அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 182) தொண்டை - நாடு இவர்க்குப் பிறகு இவரது சகோதரராகிய நாடு; (15) பல்குன்ற (க்)கோட்டம், பாராஞ் பொன்னுசாமித் தேவர் என்பவர் பல புலவர் சிரநாடு, தச்சூர் நாடு, மெயூர் நாடு, சிங்கம் களை ஆதரித்துப் புகழ்கொண்டனர். இப்பிரபு பொருதவள நாடு, பெருந்ததிமிரிநாடுக; (16) வினால் பல அரிய தமிழ் நூல்கள் முதலில் இளங்காட்டுக்கோட்டம், பொன்னூர்நாடு, வெளிவந்தன. அவை திருச்சிற்றம்பலக் தென்னாத்தூர்நாடு; மாகுன்ன நாடு; (17) காலி கோவையாருரை, திருவள்ளுவர் பரிமேலழக யூர் (க்)கோட்டம், காழியூர் நாடு, திருப்பூவை ருரை, நன்னூல் விருத்தியுரை, தொல்காப் நாடும், விற்பேடுநாடு, எரிகி தாகாடும், பாவூர் பியப்பாயிரவிருத்தி, முதற்சூத்திர விருத்தி, நாடு; (18) சிறு காரைக்கோட்டம், ஆய்ந்த தமிழ்ப்ரயோக விவேகவுரை, தருக்கசங்கிரக நாடு ; (19) படுவூர்(க்)கோட்டம் பெருமத வுரை, தனிப்பாடற்றிரட்டு, மருத்து நூல் நாடு, ஆர்க்காடுநாடு, செங்குன்றநாடு; (20) எனப்பல. இவர்களில் இரகுநாத சேதுபதி கடிகை (க்) கோட்டம், பெருங்காஞ்சிநாடு, அமிர்த கவிராயரால் ஒரு துறைக்கோவை மேல்களத்தூர் நாடு, பாராஞ்சி காடு, (21) செந் பாடப்பெற்றார். மேற்கூறிய பொன்னுசா திரிகை(க்)கோட்டம், பேரையூர் நாடு, வற் மித்தேவரவர்களின் குமாரராகிய பாலவனத் குள நாடு, ஆலத்தூர் நாடு, அருங்குள நாடு; தம் ஜமீன்தார் ஸ்ரீமான் பாண்டித்துரைத் (22) குன்றபத்திரக்கோட்டம், மாங்கள நாடு, தேவரவர்கள் தமிழகத்துப் புகழ்பெற்ற மது கிண்ணை நாடு, வெங்களூர் நாடு; (23) வேங் ரையில் தமிழ்ச்சங்கம் ஒன்று நிறுவி அழியாப் கிடக்கோட்டம், குடகசைநாடு, தொண்டை புகழடைந்து இத் தமிழ் அபிதான சிந்தா மானாடு, பொத்தப்பிநாடு ; (24) வேலூர்(க்) மணியையும் பதிக்கும் புகழுடம்பெய்திய கோட்டம் ஒழுகரைநாடு, வானூர் நாடும் சோழ் கீர்த்திமிக்கவா. வல்லி நாடும், விலாடபுரநாடு 8 செம்புரிகாடு, நென்மலிநாடு, 10 மாத்தூர் நாடு ஆகக்கோட் தொண்டை மண்டலத்திலுள்ள டம் 24, நாடு 79. கோட்டங்களும் நாடுகளும் உநகவளைவிற்குள் உள்ள எண் கோட் (1) புழற்கோட்டம், நாயிறு நாடு, அம் டங்களின் மொத்தத்தை யறியக் குறிக்கப் பத்தூர்நாடு, ஆகுடிநாடு, ஆத்தூர்நாடு, கண் பட்டது. 3 இவை சபைப்பிள்ளை ணிய நாடு, எழுமூர் நாடு ; (2) புலியூர்க்கோட் புத்தகத்திற் காணப்பட வில்லை. மணவிற் டம், குன்றத்தூர் நாடு, போரூர் நாடு, மாங்காடு கோட்டம் என்று கல்வெட்டுக்களிற் காணப் நாடு, அமரூர் நாடு, கோட்டூர் நாடு ; (3) ஈக் படுகிறது. கான் றூர்நாடு என்று 1910-ம் காட்டுக்கோட்டம் காக்கனூர், கச்சிநாடு; ஆண்டு 232 நிர். கல்வெட்டிற் காணப் (4) மணவூர்க்கோட்டம், பாசாலி நாடு, இலத் படுகிறது. இரண்டாயிர வேலிப்பற்று தூர் நாடு, கொண்ணூர்நாடு புரிசைநாடு, என்றுஞ் சொல்லப்படும் ; 1910-ம் ஆனால். பெருமூர் நாடு; (5) செங்காட்டுக்கோட்டம், நிர். 256. 