அபிதான சிந்தாமணி

இந்திரன் B 159 இந்திரியக்காட்சி 92. பிராமண உருவாகச் சென்று ஒரு 3. பாண்டவராகப் பிறக்கும் இந்திரன் காலத்தில் சம்பராசுரனிடம் பிராமண பொருட்டுத் துருபதன் யாகத்தில் துரௌ ரின் மகிமையைக் கேட்டுணர்ந்தான். பதியாகப் பிறந்தவள். 93. இந்திரன் கௌதமர் சாபத்தால் 4. நகுஷன் இந்திரப்பதம் பெற்றுத் தன் அகல்யைச் சேர்ந்ததால் பச்சை நிறமான னைப் புணரவர அவனை நோக்கி நீ, சத்த 'மீசையை யடைந்தான். அண்டமில்லாத இருடிகள் சுமக்கும் பல்லக்கில் என்னிடம் வனுமானான். வரின் உடன்படுவேனென்று மறுத்தவள். (இந்திரன் - பதரபாசனம் காண்க. 5. நகுஷனால் மனைவியாகக் கேட்ட 'B. வஞ் இந்திரனுக்கு ஒரு பெயர் பொழுது விசனமடைந்து உபசுருதி 0. சண்முகசேனாபதி. தருமகே பனு தேவியை வேண்ட அவள் கணவனிருக் டன் யுத்தஞ்செய்து மூர்ச்சை யடைந்த கும் இடத்தைக்காட்ட, கணவன் சொற் வன். படி மகருஷிகளால் தாங்கப்பெற்ற சிவி இந்திரர் பதினால்வர் - அரி, விபசித்து, சுசா கையில் வருகவென்று கூறினவள். (பார- ந்தி, சிபி, விபு, மனோசவன், புரந்தரன், சாந்.) மாவலி, அற்பு தன், சாந்தி, விருடன், 6. இவள் சத்தமாதர்களில் ஒருத்தி. இருததாமன், திவஸ்பதி, சுசி இவர்களுள் இவளைத் துவஷ்டாவின் மகள் என்பர். விபுவை, வசு, இரவி எனவும் புரந்தானை இந்திரனுக் கொப்பாக வச்சிரம், சூலம், ஓசஸ்வி எனவுங் கூறுவர். கதை முதலியவைகளைத் தரித்து யானை இந்திரவிழா - அகத்திய முனிவர் கட்டளை வாகனம் ஏறியிருக்குஞ் சத்தி 'யின் படி தூங்கெயிலெறிந்த தொடித் 7. ஒருமுறை கண்ணனை நோக்கி யுன் தோட் செம்பியனால் தொடங்கப்பட்டு மடிமிசை நானிருக்க அருள் செய்யென் வருடந்தோறும் காவிரிப்பூம் பட்டினத் றாள் இதைக் கேட்ட திருமால் அண திற் சோழ பரம்பரையோரால் இந்திர ங்கே நீ பூமியிற்சென்று (ச,(00) u னுக்கு நடத்தப்பட்டு வந்த உற்சவம். தவஞ்செய்யின் நாம் துவாரகையில் கிரு இதனை நெடுமுடிக்கிள்ளி யென்னும் ஷ்ணனாக அவதரித்து நீ விரும்பியபடி சோழன் செய்யாதொழிந்ததால் காவிரிப் செய்வோமென்ன அவ்வகை இந்திராணி பூம் பட்டினம் கடல் கொள்ளப்பட்டது. தவம் புரிந்து இராதையாகக் கோகுலத் (மணிமேகலை.) தில் கண்ணனுடன் விளையாடி அவன் இந்திர விகாரம் ஏழ - காவிரிப்பூம் பட்டி துவாரகை சென்றபின் வருந்தி வேறுருக் னத்துள்ள புத்தாலயத்தில் இந்திரனால் கொண்டு கண்ணனைத் தரிசிக்க, கண் நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஏழரங்குகள். (மணி) ணன் இவளை எடுத்து மடியி லிருத்தி இந்திரஸ்பிருத-ருஷபனுக்குச் சயந்தியிடத் னான். இதனைக் கண்ட ருக்மணி பொறா துதித்த