அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1631 இலங்பை தேவி. பல தமிழர் ஆண்டனர். 21. மகாசூலன் வல 50, ஸ்ரீசங்கபோதி - இலமினித்திசனின் கம் வாகுவின் மகன். 22. சோரநாகன், வம்சத்தவன், சனோபகாரி; இவன் மந்திரிக் மகாகுலன் தம்பி. 23. குடத்திசன். இவன் மகா காகப் பயந்து தவவேடமிட்டுச் சென்றவன். சூலனின் குமாரன். 24. அனுலை. குடத்திசனை இவன் கொல்லப்பட்டான். 51. கோட்ட நஞ்சூட்டியிறக்கச்செய்து அரசாண்ட அவன் பயன் - இவனுக்கு மேகவாகனன் என்றும் கைமை. 25. கி-மு-19. மகாலநிதி பெயர், 52. மாகலதெட்டத்திசன், 53. மகா சன். குடத்திசன் குமாரன். 26. பாதிசாயன். சேநன், 54. சீர்த்தி ஸ்ரீமேகவர்ணன், 55. மசாலநிதிசன் மகன். இவனாளுகையில் கிறி தெட்டதிசன், 11. 56. புத்ததாசன், 57. ஸ்து பிறப்பு. 27. மகாதாயிலியமாநாகன், உபத்திசயன் - இவன் வைத்யசாலை முதலிய பாதிசாயன் சகோதரன். இவன் காலத்து, செய்வித்தவன். 58. மகாநாமன் இவன் மிகுந்தவைக்குப் படிவகுத்தது. 28. அட்டகை பலகுளங்கள் வெட்டினான், 59. சோதி மூணு மகா தாயிலியமாநாகன் குமாரன். சேநன், 60. இலமினித்திசன். 61. மித்த 29. கானு சானுத்திசன் இவன் புத்தகுர சோன். 62. ஐந்து தமிழாசர், 63. தாது வரை மறியற்செய்தான். 30 தடாபயன் சேநன்- இவன் காலத்துப் பலகட்டடங்கள் கானுசானுத்திசன் மகன், 31. சிங்கவல்லி கட்டப்பட்டன, வாய்க்கால்கள் வெட்டப் குடாபயன் சகோதரி. 32. ஈழநாகன், பட்டன. 64. காசியப்பன் - இவன் தம் அட்டகைமூணுவின் சகோதரிமகன். இவன் தையை வதைத்தான். 65. முகலன் - இவன் காலத்துத் தமிழர் போரிட்டனர். 33. சந்த மகாவு தாரன். 66. குமாரதாதுசேநன், 67. முகசிவன், ஈழநாகன் குமாரன். 34. எட் கீர்த்திசேநன்-இவன் மாமனார் கொல்லப் டாளதிசன், சந்தமுக சிவன் சகோதரன், பட்டான். 68. சீவகன்- இவன் 3-ம் இல சுப்பனென்னும் கட்டியங்காரனால் கொல்லப் மினித்திசனாற் கொல்லப்பட்டான், 69. இல பட்டான். 35. சுப்பன், எட்டாள திசன் மீனித்திசன் - III. இவன் குருடனாய் மரித் கட்டியங்காரன். 36. வாசபன், இலமினித் தான். 70. சீலகாலன்- இலமினித் திசன் செனின் வம்சத்தவன். மாமனைக்கொன்று மருமகன். 71. தப்புளு, 72, மூலகன் II. அவன் மனைவியை மணஞ்செய்தவன். 37. 73. குடகீர்த்தி ஸ்ரீமாயன். 74. மகாநாகன், வங்கநாசிகத்தீசன், வாசபனைக் கொன்று 75. அகாபோதி-1. இவன் பலகுளங்கள் அவன் மனைவியை மணஞ்செய்தவன். 37. வெட்டுவித்தவன். 76. அக்கபோதி-.77. வங்கநாசிகத்திசன், வாசபனின் குமாரன். சங்கத்திசன், 78. போனயழலகன், 79. இவன் காலம் கி.பி (110). இவன் காலத்து அகசிக்காயக்கன், 80. ஸ்ரீசங்கபோதி-II. இலங்கைமேல் சோழர் படையெடுப்பு. 38. 81. கழுனதெட்டுத்திசன். 82. தழப்பியாத் கயவாத-1. வங்கநாசிகத்திசன் குமாரன். தீசன். 83. காசியப்பன்-II. 84. தப்புளு இவன் தன்னாட்டில் பல தமிழரைக் குடியேற் i1. 85. தழுப்பியாத்திசன், II. 86. ஸ்ரீசங்க றினான். (இது கி.பி 113.) 39. மகாலகா போதி-IIT, 87. வளப்பிட்டி வாசித்தன். 