அபிதான சிந்தாமணி

அங்பந்தம் 1828 சேதுபதிகள் 15. சேதுபதிசள் 8-சுந்தரபாண்டிய சேதுபதி, 9-காங்கேயாகு நாதசேதுபதி, 10-விஜய முத்துராமலிங்க இவர்கள் வீரனென்னும் பொருள்கொ சேதுபதி. (Sewell's list of antiquities. ண்ட மறவரென்னும் வகுப்பினர். இவர்கள் Vol. ii.) வெட்சிமறவர், காந்தைமறவர் எனவும்; சேரன் வமிசாவளி மறவர், பாண்டியன் மறவர், சோழன் மறவ ரெனவும் கூறப்படுவர். இவர்களுக்கு இப் 1. சடைக்கத் தேவ ராமய உடையான் பெயர்க்காரணம் தமிழ்நாட்டு மூவேந்தருக் சேதுபதி 1604-1621, 2. கூத்தன்-சே-தி கும் படைத்துணை உதவிய பண்பால் பெற்ற 1621-1635, 3. தளவாய் சேதுபதி 1635- பெயராம். இவ்வகை மறவருள் சேதுபதி 1645, 4. ரகுநாத சேதுபதியாகிய திருமலை கள், சேதுஸ்நானமாகிய புண்ணிய நீராடச் சே-தி 1645-70, 5. இராசசூரிய சே-தி செல்வாருக்கு இடையில் கள்ளர் முதலிய 1670-73, 6. கிழவன் சே-தி 1673-1708, வரால் துன்பம் நேராது காத்து வேண்டிய 7. திருவுடையதேவர் சே-தி 1709-1723, உதவி செய்யும் பெருங்குணமுடையரதனா 8. தண்டத்தேவர் 1724, 9. பவானிசங்கர லிவர்கள் காந்தை மறவரெனப்படுவர். இவர் தேவர் 1724-28, 10. குமாரமுத்து விஜய க்கு வயவர், மீளியர் எனவும் பெயருண்டு. ரகுநாத சேதுபதி 1728-1734, 11. முத்துக் இம் மூவகை மறவரும் தமிழ்நாட்டு வேக் குமார சே-தி 1734-47, 12. இராக்கத்தேவர் தரைத் தமது வீரத்தால் களிப்புறச்செய்து 1747-48, 13. செல்வத்தேவர் 1748-60, முடியுங் கொடையுங்கொடியும் மாலையும் பெற் 14. முத்துராமலிங்க சே-தி 1760-94, றுக் குறுநிலமன்னராய் வாழ்ந்தனர். அவர் இராணி மங்களேச்வரி நாய்ச்சியார் களுள் சேதுபதிகள் சோழன் மறவர். இவர் 1803-1812, 16. அண்ணாசாமி சே-தி 1812- கள் திரிபுவனதேவன் என்னும் குலோத்துங்க 1815, 17. இராணி முத்துவீரராகவ நாய்ச்சி சோழன் III. (கி. பி. 1178-1216 பாண்டிநா யார் 1815-29, 18. இராமசுவாமி சே-தி டாண்ட வீரபாண்டியனைப் போரில் வென்று 1829, 19. இராணி மங்களேச்சுவரி நாய்ச்சி தன் தம்பியாகிய கங்கைகொண்டான் சோழ யார் 1829-38, 20. இராணி துரைராஜ நாய்ச் னுக்குச் சுந்தரபாண்டியன் என்னும் பெயர் சியார் 1838-45, 21. இராணி பர்வதவர்த்தனி தந்து பாண்டி நாட்டை யரசாளச் செய்த நாய்ச்சியார் 1845-68, 22. முத்துராமலிங்க போது அப்பாண்டியர்க்குத் துணையாய் இம் சேதுபதி 1868-73, 23. பாஸ்கரசேதுபதி மறவரும் பாண்டிநாட்டிற் குடியேறினர் 1673-1903, 24. முத்துராமலிங்க சேதுபதி இவர்கள் வீரத்தால் மற்ற அரசர் 1903-1931, 25. நாகநாதசேதுபதி 1931. களின்கீழ் வாழாது வேறு நாட்டில் தம்மர இச் சேதுபதிகள் முதலில் முன் கூறியபடி சில் வாழவெண்ணி பாண்டிநாட்டு கடற் அரசாண்டவர். பின் இவர்களுடைய அரசு கரையடுத்துக் காெெகடுத்து நாடாக்கி யாசு ஏதோகாரணத்தால் அழிந்துபோக இராமே புரிந்தனர். ஆயினும் இவர்கள் சோழன் மற