குமரன். | ளாய்த் திண்டீரவனஞ் சென்று தவமியற் இந்திராணி-1. பாறகடலிற் பிறந்து, இந் றினாள். கண்ணன் இவளைத் தவவேடங் திரனை மணந்தவள். கொண்டு திண்டீரவனஞ் சென்று கண்டு 2. சிவமூர்த்தியிடம் சூரனாதியர் செய் ருக்மணி யென்னை விட்டுத் தவஞ்செய் யுந் துன்பத்தை முறையிடச்சென்ற இந் கின்றனையென ருக்மணி நீ யார் என, திரன் இவள் தனிமைக் கஞ்சி, மகாசாத் நான் உன்பதியென நீ வஞ்சவுருக்கொண் தாவைக் காவலிருக்கவேண்ட, சாத்தன் டிருக்கின்றாய் அகல்க என்று அகன்று அவ்வகையிருக்க அருள் புரிந்தனர் இந்தி தவமேற் கொண்டனள். ராணி, பூஞ்சோலையிற் கைலை சென்ற நாய இந்திராயுதம் - சந்திராபீடனது குதிரை; கன் விரைவாக வரத் தவமியற்றி யிருந்த கபிஞ்சலன் வைமானிகனது சாபத்தால் னள். இவளை அசமுகியென்னும் அரக்கி இவ்வாறு ஆயினன், கண்டு இவள் தன் தமயனுக்கு உகந்தவ இந்திராவாஜன் - உபேந்திரன். ளெனக் கைப்பற்றி இழுத்தனள். அத இந்திரியக்காட்சி--ஆத்மா, இந்திரியங்களும், னால் இந்திராணி வருந்திய குரல் கேட்டு, கலாதிகளும், சூர்யாதி பிரகாசங்களுடன் மகாகாளர் அசமுகியின் கையைத் தறித்து, கூடி உருவமுதலியவற்றை ஐயக்காட்சி இந்திராணியை விடுவிக்க, இந்திராணி முதலிய குற்றமின்றி அறிவது. இது, பாதல வழியாக மறைந்தனள். சையோகம், சையுக்த சமவாயம், சையுக்தி
இந்திரன் B 159 இந்திரியக்காட்சி 92 . பிராமண உருவாகச் சென்று ஒரு 3 . பாண்டவராகப் பிறக்கும் இந்திரன் காலத்தில் சம்பராசுரனிடம் பிராமண பொருட்டுத் துருபதன் யாகத்தில் துரௌ ரின் மகிமையைக் கேட்டுணர்ந்தான் . பதியாகப் பிறந்தவள் . 93 . இந்திரன் கௌதமர் சாபத்தால் 4 . நகுஷன் இந்திரப்பதம் பெற்றுத் தன் அகல்யைச் சேர்ந்ததால் பச்சை நிறமான னைப் புணரவர அவனை நோக்கி நீ சத்த ' மீசையை யடைந்தான் . அண்டமில்லாத இருடிகள் சுமக்கும் பல்லக்கில் என்னிடம் வனுமானான் . வரின் உடன்படுவேனென்று மறுத்தவள் . ( இந்திரன் - பதரபாசனம் காண்க . 5 . நகுஷனால் மனைவியாகக் கேட்ட ' B . வஞ் இந்திரனுக்கு ஒரு பெயர் பொழுது விசனமடைந்து உபசுருதி 0 . சண்முகசேனாபதி . தருமகே பனு தேவியை வேண்ட அவள் கணவனிருக் டன் யுத்தஞ்செய்து மூர்ச்சை யடைந்த கும் இடத்தைக்காட்ட கணவன் சொற் வன் . படி மகருஷிகளால் தாங்கப்பெற்ற சிவி இந்திரர் பதினால்வர் - அரி விபசித்து சுசா கையில் வருகவென்று கூறினவள் . ( பார ந்தி சிபி விபு மனோசவன் புரந்தரன் சாந் . ) மாவலி அற்பு தன் சாந்தி விருடன் 6 . இவள் சத்தமாதர்களில் ஒருத்தி . இருததாமன் திவஸ்பதி சுசி இவர்களுள் இவளைத் துவஷ்டாவின் மகள் என்பர் . விபுவை வசு இரவி எனவும் புரந்தானை