88. நாகன்- கயவாகுவின் சகோதான. 40. பாத் அத்திநாதன். இவன் நாசீகராசனு தவி பெற்று தியதிசன்-- மகாலகாநாகனின் குமாரன். 41. வந்த மகாலைப் பானுவைச் செயித்தவன். கணத்திசன் - பாத்திய திசன் சகோதரன். 89. மகாலைப்பானு. 90. காசியப்பன் III. 42. சுட்டநாகன் - கணத்திசன் குமாரன். 91. அக்ரபேதி II. 92. அக்ரபேதி IV. 43. தடநாகன்-சுட்டநாகனின் மருமகன். 93. மிகுந்து-1. இரத்னப்ரசாதம் எனும் 44. ஸ்ரீநாகன் குடநாகன் மைத்துனன், கோவில்கட்டினவன், 94. தப்புளு -II. 45. வைாத்திசன்- ஸ்ரீநாகன் குமாரன் புத்த 95. மிதந்து--II. 96. அக்கபோதி- V, 97. குருமாரைத் தண்டித்தவன். 45. வைாத்தி தப்புளு IV. 98. அக்ரபேதி, VI. 99. மித சன். ஸ்ரீநாகன் குமாரன். 46. அபயசேனன் வல்லசேகன், பாண்டியனால் ஜெயிக்கப்பட்ட வைரத்திசனின் சகேர் தான், 47. நாகன்-II. வன். 100. காசியப்பன் IV. பாண்டியனைச் அபயசோன் குமாரன், 48. விசயன் - 11. செயித்தவன். 101. உதியன் 1. 102. உதி ஸ்ரீநாகன் குமாரன். 49. சங்கத்திசன் - 1. யன் II. 103. காசியப்பன் V. 104. காசியப் இலமினித்திசனின் வம்சத்தவன், இவன் பன், VI. 105. தப்புளு, V. 106. தப்புளு, பல திருப்பணிகள் செய்வித்தான். இவன் VI. 107. உதியன் i11. 108. சேநன் 11 சிலசதி ஆலோசனைக்காரால் விஷத்திலூறிய 109. உதியன் VI. இவன் சோழனைச் செயித் சம்புநாவற்பழம் உண்பிக்கப்பட்டிறந்தான். தவன். 110. நேசன் Ill. 111.. மிகுந்து
அநுபந்தம் 1631 இலங்பை தேவி . பல தமிழர் ஆண்டனர் . 21. மகாசூலன் வல 50 ஸ்ரீசங்கபோதி - இலமினித்திசனின் கம் வாகுவின் மகன் . 22. சோரநாகன் வம்சத்தவன் சனோபகாரி ; இவன் மந்திரிக் மகாகுலன் தம்பி . 23. குடத்திசன் . இவன் மகா காகப் பயந்து தவவேடமிட்டுச் சென்றவன் . சூலனின் குமாரன் . 24. அனுலை . குடத்திசனை இவன் கொல்லப்பட்டான் . 51. கோட்ட நஞ்சூட்டியிறக்கச்செய்து அரசாண்ட அவன் பயன் - இவனுக்கு மேகவாகனன் என்றும் கைமை . 25. கி - மு -19 . மகாலநிதி பெயர் 52. மாகலதெட்டத்திசன் 53. மகா சன் . குடத்திசன் குமாரன் . 26. பாதிசாயன் . சேநன் 54. சீர்த்தி ஸ்ரீமேகவர்ணன் 55 . மசாலநிதிசன் மகன் . இவனாளுகையில் கிறி தெட்டதிசன் 11. 56. புத்ததாசன் 57 . ஸ்து பிறப்பு . 27. மகாதாயிலியமாநாகன் உபத்திசயன் - இவன் வைத்யசாலை முதலிய பாதிசாயன் சகோதரன் . இவன் காலத்து செய்வித்தவன் . 58. மகாநாமன் இவன் மிகுந்தவைக்குப் படிவகுத்தது . 28. அட்டகை பலகுளங்கள் வெட்டினான் 59. சோதி மூணு மகா தாயிலியமாநாகன் குமாரன் . சேநன் 60. இலமினித்திசன் . 61. மித்த 29 . கானு சானுத்திசன் இவன் புத்தகுர சோன் . 62. ஐந்து தமிழாசர் 63. தாது வரை மறியற்செய்தான் . 30 தடாபயன் சேநன்- இவன் காலத்துப் பலகட்டடங்கள் கானுசானுத்திசன் மகன் 31. சிங்கவல்லி கட்டப்பட்டன வாய்க்கால்கள் வெட்டப் குடாபயன் சகோதரி . 32 . ஈழநாகன் பட்டன . 64. காசியப்பன் - இவன் தம் அட்டகைமூணுவின் சகோதரிமகன் . இவன் தையை வதைத்தான் . 65. முகலன் - இவன் காலத்துத் தமிழர் போரிட்டனர் . 33. சந்த மகாவு தாரன் . 66. குமாரதாதுசேநன் 67 . முகசிவன் ஈழநாகன் குமாரன் . 34. எட் கீர்த்திசேநன் - இவன் மாமனார் கொல்லப் டாளதிசன் சந்தமுக சிவன் சகோதரன் பட்டான் . 68. சீவகன்- இவன் 3 - ம் இல சுப்பனென்னும் கட்டியங்காரனால் கொல்லப் மினித்திசனாற் கொல்லப்பட்டான் 69. இல பட்டான் . 35. சுப்பன் எட்டாள திசன் மீனித்திசன் - III . இவன் குருடனாய் மரித் கட்டியங்காரன் . 36. வாசபன் இலமினித் தான் . 70. சீலகாலன்- இலமினித் திசன் செனின் வம்சத்தவன் . மாமனைக்கொன்று மருமகன் . 71. தப்புளு 72 மூலகன் II . அவன் மனைவியை மணஞ்செய்தவன் . 37 . 73. குடகீர்த்தி ஸ்ரீமாயன் . 74. மகாநாகன் வங்கநாசிகத்தீசன் வாசபனைக் கொன்று 75. அகாபோதி -1 . இவன் பலகுளங்கள் அவன் மனைவியை மணஞ்செய்தவன் . 37. வெட்டுவித்தவன் . 76. அக்கபோதி -.77 . வங்கநாசிகத்திசன் வாசபனின் குமாரன் . சங்கத்திசன் 78. போனயழலகன் 79 . இவன் காலம் கி.பி ( 110 ) . இவன் காலத்து அகசிக்காயக்கன் 80. ஸ்ரீசங்கபோதி- II . இலங்கைமேல் சோழர் படையெடுப்பு . 38 . 81. கழுனதெட்டுத்திசன் . 82. தழப்பியாத் கயவாத -1 . வங்கநாசிகத்திசன் குமாரன் . தீசன் . 83. காசியப்பன்- II . 84. தப்புளு இவன் தன்னாட்டில் பல தமிழரைக் குடியேற் i1 . 85. தழுப்பியாத்திசன் II . 86. ஸ்ரீசங்க றினான் . ( இது கி.பி 113. ) 39. மகாலகா போதி- IIT 87. வளப்பிட்டி வாசித்தன் . 88 . நாகன்- கயவாகுவின் சகோதான . 40. பாத் அத்திநாதன் . இவன் நாசீகராசனு தவி பெற்று தியதிசன்-- மகாலகாநாகனின் குமாரன் . 41. வந்த மகாலைப் பானுவைச் செயித்தவன் . கணத்திசன் - பாத்திய திசன் சகோதரன் . 89. மகாலைப்பானு . 90. காசியப்பன் III . 42. சுட்டநாகன் - கணத்திசன் குமாரன் . 91. அக்ரபேதி II . 92. அக்ரபேதி IV . 43. தடநாகன் - சுட்டநாகனின் மருமகன் . 93. மிகுந்து -1 . இரத்னப்ரசாதம் எனும் 44. ஸ்ரீநாகன் குடநாகன் மைத்துனன் கோவில்கட்டினவன் 94. தப்புளு -II . 45. வைாத்திசன்- ஸ்ரீநாகன் குமாரன் புத்த 95. மிதந்து-- II . 96. அக்கபோதி- V 97 . குருமாரைத் தண்டித்தவன் . 45. வைாத்தி தப்புளு IV . 98. அக்ரபேதி VI . 99. மித சன் . ஸ்ரீநாகன் குமாரன் . 46. அபயசேனன் வல்லசேகன் பாண்டியனால் ஜெயிக்கப்பட்ட வைரத்திசனின் சகேர் தான் 47. நாகன்- II . வன் . 100. காசியப்பன் IV . பாண்டியனைச் அபயசோன் குமாரன் 48. விசயன் - 11. செயித்தவன் . 101. உதியன் 1. 102. உதி ஸ்ரீநாகன் குமாரன் . 49. சங்கத்திசன் - 1. யன் II . 103. காசியப்பன் V. 104. காசியப் இலமினித்திசனின் வம்சத்தவன் இவன் பன் VI . 105. தப்புளு V. 106. தப்புளு பல திருப்பணிகள் செய்வித்தான் . இவன் VI . 107. உதியன் i11 . 108. சேநன் 11 சிலசதி ஆலோசனைக்காரால் விஷத்திலூறிய 109. உதியன் VI . இவன் சோழனைச் செயித் சம்புநாவற்பழம் உண்பிக்கப்பட்டிறந்தான் . தவன் . 110. நேசன் Ill . 111 .. மிகுந்து