அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1633 பழய தேசங்கள் சித்ரகூடம் பிரயாகைக்கு 75-மைலி லிருப்பது. இதற்கு தக்ஷசிலை ராஜதானி லிருப்பது. இதற்கருகில் மந்தாகினிநதி . காம்போஜம்-இதற்கு த்வாரகை ராஜதானி தண்டகாரண்யம் - இது வடக்கில் கங்கை சௌசாம்பிவம்ச ராஜ்யத்திற்கு ராஜதானி. யின் தென்கரையும், விந்தியமலையும், மேற் பாஜக்ருஹம் இது மகததேசத்து ராஜதானி. கில் வடவிந்தியம், தக்ஷிண விந்தியம், தென் இதற்கருகில் கிரிவிாசம் இருந்தது. சௌ கோசலை, விதர்ப்பதேசம், மலைய மலையும், வீரம்- தற்காலம் தாத்பட்டினத் தருகிலிருக் தெற்கில் செந்தமிழ்ப் பாண்டி நாடும், கிழக் கும் நாடு, மிதிலை -விதேகநாட்டு ராஜகானி. கில் உத்கல, களிங்க, ஆந்திர, சோழதேசங்க பருகச்சம் - பரோச், புண்டாம் - வடபங் ளையும் பெற்ற அர்ண்யம். விராதவனம் காளம். காமருபம் -ஆசாமராஜ்யம். சமாத்தம்- பிலாசபூர் ஜில்லாவில் ஈசான்யத்தி லிருப் கீழ் வங்காளம், கர்ணசுவர்ணம் - மேல் வங் பது. இங்கிருந்து பதினைந்துமைவில் சாபங் காளம். தாமாலிப்தி- தென் பங்காளம். காச் காச்சிரம்ம். பஞ்சாப் ஸாலம்பிலாஸபூர் மீரம் தற்கால காச்மீரம், சௌராஷ்டிரம் - ஜில்லாவிலிருக்கிறது. பஞ்சவடி - இது குசராத், ஒட்பதேசம் - ஒரிசா. இந்தியாஸ் கோதாவரி ஜில்லாவிலுள்ள பத்ராஜலத் தம்-டில்லி, அஸ்தினாபுரம்- இதுவும் டில்லிக் தருகிலுள்ள பர்ணசாலை யெனும் கிராமமாம். கருகிலுள்ளது. இதுவே ஜனஸ்தானமாம் - மகாராஷ்டா மகேந்திரமலை கீழ்க்கணவாய் மலை, தேசத்திலுள்ள நாசிக் பட்டணமென்பது ஸஹ்யமலயபர்வதங்கள் - மேற்குக் கண சிலர் அபிப்பிராயம். இந்த ஜனஸ் தானத் தரு வாய் மலைகள். கில் கரதூஷணர் வதை நடந்தது. இது ராய அசிமகம் - திருவாங்கூரின் பழைய பூர் ஜில்லாவிலுள்ள கரியால் என்னப்படும் பெயர். ஆனர்த்தம் ஸௌராஷ்டிரத்திற் பட்டணம். சம்பாபுரம் என வால்மீகியால் கொரு பெயர். கனகலை அரித்துவாரத் கூறப்பட்டது சம்பல்பூர். கிரவுஞ்சாண் துக்கு அருகில் கங்கா தீரத்தி லிருப்பது. யம் - இது நிஜாம் ராஜ்யத்தின் நிருதிதிக்கி இங்குச் சிவேலமலை யிருக்கிறது. கலிங்கம் - லிருப்பது. இதற்கு மூன்று குரோசத்தில் ஒட்ர தேசத்திற்குத் தெற்கி லிருப்பது. கபந்தன் வனம். பம்பாநதி யென்பது துங்க காஞ்சி- காஞ்சி காண்க. குந்தலம் -ஐதரா பத்ராநதி. பம்பாஸா ஸென்று இராமாய பாத்திற்குத் தென்மேற்குப் பாகம். சமந்த ணத்திற் கூறியது பல்லாரி ஜில்லாவிலுள்ள பஞ்சகம்-சாஸ்வதி திருஷ்த்வதி நதிகளுக் ஹம்பி. நஷ்யழகம், மால்யவந்தம் மலைகள் கிடையிலுள்ள தேசம். இதில் பரசுராமரால் ஹம்பீ, விரூபாக்ஷம், ஆனகொந்தி முதவிய கொலை செய்யப்பட்ட கூத்திரியரின் உதிரம பிரதேசங்களிலுள்ள மலைகளென்று எண்ணப் ஐந்து கேணிகளாக இருக்கிறது. குசஸ்தலி. படுகின்றன. வைசாலி - இப்பட்டணம் தக்ஷிண கோசலத்திற்கு முக்கிய பட்டணம். பேஹாரில் பீஸர் என்னுங் கிராமத்தருகி இது விந்தியமலைகளின் கணவாய்களி லுள் லுள்ள