அபிதான சிந்தாமணி

அகப்பை வாலசை என அறிவுகூறிப் பாடியவர். இவர் செய்த காலத்தில் இராவணனுக்கு இறந்த செய்தி நூல் அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல், அறிவித்தவன். இராமமூர்த்தி இலங்கையை அகப்பை-இச்சொல் அகழ்ப்பை யென் முற்றுகை செய்தகாலத்து அநுமனால் கொல் பதின் மரூஉ; இது, அன்னத்தைத் தோண் லப்பட்டவன். முற்பிறப்பில் கந்தமூர்த் இம் சருவி. இது, மரத்தினாலும், தேங்கா தியாலி றந்த தாருகன், கானுக்கு மந்திரி. காயின் ஓட்டினாலும் செய்யப்பட்டது. (இரா) (ஸ்கா)- அகப்பொருள்-இது, சைக்கிளை, ஐந்திணை, அகம்பன்மாலாதனார் - அகம்பல் எனும் பெருந்திணை என்னும் எழு வகைப் பொ ஊர்க்குத் தலைவர். இவர் மதுரை ஜில்லாவி ருள்களை விரித்துக்கூறும் நூல், லுள்ள அசமலை யென்னும் கிராமவாசியாக இருக்கலாம். இவர் நற்றிணையில் முல்லைத் அகப்பொருட்பெருந்திணை - அகன்றுழிக் திணையைப்பாடி யிருக்கின் றனர். கலங்கல், மடற்கூற்று, குறியிடையீடு, தெளிவிடை விலக்கல், வெறிகோள் வகை, அகம்யாதி- பூரு வம்சத்தவனான சம்யாதி விழைந்துடன் போக்கு, பூப்பியலுரைத்தல், யின்குமரன். பாரி, பானுமதி; கார்த்த பொய்ச்சூளுரைத்தல், தீர்ப்பிலூடல், போக் வீரியன் தங்கை . கழுங்கியல்பு, பாசறைப்புலம்பல், பருவ அகவற்பா- நாற்சீர் கொண்ட அளவடிய மாறுபடுதல், வன்புறையெதிர்ந்து மொ தாய், இயற்சீர் பயின்றும், அயற்சீர் விர ழிதல், மனைவியும் தானும்வனமடைந்து வியும், தன் றளை தழுவியும், பிற தளை மயங் நோற்றல், பிறவுமாம். (அகம்). இயும், கருவிளங்கனி, கூவிளங்கனி, யெனு அகமலர்ச்சியணி-ஒன் றன் குணகுற்றங் மிரு சீருங்கலவாது, மூன்று முதலிய பல களான் மற்றொன்றற்கு அவையுளவா வடிகளான் வருவது, அது நேரிசை யாசி தலைச் சொல்லு தலாம். இதனை உல்லா ரியப்பா, இணைக்குறளாசிரியப்பா, நில சாலங்காரம் என்பர். (குவல) மண்டில வாசிரியப்பா, அடிமறி மண்டில அகமருஷணம் - விந்திய மலைக்கருகிலுள்ள ஆசிரியப்பா என (ச) வகை, (யாப்பு - இ). ஒரு தீர்த்த ம். அகரக்காரன் - கத்துருகுமான், (2) ஒரு மந்திரம் இது, நீரில் மூழ்குவோர் ஒரு சர்ப்ப ம். (பார - ஆதி). கூறுவது. - | அகர்த்தவிருஷ்ணர் - உரோமகருஷணருக் அகமருஷணன் - சூ-சந்தியின் குமரன். கும் சுகருக்கும் மாணாக்கர். அகமர்ஷன்- மதுச்சந்தன் புத்ரன். இருக்கு அகலிகை (1) கௌதம முனிவர் பத்தினி முத்கலமுனிவர் குமரி. இவளைக் கணவன் அகழடையார் - இவர்கள், தமிழ் நாட்டில் கங்கா தீர்த்தத்திற்கு நீங்கிய சமயங்கண்ட பரவியுள்ள ஒருவகைச் சாதியார், இவர்கள் இந்திரன், கணவனைப்போ லுருக்கொண்டு இராமநாதபுரம், மதுரை முதலிய இடங்க புணர்ந்து கற்புக் குலைத்தனன். முனிவர், ளில் கோவில் வேலை