7 சேவூர் என்பர் பொனலூர் காடு, அதிகத்தூர்நாடு ; (6) பை வெங்கல்நாடு, மாகறல்நாடு காலியூர்க் யூர்க்கோட்டம், வீரபத்திரநாடு, செண்னூர் கோட்டமாக நினைக்கப்பட்ட காலமுமுண்டு; நாடு, வணகலில் நாடு, தண்ணூர்நாடு ; (7) 1908-ம் ஆண்டு நிம்பர் 56. 1° கரிவேடு, எயிற்கோட்டம், தண்கநாடு, மாகறல்நாடும் என்று பி-ம். இதனையே தாமல் நாடு என்றும் கோனேரிநாடு ; (8) தாமற்கோட்டம், கரி வழங்கினர். 1915-ம் ஆண்டு 204 நிர். வீடுநாடு, 1 வடகரை வல்லநாடு1 (9) ஊற்-வடகரை என்ற அடையின்றி வல்லநா அக்காட்டுக்கோட்டம், பாலையூர் நாடு, தாம டென்றே வழங்கப்பட்டது. 12 குன்றநாடு. னூர் நாடு, குண்ண நாடு,12 திவெனார் நாடு 18; பி-ம். 1909-ம் ஆண்டு நிர். 284. 15நீர்வே (10) களத்தூர்(க்)கோட்டம், குருமரநாடு, ளூர் நாடு. வி. க. குமிழிநாடு. கல்வெ. வல்லியூர் நாடு, பாதூர் நாடு, நடுநாடு ; (1) பாஞர். வி. க ; கல்வெ. 3 இது படுவூர்க் செம்பூர்(க்)கோட்டம், பிறையூர்நாடு, பட்ட கோட்டத்திற் காணப்படுகிறது. வி. க. கழு ண நாடு, முகுந்தூர் நாடு ; (12) ஆமூர்க்கோட் மலநாடு பி-ம். திருப்பூழிவனம். வி. க. எரி டம், மீகுமிழிகாடு, பழுவூர்நாடு ; (13) ஈத் கில்நாடு, பி-ம். கரைவழி ஆய்ந்த நாடு பி-ம். தூர்(க்)கோட்டம், அரமரங்கநாடு; (14) | 8 இவை காணப்படவில்லை, வி. க. பொலை வெண்குன்றநாடு, பெருநகர் நாடு, அரஞர் யூர் வி. க. 10 மாத்தூர் நாடு என்றொன்று காடு, மருதாநொடு, நல்லூர்நாடு, தெள்ளாறு காணப்படுகிறது. வி. க. கனக
அநுபந்தம் 182 ) தொண்டை - நாடு இவர்க்குப் பிறகு இவரது சகோதரராகிய நாடு ; ( 15 ) பல்குன்ற ( க் ) கோட்டம் பாராஞ் பொன்னுசாமித் தேவர் என்பவர் பல புலவர் சிரநாடு தச்சூர் நாடு மெயூர் நாடு சிங்கம் களை ஆதரித்துப் புகழ்கொண்டனர் . இப்பிரபு பொருதவள நாடு பெருந்ததிமிரிநாடுக ; ( 16 ) வினால் பல அரிய தமிழ் நூல்கள் முதலில் இளங்காட்டுக்கோட்டம் பொன்னூர்நாடு வெளிவந்தன . அவை திருச்சிற்றம்பலக் தென்னாத்தூர்நாடு ; மாகுன்ன நாடு ; ( 17 ) காலி கோவையாருரை திருவள்ளுவர் பரிமேலழக யூர் ( க் ) கோட்டம் காழியூர் நாடு திருப்பூவை ருரை நன்னூல் விருத்தியுரை தொல்காப் நாடும் விற்பேடுநாடு எரிகி தாகாடும் பாவூர் பியப்பாயிரவிருத்தி முதற்சூத்திர விருத்தி நாடு ; ( 18 ) சிறு காரைக்கோட்டம் ஆய்ந்த தமிழ்ப்ரயோக விவேகவுரை தருக்கசங்கிரக நாடு ; ( 19 ) படுவூர் ( க் ) கோட்டம் பெருமத வுரை தனிப்பாடற்றிரட்டு மருத்து நூல் நாடு ஆர்க்காடுநாடு செங்குன்றநாடு ; ( 20 ) எனப்பல . இவர்களில் இரகுநாத சேதுபதி கடிகை ( க் ) கோட்டம் பெருங்காஞ்சிநாடு அமிர்த கவிராயரால் ஒரு துறைக்கோவை மேல்களத்தூர் நாடு பாராஞ்சி காடு ( 21 ) செந் பாடப்பெற்றார் . மேற்கூறிய பொன்னுசா திரிகை ( க் ) கோட்டம் பேரையூர் நாடு வற் மித்தேவரவர்களின் குமாரராகிய பாலவனத் குள நாடு ஆலத்தூர் நாடு அருங்குள நாடு ; தம் ஜமீன்தார் ஸ்ரீமான் பாண்டித்துரைத் ( 22 ) குன்றபத்திரக்கோட்டம் மாங்கள நாடு