பட்டணம். அங்கம் - இதற்கு ராஜ ளது. கேகயம் சிந்துதேசத்தின் ஒாம். தானி சம்பாநகரம். இது மகதத்திற்குக் கிழ கோளம் மலையாளம். கௌசிகி - இது க்கு. தற்காலம் பகல்பூர் . காசி - பனாரிஸ் பகல்பூரில் பாயும் நதி, இதற்கருகில் ருஷ்ய வம்ச ராஜ்யம் யமுனை நதிக்கரையிலுள்ள சிருங்கர் ஆச்சிரமம். கௌடம் -(புண்டாம்) பட்டணம். வடபங்காளம். தசாரண்யதேசம் பாஞ்சாலராஜ்யம்- இது குருநாட்டிற் தேசம்) நருமதைக்கருகி லுள்ளது. குத் தெற்கு. மச்சதேசம் - இது குருநாட் முக்கிய பட்டணம் திரிபுரி. ரிஷகம்- சபல் டிற்குத் தெற்கும், யமுனைக்கு மேற்கிலு பூருக்கருகிலுள்ள பட்டணம், சோழம் மிருப்பது. காம்பிலி-பாஞ்சாலதேசத்து ராஜ சோழநாடு காண்க. ஜலந்திரம் - ஸட்லெஜ் 'தானி. சூரசேனம் - மச்சதேசத்திற்கு நிருதி யோஸ் நதிகளுக் கிடையிலுள்ள தேசம் திசையி லிருப்பது. இராஜதானி மதுரை, தாம்பிரபர்ணி-மலையமலையி லுற்பத்தியாகும் பாடலிபுரம் - (பாட்னா) கோதாவிரி நதி. தசார்ணவம் மாளவதேசத்திற்குக் கரையி லிருந்ததாக எண்ணப்படுகிறது. கீழ்ப் பாகம். திரவிடம் - கோதாவிரிக்குத் அவந்தி -இதற்குப் பிற்காலம் மாளவம் எனப் தென்னாடு. நஷ்யழகம் பம்பாநதிக்கருகி பெயர் வந்தது. இதற்கு ராஜதானி உஜ் லுள்ள மலை, பாண்டி -- பாண்டிநாடு காண்க ஜயனி. காந்தாரம் தற்காலம் காண்டஹார். பாரசீகம் - (வநாயு தேசம்) பெர்ஷியா, இது பஞ்சாப் என்பதற்கு வாயு மூலையி துருஷ்கம்- துருக்கி, யவதம் - அரேபியா 20:
அநுபந்தம் 1633 பழய தேசங்கள் சித்ரகூடம் பிரயாகைக்கு 75 - மைலி லிருப்பது . இதற்கு தக்ஷசிலை ராஜதானி லிருப்பது . இதற்கருகில் மந்தாகினிநதி . காம்போஜம் - இதற்கு த்வாரகை ராஜதானி தண்டகாரண்யம் - இது வடக்கில் கங்கை சௌசாம்பிவம்ச ராஜ்யத்திற்கு ராஜதானி . யின் தென்கரையும் விந்தியமலையும் மேற் பாஜக்ருஹம் இது மகததேசத்து ராஜதானி . கில் வடவிந்தியம் தக்ஷிண விந்தியம் தென் இதற்கருகில் கிரிவிாசம் இருந்தது . சௌ கோசலை விதர்ப்பதேசம் மலைய மலையும் வீரம்- தற்காலம் தாத்பட்டினத் தருகிலிருக் தெற்கில் செந்தமிழ்ப் பாண்டி நாடும் கிழக் கும் நாடு மிதிலை -விதேகநாட்டு ராஜகானி . கில் உத்கல களிங்க ஆந்திர சோழதேசங்க பருகச்சம் - பரோச் புண்டாம் - வடபங் ளையும் பெற்ற அர்ண்யம் . விராதவனம் காளம் . காமருபம் -ஆசாமராஜ்யம் . சமாத்தம் பிலாசபூர் ஜில்லாவில் ஈசான்யத்தி லிருப் கீழ் வங்காளம் கர்ணசுவர்ணம் - மேல் வங் பது . இங்கிருந்து பதினைந்துமைவில் சாபங் காளம் . தாமாலிப்தி- தென் பங்காளம் . காச் காச்சிரம்ம் . பஞ்சாப் ஸாலம்பிலாஸபூர் மீரம் தற்கால காச்மீரம் சௌராஷ்டிரம் - ஜில்லாவிலிருக்கிறது . பஞ்சவடி - இது குசராத் ஒட்பதேசம் - ஒரிசா . இந்தியாஸ் கோதாவரி ஜில்லாவிலுள்ள பத்ராஜலத் தம் - டில்லி அஸ்தினாபுரம்- இதுவும் டில்லிக் தருகிலுள்ள பர்ணசாலை யெனும் கிராமமாம் . கருகிலுள்ளது . இதுவே ஜனஸ்தானமாம் - மகாராஷ்டா மகேந்திரமலை கீழ்க்கணவாய் மலை