செய்கிறார்கள். சிலர் தம்வரவறிந்து பூனையுருக்கொண்டு செல் ஜமீன் தார்கள் வீடுகளில் வேலையாட்களு லுமிந்திரனை நோக்கி நீ ஆயிரம் பெண்க மாயிருக்கின்றனர். இவர்கள் மறவர் ளுக்குரிய குறியும், பீஜமறுகையும் பெறுக 'கள்ளர் முதலியவர்களிலிருந்து அகமுடை வெனச் சபித்துப் பாரியையும் கல்லாகச் யராய்ப் பிறகு நாகரிகத்தினால் வேளாளர் சபித்தனர். பின் அகலிகை வேண்ட எனத் தம்மைக்கூறுகின்றனர். (தர்ஸ்டன்) முனிவர், மனதிரங்கி இராம மூர்த்தி மிதி அகம்பனன் - ஒரு அரசன், இவன் சத்ருக் லைக்கு எகும் காலத்தில் அவரது திருவடித் களுடன் யுத்தஞ் செய்கையில் இவன் கும து களால் உருப்பெற, கருணைசெய்தனர். ரனாகிய அரி இளையவன் சத்ருக்களுடன் இவள் பஞ்சகன்னியராகிய கற்புடைப் பெ யுத்தஞ்செய்தி மரணமடைந்தான். இதனால் ண்களில் ஒருத்தி. இவள் பாற்கடலிற் இவன் விசனமடைய நாரதர் இவன் விச பிறந்தவள் என்பது சிவபுராணம். இவள் னத்தை மிருத்யுவின் கதைகூறி மாற்றினர். குமார், சதாநந்த ருஷி. (இரா). (பார - து) | (2) இந்திரத்துய்ம் மன் எனும் மகதநாட்டா அகம்பன்- இவன் சுமாலியின் புத்திரனாகிய 'சன் தேவி. இவள் வஞ்ச இந்திரனுடன் அரக்கன், கரன், தூஷணன், திரிசிரன் களவுப்புணர்ச்சி செய்ததினிமித்தம் நாட் முதலியோரை இராமமூர்த்தி வதைத்த டைவிட்டுக் கணவனா லகற்றப்பட்டனள். வேதி.
அகப்பை வாலசை என அறிவுகூறிப் பாடியவர் . இவர் செய்த காலத்தில் இராவணனுக்கு இறந்த செய்தி நூல் அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல் அறிவித்தவன் . இராமமூர்த்தி இலங்கையை அகப்பை - இச்சொல் அகழ்ப்பை யென் முற்றுகை செய்தகாலத்து அநுமனால் கொல் பதின் மரூஉ ; இது அன்னத்தைத் தோண் லப்பட்டவன் . முற்பிறப்பில் கந்தமூர்த் இம் சருவி . இது மரத்தினாலும் தேங்கா தியாலி றந்த தாருகன் கானுக்கு மந்திரி . காயின் ஓட்டினாலும் செய்யப்பட்டது . ( இரா ) ( ஸ்கா ) அகப்பொருள் - இது சைக்கிளை ஐந்திணை அகம்பன்மாலாதனார் - அகம்பல் எனும் பெருந்திணை என்னும் எழு வகைப் பொ ஊர்க்குத் தலைவர் . இவர் மதுரை ஜில்லாவி ருள்களை விரித்துக்கூறும் நூல் லுள்ள அசமலை யென்னும் கிராமவாசியாக இருக்கலாம் . இவர் நற்றிணையில் முல்லைத் அகப்பொருட்பெருந்திணை - அகன்றுழிக் திணையைப்பாடி யிருக்கின் றனர் . கலங்கல் மடற்கூற்று குறியிடையீடு தெளிவிடை விலக்கல் வெறிகோள் வகை அகம்யாதி - பூரு வம்சத்தவனான சம்யாதி விழைந்துடன் போக்கு பூப்பியலுரைத்தல் யின்குமரன் . பாரி பானுமதி ; கார்த்த பொய்ச்சூளுரைத்தல் தீர்ப்பிலூடல் போக் வீரியன் தங்கை . கழுங்கியல்பு பாசறைப்புலம்பல் பருவ அகவற்பா - நாற்சீர் கொண்ட அளவடிய மாறுபடுதல் வன்புறையெதிர்ந்து மொ தாய் இயற்சீர் பயின்றும் அயற்சீர் விர ழிதல் மனைவியும் தானும்வனமடைந்து வியும் தன் றளை தழுவியும் பிற தளை மயங் நோற்றல் பிறவுமாம் . ( அகம் ) . இயும் கருவிளங்கனி கூவிளங்கனி யெனு அகமலர்ச்சியணி - ஒன் றன் குணகுற்றங் மிரு சீருங்கலவாது மூன்று முதலிய பல களான் மற்றொன்றற்கு அவையுளவா வடிகளான் வருவது அது நேரிசை யாசி தலைச் சொல்லு தலாம் . இதனை உல்லா ரியப்பா இணைக்குறளாசிரியப்பா நில சாலங்காரம் என்பர் . ( குவல ) மண்டில வாசிரியப்பா அடிமறி மண்டில அகமருஷணம் - விந்திய மலைக்கருகிலுள்ள ஆசிரியப்பா என ( ) வகை ( யாப்பு - ) . ஒரு தீர்த்த ம் . அகரக்காரன் - கத்துருகுமான் ( 2 ) ஒரு மந்திரம் இது நீரில் மூழ்குவோர் ஒரு சர்ப்ப ம் . ( பார - ஆதி ) . கூறுவது . - | அகர்த்தவிருஷ்ணர் - உரோமகருஷணருக் அகமருஷணன் - சூ - சந்தியின் குமரன் . கும் சுகருக்கும் மாணாக்கர் . அகமர்ஷன் - மதுச்சந்தன் புத்ரன் . இருக்கு அகலிகை ( 1 ) கௌதம முனிவர் பத்தினி முத்கலமுனிவர் குமரி . இவளைக் கணவன் அகழடையார் - இவர்கள் தமிழ் நாட்டில் கங்கா தீர்த்தத்திற்கு நீங்கிய சமயங்கண்ட பரவியுள்ள ஒருவகைச் சாதியார் இவர்கள் இந்திரன் கணவனைப்போ லுருக்கொண்டு இராமநாதபுரம் மதுரை முதலிய இடங்க புணர்ந்து கற்புக் குலைத்தனன் . முனிவர் ளில் கோவில் வேலை செய்கிறார்கள் . சிலர் தம்வரவறிந்து பூனையுருக்கொண்டு செல் ஜமீன் தார்கள் வீடுகளில் வேலையாட்களு லுமிந்திரனை நோக்கி நீ ஆயிரம் பெண்க மாயிருக்கின்றனர் . இவர்கள் மறவர் ளுக்குரிய குறியும் பீஜமறுகையும் பெறுக ' கள்ளர் முதலியவர்களிலிருந்து அகமுடை வெனச் சபித்துப் பாரியையும் கல்லாகச் யராய்ப் பிறகு நாகரிகத்தினால் வேளாளர் சபித்தனர் . பின் அகலிகை வேண்ட எனத் தம்மைக்கூறுகின்றனர் . ( தர்ஸ்டன் ) முனிவர் மனதிரங்கி இராம மூர்த்தி மிதி அகம்பனன் - ஒரு அரசன் இவன் சத்ருக் லைக்கு எகும் காலத்தில் அவரது திருவடித் களுடன் யுத்தஞ் செய்கையில் இவன் கும து களால் உருப்பெற கருணைசெய்தனர் . ரனாகிய அரி இளையவன் சத்ருக்களுடன் இவள் பஞ்சகன்னியராகிய கற்புடைப் பெ யுத்தஞ்செய்தி மரணமடைந்தான் . இதனால் ண்களில் ஒருத்தி . இவள் பாற்கடலிற் இவன் விசனமடைய நாரதர் இவன் விச பிறந்தவள் என்பது சிவபுராணம் . இவள் னத்தை மிருத்யுவின் கதைகூறி மாற்றினர் . குமார் சதாநந்த ருஷி . ( இரா ) . ( பார - து ) | ( 2 ) இந்திரத்துய்ம் மன் எனும் மகதநாட்டா அகம்பன் - இவன் சுமாலியின் புத்திரனாகிய ' சன் தேவி . இவள் வஞ்ச இந்திரனுடன் அரக்கன் கரன் தூஷணன் திரிசிரன் களவுப்புணர்ச்சி செய்ததினிமித்தம் நாட் முதலியோரை இராமமூர்த்தி வதைத்த டைவிட்டுக் கணவனா லகற்றப்பட்டனள் . வேதி .