சுரயாத்திரக்காரர்களுக்குக் கள்ள ரால் உபத் வராதலின் இவர்க்குச் சோழர்க்குரிய பெயர் திரவமுண்டாக அக்காலத்து மதுரையை முதலியனவும் உண்டு. இவர்கள் பட்டணம் யாண்ட முத்துகிருஷ்ணப்ப நாய்க்கர் சடை முகவை. இச்சேதுபதிகளைச் சோழர்க்குரிய க்க தேவர் உடையான் சேதுபதியை (1604) பெயர்கொண்டே பரிசடைந்த புலவர்கள் பொகலூருக்கு அதிபதியாக்கினர். அதுமுதல் பாடியிருக்கின்றனர். இவர்களுக்குத் தேவர் யாத்ரிகர்களுக்குத் துன்பமென்பதில்லை யா என்பது பட்டம், இவர்களுக்குக் குடை செங் யிற்று. அந்தவரிசையில் பலர் வரிசையாக குடை ; செங்காவிக்கொடி, கருடக்கொடி, ஆண்டனர். அவர்களில் பலர் பல புண்ணிய அநுமக்கொடி, மாலை, முல்லை ; வீரக்கழல் ; கிருத்யங்களைச் செய்தும் வித்வான்களை ஆத சேமத்தலை ; இவர்களது தருமம் தென்னாடு ரித்துப் புகழடைந்தும் வந்தனர். இந்த முழுதும் பரந்தது. இந்தச் சேதுபதிகளில் வம்சத்தில் முத்துராமலிங்க சேதுபதி இயற் முந்தியவர்கள் 1-ஆதிரகுநாதசேதுபதி, 2-ஜய தமிழேயன்றி யிசைத் தமிழிலும் வல்லவர். திங்காகுநாதசேதுபதி, 3-அதிவீர ரகுநாத இவர் வள்ளிமணமாலை, முருகரநுபூதி, மும் சேதுபதி, 4-வாகுணரகுநாத சேதுபதி, 5- மொழிமாலை, பிரம்மகைவல்யம், பாலபோ குலோத்துங்கசேதுபதி, 6-சமரகோலாகல தம், பிரபாகரமாலை, காயகப்பிரியா, ரவி சேதுபதி, 7-மார்த்தாண்ட பைரவசேதுபதி, காஞ்சனம் எனப் பல நூல்களியற்றினர். என்பர்.
அங்பந்தம் 1828 சேதுபதிகள் 15 . சேதுபதிசள் 8 - சுந்தரபாண்டிய சேதுபதி 9 - காங்கேயாகு நாதசேதுபதி 10 - விஜய முத்துராமலிங்க இவர்கள் வீரனென்னும் பொருள்கொ சேதுபதி . ( Sewell's list of antiquities . ண்ட மறவரென்னும் வகுப்பினர் . இவர்கள் Vol . ii . ) வெட்சிமறவர் காந்தைமறவர் எனவும் ; சேரன் வமிசாவளி மறவர் பாண்டியன் மறவர் சோழன் மறவ ரெனவும் கூறப்படுவர் . இவர்களுக்கு இப் 1. சடைக்கத் தேவ ராமய உடையான் பெயர்க்காரணம் தமிழ்நாட்டு மூவேந்தருக் சேதுபதி 1604-1621 2. கூத்தன் - சே - தி கும் படைத்துணை உதவிய பண்பால் பெற்ற 1621-1635 3. தளவாய் சேதுபதி 1635 பெயராம் . இவ்வகை மறவருள் சேதுபதி 1645 4. ரகுநாத சேதுபதியாகிய திருமலை கள் சேதுஸ்நானமாகிய புண்ணிய நீராடச் சே - தி 1645-70 5. இராசசூரிய சே - தி செல்வாருக்கு இடையில் கள்ளர் முதலிய 1670-73 6. கிழவன் சே - தி 1673-1708 வரால் துன்பம் நேராது காத்து வேண்டிய 7. திருவுடையதேவர் சே - தி 1709-1723 உதவி செய்யும் பெருங்குணமுடையரதனா 8. தண்டத்தேவர் 1724 9. பவானிசங்கர லிவர்கள் காந்தை மறவரெனப்படுவர் . இவர் தேவர் 1724-28 10. குமாரமுத்து விஜய க்கு வயவர் மீளியர் எனவும் பெயருண்டு . ரகுநாத சேதுபதி 1728-1734 11. முத்துக் இம் மூவகை மறவரும் தமிழ்நாட்டு வேக் குமார சே - தி 1734-47 12. இராக்கத்தேவர் தரைத் தமது வீரத்தால் களிப்புறச்செய்து 1747-48 