தேசத்திலுள்ள நாசிக் பட்டணமென்பது ஸஹ்யமலயபர்வதங்கள் - மேற்குக் கண சிலர் அபிப்பிராயம் . இந்த ஜனஸ் தானத் தரு வாய் மலைகள் . கில் கரதூஷணர் வதை நடந்தது . இது ராய அசிமகம் - திருவாங்கூரின் பழைய பூர் ஜில்லாவிலுள்ள கரியால் என்னப்படும் பெயர் . ஆனர்த்தம் ஸௌராஷ்டிரத்திற் பட்டணம் . சம்பாபுரம் என வால்மீகியால் கொரு பெயர் . கனகலை அரித்துவாரத் கூறப்பட்டது சம்பல்பூர் . கிரவுஞ்சாண் துக்கு அருகில் கங்கா தீரத்தி லிருப்பது . யம் - இது நிஜாம் ராஜ்யத்தின் நிருதிதிக்கி இங்குச் சிவேலமலை யிருக்கிறது . கலிங்கம் - லிருப்பது . இதற்கு மூன்று குரோசத்தில் ஒட்ர தேசத்திற்குத் தெற்கி லிருப்பது . கபந்தன் வனம் . பம்பாநதி யென்பது துங்க காஞ்சி- காஞ்சி காண்க . குந்தலம் -ஐதரா பத்ராநதி . பம்பாஸா ஸென்று இராமாய பாத்திற்குத் தென்மேற்குப் பாகம் . சமந்த ணத்திற் கூறியது பல்லாரி ஜில்லாவிலுள்ள பஞ்சகம் - சாஸ்வதி திருஷ்த்வதி நதிகளுக் ஹம்பி . நஷ்யழகம் மால்யவந்தம் மலைகள் கிடையிலுள்ள தேசம் . இதில் பரசுராமரால் ஹம்பீ விரூபாக்ஷம் ஆனகொந்தி முதவிய கொலை செய்யப்பட்ட கூத்திரியரின் உதிரம பிரதேசங்களிலுள்ள மலைகளென்று எண்ணப் ஐந்து கேணிகளாக இருக்கிறது . குசஸ்தலி . படுகின்றன . வைசாலி - இப்பட்டணம் தக்ஷிண கோசலத்திற்கு முக்கிய பட்டணம் . பேஹாரில் பீஸர் என்னுங் கிராமத்தருகி இது விந்தியமலைகளின் கணவாய்களி லுள் லுள்ள பட்டணம் . அங்கம் - இதற்கு ராஜ ளது . கேகயம் சிந்துதேசத்தின் ஒாம் . தானி சம்பாநகரம் . இது மகதத்திற்குக் கிழ கோளம் மலையாளம் . கௌசிகி - இது க்கு . தற்காலம் பகல்பூர் . காசி - பனாரிஸ் பகல்பூரில் பாயும் நதி இதற்கருகில் ருஷ்ய வம்ச ராஜ்யம் யமுனை நதிக்கரையிலுள்ள சிருங்கர் ஆச்சிரமம் . கௌடம் - ( புண்டாம் ) பட்டணம் . வடபங்காளம் . தசாரண்யதேசம் பாஞ்சாலராஜ்யம்- இது குருநாட்டிற் தேசம் ) நருமதைக்கருகி லுள்ளது . குத் தெற்கு . மச்சதேசம் - இது குருநாட் முக்கிய பட்டணம் திரிபுரி . ரிஷகம்- சபல் டிற்குத் தெற்கும் யமுனைக்கு மேற்கிலு பூருக்கருகிலுள்ள பட்டணம் சோழம் மிருப்பது . காம்பிலி - பாஞ்சாலதேசத்து ராஜ சோழநாடு காண்க . ஜலந்திரம் - ஸட்லெஜ் ' தானி . சூரசேனம் - மச்சதேசத்திற்கு நிருதி யோஸ் நதிகளுக் கிடையிலுள்ள தேசம் திசையி லிருப்பது . இராஜதானி மதுரை தாம்பிரபர்ணி - மலையமலையி லுற்பத்தியாகும் பாடலிபுரம் - ( பாட்னா ) கோதாவிரி நதி . தசார்ணவம் மாளவதேசத்திற்குக் கரையி லிருந்ததாக எண்ணப்படுகிறது . கீழ்ப் பாகம் . திரவிடம் - கோதாவிரிக்குத் அவந்தி -இதற்குப் பிற்காலம் மாளவம் எனப் தென்னாடு . நஷ்யழகம் பம்பாநதிக்கருகி பெயர் வந்தது . இதற்கு ராஜதானி உஜ் லுள்ள மலை பாண்டி -- பாண்டிநாடு காண்க ஜயனி . காந்தாரம் தற்காலம் காண்டஹார் . பாரசீகம் - ( வநாயு தேசம் ) பெர்ஷியா இது பஞ்சாப் என்பதற்கு வாயு மூலையி துருஷ்கம்- துருக்கி யவதம் - அரேபியா 20 :