராயராற் ர்த்தல் முயங்கு தலுறுத்தல் புணர்ச்சி பாடப்பட்டது . சேதுபதிகளின் வரலாறு யின் மகிழ்தல் புகழ்தல் முதலிய பதி காண்க . னைந்து விரியினையு முடையதாம் . இாதுபதி - சித்தூரை ஆண்ட இராஜபுத்ச இயற்சொல் - யாவருக்கும் பொருள் விளங் அரசர்களில் ஒருவன் . இவன் கி . பி . குஞ் செல் . 1201 - இல் பட்டமடைந்து மாண்டாரா இயற்பகைநாயனார் - சோழ நாட்டுக் காவி நாட்டின் மீது படையெடுத்து அதைக் ரிப்பூம்பட்டினத்தில் வைசியர் குலத்தி கைக் கொண்டான் . சிசோதா எனும் லுதித்துச் சிவனடியவர்க்கு வேண்டிய பட்டணத்தைக் கட்டினவன் இவனே . வைகளைக் கொடுத்திருக்கு நாட்களிலே இதனால் மீவார் நாட்டு இசாஜபுத்ரர் சிவபெருமான் ஒரு காமுகவே திய ருருக் சிசோதயர் எனப்பட்டனர் . கொண்டு வந்து அவர் மனைவியைத் தாம் இரதமகாராஜன் - ( சூர் . ) தீர்க்க பாகுவின் பெற்றுச் செல்கையில் வழியில் சுற்ற குமரன் இவனது குமாரன் அஜன் . தார் தடுக்க நாயனார் அவர்களுடன் போரி இவன் விச்வசித் என்னும் யாகஞ்செய்து ட்டு விலக்கி மனைவியாரை வேதியர்க்குப் வறியனாய் இருக்கையில் கவசர் என்ற பின் அனுப்ப வேதியர் திருச்சாய்க் காடு ஒரு வேதியர் இவனிடங் குருதவிணைக் என்னும் சிவஸ்தலம் வரை நாயனார் பின் காக வந்தார் . அரசன் எதிர்கொண்டு மட் வரச்சென்று நாயனார் நிற்றல் கண்டு பாத்திரத்தாற் கால் கழுவ நீர் தந்ததைக் ஏதோ பயந்தவர் போல் கூவ நாயனார் குறிப்பால் அரசன் யாகஞ்செய்ததால் கேட்டு விரைந்து செல்லச் சிவமூர்த்தி வறுமையடைந்தனனென்றுணர்ந்து திரும் தரிசனந்தா முத்திபெற்றவர் . ( பெரிய புகையில் அரசன் வேதியரை மறுத்து புராணம் ) . வந்தகாரியம் வினாவினான் . வேதியர் நான் இயன் மொழிவாழ்த்து - மயக்கமற்ற மிக்க குருதக்ஷிணையாகப் பதினான்கு கோடி புகழினையும் குதிரையாற் பூட்டப்பட்ட பொன்பெற வந்தனன் . நீ மட்பாத்திரத் தேரினையுமுடைய அரசன் தன்மை தால் நீர் தந்த நிலையறிந்து செல்கின்றேன் வினைச் சொல்லினும் இத தன்மையோர் எனக்கேட்டு அரசன் பிராமணரை இருத்திக்