அபிதான சிந்தாமணி

இந்திரன் A இந்திரன் A வுருவனைக் குருவாகக் கொள்க என அவ் அநேகம் குறிகள் தேகத்தில் வாவும்பெ வகைகொண்டு ஒரு யாகஞ்செய்ய என ற்று நாணத்தால் தாமரைத் தண்டில் உடன்பட்டு விச்சுவ வுருவனைக்கொண்டு ஒளித்திருந்து தேவர் வேண்டுகோளால் யாகஞ் செய்விக்கையில் அவன் வாக்கால் முனிவர், அவை மற்றவர்க்குக் கண்களாக தேவர்க்கு ஆக்கங்கூறி மனதினால் அசு வும். இவனுக்குப் பெண் குறிகளாகவுந் தரப் ரர்க்கு ஆக்கமுண்டாகத் தேவர் துன்ப பெற்றுத் தன்னுல கடைந்தவன். தேவர் மடைக என யாகஞ் செய்தலை ஞான ஆட்டின் பீஜத்தை இவனுக்குப் பீஜமாகப் நோக்கினால் இந்திரன் உணர்ந்து, வச் பொருத்தினர் (இராமாயணம்.) சிரத்தினால் அவனது மூன்று சிரங்கள் 10. அசுவசோன் என்னும் நாகன் கா கழுகு, பருந்து, காகம் ஆகிய மூன்று ண்டவனத் தீயிற்பட்டு இறவாமல் வரம் பறவைகளாகப் பறந்தோட வெட்டினன். தந்தவன். (பாரதம்.) அதனால் இந்திரனைப் பிரமகத்தியடைய, 11. அருச்சுனன் காண்டவ வந்ததை அதை மரம், மண், சலம், பெண்கள் அக்கிரியின் பசிக்குத்தர எரிக்க அருச்சுன முதலியவர்க்குத் தேவர் பகுந்தளிக்கச் னுடன் யுத்தஞ் செய்தவன். (பார்) சுத்தமடைந் திருந்தனன், விச்சுவவுருவ 12. விந்தமலையின் கர்வமடங்க அகத்தி னுக்குத் தந்தை தன் குமரன் இந்திரனால் யரை வேண்டினவன். (காந்தம்.) இறந்ததறிந்து ஒருவேள்வி செய்து அதில் 13. சிபிச்சக்கரவர்த்தியை வேடனாகச் விருத்திராசுரனை உண்டாக்கி இந்திரன் சென்று சோதித்தவன். (ரகுவம்சம்). மீது ஏவினன். அவ்வசுரன் இந்திரனிடம் 14. சௌநகரால் உடல் தம்பித்து யுத்தத்திற்குவா மகவான் சண்டையிட்டுத் அவர் ஏவிய பூதத்திற் கஞ்சி இருடியைச் தோல்வியடைந்து ததீசிமுனிவர் தந்த சரண்புகுந்து சுகமடைந்தவன். முதுகெலும்பால் புதிய வச்சிரஞ் செய்து 15. மகாபலிக்குப் பயந்து அநேககா கொண்டு அவன் நடுக்கடலில் தவஞ் செய் லம் தாமரைத் தண்டில் ஒளித்திருந்தவன். வதுபோல் ஒளித்திருந்ததால் அகத்திய 16. பிருது சக்கிரவர்த்தியின் அஸ்வ ரைவேண்டிக் கடலைப் பானஞ் செய் மேதத்தில் யாகக்குதிரையைத் திருடிச் வித்து அவனைக் கொலை புரிந்தவன், சென்றவன். விருத்திரனைக் கொல்ல விஷ்ணுவிடஞ் 17. ஆபிசார யாகஞ்செய்து இரசியின் சத்தி பெற்றவன் என்பர். பிரமகத்தி (நா) குமரரையுங் கொன்றவன். யடைந்து தீர்த்தயாத்திரையால் பவித்திர 18. கண்ண னிடம் சென்று நரகாசுரன் னானவன். (திருவிளையாடற் புராணம்). செய்யும் துன்பங்கூறிக் கொல்வித்தவன். 