அபிதான சிந்தாமணி

இந்திரகீலம் 153 இந்திரத்துய்ம்மன் 2. ஒரு யாப்பிலக்கண நூல்; இதனை பிரமாஸ்திரப் பிரயோகஞ் செய்தவன். வெண்பா பாட்டியலுக்கு முதனூ லென் மாயையாற் சீதையுரு நியமித்து அநும பர். னுக்கு முன் வெட்டியெறிந்து, நிகும்ப இந்திரகீலம் - ஒரு பர்வதம், இதில் அருச் லைக்கு யாகஞ்செய்யச் சென்று அநுமனாற் சுனன் சிவபெருமானைக் குறித்துத் தவம் பங்கப்பட்டு மீண்டும் இலக்குமணருடன் இயற்றினன். போரிட்டு விபீஷணரை நிந்தித்துப் இந்திரகோபப்பூச்சி - இது பட்டுப்போல் பாணப் பிரயோகஞ் செய்து மூன்றாம் மழமழத்த உருவமுடைய சிறு பூச்சி. முறை மறைந்து இலங்கைக்குச் சென்று செம்பட்டின் தோற்றமுடையது. இது வேறொரு தேரேறி வந்து இலக்குமண பூமியில் காணப்படின் பட்டுத் துண்டுகளைத் ருடன் போரிட்டுத் தோழிய வில்லுடன் துணித்துப் போட்டது போலக் காணப் கையறுப்புண்டு, அர்த்தசந்திரபாணத்தால் படும். இதனைத் தம்பலப் பூச்செபன்ர். தலை யறுப்புண்டவன். இவன் தேகத்தை இந்திரசஞ்சயம் - ஒரு வித்யாதர நகரம். இராவணன் தைலத்திட்டு வைத்தனன். இந்திரசந்தனம் - ஒரு நதி. இந்திரசேனன்-1. வே தருஷபர் குமரன். இந்திரசாவர்ணி - பதினான்காம் மன்வந்த 2. சூரிய புத்திரன். ரத்து மறு . 3. தருமன் குமரன். இந்திரசித் - இவன் அரக்கன். இராவணன் 4 நளன் குமரன். பிராமணனாற் பாட் குமரன். இவன் பிறந்தவுடன் மேகமெனக் டனிடம் ஒப்புவிக்கப்பட்டவன். இவன் கர்ச்சித்தமையால், மேகநாதன் எனப் குமான் சந்திராங்கதன். பெயர் பெற்றவன். இவன் தவத்தாற் சிவ 5. சூரியவம்சத்துச் சனுவானின் கும மூர்த்தியிடம் எங்குமுலாவுந் தேரும், யுத் ரன். தத்தில் யாருமறியாது ஒளித்து யுத்தஞ் 6. ஒரு அரசன். இவன் பாம்புகடித்து செய்யும் வலிமையும் பெற்றவன். மகா இறக்க விண்டு சேநனாகிய குமான் கயா தீர் மாயாவி. இராவணன் இந்திரனுடன் யுத் த்தத்தில் சிரார்த்தஞ்செய்யத் தந்தை கன தஞ் செய்கையில், இவன் இந்திரனை வில் தோன்றி என் பாவம் நீங்கினேனல் மாயையாற் கட்டிச் சிறையிட்டுப் பிரமன் லன் நீ நாக தீர்த்தத்தில் சிரார்த்தம் செய் (வண்ட விடுத்தவன். இவனுக்கு இரா என. அவ்வாறு செய்யப் பாவம் ஒழிந்தனன். வணியென ஒரு பெயருண்டு. பதினான்கு 7. பாண்டவர் தூதன். வருஷம் ஆகாரம் நித்திரையில்லா தவன் 8. ஜனமேஜய புத்திரன் எவனோ அவனா லிறக்க வரம் பெற்றவன். இந்திர சேனை-1. முத்கலர் தேவி. அநுமன் இலங்கைக்கு முதலில் வந்த 2 நளன் குமரி. போது, பிர்மாஸ்திரத்தைக் கொண்டு கட் 3 நாளாயினியின் ஒரு பிறப்பு. டித் தந்தைமுன் விட்டவன், இவன் 4. நரிஷ்யந்தனைக் காண்க. கையிற் கொண்டவில், பிரமன் இந்திர இந்திரதுவஜ உற்சவம் - உபரிசர வசுவால் னுக்குக் கொடுக்க இந்திரனிட மிருந்து செய்யப்பட்ட உற்சவம். அம்பறாத் தூணியுடன் இவனாற் கவரப் இந்திரத்துய்ம்ம ன்-1. பரதன் குமாரனா பட்டது. இவன் (சO) வெள்ளஞ் சேனை கிய சுமதியின் குமரன். இவன் ஒரு களுடன் முதலில் யுத்தத்திற்கு வந்து முறை கொலுவில் யோகவானா யிருக்கை அநேக வானரர்களை மாய்த்துக் கடைசி யில், இவன் கொலுவிற்கு அகத்தியமுனி யில் இலக்குமணருடன் போரிட்டு முடி வர் வந்தனர். அரசன் எழுந்து உபசரிக் யாது நாகாஸ்திரப் பிரயோகஞ் செய்து காமையால் முனிவர் கோபித்து, நீ மத்த கட்டிவிட்டு மறைந்தோடி வாநரலீரர்க யானை போல் மதியாதிருந்தமையால் ளெல்லாரையும் மூன்று முறை மூர்ச்சிக் யானையாகக் கடவையென்று சபித்தனர். கச் செய்தவன். மீண்டும் இலக்குமண அரசன், சாபவசத்தால் கஜேந்திரனென் ருடன் போரிட்டுக் கவசமறக்கண்டு ஆகா னும் யானையாயினன். இவ்யானை காட்டில் யத்தில் மறைந்து, இலங்கைப் பட்டணஞ் நெடுநா ளுலாவித்திரிந்து ஒருநாள் நீரு சென்று பிரமாத்திரத்திற்குப் பூசை செய்து ண்ண ஒருதடாகத்திற்குச் சென்றது. அவ் மகோதரனுக்குப் பின்னால் மறைந்து, விடம் சாபத்தால் வேற்றுருக் கொண்டி இராமமூர்த்தி தவிர மற்றவரிறக்கும்படி ருந்த முதலை, யானையின் காலைப் பிடித் 20 ண்ண ஆலாவின், இவ்யதே
இந்திரகீலம் 153 இந்திரத்துய்ம்மன் 2 . ஒரு யாப்பிலக்கண நூல் ; இதனை பிரமாஸ்திரப் பிரயோகஞ் செய்தவன் . வெண்பா பாட்டியலுக்கு முதனூ லென் மாயையாற் சீதையுரு நியமித்து அநும பர் . னுக்கு முன் வெட்டியெறிந்து நிகும்ப இந்திரகீலம் - ஒரு பர்வதம் இதில் அருச் லைக்கு யாகஞ்செய்யச் சென்று அநுமனாற் சுனன் சிவபெருமானைக் குறித்துத் தவம் பங்கப்பட்டு மீண்டும் இலக்குமணருடன் இயற்றினன் . போரிட்டு விபீஷணரை நிந்தித்துப் இந்திரகோபப்பூச்சி - இது பட்டுப்போல் பாணப் பிரயோகஞ் செய்து மூன்றாம் மழமழத்த உருவமுடைய சிறு பூச்சி . முறை மறைந்து இலங்கைக்குச் சென்று செம்பட்டின் தோற்றமுடையது . இது வேறொரு தேரேறி வந்து இலக்குமண பூமியில் காணப்படின் பட்டுத் துண்டுகளைத் ருடன் போரிட்டுத் தோழிய வில்லுடன் துணித்துப் போட்டது போலக் காணப் கையறுப்புண்டு அர்த்தசந்திரபாணத்தால் படும் . இதனைத் தம்பலப் பூச்செபன்ர் . தலை யறுப்புண்டவன் . இவன் தேகத்தை இந்திரசஞ்சயம் - ஒரு வித்யாதர நகரம் . இராவணன் தைலத்திட்டு வைத்தனன் . இந்திரசந்தனம் - ஒரு நதி . இந்திரசேனன் - 1 . வே தருஷபர் குமரன் . இந்திரசாவர்ணி - பதினான்காம் மன்வந்த 2 . சூரிய புத்திரன் . ரத்து மறு . 