13. செல்வத்தேவர் 1748-60 முடியுங் கொடையுங்கொடியும் மாலையும் பெற் 14 . முத்துராமலிங்க சே - தி 1760-94 றுக் குறுநிலமன்னராய் வாழ்ந்தனர் . அவர் இராணி மங்களேச்வரி நாய்ச்சியார் களுள் சேதுபதிகள் சோழன் மறவர் . இவர் 1803-1812 16. அண்ணாசாமி சே - தி 1812 கள் திரிபுவனதேவன் என்னும் குலோத்துங்க 1815 17. இராணி முத்துவீரராகவ நாய்ச்சி சோழன் III . ( கி . பி . 1178-1216 பாண்டிநா யார் 1815-29 18. இராமசுவாமி சே - தி டாண்ட வீரபாண்டியனைப் போரில் வென்று 1829 19. இராணி மங்களேச்சுவரி நாய்ச்சி தன் தம்பியாகிய கங்கைகொண்டான் சோழ யார் 1829-38 20. இராணி துரைராஜ நாய்ச் னுக்குச் சுந்தரபாண்டியன் என்னும் பெயர் சியார் 1838-45 21. இராணி பர்வதவர்த்தனி தந்து பாண்டி நாட்டை யரசாளச் செய்த நாய்ச்சியார் 1845-68 22. முத்துராமலிங்க போது அப்பாண்டியர்க்குத் துணையாய் இம் சேதுபதி 1868-73 23. பாஸ்கரசேதுபதி மறவரும் பாண்டிநாட்டிற் குடியேறினர் 1673-1903 24. முத்துராமலிங்க சேதுபதி இவர்கள் வீரத்தால் மற்ற அரசர் 1903-1931 25. நாகநாதசேதுபதி 1931 . களின்கீழ் வாழாது வேறு நாட்டில் தம்மர இச் சேதுபதிகள் முதலில் முன் கூறியபடி சில் வாழவெண்ணி பாண்டிநாட்டு கடற் அரசாண்டவர் . பின் இவர்களுடைய அரசு கரையடுத்துக் காெெகடுத்து நாடாக்கி யாசு ஏதோகாரணத்தால் அழிந்துபோக இராமே புரிந்தனர் . ஆயினும் இவர்கள் சோழன் மற சுரயாத்திரக்காரர்களுக்குக் கள்ள ரால் உபத் வராதலின் இவர்க்குச் சோழர்க்குரிய பெயர் திரவமுண்டாக அக்காலத்து மதுரையை முதலியனவும் உண்டு . இவர்கள் பட்டணம் யாண்ட முத்துகிருஷ்ணப்ப நாய்க்கர் சடை முகவை . இச்சேதுபதிகளைச் சோழர்க்குரிய க்க தேவர் உடையான் சேதுபதியை ( 1604 ) பெயர்கொண்டே பரிசடைந்த புலவர்கள் பொகலூருக்கு அதிபதியாக்கினர் . அதுமுதல் பாடியிருக்கின்றனர் . இவர்களுக்குத் தேவர் யாத்ரிகர்களுக்குத் துன்பமென்பதில்லை யா என்பது பட்டம் இவர்களுக்குக் குடை செங் யிற்று . அந்தவரிசையில் பலர் வரிசையாக குடை ; செங்காவிக்கொடி கருடக்கொடி ஆண்டனர் . அவர்களில் பலர் பல புண்ணிய அநுமக்கொடி மாலை முல்லை ; வீரக்கழல் ; கிருத்யங்களைச் செய்தும் வித்வான்களை ஆத சேமத்தலை ; இவர்களது தருமம் தென்னாடு ரித்துப் புகழடைந்தும் வந்தனர் . இந்த முழுதும் பரந்தது . இந்தச் சேதுபதிகளில் வம்சத்தில் முத்துராமலிங்க சேதுபதி இயற் முந்தியவர்கள் 1 - ஆதிரகுநாதசேதுபதி 2 - ஜய தமிழேயன்றி யிசைத் தமிழிலும் வல்லவர் . திங்காகுநாதசேதுபதி 3 - அதிவீர ரகுநாத இவர் வள்ளிமணமாலை முருகரநுபூதி மும் சேதுபதி 4 - வாகுணரகுநாத சேதுபதி 5- மொழிமாலை பிரம்மகைவல்யம் பாலபோ குலோத்துங்கசேதுபதி 6 - சமரகோலாகல தம் பிரபாகரமாலை காயகப்பிரியா ரவி சேதுபதி 7 - மார்த்தாண்ட பைரவசேதுபதி காஞ்சனம் எனப் பல நூல்களியற்றினர் . என்பர் .