7. சியவநமுனிவர் அச்வநிதேவர்க்கு (பாகவதம்). | அவிர்ப்பாகங் கொடுக்கையில் இவன் 19. சிவபூசை செய்து கைலைசென்று கோபங்கொண்டு அவர் மீது வச்சிரம் எறி அவ்விடமிருந்து பாரிஜாத விருக்ஷம் கொ ந்ததனால் முனிவர் கோபங்கொண்டு அவ் ண்டு வந்து தெய்வலோகத்தில் வைக்க, வச்சிரங்கொண்ட, கை தம்பிக்கத் தண் அதைக் கிருஷ்ணன் அபகரிக்கப்பொறாது டனையேற்றுக் கடலில் ஒளித்தவன். யுத்தஞ்செய்து காசிபர் சொல்லால் சமா 8. மலைகள் சிறகு பெற்ற காலத்தில் தானம் அடைந்தவன். (பாகவதம்.) அவற்றின் துன்பம் பொறாமல் சிறகுகளை 2 இராவணவதத்தில் இராமருக்குத் அரிந்தவன். இதனால் மைநாகபர்வதம் கட தேர் அனுப்பினவன். (இரா.) லில் ஒளித்தது. மலைகளின் உதிரம் சிந் 21. வச்சிரமந்திரத்தால் விராகனன் திய இடத்தில் பவளமுண்டாயின. குமரியைக் கொன்றவன். 9. கௌதமர் பாரியாகிய அகலிகை 22. சகரன் அச்வமேதத்தின் பொரு இடத்து ஆசையுற்றவனாய் அவரை ஸ்நா ட்டு விட்ட குதிரையைக் கபிலருக்குப் நத்திற்குப் போக நடு இராத்திரியில் பின் ஒளித்தவன். (இரா.) கோழியாகக் கூவி எழுப்பி அவர் கங்கா 23. திதிவயிற்றில் தன்னை வருத்த ஸ்நாநத்திற்குப் போனபின் அவரைப் இருந்த கருவை எழு கூறாக்கி மருத்துக் போல் உருவெடுத்து அவளுடன் புணர் களாக வரந்தந்தவன். (இரா) ந்து அகப்பட்டு முனிவரால் ஆண்குறி 24. ஒருமுறை அம்பரீஷனது யாசம் யும் பீஜமுமறவும் பெண்களுக்குள்ள | பசுவை மறைத்தவன்.
இந்திரன் A இந்திரன் A வுருவனைக் குருவாகக் கொள்க என அவ் அநேகம் குறிகள் தேகத்தில் வாவும்பெ வகைகொண்டு ஒரு யாகஞ்செய்ய என ற்று நாணத்தால் தாமரைத் தண்டில் உடன்பட்டு விச்சுவ வுருவனைக்கொண்டு ஒளித்திருந்து தேவர் வேண்டுகோளால் யாகஞ் செய்விக்கையில் அவன் வாக்கால் முனிவர் அவை மற்றவர்க்குக் கண்களாக தேவர்க்கு ஆக்கங்கூறி மனதினால் அசு வும் . இவனுக்குப் பெண் குறிகளாகவுந் தரப் ரர்க்கு ஆக்கமுண்டாகத் தேவர் துன்ப பெற்றுத் தன்னுல கடைந்தவன் . தேவர் மடைக என யாகஞ் செய்தலை ஞான ஆட்டின் பீஜத்தை இவனுக்குப் பீஜமாகப் நோக்கினால் இந்திரன் உணர்ந்து வச் பொருத்தினர் ( இராமாயணம் . ) சிரத்தினால் அவனது மூன்று சிரங்கள் 10 . அசுவசோன் என்னும் நாகன் கா கழுகு பருந்து காகம் ஆகிய மூன்று ண்டவனத் தீயிற்பட்டு இறவாமல் வரம் பறவைகளாகப் பறந்தோட வெட்டினன் . தந்தவன் . ( பாரதம் . ) அதனால் இந்திரனைப் பிரமகத்தியடைய 11 . அருச்சுனன் காண்டவ வந்ததை அதை மரம் மண் சலம் பெண்கள் அக்கிரியின் பசிக்குத்தர எரிக்க அருச்சுன முதலியவர்க்குத் தேவர் பகுந்தளிக்கச் னுடன் யுத்தஞ் செய்தவன் . ( பார் ) சுத்தமடைந் திருந்தனன் விச்சுவவுருவ 12 . விந்தமலையின் கர்வமடங்க அகத்தி னுக்குத் தந்தை தன் குமரன் இந்திரனால் யரை வேண்டினவன் . ( காந்தம் . ) இறந்ததறிந்து