தேவரவர்கள் தமிழகத்துப் புகழ்பெற்ற மது கிண்ணை நாடு வெங்களூர் நாடு ; ( 23 ) வேங் ரையில் தமிழ்ச்சங்கம் ஒன்று நிறுவி அழியாப் கிடக்கோட்டம் குடகசைநாடு தொண்டை புகழடைந்து இத் தமிழ் அபிதான சிந்தா மானாடு பொத்தப்பிநாடு ; ( 24 ) வேலூர் ( க் ) மணியையும் பதிக்கும் புகழுடம்பெய்திய கோட்டம் ஒழுகரைநாடு வானூர் நாடும் சோழ் கீர்த்திமிக்கவா . வல்லி நாடும் விலாடபுரநாடு 8 செம்புரிகாடு நென்மலிநாடு 10 மாத்தூர் நாடு ஆகக்கோட் தொண்டை மண்டலத்திலுள்ள டம் 24 நாடு 79 . கோட்டங்களும் நாடுகளும் உநகவளைவிற்குள் உள்ள எண் கோட் ( 1 ) புழற்கோட்டம் நாயிறு நாடு அம் டங்களின் மொத்தத்தை யறியக் குறிக்கப் பத்தூர்நாடு ஆகுடிநாடு ஆத்தூர்நாடு கண் பட்டது . 3 இவை சபைப்பிள்ளை ணிய நாடு எழுமூர் நாடு ; ( 2 ) புலியூர்க்கோட் புத்தகத்திற் காணப்பட வில்லை . மணவிற் டம் குன்றத்தூர் நாடு போரூர் நாடு மாங்காடு கோட்டம் என்று கல்வெட்டுக்களிற் காணப் நாடு அமரூர் நாடு கோட்டூர் நாடு ; ( 3 ) ஈக் படுகிறது . கான் றூர்நாடு என்று 1910 - ம் காட்டுக்கோட்டம் காக்கனூர் கச்சிநாடு ; ஆண்டு 232 நிர் . கல்வெட்டிற் காணப் ( 4 ) மணவூர்க்கோட்டம் பாசாலி நாடு இலத் படுகிறது . இரண்டாயிர வேலிப்பற்று தூர் நாடு கொண்ணூர்நாடு புரிசைநாடு என்றுஞ் சொல்லப்படும் ; 1910 - ம் ஆனால் . பெருமூர் நாடு ; ( 5 ) செங்காட்டுக்கோட்டம் நிர் . 256 . 7 சேவூர் என்பர் பொனலூர் காடு அதிகத்தூர்நாடு ; ( 6 ) பை வெங்கல்நாடு மாகறல்நாடு காலியூர்க் யூர்க்கோட்டம் வீரபத்திரநாடு செண்னூர் கோட்டமாக நினைக்கப்பட்ட காலமுமுண்டு ; நாடு வணகலில் நாடு தண்ணூர்நாடு ; ( 7 ) 1908 - ம் ஆண்டு நிம்பர் 56 . 1 ° கரிவேடு எயிற்கோட்டம் தண்கநாடு மாகறல்நாடும் என்று பி - ம் . இதனையே தாமல் நாடு என்றும் கோனேரிநாடு ; ( 8 ) தாமற்கோட்டம் கரி வழங்கினர் . 1915 - ம் ஆண்டு 204 நிர் . வீடுநாடு 1 வடகரை வல்லநாடு 1 ( 9 ) ஊற் - வடகரை என்ற அடையின்றி வல்லநா அக்காட்டுக்கோட்டம் பாலையூர் நாடு தாம டென்றே வழங்கப்பட்டது . 12 குன்றநாடு . னூர் நாடு குண்ண நாடு 12 திவெனார் நாடு 18 ; பி - ம் . 1909 - ம் ஆண்டு நிர் . 284. 15 நீர்வே ( 10 ) களத்தூர் ( க் ) கோட்டம் குருமரநாடு ளூர் நாடு . வி . . குமிழிநாடு . கல்வெ . வல்லியூர் நாடு பாதூர் நாடு நடுநாடு ; ( 1 ) பாஞர் . வி . ; கல்வெ . 3 இது படுவூர்க் செம்பூர் ( க் ) கோட்டம் பிறையூர்நாடு பட்ட கோட்டத்திற் காணப்படுகிறது . வி . . கழு நாடு முகுந்தூர் நாடு ; ( 12 ) ஆமூர்க்கோட் மலநாடு பி - ம் . திருப்பூழிவனம் . வி . . எரி டம் மீகுமிழிகாடு பழுவூர்நாடு ; ( 13 ) ஈத் கில்நாடு பி - ம் . கரைவழி ஆய்ந்த நாடு பி - ம் . தூர் ( க் ) கோட்டம் அரமரங்கநாடு ; ( 14 ) | 8 இவை காணப்படவில்லை வி . . பொலை வெண்குன்றநாடு பெருநகர் நாடு அரஞர் யூர் வி . . 10 மாத்தூர் நாடு என்றொன்று காடு மருதாநொடு நல்லூர்நாடு தெள்ளாறு காணப்படுகிறது . வி . . கனக