3 . தருமன் குமரன் . இந்திரசித் - இவன் அரக்கன் . இராவணன் 4 நளன் குமரன் . பிராமணனாற் பாட் குமரன் . இவன் பிறந்தவுடன் மேகமெனக் டனிடம் ஒப்புவிக்கப்பட்டவன் . இவன் கர்ச்சித்தமையால் மேகநாதன் எனப் குமான் சந்திராங்கதன் . பெயர் பெற்றவன் . இவன் தவத்தாற் சிவ 5 . சூரியவம்சத்துச் சனுவானின் கும மூர்த்தியிடம் எங்குமுலாவுந் தேரும் யுத் ரன் . தத்தில் யாருமறியாது ஒளித்து யுத்தஞ் 6 . ஒரு அரசன் . இவன் பாம்புகடித்து செய்யும் வலிமையும் பெற்றவன் . மகா இறக்க விண்டு சேநனாகிய குமான் கயா தீர் மாயாவி . இராவணன் இந்திரனுடன் யுத் த்தத்தில் சிரார்த்தஞ்செய்யத் தந்தை கன தஞ் செய்கையில் இவன் இந்திரனை வில் தோன்றி என் பாவம் நீங்கினேனல் மாயையாற் கட்டிச் சிறையிட்டுப் பிரமன் லன் நீ நாக தீர்த்தத்தில் சிரார்த்தம் செய் ( வண்ட விடுத்தவன் . இவனுக்கு இரா என . அவ்வாறு செய்யப் பாவம் ஒழிந்தனன் . வணியென ஒரு பெயருண்டு . பதினான்கு 7 . பாண்டவர் தூதன் . வருஷம் ஆகாரம் நித்திரையில்லா தவன் 8 . ஜனமேஜய புத்திரன் எவனோ அவனா லிறக்க வரம் பெற்றவன் . இந்திர சேனை - 1 . முத்கலர் தேவி . அநுமன் இலங்கைக்கு முதலில் வந்த 2 நளன் குமரி . போது பிர்மாஸ்திரத்தைக் கொண்டு கட் 3 நாளாயினியின் ஒரு பிறப்பு . டித் தந்தைமுன் விட்டவன் இவன் 4 . நரிஷ்யந்தனைக் காண்க . கையிற் கொண்டவில் பிரமன் இந்திர இந்திரதுவஜ உற்சவம் - உபரிசர வசுவால் னுக்குக் கொடுக்க இந்திரனிட மிருந்து செய்யப்பட்ட உற்சவம் . அம்பறாத் தூணியுடன் இவனாற் கவரப் இந்திரத்துய்ம்ம ன் - 1 . பரதன் குமாரனா பட்டது . இவன் ( சO ) வெள்ளஞ் சேனை கிய சுமதியின் குமரன் . இவன் ஒரு களுடன் முதலில் யுத்தத்திற்கு வந்து முறை கொலுவில் யோகவானா யிருக்கை அநேக வானரர்களை மாய்த்துக் கடைசி யில் இவன் கொலுவிற்கு அகத்தியமுனி யில் இலக்குமணருடன் போரிட்டு முடி வர் வந்தனர் . அரசன் எழுந்து உபசரிக் யாது நாகாஸ்திரப் பிரயோகஞ் செய்து காமையால் முனிவர் கோபித்து நீ மத்த கட்டிவிட்டு மறைந்தோடி வாநரலீரர்க யானை போல் மதியாதிருந்தமையால் ளெல்லாரையும் மூன்று முறை மூர்ச்சிக் யானையாகக் கடவையென்று சபித்தனர் . கச் செய்தவன் . மீண்டும் இலக்குமண அரசன் சாபவசத்தால் கஜேந்திரனென் ருடன் போரிட்டுக் கவசமறக்கண்டு ஆகா னும் யானையாயினன் . இவ்யானை காட்டில் யத்தில் மறைந்து இலங்கைப் பட்டணஞ் நெடுநா ளுலாவித்திரிந்து ஒருநாள் நீரு சென்று பிரமாத்திரத்திற்குப் பூசை செய்து ண்ண ஒருதடாகத்திற்குச் சென்றது . அவ் மகோதரனுக்குப் பின்னால் மறைந்து விடம் சாபத்தால் வேற்றுருக் கொண்டி இராமமூர்த்தி தவிர மற்றவரிறக்கும்படி ருந்த முதலை யானையின் காலைப் பிடித் 20 ண்ண ஆலாவின் இவ்யதே