ஒருவேள்வி செய்து அதில் 13 . சிபிச்சக்கரவர்த்தியை வேடனாகச் விருத்திராசுரனை உண்டாக்கி இந்திரன் சென்று சோதித்தவன் . ( ரகுவம்சம் ) . மீது ஏவினன் . அவ்வசுரன் இந்திரனிடம் 14 . சௌநகரால் உடல் தம்பித்து யுத்தத்திற்குவா மகவான் சண்டையிட்டுத் அவர் ஏவிய பூதத்திற் கஞ்சி இருடியைச் தோல்வியடைந்து ததீசிமுனிவர் தந்த சரண்புகுந்து சுகமடைந்தவன் . முதுகெலும்பால் புதிய வச்சிரஞ் செய்து 15 . மகாபலிக்குப் பயந்து அநேககா கொண்டு அவன் நடுக்கடலில் தவஞ் செய் லம் தாமரைத் தண்டில் ஒளித்திருந்தவன் . வதுபோல் ஒளித்திருந்ததால் அகத்திய 16 . பிருது சக்கிரவர்த்தியின் அஸ்வ ரைவேண்டிக் கடலைப் பானஞ் செய் மேதத்தில் யாகக்குதிரையைத் திருடிச் வித்து அவனைக் கொலை புரிந்தவன் சென்றவன் . விருத்திரனைக் கொல்ல விஷ்ணுவிடஞ் 17 . ஆபிசார யாகஞ்செய்து இரசியின் சத்தி பெற்றவன் என்பர் . பிரமகத்தி ( நா ) குமரரையுங் கொன்றவன் . யடைந்து தீர்த்தயாத்திரையால் பவித்திர 18 . கண்ண னிடம் சென்று நரகாசுரன் னானவன் . ( திருவிளையாடற் புராணம் ) . செய்யும் துன்பங்கூறிக் கொல்வித்தவன் . 7 . சியவநமுனிவர் அச்வநிதேவர்க்கு ( பாகவதம் ) . | அவிர்ப்பாகங் கொடுக்கையில் இவன் 19 . சிவபூசை செய்து கைலைசென்று கோபங்கொண்டு அவர் மீது வச்சிரம் எறி அவ்விடமிருந்து பாரிஜாத விருக்ஷம் கொ ந்ததனால் முனிவர் கோபங்கொண்டு அவ் ண்டு வந்து தெய்வலோகத்தில் வைக்க வச்சிரங்கொண்ட கை தம்பிக்கத் தண் அதைக் கிருஷ்ணன் அபகரிக்கப்பொறாது டனையேற்றுக் கடலில் ஒளித்தவன் . யுத்தஞ்செய்து காசிபர் சொல்லால் சமா 8 . மலைகள் சிறகு பெற்ற காலத்தில் தானம் அடைந்தவன் . ( பாகவதம் . ) அவற்றின் துன்பம் பொறாமல் சிறகுகளை 2 இராவணவதத்தில் இராமருக்குத் அரிந்தவன் . இதனால் மைநாகபர்வதம் கட தேர் அனுப்பினவன் . ( இரா . ) லில் ஒளித்தது . மலைகளின் உதிரம் சிந் 21 . வச்சிரமந்திரத்தால் விராகனன் திய இடத்தில் பவளமுண்டாயின . குமரியைக் கொன்றவன் . 9 . கௌதமர் பாரியாகிய அகலிகை 22 . சகரன் அச்வமேதத்தின் பொரு இடத்து ஆசையுற்றவனாய் அவரை ஸ்நா ட்டு விட்ட குதிரையைக் கபிலருக்குப் நத்திற்குப் போக நடு இராத்திரியில் பின் ஒளித்தவன் . ( இரா . ) கோழியாகக் கூவி எழுப்பி அவர் கங்கா 23 . திதிவயிற்றில் தன்னை வருத்த ஸ்நாநத்திற்குப் போனபின் அவரைப் இருந்த கருவை எழு கூறாக்கி மருத்துக் போல் உருவெடுத்து அவளுடன் புணர் களாக வரந்தந்தவன் . ( இரா ) ந்து அகப்பட்டு முனிவரால் ஆண்குறி 24 . ஒருமுறை அம்பரீஷனது யாசம் யும் பீஜமுமறவும் பெண்களுக்குள்ள | பசுவை மறைத்தவன் .