இந்திரனுக் கொப்பாக வச்சிரம் சூலம் ஓசஸ்வி எனவுங் கூறுவர் . கதை முதலியவைகளைத் தரித்து யானை இந்திரவிழா - அகத்திய முனிவர் கட்டளை வாகனம் ஏறியிருக்குஞ் சத்தி ' யின் படி தூங்கெயிலெறிந்த தொடித் 7 . ஒருமுறை கண்ணனை நோக்கி யுன் தோட் செம்பியனால் தொடங்கப்பட்டு மடிமிசை நானிருக்க அருள் செய்யென் வருடந்தோறும் காவிரிப்பூம் பட்டினத் றாள் இதைக் கேட்ட திருமால் அண திற் சோழ பரம்பரையோரால் இந்திர ங்கே நீ பூமியிற்சென்று ( ( 00 ) u னுக்கு நடத்தப்பட்டு வந்த உற்சவம் . தவஞ்செய்யின் நாம் துவாரகையில் கிரு இதனை நெடுமுடிக்கிள்ளி யென்னும் ஷ்ணனாக அவதரித்து நீ விரும்பியபடி சோழன் செய்யாதொழிந்ததால் காவிரிப் செய்வோமென்ன அவ்வகை இந்திராணி பூம் பட்டினம் கடல் கொள்ளப்பட்டது . தவம் புரிந்து இராதையாகக் கோகுலத் ( மணிமேகலை . ) தில் கண்ணனுடன் விளையாடி அவன் இந்திர விகாரம் ஏழ - காவிரிப்பூம் பட்டி துவாரகை சென்றபின் வருந்தி வேறுருக் னத்துள்ள புத்தாலயத்தில் இந்திரனால் கொண்டு கண்ணனைத் தரிசிக்க கண் நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஏழரங்குகள் . ( மணி ) ணன் இவளை எடுத்து மடியி லிருத்தி இந்திரஸ்பிருத - ருஷபனுக்குச் சயந்தியிடத் னான் . இதனைக் கண்ட ருக்மணி பொறா துதித்த குமரன் . | ளாய்த் திண்டீரவனஞ் சென்று தவமியற் இந்திராணி - 1 . பாறகடலிற் பிறந்து இந் றினாள் . கண்ணன் இவளைத் தவவேடங் திரனை மணந்தவள் . கொண்டு திண்டீரவனஞ் சென்று கண்டு 2 . சிவமூர்த்தியிடம் சூரனாதியர் செய் ருக்மணி யென்னை விட்டுத் தவஞ்செய் யுந் துன்பத்தை முறையிடச்சென்ற இந் கின்றனையென ருக்மணி நீ யார் என திரன் இவள் தனிமைக் கஞ்சி மகாசாத் நான் உன்பதியென நீ வஞ்சவுருக்கொண் தாவைக் காவலிருக்கவேண்ட சாத்தன் டிருக்கின்றாய் அகல்க என்று அகன்று அவ்வகையிருக்க அருள் புரிந்தனர் இந்தி தவமேற் கொண்டனள் . ராணி பூஞ்சோலையிற் கைலை சென்ற நாய இந்திராயுதம் - சந்திராபீடனது குதிரை ; கன் விரைவாக வரத் தவமியற்றி யிருந்த கபிஞ்சலன் வைமானிகனது சாபத்தால் னள் . இவளை அசமுகியென்னும் அரக்கி இவ்வாறு ஆயினன் கண்டு இவள் தன் தமயனுக்கு உகந்தவ இந்திராவாஜன் - உபேந்திரன் . ளெனக் கைப்பற்றி இழுத்தனள் . அத இந்திரியக்காட்சி - - ஆத்மா இந்திரியங்களும் னால் இந்திராணி வருந்திய குரல் கேட்டு கலாதிகளும் சூர்யாதி பிரகாசங்களுடன் மகாகாளர் அசமுகியின் கையைத் தறித்து கூடி உருவமுதலியவற்றை ஐயக்காட்சி இந்திராணியை விடுவிக்க இந்திராணி முதலிய குற்றமின்றி அறிவது . இது பாதல வழியாக மறைந்தனள் . சையோகம் சையுக்த சமவாயம் சையுக்தி